Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Wiesława Walisiewicz-Niedbalska"

Estry metylowe kwasów tłuszczowych jako nowy surowiec w produkcji pochodnych tłuszczowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowy surowiec, który można stosować zamiast kwasów tłuszczowych w przetwórstwie tłuszczów. Pokazano zalety stosowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych w porównaniu z kwasami tłuszczowymi. Opisano metody otrzymywania tych estrów i możliwości ich wykorzystania w przemyśle tłuszczowym. Po przejściowym okresie wzmożonego zainteresowania surowcami petrochemicznymi ponownie wzrósł popyt przemysłu na oleje i tłuszcze naturalne. Są one szybko odtwarzalną bazą surowcową dla produkcji wielu chemikaliów, wśród których jedną z ważniejszch pozycji stanowią środki powierzchniowo czynne. Oleje i tłuszcze naturalne mają specyficzne właściwości trudne do otworzenia w wyniku syntezy chemicznej, m.in. także ze względów ekonomicznych. Pierwszym etapem produkcji większości oleochemikaliów jest rozbicie struktury glicerydowej i wydzielenie kwasów tłuszczowych - długołańcuchowych związków zawierających co najmniej jedną grupę funkcyjną podlegającą dalszym reakcjom. W skali przemysłowej kwasy te wydzielano zwykle metodą hydrolizy, a następnie destylacji tzw. surowych kwasów tłuszczowych, prowadzonej w celu usunięcia substancji towarzyszących, w tym nierozszczepialnych glicerydów. Oba etapy prowadzi się w wysokiej temperaturze (powyżej 200°C), pierwszy pod zwiększonym ciśnieniem (30^60 MPa), drugi pod ciśnieniem obniżonym niekiedy do 2,66 kPa. Są to więc procesy nie tylko energochłonne, lecz również przebiegające w drastycznych warunk[...]

Nowe biopaliwo estrowe Gliperol

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań reakcji krzyżowej transestryfikacji triacylogliceroli olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do kompleksu biopaliwowego pn. Gliperol. Transestryfikację prowadzono wobec kwasów toluenosulfonowych jako katalizatora, z zastosowaniem octanu metylu w ilości ok. 4-krotnego nadmiaru w stosunku do stechiometrii. Oczyszczanie produktu prowadzono przez odmywanie wodą i [...]

Oligomerowe pochodne kwasów tłuszczowych jako potencjalne składniki cieczy roboczych i smarów plastycznych

Czytaj za darmo! »

Badano właściwości smarne dimerów i estolidów kwasu oleinowego oraz hydroksylowych i hydroksymetoksylowych pochodnych oleju rzepakowego niskoerukowego. Stwierdzono bardzo dobre właściwości reologiczne i smarne, szczególnie przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe, a dostateczne antyoksydacyjno-korozyjne dimerów i estolidów kwasu oleinowego. Wyniki wskazują na możliwości wykorzystania tych zwią[...]

Opracowanie kompozycji bioaktywnego kompleksu lipidowego obniżającego poziom aterogennych wskaźników lipidowych krwi

Czytaj za darmo! »

W wyniku zastosowania procesów opracowanych lub zmodyfikowanych przez autorów pracy uzyskano znaczny wzrost stężenia kwasów tłuszczowych omega-3 (głównie kwasów eikozapentaenowego EPA i dokozaheksaenowego DHA) w oleju rybim oraz kwasów 11t C18:1 (kwas wakcenowy VA) i 9c,11t C18:2 (izomer kwasu linolowego CLA) w tłuszczu mleka owczego, a także zsyntetyzowano z zawartego w oleju winogronowym kwasu linolowego 9c,12c C18:2 jego sprzężone dieny o konfiguracji 9c,11t i 10t,12c (izomery CLA). Na bazie tych 3 preparatów lipidowych opracowano kompozycję bioaktywnego kompleksu lipidowego (BKL), który zawierał ok. 35% kwasów EPA i DHA, 8,5% sprzężonych dienów CLA i 3,9% VA. Suplementacja kompleksem BKL dawki pokarmowej szczurów żywionych dietą wysokotłuszczową bogatą w kwasy tłuszczowe nasycone spowodowała istotny spadek wszystkich aterogennych wskaźników lipidowych krwi. Zawartość triglicerydów zmniejszyła się o 32%, cholesterolu całkowitego o 27% oraz lipoprotein LDL o 28%. Uzyskany spadek był znacznie większy od tego, jaki uzyskano dla poszczególnych preparatów lipidowych wchodzących w skład BKL, co wskazuje na ich synergistyczne i bardzo korzystne działanie w opracowanym przez autorów pracy kompleksie. The grapeseed oil was enriched in conjugated 10t,12c C18:2 linoleic and 11t C18:1 vaccenic acids by alk. hydrolysis and acidification with following cryst. from urea. The sheep milk fat was enriched in 9c,11t C18:2 linoleic and 11t C18:1 oleic acids and the fish (mackerel) oil was enriched in C20:5 eicosapentaneoic and C22:6 docosahexaneoic acids by similar methods. All 3 prepns. were combined to produce a bioactive lipid complex (BKL). The supplementation of feeding dose for rats fed with a diet rich in saturated fatty acids (pork lard) with BKL resulted in a significant decrease in all atherogenic indices of blood (triglycerides by 32%, total cholesterol by 27% and lipoprotein by 28%). The decrease was significantly high[...]

Synteza dimerów i estolidów nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ich adduktówz bezwodnikiem maleinowym

Czytaj za darmo! »

Opracowano warunki syntezy dimeru i estolidu kwasu oleinowego oraz ich estrów, a także adduktu kwasu oleinowego z bezwodnikiem maleinowym oraz określono ich fizykochemiczne właściwości. Otrzymane produkty mogą być zastosowane w ekologicznych wyrobach technicznych. Conditions of synthesis of dimer and estolide of oleic acid and their esters as well as the adduct of oleic acid with maleic an[...]

Synteza pochodnych hydroksylowych i hydroksymetoksylowych triacylogliceroli

Czytaj za darmo! »

Otrzymywano pochodne hydroksylowe i hydroksymetoksylowe oleju rzepakowego. Związki te uzyskano z epoksydowanego oleju rzepakowego w reakcji otwarcia pierścienia epoksydowego. Ze względu na bardzo dużą lepkość mają one mniejsze możliwości zastosowania w smarach niż dimery i estolidy. Obecność grup funkcyjnych w cząsteczce sprawia, że pochodne te mogą być stosowane jako surowiec lub dodatek[...]

Synteza biologicznie aktywnych izomerów kwasu linolowego z wykorzystaniem katalizatora tlenkowego


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących procesu syntezy biologicznie aktywnych soli wapniowych izomerów kwasu linolowego c9,t11 i t10,c12C18:2 (Ca-CLA) z wykorzystaniem katalizatora tlenkowego. Do badań użyto oleju z pestek winogron o zawartości kwasu linolowego c9,c12C18:2 68,5% mas., środowisko reakcji stanowił glikol etylenowy lub glicerol, temp. reakcji wynosiła 185°C, a czas reakcji 3 h. Katalizatorem reakcji był tlenek wapnia w ilości dwukrotnie większej od stechiometrycznej. Uzyskane wyniki porównano z wynikami procesu alkalicznej izomeryzacji prowadzonej w obecności wodorotlenku potasu jako katalizatora, w znany sposób. W wyniku izomeryzacji kwasu linolowego zawartego w oleju z pestek winogron prowadzonej wobec wodorotlenku potasu uzyskano produkt zawierający 56,8% mas. sumy izomerów c9,t11 + t10,c12C18:2. W mydłach wapniowych (Ca-CLA), stanowiących produkty izomeryzacji prowadzonej w obecności tlenku wapnia, zawartość izomerów kwasu linolowego c9,t11 + t10,c12C18:2 wynosiła 5,6% mas. i 1,5% mas. dla reakcji prowadzonej odpowiednio w glikolu etylenowym i glicerolu. Grape seed oil was treated with KOH or CaO in (HOCH2)2 or glycerol at 185°C for 3 h to isomerize the 9c,12cC18:2-linoleic acid to its conjugated diene 9c,11tC18:2 and 10t,12cC18:2 isomers. CaO was more less active than KOH as the isomerization catalyst, but the Ca salts are of higher practical use. Izomery kwasu linolowego (CLA), c9,c12C18:2, stanowią grupę związków zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych w pozycjach cis,cis, cis,trans, trans,cis i trans,trans1). Dotychczas najlepiej przebadano i poznano właściwości izomerów o konfiguracji c9,t11 i t10,c12, które wykazują m.in. aktywność antyproliferacyjną w stosunku do komórek nowotworowych oraz redukują udział tkanki [...]

 Strona 1  Następna strona »