Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Bielecki"

Optoelektroniczne systemy detekcji gazów

Czytaj za darmo! »

W celu detekcji i pomiaru stężenia gazów zawartych w powietrzu można zastosować metody działania miejscowego oraz metody detekcji zdalnej. Znany jest także podział metod detekcji gazów na: stand-off oraz typu remote. Systemy stand-off umożliwiają wykrycie gazów ze znacznej odległości bez kontaktu z obszarem jego występowania. Systemy typu remote wykorzystują różne czujniki punktowe in situ. [...]

Application of laser-plasma source with gas-puff target for calibration of EUV radiation detectors

Czytaj za darmo! »

Technology of EUV radiation (λ = 13.5 nm) is the next step in semiconductor lithography development [1]. Applying this technology, the structures of dimensions not smaller than 35 nm can be produced. During lithography process, the measurement of energy radiation and diagnostics of applied tools is very critical. For this reason, the energy meters and control instrument should be charac[...]

Wielospektralny optoelektroniczny czujnik niebezpiecznych gazów

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich kilku dekad opracowano wiele różnych metod monitoringu atmosfery. Związane jest to zarówno z postępem w dziedzinie nowych technologii, jak i z ogólnoświatowym dążeniem do ograniczenia emisji niebezpiecznych gazów do atmosfery. Do jednych z najczulszych metod detekcji gazów należy spektroskopia strat we wnęce optycznej CRDS (ang. Cavity Ring-Down Spectroscopy). Zasada działania tej metody została opisana we wcześniejszych publikacjach [1,2]. Główną wadą tej metody jest bardzo duża wrażliwość układu optomechanicznego na niestabilności mechaniczne. W przypadku, gdy częstość lasera jest dopasowana do modu wnęki, następuje bardzo wydajne magazynowanie światła. Natomiast drobne fluktuacje częstości własnych wnęki, spowodowane np. zmianą jej długości w skutek drgań[...]

Łącze optyczne z kwantowym laserem kaskadowym


  Niezwykle ważnym aspektem we współczesnym świecie jest dostęp do szerokopasmowego internetu. Problem ten jest szczególnie istotny w warunkach gęstej zabudowy miejskiej, w której koszt instalacji linii światłowodowych jest znaczny. Alternatywą dla linii kablowych są systemy łączności bezprzewodowej FSO (ang. Free Space Optics). System FSO jest technologią bezprzewodowej komunikacji optycznej, która do przesyłania danych pomiędzy dwoma punktami wykorzystuje propagację promieniowania optycznego w wolnej przestrzeni. Systemy, które są aktualnie dostępne na świecie, z powodzeniem rozwiązują problemy transmisji danych, zwłaszcza w przypadku małych odległości (ang. last mile communications) [1]. Systemy łączności w otwartej przestrzeni wymagają zastosowania odpowiednich źródeł promieniowania optycznego. Przy ich wyborze, w głównej mierze, należy uwzględnić: zakres długości fal, moc emitowanego promieniowania oraz możliwość współpracy z elektronicznymi układami modulującymi. Zakres długości fal zastosowanego promieniowania uwarunkowany jest przede wszystkim właściwościami transmisyjnymi atmosfery oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników, jak i osób postronnych. Do głównych zalet tych łączy można zaliczyć: łatwość instalacji, duże przepływności przy stosunkowo małych nakładach inwestycyjnych, bardzo niską elementową stopę błędu, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, brak utrudnień administracyjnych związanych z ich instalacją (nie są wymagane licencje). Ważną właściwością tych łączy jest ich duża odporność na podsłuch, ze względu na wąską wiązkę, brak listków bocznych i łatwą kontrolę inwazji zakłóceń w wiązkę. Łącza FSO są porównywalne z łączami radiowymi w aspekcie medium transmisyjnego, jednakże przewyższają je pod względem szerokości pasma, kosztów eksploatacji, oraz szybkości instalacji. Zapewniają zasięgi do kilku kilometrów. Stąd też, mogą być stosowane w sytuacjach kryzysowych oraz w syst[...]

Zastosowanie laserów kaskadowych w układach do detekcji śladowych ilości gazów DOI:10.15199/ELE-2014-192


  Wykrywanie śladowych ilości gazów metodami optoelektronicznymi należy do ważnych kierunków rozwoju detekcji sygnałów optycznych. Przez wiele lat do wykrywania śladowych stężeń gazów były stosowane metody chromatografii gazowej, spektrometrii masowej i spektrometrii fluorescencyjnej [1]. Pomimo szeregu zalet tych metod, ich możliwości pomiarowe są ograniczone. W wielu laboratoriach na świecie prowadzone są badania w zakresie opracowania nowych wysokoczułych metod pomiarowych w celu uzyskania informacji na temat zawartości śladowych ilości materii. Dotyczy to zarówno medycyny, ochrony środowiska, jak i zastosowań specjalnych. Szanse taką stwarzają optyczne metody spektroskopowe, w których do pomiaru współczynnika absorpcji gazów stosuje się lasery. Mają one ogromne możliwości w zakresie wykrywania i monitorowania składników w fazie gazowej, zarówno w miejscu pobrania próbki (tzw. in situ), jak i w sposób zdalny (tzw. stand off). Charakteryzują się one dużą czułością, selektywnością, oraz są nieinwazyjne. Podstawową ideą spektroskopii jest wykorzystanie oddziaływań fal elektromagnetycznych z cząsteczkami związków chemicznych. Jeżeli za kryterium podziału metod spektroskopowych przyjmiemy długość fali, wówczas możemy wyróżnić spektroskopię absorpcyjną w ultrafiolecie UV i w zakresie widzialnym VIS, oraz spektroskopię w podczerwieni IR. Spektroskopia UV-VIS stosowana jest do badania przejść elektronowych, natomiast spektroskopia w podczerwieni do badania przejść między poziomami oscylacyjno-rotacyjnymi molekuł. Obecnie w zakresie podczerwieni są stosowane lasery kaskadowe (ang. Quantum Cascade Laser - QCL). Dzięki rozwojowi technologii tych laserów możliwe stało się opracowanie wielu mobilnych wysokoczułych systemów sensorowych. Układy spektroskopii laserowej do detekcji śladowych ilości gazów W absorpcyjnych metodach detekcji gazów stosuje się źródło promieniowania oraz wysokoczuły układ detekcyjny odbierający promieniowanie [...]

Systemy łączności optycznej w otwartej przestrzeni DOI:10.15199/48.2018.08.11

Czytaj za darmo! »

Wdrażanie technologii FSO w cywilnych i wojskowych infrastrukturach komunikacyjnych było bardzo powolne. Wysoki koszt ich budowy w połączeniu z dość wysokim tłumieniem sygnału wczesnych systemów FSO stanowiły poważne bariery dla ich powszechnego użycia. Jednak ze względu na ich dużą przepustowość oraz brak wymagań dotyczących widma promieniowania, systemy te były i są nadal rozwijane. Rozwój zaawansowanych technologii elementów optoelektronicznych, technik oprogramowania oraz platform sprzętowych przyczyniły się do znacznej poprawy parametrów tych łączy. Przykładowo, systemy hybrydowe RF/FSO, mają zwiększoną dostępność do 99,999% nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Historia łączności optycznej otwartej przestrzeni Komunikacja optyczna jest jedną z najwcześniejszych stosowanych form komunikacji. Na początku odbywała się ona na bardzo krótkie odległości np. przy użyciu rąk i ramion. Gdy pojawiła się potrzeba komunikacji na duże odległości, w szczególności odległości poza zasięgiem słyszalności, opracowano bardziej zaawansowane formy komunikacji optycznej, Na początku używano ognia, dymu lub światła słonecznego. Powstała również komunikacja optyczna w postaci semafora lub telegrafu optycznego. Wynalezienie teleskopu optycznego znacznie zwiększyło zasięg przesyłania informacji. Technika ta odgrywała istotne znaczenie we Francji za czasów Napoleona Bonaparte. W kolejnym etapie rozwoju, telegraf optyczny został zastąpiony telegrafem elektromagnetycznym i był używany w niektórych krajach aż do początku XX wieku [1]. Przykładowo, układ transmitujący kod Morse'a odbijając światło słoneczne, był używany przez pakistańskie wojsko do roku 1975 [2]. Do tej pory stosowane są proste techniki przesyłania informacji przy zastosowaniu lampek sygnalizacyjnych w marynarce wojennej, w systemach kontroli lotów do komunikowania się z pilotami w przypadku awarii łączności radiowej. Pierwsza udana transmisja głosu w wiązce świat[...]

Optoelektroniczne systemy detekcji materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

Amatorskie ładunki wybuchowe lub bomby domowej roboty są obecnie ulubioną bronią terrorystów. Podczas ataków terrorystycznych przysparzają one najwięcej ofiar wśród personelu sojuszniczych sił zbrojnych oraz ludności cywilnej. Broń ta jest rozmieszczana i detonowana za pomocą szerokiej gamy środków technicznych. Najczęściej występuje w formie bomb zamontowanych w samochodach, bomb przydrożny[...]

Głowica detekcyjna z układem całkowania synchronicznego

Czytaj za darmo! »

Detekcja sygnałów optycznych jest istotnym zagadnieniem w wielu dziedzinach nauki, techniki, jak również życia codziennego. Rozwój technologii oraz wzrost wymagań stawianych przez użytkowników powoduje konieczność opracowania nowoczesnych, wysokoczułych metod i systemów detekcyjnych. Najczęściej metody te są dzielone na dwie zasadnicze grupy tzn. bezpośrednie i zaawansowane. Na rys. 1 przeds[...]

Badanie detektorów na potrzeby mikroskopii miękkiego promieniowania X

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis stanowiska laboratoryjnego do badań właściwości detektorów promieniowania z zakresu długości fal 2-4 nm. Właściwości te odnoszą się do niejednorodności powierzchniowej ich czułości widmowej. Zastosowany zakres widmowy promieniowania jest szczególnie interesujący w badaniach medycznych i biologicznych. Jest on bardzo często określany jako zakres promieniowania tzw."okna wodnego", w którym jest możliwa obserwacja tkanek żywych. Dokładne określenie czułości detektorów stosowanych w mikroskopii optycznej jest istotnym elementem rozwoju tej technologii. Praca dotyczy stanowiska laboratoryjnego do pomiaru niejednorodności czułości przy wykorzystaniu źródła laserowo-plazmowego z tarczą gazową. Przedstawiono w niej analizy dotyczące doboru poszczególnych elementów stanowiska oraz wyniki wstępnych badań. Abstract. The paper presents a laboratory setup for investigation of spatial non-uniformity of detector responsivity in the wavelength range from 2 nm to 4 nm. The spectrum is of great interest in biology. In the water-window spectra, where water is rather transparent, microscopic observation of living objects is possible. Accurate determination of the responsivity of photodetectors used in this application is highly desired. The change of responsivity over the surface, the so-called spatial non-uniformity, effects error of power measurements especially in the case of detectors with large active areas or imaging ones. At the described setup, the laser-plasma source with a gas-puff target is used. The preliminary results of a silicon photodiode investigations are also presented and discussed. (Investigations of the detectors for X-ray microscopy) Słowa kluczowe: mikroskopia, miękkie promieniowanie X, testowanie detektorów. Keywords: Soft X-ray microscopy, detectors calibration Wprowadzenie Mikroskopia miękkiego promieniowania X (ang.[...]

Sterowanie kwantowymi laserami kaskadowymi w aspekcie zastosowań spektroskopowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania laserowej spektroskopii absorpcyjnej w diagnostyce medycznej. Omówiono różne techniki wykrywania markerów chorobowych w wydychanym przez człowieka powietrzu. W zasadniczej części pracy przedstawiono techniki przestrajania widma promieniowania laserowego oraz zaproponowano układy sterowania pracą kwantowych laserów kaskadowych dedykowanych do omawianych aplikacji. Abstract. The paper presents the possibility of using laser absorption spectroscopy in medical diagnostics. Some detection techniques of disease markers existed in exhaled air are described. There is also discussed performance of quantum cascade lasers (QCL’s) in view of their applications in infrared spectroscopy. In the main part the work, some methods of QCL’s spectral tuning are analyzed. In summary, preliminary test results of the special QCL driving system for the wavelength tuning are discussed. (Quantum cascade lasers driving in optical spectroscopy). Słowa kluczowe: laserowa spektroskopia absorpcyjna, sterownik laserowy, kwantowy laser kaskadowy, diagnostyka medyczna Keywords: laser absorption spectroscopy, laser driver, quantum cascade lasers, medical diagnostics Wstęp Analiza powietrza wydychanego przez człowieka staje się jedną z najbardziej rozwijanych metod nieinwazyjnego diagnozowania stanu jego zdrowia. W powietrzu tym znajdują się tysiące molekuł tworzących mieszaninę gazów (np. NO, CO2, CO), lotnych związków organicznych (izopren, etan, pentan, aceton) oraz wiele innych substancji nielotnych [1]. Związki te mogą mieć pochodzenie zarówno egzogenne jak i endogenne, a dokładna ich analiza może umożliwić określenie sygnatur procesów zachodzących w ciele ludzkim. W porównaniu z innymi metodami badań medycznych, analiza oddechu może zapewnić bezpieczeństwo i spokój pacjentom podczas diagnozowania. Ma to szczególne znaczenie w trakcie długotrwałego leczenia, które wymaga codziennego monitorowania stanu zdrowia [2[...]

 Strona 1  Następna strona »