Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Marchwiński"

Aspekt termiczny wykorzystania modułów fotowoltaicznych w architekturze


  Moduły fotowoltaiczne (PV) umożliwiają przemianę energii słonecznej w energię elektryczną. Mniej znaną stronę wykorzystaniamodułów PV stanowi ich aspekt termiczny. Ze względu na istotę działaniamodułów PV często jest on pomijany lub niedoceniany, tymczasem energia termiczna powstaje przy konwersji fotowoltaicznej jako jej efekt uboczny. W artykule opisano sposoby wykorzystania energii cieplnej w budynkach z systemami fotowoltaicznymi. W aspekt termiczny wpisuje się również zastosowanie modułów PV jako elementów ochrony przeciwsłonecznej, zapobiegających przegrzewaniu pomieszczeń. Moduły hybrydowe Aspekt termiczny wykorzystaniamodułów PV jest ściśle związany i najpowszechniej kojarzony z tzw. modułami hybrydowymi nazywanymi modułami PV/T (photovoltaic-thermal). Ich działanie polega na konwersji fotowoltaicznej i fototermicznej, tzn. poza wytwarzaniem energii elektrycznej, urządzenia umożliwiają generowanie energii cieplnej. Moc cieplna uzyskiwana przezmoduły PV/T jest średnio ok. 5-krotnie większa od mocy elektrycznej. Ze względu na czynnik grzewczy wyróżnia się, podobnie jak w przypadku tradycyjnych kolektorów termicznych, moduły powietrzne i cieczowe. W modułach racjonalne jest stosowanie ogniw PV z krzemu amorficznego ze względu na dodatni współczynnik zmiany sprawności ogniwa PV wraz z przyrostem temperatury (jest to wyjątkowa cecha tych ogniw, gdyż sprawność pozostałych, w tym najliczniej produkowanych i stosowanych w budownictwie ogniw z krzemu krystalicznego, maleje wraz ze wzrostem ich temperatury). Ogniwa z krzemu amorficznego charakteryzują się jednak relatywnie małą sprawnością i niestabilnością parametrów elektrycznych w czasie, co prowadzi do zmniejszenia sprawności całego systemu PV [1]. Moduły hybrydowe ze względu na swoją budowę cechują się małą adaptacyjnością w przypadku możliwości integracji z architekturą budynku. W związku z tym zazwyczaj są montowane na dachu ze względu na korzy[...]

Konflikty architektoniczno-energetyczne w projektowaniu miejskich budynków wielorodzinnych


  W artykule omówiono konflikty, które wynikają z rozbieżności priorytetów architektoniczno-energetycznych w procesie projektowania miejskich budynków wielorodzinnych. Skupiono się na pasywnych rozwiązaniach energooszczędnych. Analizy konfliktów dokonano na przykładzie projektu budynku wielorodzinnego w Warszawie. W wyniku analizy określono bariery wprowadzania pasywnych rozwiązań energooszczędnych wyrażonych sformułowaniem obszarów, w których te bariery występują. Następnie określono sposoby eliminacji lub złagodzenia przedmiotowych konfliktów, wskazując na potrzebę zmiany metodyczno-organizacyjnej sfery procesu projektowego.1. Wstęp Istotnym wyzwaniem współczesnego budownictwa jest redukcja zużycia energii, tj. konsumowanej w fazie użytkowania obiektu. Problematyka energooszczędności wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, co skutkuje licznymi badaniami z obszaru wielu dziedzin, w tym budownictwa i architektury. Można zauważyć, że problematyka ta coraz bardziej przenika z obszaru budynków małych na grunt obiektów wielkoprzestrzennych. Proces ten skłania do przyjrzenia się zagadnieniom wprowadzania rozwiązań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych. Szczególnie interesujący jest problem wpływu rozwiązań energetycznych, ingerujących w koncepcję przestrzenną budowlano-materiałową budynku, osadzonego w silnie zurbanizowanym obszarze miejskim. Problem ten stanowi temat niniejszego artykułu. Artykuł jest rezultatem przemyśleń autora powstałych w wyniku udziału w projekcie badawczym pt. "Miejski Budynek Jutra 2030" ), który ma na celu wypracowanie ) Projekt celowy Miejski Budynek Jutra 2030, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 6 ZR6 2009 C/07319) realizowany przez Mostostal-Warszawa standardów ekologicznych na potrzeby miejskiego budownictwa wielorodzinnego, i w którym aspekt oszczędności energetycznej odegrał znaczącą rolę. Zawarta w artykule analiza odnosi się do projektu budynku m[...]

Architektoniczno-budowlane kształtowanie obiektów z autoklawizowanego betonu komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych DOI:10.15199/33.2017.09.21


  Projektant - architekt ma wiele możliwości realizacji zamierzenia budowlanego pod względemzagospodarowania przestrzeni przez formę i organizację funkcjonalną budynku, ale również pod względem zastosowania odpowiednich technologii [7]. W kontekście spełnienia wielu wymagań jest to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Wyzwanie, z uwagi na konieczność powiązaniawielu wątków i złożenia ich w jedną całość. Odpowiedzialność, ze względu na sprawy formalne, ale również konsekwencje projektowania i tym samym wpływ na jakość życia użytkowników zaprojektowanej przestrzeni.Mądre powiązaniewszystkich elementów i wykorzystaniemożliwości technologii, jakie są obecnie dostępne, to klucz do właściwej realizacji każdego zamierzenia budowlanego. Co prawda nie ma idealnych rozwiązań pasujących do wszystkiego. Każdymateriałmamocne, ale też słabe strony, a do projektanta należy decyzja o jego wyborze. Wprzypadku projektowania budowlano-architektonicznego budynkówmieszkalnych funkcja na ogół dominuje nad jego formą [8]. Ze względu na klimat i tradycję budowania budynków mieszkalnych, w naszej strefie klimatycznej wciąż największe znaczenie mają elementy pełne ścian, czyli mury. To ściany są jednym z głównych elementów konstrukcyjnych, mają też istotny wpływ na energooszczędność i inne parametry budynku. Ich projekt ma zatem wpływ nie tylko na konstrukcję, ale i na walory użytkowe mieszkań. Wartykule przedstawiono możliwości i sposoby realizacji budynków mieszkalnych z zastosowaniem ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). W celu ukazania możliwości kształtowania formy przestrzennej posłużono się przykładami budynków niemieszkalnych, które uznano za reprezentatywne dla opisywanych możliwości ABK. W tym przypadku przeznaczenie funkcjonalne budynków nie miało znaczenia, tzn. analogiczne rozwiązaniamożna odnaleźć na przykładach budynków mieszkalnych. Zalety betonu komórkowego Jest wiele cech, które decydują o tym, że beton komórkowy jest c[...]

Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych DOI:10.15199/33.2018.12.05


  Inwestorzy i projektanci coraz częściej stosują do wykończenia pomieszczeń zestawy wyrobów do wykonania podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych ze względu na ich wielofunkcyjność – walory estetyczne oraz dodatkowe funkcje, np. akustyczną, termiczną (mogą służyć do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia), ochronną (ppoż., przeciwdziałają promieniowaniu) itp. [1]. Zestawywyrobówdowykonywania podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych zazwyczaj składają się z okładziny, rusztu (do którego podwieszane są okładziny) oraz wewnętrznych warstw odpowiadających za dodatkowe właściwości zestawu. Okładziny wykonywane są z materiałów drewnopochodnych, gipsu, konglomeratów, szkła, betonów lekkich, metalu lub twardej wełny mineralnej, natomiast ruszty z metalu (głównie aluminium), tworzywsztucznych, drewna imogąwystępować w postaci pojedynczych elementów (np. profili ułożonych poziomo lub pionowo) albo kilku (konsoli i łat). Okładziny z rusztemłączy się za pomocą łącznikówmechanicznych[...]

Kontekst ekologiczny wykorzystania stali we współczesnej architekturze DOI:10.15199/33.2018.12.19


  Kontekst ekologiczny wykorzystania stali w architekturze wymaga uwzględnienia jej oddziaływania na środowisko już od momentu produkcji (wejścia do systemu), sięgając tym samym do genezy powstawania stali.Model ten pozwala jednocześnie ocenić efekty wykorzystania materiału po zakończeniu cyklu życia, czyli wyjścia z systemu. W odniesieniu do stali dotyczy generowania odpadów stałych (rysunek 1). Stal jako powierzchnia kolektorowo-absorpcyjna Stal cechuje się dużymi zdolnościami do absorpcji ciepła przy jej niewielkiej masie akumulacyjnej. Oznacza to, że powierzchnie stalowe szybko nagrzewają się i oddają ciepło do otoczenia. Cecha ta wykorzystywana jest w płytowych kolektorach słonecznych do ogrzewania czynnika roboczego (ciecz, powietrze) przepływającego przez powierzchnię stalową płyty.Wcelu zwiększenia absorpcji ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego przez kolektor, płyty te maluje się na czarno i przykrywa od góry powierzchnią szklaną. Wbudynku biurowym"WATGmbH" w Karlsruhe (Niemcy, arch. Günter Leonhardt) południowa elewacja została wypełniona 59 płaskimi kolektorami [...]

 Strona 1