Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"KINGA RODAK"

WPŁYW ZŁOŻONEGO ODKSZTAŁCANIA NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI Al i Cu

Czytaj za darmo! »

Technicznie czyste Al i Cu odkształcano za pomocą metody ściskania z oscylacyjnym skręcaniem w celu uzyskania struktury ultradrobnoziarnistej.Proces rozdrobnienia struktury materiałów następuje w wyniku stopniowego wzrostu dezorientacji pomiędzy podziarnami jako efekt oddziaływania dyslokacji z wcześniej utworzonymi ściankami dyslokacyjnymi i podziarnami. Przedyskutowano wpływ struktury ultradro[...]

ULTRAFINE GRAIN STRUCTURES IN Cu BY USING COMBINED METHOD OF DEFORMATION

Czytaj za darmo! »

Ultrafine grained structures of Cu processed by a combined method of (compression + compression with oscillatory torsion) was investigated and compared with compression test and a compression with oscillatory torsion test. Analysis by TEM showed that the microstructure evolves from lamellar boundaries and elongated cells typical for compression testing towards a more equiaxed homogeneous microstructure. Combined processing created an ultrafine grained material with a grain size of about 300 nm and leads to a better hardness value compared with compression with oscillatory torsion test. Keywords: severe plastic deformation, fine-grained microstructure, TEM, copper ULTRADROBNOZIARNISTE STRUKTURY MIEDZI OTRZYMYWANE PRZY UŻYCIU KOMBINOWANEJ METODY ODKSZTAŁCENIA Szczególną zaletą metod [...]

Mikrostrukturalna charakterystyka Cu i Al po zastosowaniu ściskania z oscylacyjnym skręcaniem

Czytaj za darmo! »

Zainteresowanie materiałami metalicznymi, w których wielkość ziarna lub krystalitów opisuje się w skali sub- i nanometrycznej wynika z faktu, iż rozdrobnienie struktury sprzyja uzyskaniu materiału o dobrej wytrzymałości i dobrej plastyczności. W przypadku materiałów litych, liczne metody SPD (ang. Severe Plastic Deformation) pozwalają na uzyskanie dużych wartości odkształceń, dzięki którym następuje proces rozdrobnienia struktury. O stopniu rozdrobnienia struktury decyduje stosowana metoda odkształcenia, wielkość stosowanego odkształcenia, stan wyjściowy materiału oraz rodzaj materiału [1÷3]. Odkształcanie czystych materiałów, jak donoszą badania, nie zapewni rozdrobnienia ziarna do rozmiaru nanometrycznego, a stosowanie znanych technik SPD do odkształcania Al i Cu prowadzi do u[...]

ROZDROBNIENIE ZIARN MIEDZI W WYNIKU INTENSYWNYCH ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano mikrostrukturę Cu z wykorzystaniem wysokorozdzielczej analizy SEM/EBSD, otrzymaną w wyniku ściskania z oscylacyjnym skręcaniem. Wskutek zastosowanego odkształcenia otrzymano rozdrobnioną strukturę. Efekty metody odkształcania zostały porównane z metodą wieloosiowego ściskania z wykorzystaniem tej samej techniki badawczej, przy zastosowaniu tego samego materiału wyjściowego oraz przy porównywalnych wartościach odkształceń. Słowa kluczowe: intensywne odkształcenia plastyczne, struktury drobnoziarniste, EBSD, miedź GRAIN REFINEMENT IN COPPER BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION The microstructures of Cu produced by compression with oscillatory torsion were characterized quantitatively by use high resolution SEM/EBSD analysis. After deformation the grain refinement occur. The e[...]

ZMIANY STRUKTURALNE W MIEDZI W ZAKRESIE DUŻYCH ODKSZTAŁCEŃ

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań była strukturalna analiza zachowania się Cu poddanej intensywnemu odkształcaniu plastycznemu SPD (ang. severe plastic deformation). Proces odkształcenia realizowano za pomocą metody naprzemiennego kucia realizowanego w jednostce MaxStrain. Zadane odkształcenia zastępcze obejmowały przedział od εf 0,9÷14,9. Wartości odkształcenia cząstkowego realizowanego w jednym cyklu wynosiły ε0 = 0,2, 0,4 i 0,5 Odkształcenie realizowano przy stałej prędkości 0,5 s-1. Zmiany mikrostruktury analizowano za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) oraz za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w przystawkę EBSD (ang. elektron back scatering diffraction) (STEM/EBSD). W wyniku przeprowadzonego odkształcania (począwszy od εf = 3,5) następuje proces fragmentacji struktury. Podziara i ziarna osiągają wymiar odpowiednio ok. 250 nm i 500 nm. Średnie średnice ziarn i podziarn otrzymane dla zbliżonych wartości odkształceń, realizowanych w różnych cyklach odkształceń jednostkowych są porównywalne. Proces fragmentacji przebiega przy udziale procesu zdrowienia i rekrystalizacji dynamicznej. Słowa kluczowe: intensywne odkształcenia plastyczne, struktury ultradrobnoziarniste, TEM, EBSD, miedź STRUCTURE OF COPPER RESULTED FROM SEVERE PLASTIC DEFORMATION Recent investigations are focused on structure characterization of copper deformed by means of severe plastic deformation (SPD) technique. Deformation procedure used at MaxStrain system was applied to achieve large effective strains, εf 0.9÷14.9. The microstructure was tested using transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy equipped with electron back scattered diffraction (SEM/EBSD) facility. The results shows that the deformation executed Dr inż. Kinga Rodak — Politechnika Śląska, Katowice. Rudy Metale R55 2010 nr 9 UKD 620.18:669.3-17:669-134:539.383 603 by multi‐axial compression lads to a subgrain and grai[...]

Microstructure characterization of ultrafine grained Cu alloys processed by methods with cyclic scheme of deformation DOI:10.15199/28.2018.2.1


  In the last decades one of the most intensively investigated field of the materials science is severe plastic deformation (SPD) of metals and their alloys. SPD processing leads to significant grain-refinement with a grain size about several hundreds of nanometers [1÷3]. Ultrafine-grained (UFG) structures obtained by SPD techniques revealed many attractive characteristics, such as high mechanical strength, but also adequate plasticity [2, 4÷6]. The evolution and the character of the ultrafine-grained structures appears as a very important factor which influences on the mechanical and functional properties of SPD materials. The character of the UFG structures depends on: i) homologous temperature, ii) solid solution alloying, iii) second phase particles, iv) value of the stacking fault energy (SFE), and additionally v) strain path effect on structure formation [7÷9]. The most known severe plastic deformation processing methods such as: high pressure torsion (HPT) [10], equal channel angular pressing (ECAP) [11], multi-directional forging (MF) [12] or hydroextrusion (HE) [13, 14] belong to techniques with constant strain path (frequently named as monotonic deformation techniques). During monotonic deformation the directional features of the microstructure have been observed in [13, 15, 16]. The grains are especially highly elongated in the direction of metal flow. Moreover, monotonic deformation resulted in a high fraction of high angle boundaries (HABs) and can effectively retard the annihilation of lattice defects [7, 17, 18]. The methods with cyclic changes in the strain path such as: cyclic extrusion compression (CEC) [19] or KoBo [20, 21], involve the large number of variables [22÷25]. Maybe for this reason these processes are currently not widely widespread. Cyclic methods of deformation lead to a lower rate of grain refinement compared to methods without a change in strain path [26]. In cyclic methods of deformation, the [...]

Wpływ intensywnego odkształcenia plastycznego na kształtowanie struktury i właściwości stali austenitycznej

Czytaj za darmo! »

Wymierne korzyści wynikające z rozdrobnienia struktury stały się powodem, dla którego opracowuje się nowe metody otrzymywania materiałów o strukturze nano- i ultradrobnoziarnistej. W większości procesów rozdrabniania struktury wykorzystywany jest efekt zmiany drogi odkształcenia. Dzięki temu można zwiększyć plastyczność materiałów określoną poziomem naprężenia plastycznego i wartością odkształcenia granicznego. Korzystny wpływ złożonej drogi odkształcenia na obniżenie zastępczego naprężenia uplastyczniającego i zwiększenie zastępczego odkształcenia obserwuje się w warunkach obróbki plastycznej na zimno różnych materiałów. Można przytoczyć dla przykładu prace Gronostajskiego [1, 2], gdzie realizowano próby ściskania z jednoczesnym skręcaniem dla brązu krzemowego CuSi3,5. Z uzysk[...]

Mikrostruktura miedzi po procesie walcowania z wymuszoną drogą odkształcenia


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury miedzi kształtowanej plastycznie w procesie walcowania wspomaganego naprę- żeniami ścinającymi (tzw. walcowanie MEFASS). W celu uzyskania dużego odkształcenia plastycznego materiał walcowano w siedmiu przepustach. Obliczona wartość skumulowanego odkształcenia zastępczego dla tak prowadzonego procesu wynosiła ok. 50. Obserwacje mikro- oraz substruktury były wykonane po wybranych przepustach procesu walcowania. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość uzyskania struktury ultradrobnoziarnistej w odkształcanym materiale. Zastosowane parametry procesu walcowania oraz liczba przepustów zapewniły ujednorodnienie struktury w objętości materiału. The microstructure research results of rolled copper during the rolling process aided by shear stress - MEFASS rolling - are presented in this paper. In the aim to obtain severe plastic deformation seven passes of rolling were conducted. Total equivalent strain calculated for the last pass was ca. 50. Observations of micro-and substructure were made after selectedpasses of rolling. The possibility of ultragrained structure in the deformed material was confirmed during a research. Homogenization of the material structure after MEFASS rolling was provided by proper settings of the rolling process as well as the number of passes. Słowa kluczowe: proces walcowania, duże odkształcenie plastyczne, miedź, naprężenia ścinające, struktura Key words: rolling process, severe plastic deformation, copper, shear stress, structure.Wprowadzenie. Właściwości materiałów meta- licznych są ściśle zależne od ich struktury, m.in. od kształtu i wielkości ziaren czy gęstości dyslokacji. Pra- ce w wielu ośrodkach naukowych na świecie są skie- rowane na uzyskanie metali o ultradrobnoziarnistej strukturze, gdzie wielkość ziarna oscyluje na granicy mikro- i nanometrów. Jedną z podstawowych dróg wytworzenia tego typu struktury są procesy przeró- bki plastycznej pozwalające n[...]

ZMIANY STRUKTURY W STOPIE AlMg5 PO DUŻYM ODKSZTAŁCENIU PLASTYCZNYM


  Artykuł miał na celu przeanalizowanie zmian mikrostruktury i mikrotwardości w stopie AlMg5 po zastosowaniu intensywnego odkształcenia plastycznego SPD realizowanego za pomocą metody naprzemiennego kucia. Odkształcenia dokonano z wykorzystaniem symulatora MaxStrain w temperaturze otoczenia. Próbki odkształcano wielokrotnie (tzn. 4, 8, 16 i 32 razy) przy wartości odkształcenia jednostkowego φ = 0,3. Odkształcenie realizowano poprzez zastosowanie trzech różnych wariantów odkształcania: kucie swobodne, kucie swobodne z zastosowaniem przerwy pomiędzy kolejnymi odkształceniami oraz kucie matrycowe. Prędkość odkształcenia wynosiła 0,5 s-1. W wyniku odkształcania rozdrobniono ziarno stopu. Najmniejszą wartość średniej średnicy ziaren/podziaren ok. 170 nm uzyskano dla wariantu kucia swobodnego z zastosowaniem przerwy. Stop wykazuje około dwukrotny wzrost twardości w porównaniu ze staniem wyjściowym. Słowa kluczowe: intensywne odkształcenia plastyczne, struktury ultradrobnoziarniste, STEM, stop AlMg5, mikrotwardość CHANGES IN ALMG5 ALLOY STRUCTURE AFTER SEVERE PLASTIC DEFORMATION The aim of the work was to analyze the changes of microstructure and microhardness in AlMg5 alloy deformed by means of severe plastic deformation (SPD) method by using multiaxial forging. For this method of deformation, the MaxStrain system was applied. The samples were deformed mutually (4, 8, 16 and 32 times) by using unit value of deformation φ = 0.3. The deformation process was realized by using three variants of deformation: open die forging, open die forging with interval, closed die forging. The speed of deformation was 0.5 s-1. In the results of deformation, the refinement of the microstructure received. The minimal value of subgrain/grain about 170 nm was obtained for open die forging with interval variant. The alloy indicate about two time higher value of microhardness in comparable with initial state. Keywords: severe plastic deformation, fine-grained m[...]

OCENA STABILNOŚCI STRUKTURALNEJ ULTRADROBNOZIARNISTEJ Cu I Al PO ODKSZTAŁCENIU ZA POMOCĄ TECHNIKI SPD


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące stabilności strukturalnej Cu i Al po zastosowaniu intensywnego odkształcania plastycznego SPD (ang. severe plastic deformation), realizowanego za pomocą metody kucia naprzemiennego (metoda Max Strain). Próbki poddane wyżarzaniu badano pod względem zmian strukturalnych za pomocą skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (STEM). Pokazano, że zmiany strukturalne w analizowanych metalach zachodzą z różną intensywnością. Wykazano także różnice w mechanizmach odbudowy struktury pomiędzy Al i Cu. Słowa kluczowe: intensywne odkształcenia plastyczne, stabilność strukturalna, struktury ultradrobnoziarniste, STEM, miedź, aluminium.EVALUATION OF THERMAL STABILITY OF ULTRAFINE Cu AND Al AFTER DEFORMATION BY USING SPD TECHNIQUE In the article was presented the studies of structural stability of Cu and Al after severe plastic deformation. The deformation process was realized by using multiaxial forging process (Max Strain). Annealed samples were analyzed by using scanning transmission electron microscopy (STEM). It was shown that the structural changes in Cu and Al occur with varying intensity. It also showed differences in the mechanism of rebuilding structure between Al and Cu. Keywords: severe plastic deformation, structural stability, ultrafinegrained microstructure, STEM, copper, aluminium Mgr in.. Katarzyna Jasi.ska, dr hab. in.. Kinga Rodak . Politechnika .l.ska, Katowice, e-mail: kinga.rodak@polsl.pl Rudy Metale R58 2013 nr 7 s. 385?€389 386 Wst.p Intensywne odkszta.canie plastyczne (SPD . ang. Severe Plastic Deformation) w o dro.nieniu od konwencjonalnych metod przerobki plastycznej wykorzystywanych do zmiany kszta.tu i mikrostruktury przerabianych materia.ow, stosuje si. w celu rozdrobnienia ziarna nawet do skali nanometrycznej. Wytworzenie struktury nano- i ultradrobnoziarnistej przyczynia si. do polepszenia w.a.ciwo.ci wytrzyma.o.ciowych, zwi.kszenia twardo.ci, ci.gliwo.c[...]

 Strona 1  Następna strona »