Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa SIKORA"

Korespondencja pomiędzy organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków a wydziałem ksiąg wieczystych o zmianach danych objętych działem I ksiąg wieczystych DOI:


  Nieruchomości stanowią obiekt zainteresowania wielu osób. Są one przedmiotem prac geodetów, zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak i urzędników. Co mamy na myśli, mówiąc o nieruchomościach? Kodeks cywilny definiuje, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot ustanawianych praw. Prawo własności, w tym własności gruntów i budynków, jest bardzo silnie umocowane w polskim systemie prawa. O jego randze świadczy art. 21 Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. Do systemowego chronienia prawa własności nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 z późn. zm.) powołana jest instytucja ksiąg wieczystych. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). Księ[...]

Zarządzanie alergenami DOI:10.15199/65.2016.6.4


  Jednym z ogniw zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest skuteczna kontrola alergenów, na którą składają się takie działania, jak m.in. identyfikacja surowców i materiałów alergennych, ocena ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz szkolenia personelu. Osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa jest możliwe,jeśli zarządzanie alergenami rozpocznie się od analizy ryzyka na etapie projektowania nowych wyrobów. Tylko kompleksowe podejście w tym zakresie, nielekceważące żadnego z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, może przynieść wymierne korzyści - czyli brak reklamacji wyrobu spowodowanych zanieczyszczeniem alergenami.Alergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna organizmu powodująca występowanie różnych objawów klinicznych. Objawy te zawsze przyjmują tę samą postać i zawsze występują po spożyciu tego pokarmu, na który dana osoba jest uczulona [3]. Angielska organizacja NHC (National Health Care) podaje, iż alergie na pokarmy wzrastają w bardzo szybkim tempie. Nieznany jest powód tak intensywnego wzrostu. Niektóre teorie zakładają, iż przyczyną mogą być zmiany w diecie bądź wysoki poziom higieny w wieku dziecięcym, który obniża odporność organizmu. Według danych NHC 5-8% dzieci oraz 3-4% dorosłych ma alergię pokarmową. Liczba dzieci przywiezionych do szpitala w wyniku szoku anafilaktycznego związanego z alergią pokarmową wzrosła o 700% od 1990 r. [9]. Właściwe zarządzanie alergenami to obecnie poważne wyzwanie dla producentów żywności. Celem zarządzania alergenami w przedsiębiorstwie jest unikanie podczas produkcji i późniejszej dystrybucji zawartości niedeklarowanych alergenów w łańcuchu pokarmowym, przy jednoczesnym założeniu, iż każdy produkt przekazany do konsumpcji zawierający alergeny jest prawidłowo oznakowany [6]. Termin "alergia" pochodzi od dwóch słów greckich: allos, co oznacza "inny" oraz ergon - "praca" [1]. Definicja alergii została użyta pi[...]

 Strona 1