Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Skibko"

Obciążalność prądowa długotrwała kabli ułożonych w ziemi, w świetle norm i przepisów

Czytaj za darmo! »

Wyznaczenie obciążalności prądowej kabli elektroenergetycznych jest istotne zarówno z punktu widzenia trwałości kabla, jego niezawodności (zdolności do zachowania na wymaganym poziomie parametrów mechanicznych i elektrycznych), jak również ze względów ekonomicznych (zastosowanie kabla o większym niż konieczny przekroju żył roboczych powoduje niepotrzebny wzrost kosztów inwestycji). wartość[...]

Analityczne metody wyznaczania obciążalności prądowej długotrwałej przewodów ułożonych wielowarstwowo

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opracowaną przez autora metodę wyznaczania obciążalności prądowej długotrwałej IZ pięciożyłowych przewodów typu YDYżo ułożonych w kilku stykających się ze sobą warstwach oraz wyznaczone przez autora współczynniki niezbędne do obliczania prądu IZ w oparciu o zależność podaną w PN-IEC 60364-5-523. Abstract. The paper presents of work out new methods for determining the carrying capacities in wiring systems (a five-wired cables YDYżo) arranged of many connected layers. Also this article presents of factors necessaries to determine current-carrying capacities cables on based the rule PN-IEC 60364-5-523. (The analytic methods for determining the carrying capacities in wiring systems arranged of many layers). Słowa kluczowe: przewód wielożyłowy, obciążalność prądow[...]

Obciążalność prądowa długotrwała obwodów złożonych z grup przewodów

Czytaj za darmo! »

Często w instalacjach elektrycznych przewody na pewnej długości są ułożone bezpośrednio obok siebie (stykają się ze sobą). Wówczas ciepło wytworzone w jednym z przewodów powoduje wzrost wartości temperatury w przewodach sąsiednich. Może to doprowadzić do wystąpienia w nich temperatury wyższej od dopuszczalnej długotrwale, a to z kolei może prowadzić do zmiany właściwości materiałów wykorzystanych do budowy przewodu, a co za tym idzie - do skrócenia rzeczywistego czasu jego eksploatacji. Dlatego w przypadku, gdy przewody ułożone są bezpośrednio obok siebie, istnieje konieczność zmniejszenia ich obciążalności prądowej długotrwałej, a przez to ograniczenie ciepła wytwarzanego w obciążonych żyłach poszczególnych przewodów. W praktyce występują dwa sposoby ułożenia przewodów bezpo[...]

Cieplna stała czasowa parametrem umożliwiającym pełne wykorzystanie obciążalności prądowej przewodu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyprowadzoną przez autora zależność umożliwiającą wyznaczanie wartości cieplnej stałej czasowej przewodów przy dowolnym sposobie ich ułożenia. Abstract. The paper presents a relationship worked out by the author enabling determination of a cables thermal time constant regardless of the manner of its laying. (Thermal time constant - a parameter enabling full utilization of current-carrying capacity of a cables). Słowa kluczowe: przewód wielożyłowy, obciążalność prądowa, cieplna stała czasowa. Keywords: multiconductor cable, current-carrying capacity, thermal time constant. Wstęp Artykuł został opracowany na podstawie fragmentu rozprawy doktorskiej autora [9], w której przeprowadzono analizę sposobów wyznaczania cieplnej stałej czasowej przewodów wielożyłow[...]

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów zasilających odbiorniki nieliniowe

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję metody określania obciążalności prądowej długotrwałej przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, zasilających odbiorniki nieliniowe. Polega ona na wprowadzeniu dodatkowych współczynników zmniejszających wartość prądu dopuszczalnego długotrwale przewodu w zależności od rodzaju zasilanego odbiornika. Abstract: This article presents proposal to the method of determine the carrying capacities in wiring systems to supply nonlinearly receiver in low voltage installations. This method introduces new coefficient of reducing (reducing factor) current-carrying capacities cables in dependent on type of receiver. (Current-carrying capacities cables to supply nonlinearly receiver). Słowa kluczowe: obciążalność prądowa długotrwała, str[...]

Zakłócenia wprowadzane do układów elektroenergetycznych przez odbiorniki nieliniowe

Czytaj za darmo! »

Nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej charakteryzują się tym, że pobierają z sieci zasilającej prąd odkształcony od przebiegu sinusoidalnego, powodując w tej sieci odkształcenie napięć, przez co negatywnie wpływają na jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z mechanizmami odkształcenia prądów i napięć w układach elektroenergetycznych oraz charakterystyki najczęściej wykorzystywanych typów nieliniowych odbiorników energii elektrycznej. Scharakteryzowano także wymagania przepisów krajowych i zagranicznych dotyczących zakłóceń wprowadzanych przez odbiorniki do sieci zasilającej. Jeszcze kilkanaście lat temu zjawiska odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych nie stanowiły większego problem[...]

Wahania napięcia w urządzeniach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia na odpowiednim poziomie. Seria zmian napięcia lub ciągłe zmiany wartości skutecznej napięcia nazywane są wahaniami napięcia. Przyczyny oraz wskaźniki określające wahania napięcia Wahania napięcia wynikają przede wszystkim z występowania w sieciach elektroenergetycznych niespokojnych odbiorników energii elektrycznej, tzn. odbiorników, które pobierają zmienny, co do wartości skutecznej, prąd elektryczny. Gwałtowne zmiany wartości prądu w urządzeniach elektroenergetycznych wywołują zmienne spadki napięcia w sieciach zasilających te odbiorniki, co powoduje zmiany (wahania) napięci[...]

Problemy związane z eksploatacją transformatorów energetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe

Czytaj za darmo! »

Nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej, wymuszające w sieci zasilającej przepływ prądów odkształconych od przebiegu sinusoidalnego, mogą powodować w tej sieci szereg niekorzystnych zjawisk, takich jak przeciążenie linii zasilających, przegrzewanie się transformatorów i silników, awarie kondensatorów, przyspieszenie degradacji izolacji oraz odkształcenie napięć zasilających. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze zjawiskami zachodzącymi w transformatorach energetycznych pracujących w warunkach odkształcenia prądów i napięć oraz analizę wpływu wybranych typów nieliniowych odbiorników energii elektrycznej na pracę transformatorów. Przedstawiono także wyniki analizy warunków pracy transformatora zasilającego wybrany zakład przemysłowy na podstawie przeprowadzonych badań pomiarowych. Jeszcze kilkanaście lat temu zjawiska odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych nie stanowiły większego problemu, na który należałoby zwracać szczególną uwagę. We współczesnych sieciach elektroenergetycznych, komunalnych i przemysłowych, zauważalny jest wyraźny trend nasilania się tych zjawisk. Jest to związane ze zwiększającym się, w ogólnej mocy zainstalowanej, udziałem odbiorników nieliniowych, do których należy zaliczyć przede wszystkim prostowniki diodowe z filtrami pojemnościowymi oraz przekształtniki tyrystorowe, wykorzystywane głównie w napędach bezstopniowych, piecach indukcyjnych, windach, pompach klimatyzacyjnych, wentylatorach, zasilaczach komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Skutki przepływu prądów odkształconych w transformatorach W ogólnym przypadku straty mocy w transformatorze można podzielić na dwie składowe: straty jałowe (zależne od napięcia zasilającego) oraz straty obciążeniowe (zależne od prądu obciążenia). Straty jałowe w transformatorze (ΔPj) powstają na skutek przepływu prądu magnesującego wywołanego przyłożonym napięciem o przebiegu najczęściej zbliżonym do sinusoida[...]

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Każda instalacja powinna być sprawdzana podczas montażu, na ile jest to możliwe w praktyce, i po jego ukończeniu, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji. Podczas sprawdzania instalacji elektrycznej należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby podczas pomiarów nie spowodować niebezpieczeństwa dla ludzi oraz aby nie spowodować uszkodzenia badanej instalacji elektrycznej (urządzenia elektrycznego) i obiektu, w którym się ona znajduje (nawet w przypadku, gdy badany obwód jest wadliwy). Sprawdzanie odbiorcze i eksploatacyjne powinno obejmować porównanie otrzymanych wyników pomiarów z odpowiednimi kryteriami, w celu stwierdzenia, że wymagania norm zostały spełnione. Sprawdzeniu takiemu podlega również rozbudowa lub zmiana instalacji elektrycznej, w celu stwierdzenia, czy jest ona zgodna z normą i nie spowoduje pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji. Wszystkie związane z tym procedury i czynności powinny być wykonane przez osobę wykwalifikowaną, kompetentną w zakresie sprawdzania. Każda instalacja elektryczna - nowo wykonana, przebudowywana, jak i eksploatowana - musi przechodzić odpowiednie badania. Zarówno badania odbiorcze, jak i eksploatacyjne muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w danym czasie. Obowiązującą obecnie normą określającą zakres i sposób badań jest PN-HD 60364 - część 6: Sprawdzenie [1]. Norma ta została powołana do obowiązkowego stosowania w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2] (rozporządzenie to weszło w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia - 7 lipca 2009 r.). W normie tej podano wymagania dotyczące sprawdzania (za pomocą oględzin i prób) instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Przedstawiono metody probiercze dotyczące pomiaru rezystancji podłóg i ścian, sprawdzania urządzeń ochronnych różnicowoprądo[...]

 Strona 1  Następna strona »