Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA PERSZEWSKA"

Opłaty za korzystanie ze środowiska


  Wszelkie opłaty ponoszone z tytułu korzystania ze środowiska traktowane są jako zobowiązania podatkowe, czyli obowiązek podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa. W przypadku omawianego zagadnienia ten stosunek zobowiązaniowy powstał wyłącznie na gruncie przepisów ustalonych na podstawie:  Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.);  Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);  Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Są to koszty pośrednie związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. W większości przypadków za korzystanie ze środowiska należy się rozliczyć do 31 lipca każdego roku za pierwsze pół roku wpływu na środowisko. Za kolejne sześć miesięcy rozliczenie powinno nastąpić do 31 stycznia kolejnego roku. Inne terminy rozliczeń obowiązują przy wprowadzaniu do środowiska ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych. Trzeba nadmienić, iż podmioty korzystające ze środowiska samodzielnie naliczają opłaty i sporządzają sprawozdania. Najwięcej z tym kłopotów mają te fi rmy, które opłat nie mogą naliczać z wykorzystaniem tzw. stawek ryczałtowych. Zostały one Fot. Dorota Łodzińska 8/2012 9 W kwestii składowania odpadów od 1 marca 2010 r. opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty uiszczanej za umieszczenie odpadów na składowisku. Poszczególne formularze w formie załączników do tabeli stanowiącej wzór formularza (DzU z 2009 r. nr 97 poz. 816) i dotyczącej zakresu ko[...]

Nos elektroniczny jako narzędzie identyfikacji związków zapachowych

Czytaj za darmo! »

Odorami nazywane są lotne związki organiczne lub nieorganiczne wyczuwane przez receptory węchowe już przy bardzo niskich stężeniach i odczuwane przez ludzi jako nieprzyjemne. Śladowe zawartości tych substancji w powietrzu, często są one nie wykrywane przez przyrządy lub nie są toksyczne. Dlatego też brak dla nich ustalonych stężeń granicznych. Do oceny poziomu wielkości zanieczyszczeń powietrza odorami stosuje się organoleptyczną metodę subiektywną, która polega na osobniczym odczuwaniu substancji zapachowych przez wytypowaną grupę ludzi w porównaniu do rozcieńczonych próbek wzorcowych (olfaktometria dynamiczna). Z uwagi na zróżnicowaną wrażliwość ludzi na zapachy, przyjmuje się, że próg wyczuwalności węchowej SPWW, czyli minimalne stężenie danego związku wyczuwane prz[...]

 Strona 1