Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Adam Jabłoński"

20 lat prywatnej działalności współwłaścicieli FILTER SERVICE

Czytaj za darmo! »

Rok 2008 w firmie FILTER SERVICE Sp. z o.o. to rok jubileuszowy. Dokładnie 20 lat temu dr inż. Jacek Krzyżanowski oraz inż. Mirosław Jabłoński zrezygnowali z pracy w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, uruchamiając własną działalność gospodarczą w ramach Spółdzielni Rzemieślniczej "ELEKTROMETAL". Wdrożenie do produkcji nowoczesnych materiałów filtracyjnych oraz przetwarzanie ich w środki ochrony[...]

Migracja interesariuszy a wartość przedsiębiorstwa


  Model zrównoważonego biznesu ukierunkowany na interesariuszy powoduje wyzwolenie potencjału tkwiącego w ich wartości.Burzliwe otoczenie rynkowe przedsiębiorstw, dynamika chaosu organizacyjnego oraz zmiany systemów wartości wpłynęły na pojawienie się nowych paradygmatów zarządzania. Taki obraz biznesu w istotny sposób przełożył się na współczesne podejście do przywództwa i roli menedżera. Również pojawienie się złożonego spojrzenia na przedsiębiorstwo i budowanie organizacji bez granic na bezgranicznym rynku globalnym wpłynęło na obecne jego postrzeganie. Elementy biznesu, takie jak zaufanie, postawy etyczne, umiejętności ustalania priorytetów, eliminacja ryzyka i długookresowa orientacja na przyszłość, to cechy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Również niegraniczona rozpiętość kontroli organizacji oraz kreowanie samoorganizacyjnych zdolności personelu wymagają pogłębionej analizy strategicznej. Przedsiębiorstwo stało się organizacją sieciową wymagającą umiejętności pracy w strukturze powiązań i zależności międzyorganizacyjnych. W takim ujęciu szczególne miejsce i rolę zaczęli odgrywać interesariusze jako podmioty wywierające w dzisiejszych realiach szczególny wpływ na ciągłość prowadzenia biznesu i długoterminową wartość przedsiębiorstwa. Szczególnie istotna jest zależność pomiędzy siecią powiązań interesariuszy a ich wpływem na kreację wartości dynamicznie zarządzanego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy migracją interesariuszy, rozumianą jako całokształt działań i wyników związanych z pozyskaniem interesariuszy, zatrzymaniem i odejściem interesariuszy, którzy mają wpływ na efektywne i skuteczne realizowanie zamierzeń strategicznych przedsiębiorstwa. Działania te są związane także z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem posiadanych zasobów oraz determinują zachowania strategiczne i taktyczno-operacyjne przedsiębiorstwa w kierunku kreacji wartości. Interesariusz jako istotny poten[...]

Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych do pracowników - założenia a rzeczywistość DOI:

Czytaj za darmo! »

Przyczynkiem do napisania tego tekstu były badania dopasowania środków ochrony dróg oddechowych, a w szczególności półmasek filtrujących do pracownika, przeprowadzone przez autora i jego współpracowników.Według ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany: -- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości, -- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do ro[...]

Nowoczesne, komfortowe produkty FILTER SERVICE Sp. z o.o. DOI:


  Spółka "Filter Service" od ponad 25 lat zajmuje się produkcją materiałów filtracyjnych, indywidualnych środków ochrony układu oddechowego oraz badaniami laboratoryjnymi. Przedstawiciele przedsiębiorstwa prowadzą także szkolenia w zakresie prawidłowego doboru, dopasowania do użytkownika i stosowania środków ochrony dróg oddechowych. Głównymi produktami firmy są półmaski filtrujące w dwóch kształtach w klasach P1, P2 i P3 oraz filtry przeciwpyłowe do półmasek wielokrotnego użytku. Ciągły rozwój, podążanie za potrzebami rynku, doskonalenie produktów zaowocowały wprowadzeniem na rynek półmasek bez zacisku nosowego serii SIMPLA (na zdjęciach poniżej). Badania dopasowania półmasek serii SIMPLA do konkretnych użytkowników urządzeniem Porta Count pozwalają na stwierdzenie, że w znakomity sposób dopasowują się do twarzy[...]

Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie

Czytaj za darmo! »

Jakich masz interesariuszy - taką masz wartość rynkową. Wstęp W dynamicznie rozwijającej się gospodarce opartej na wiedzy źródłem dzisiejszego sukcesu rynkowego staje się ciągłe poszukiwanie i wykorzystywanie unikatowych czynników osiągania przewag konkurencyjnych. Często te czynniki dotyczą wewnętrznych i zewnętrznych źródeł budowy przewagi konkurencyjnej mających charakter przedmiotowy, [...]

Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej

Czytaj za darmo! »

W procesie realizacji dotychczasowych strategicznych zamierzeń i programów niedoceniany jest system społeczny, tworzony przez pracowników organizacji.Funkcjonowanie przedsiębiorstw w otoczeniu biznesowym coraz częściej ma charakter międzysektorowy. Zacieranie się granic poszczególnych sektorów i ciągłe wzajemne ich przeplatanie powoduje, że następuje dynamiczna migracja przedsiębiorstw pomiędzy sektorami lub segmentami rynku. Wpływa na to wiele czynników, które oprócz wpływu na to zjawisko stają się często także źródłem budowy długoterminowej wartości firmy. Takim czynnikiem na podstawie doświadczeń i badań empirycznych autorów są technologie środowiskowe, które kształtują ofertę produktową dla klientów przy uwzględnianiu potrzeb i akceptacji również innych interesariuszy pr[...]

System zarządzania a atrybuty modeli biznesu


  Model biznesu determinuje zdolność przedsiębiorstwa do kreacji wartości.Problematykę systemów zarządzania oraz modeli biznesu można połączyć na tym samym paradygmacie nauk o zarządzaniu. Może to być paradygmat systemowy. Jak pisze T. Gospodarek, jeżeli uda się uprawdopodobnić prawdziwość sądu o uznaniu danego układu za system, wówczas racjonalne jest wnioskowanie o posiadaniu przezeń własności, określonych tematami. Zalicza do nich: system podlega zasadzie ciągłości funkcjonowania w czasie, system podlega działaniu reguły przekory (jest elastyczny), w systemach obowiązuje uśredniona stabilność w czasie, każdy system wykazuje ograniczoną stabilność, złożoność procesu, który system musi realizować, zwłoka czasowa odpowiedzi systemu, relacyjność przyczynowo- skutkowa, zasady minimum działania dla systemu. Pomimo że podejście systemowe do organizacji z założenia traktuje ją jako określoną całość, to dopuszcza rozpatrywanie problematyki w rozbiciu przynajmniej na formalną część finansową (analityczna część addytywna), procesową (addytywność procesów ekonomicznych) oraz część relacji wewnętrznych, traktowana całościowo. Systemy zarządzania intensywnie rozwijane w ostatnich latach, mają swoje zasłużone miejsce w problematyce nauk o zarządzaniu. Eksploracja naukowa w tym zakresie dotyka coraz to nowszych obszarów. Autorzy podjęli się próby dokonania wstępnej identyfikacji założeń spójności systemu zarządzania z koncepcją modeli biznesu w kontekście prowartościowej orientacji przedsiębiorstw. Wydaje się słuszne uznać, że to podejście będzie nabierało szczególnego znaczenia w pro- T. Gospodarek, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wałbrzych 2012, s.82-85. cesie rozwoju holistycznego podejścia do zarządzania i poszukiwania sprzyjających warunków i struktury powiązania systemu zarządzania z modelem. Miejsce systemu zarządzania w koncepcji [...]

Transformacja modelu biznesu w kierunku chmury obliczeniowej DOI:10.15199/46.2015.2.1


  Przetwarzanie w chmurze oznacza gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych na oddalonych komputerach udostępnianych przez Internet.Wprowadzenie Problematyka modeli biznesu stanowi istotny obszar nauk o zarządzaniu. Ma ona także wymiar techniczny wtedy gdy rozwiązania organizacyjne oparte są na silnym odziaływaniu stosowanych technologii. W literaturze przedmiotu w ostatniej dekadzie pojawiło się kilkaset definicji modeli biznesu, które zwracały uwagę na różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Tematyka ta rozwija się bardzo dynamicznie i dotyka bardzo wielu przestrzeni eksploracji naukowej. Na podstawie studiów wielu definicji modeli biznesu można zidentyfikować kilka nurtów wiodących z nimi związanych. Pierwszym z nich jest bezsprzecznie wskazanie potrzeb wyjaśniania procesu w jaki sposób przedsiębiorstwo generuje zyski. Drugi zaś jak tworzy wartość dla interesariuszy a trzeci, jak realizuje sposób przechwytywania wartości z rynku. W większości sytuacji ten ostatni nurt stanowi rezultat poprzednich. Na kształt, skuteczność i efektywność modelu biznesu mają wpływ stosowane technologie. A. Afuah i C. L Tucci wskazali na podstawie przeglądu literatury kilka nowych ujęć technologii stymulujących powstawanie modeli biznesu. Technologia "długich ogniw" (longe-linked technology) charakteryzuje się tym, że istniejące współzależności mają charakter sekwencyjny a poszczególne zadania są wykonywane szeregowo. Do tego typu technologii można zaliczyć ciągłe procesy przetwarzania w przemyśle chemicznym i linie produkcyjne w przemyśle samochodowym. Technologia intensywna (intensive technology) jest natomiast zorientowana na rozwiazywanie bardzo wąsko określonych problemów. Techniki rozwiązywania jakiegoś problemu dobierane są w sposób iteracyjny na drodze kolejnych Tab ela 1. Wybrane definicje modeli biznesu z uwzględnieniem cech wiodących. Autorzy Definicja Wiodący nacisk na: Gambardella & Mc Gahan Model biznesowy[...]

Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników

Czytaj za darmo! »

Rozwój wpływu emocjonalnych czynników na efektywność organizacji powoduje powstawanie wielu nowych modeli zarządzania przydatnych zarówno w działalności biznesowej, jak i dla organizacji non profit.Model Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) został w pierwszej kolejności wykorzystany w działalności przedsiębiorstw, w tym w powiązaniu z TQM1. Jednak coraz częściej używany jest on [...]

 Strona 1