Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz JĘDRZEJCZYK"

Wpływ wysokotemperaturowej obróbki żeliwa na strukturę warstwy wierzchniej utworzonej w wyniku cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej korozji (850-1050oC, 4-12 godzin) na zmianę struktury warstwy przypowierzchniowej cylindrycznych próbek o średnicy 􀁉􀀃 = 11 mm i długości l = 110 mm, wykonanych z różnych rodzajów żeliwa (z grafi tem płatkowym, wermikularnym i kulkowym) oraz efekt procesu cynkowania zanurzeniowego. Badania wykonano w oparciu o kompleksową analizę metalografi czną oraz RTG. Celem pracy było zweryfi kowanie możliwości wypełnienia grafi towych porów powstałych po utlenianiu żeliwa cynkiem i tym samym otrzymanie nowej specyfi cznej warstwy podpowierzchniowej o charakterze struktury kompozytowej. Słowa kluczowe: wysokotemperaturowa korozja, żeliwo, obróbka powierzchniowa The infl uence of high temperature oxidation of cast iron on surfa[...]

Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem przygotowania do symulacji procesu walcowania pasma ze strefą półciekłą. Ze względu na konieczność uzyskania wyników z dużą dokładnością w krótkim czasie, wykorzystano algorytm obliczeń równoległych w celu dekompozycji i następującego po nim rozwiązania powstałego układu równań. Opracowany model matematyczny oparty na metodzie elementów skończonych dostarcza inf[...]

Wpływ wysokotemperaturowej korozji na zmianę struktury warstwy przypowierzchniowej żeliwa z grafi tem płatkowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej korozji (850-1050oC, 4-12 godzin) na kinetykę utleniania oraz zmiany struktury warstwy przypowierzchniowej cylindrycznych próbek o średnicy = 11 mm i długości l = 110 mm wykonanych z żeliwa z grafi tem płatkowym (3,3%C; 1,7%Si; 0,5% Mn; 0,06%P; 0,06%S). Badania wykonano w oparciu o kompleksową analizę metalografi czną. Celem pracy było zweryf[...]

Analiza zmian stężeń tlenu w wybranych materiałach metalicznych w obecności tkanki żywej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań obecności kilku metali (pochodzących z takich materiałów jak: wolfram, molibden, chromel, wolfram-ren 20) w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Analizowano zmiany stężeń podstawowego pierwiastka metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed i po implantacji. Otrzymane wyniki badań wskazują na przechodzenie cząstek tlenu z powierzchni metalicznej do t[...]

Wpływ wysokotemperaturowej obróbki materiału na charakter warstwy wierzchniej żeliwa po miedziowaniu

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy efektów uzyskanych w wyniku miedziowania żeliwa różnymi metodami. Autorzy badali wpływ wysokotemperaturowego utleniania, jako etapu poprzedzającego nanoszenie warstwy miedzi na zmiany struktury warstwy wierzchniej oraz przypowierzchniowej żeliwa z grafi tem płatkowym. Uzyskane efekty porównano do tych, jakie otrzymano w wyniku miedziowania żeliwa w ciekłej miedzi bez wstępnej ob[...]

Analiza przyczyn uszkodzeń części złącznych cynkowanych galwanicznie DOI:10.15199/40.2016.7.2


  W pracy analizowano przyczyny uszkodzeń wkrętów samogwintujących M8×25 cynkowanych galwanicznie. Badania dotyczyły analizy przełomów powstałych w wyniku pękania wkrętów, weryfikacji poprawności struktury stali uzyskiwanej po obróbce cieplnej, kontroli rozkładu twardości na przekroju wkrętów oraz kontroli zawartości wodoru. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że główną przyczyną pękania analizowanych wkrętów jest nawodorowanie stali - kruchość wodorowa, które mogło nastąpić na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Mierzone zawartości wodoru znacznie przekraczają wartości dopuszczalne, a obserwowane przełomy są charakterystyczne dla kruchego pękania. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, cynkowanie galwaniczne, kruchość wodorowa, kruche pękanie Analysis of damage reasons of zinc galvanized fasteners In the paper, reasons for zinc galvanized fasteners damage - self tapping screw M8×25 mm were analysed. The examinations concerned the analysis of fractures created as a result of screw cracking, the verification of structure correctness achieved after the heat treatment, hardness measurement at the screws cross section as well as inspections of the hydrogen content. Based on the conducted examinations it was stated that the main reason for analysed screw cracking was steel hydriding - hydrogen brittleness which could take place in individual stages of the production process. Measured hydrogen content significantly exceeds the acceptable values, and observed fractures are characteristic for brittle cracking. Keywords: zinc coatings, galvanizing, hydrogen brittleness, brittle cracking.1. Wprowadzenie Pomimo znacznego i systematycznego rozwoju technologii procesy korozyjne w dalszym ciągu stanowią istotny problem między innymi w zakresie trwałości konstrukcji stalowych i są przyczyną wielomilionowych strat w skali roku [10]. Istnieje kilka metod ochrony przed korozją - ochrona strukturalna, materiałowa, elektrochemiczna, inhibitor[...]

Szerardyzacja, jako zabezpieczenie antykorozyjne części złącznych - badania wstępne DOI:10.15199/40.2017.3.2


  W pracy porównano odporność korozyjną części złącznych - śrub M10 oraz próbek płaskich, wykonanych ze stali 23MnB4, cynkowanych ogniowo oraz termodyfuzyjnie (szerardyzacja). Badania korozyjne prowadzono w komorze solnej, w obojętnej mgle NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Uzyskane wyniki porównano do tych, jakie otrzymano w analogicznych warunkach dla części zabezpieczanych antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i naniesienie lamelowej warstwy cynku. W celu wyjaśnienia zróżnicowania wyznaczonej i literaturowej odporności korozyjnej powłoki termodyfuzyjnej, na przekroju i powierzchni zewnętrznej powłoki termodyfuzyjnej (oraz ogniowej - dla porównania) przeprowadzono obserwacje mikroskopowe przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego oraz analizę EDS. Wykonane badania wykazały, że szerardyzowane części złączne charakteryzują się najmniejszą wśród porównywanych metod odpornością korozyjną w badanym środowisku. Otrzymane wyniki są konsekwencją zarówno zbyt małej grubości, jak i niewłaściwej struktury naniesionej powłoki i w celu ich poprawy niezbędna jest optymalizacja parametrów procesu cynkowania. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, cynkowanie termodyfuzyjne, szerardyzacja, części złączne, odporność korozyjna 1. Wprowadzenie Części złączne stosowane w różnych konstrukcjach (mosty, platformy wiertnicze, żurawie stoczniowe, itp.) są narażone na bardzo agresywne oddziaływanie środowiska korozyjnego. Postępujący proces korozyjny jest jednym z czynników powodujących zmniejszenie trwałości części złącznych. Środowisko korozyjne m.in. zmniejsza wytrzymałość zmęczeniową materiału, przy takiej samej intensywności naprężeń cyklicznych, w porównaniu z badaniami w powietrzu, czy suchej atmosferze gazowej [9]. W celu zmniejszenia zagrożenia korozją śruby wykonuje się z różnych materiałów począwszy od stali węglowej, poprzez stal stopową, stopy aluminium, czy też stopy tytanu. Przykładowo do wykonywania połączeń śrubowych w tunelach drogowych, czy [...]

Wstępna ocena wpływu parametrów obróbki cieplnej cynkowej powłoki zanurzeniowej na jej właściwości DOI:10.15199/40.2018.5.2


  1. Wprowadzenie Światowa produkcja cynku wynosiła w roku 2008 ponad 10 mln ton, a 7 lat później wzrosła o kolejne 2 mln ton. Potencjał wydobywczy tego surowca to 430 mln ton i cały czas rośnie. Ponad połowa światowych zasobów cynku stosowana jest do ochrony stali przed korozją w postaci cynkowania. Spora część cynku zużywana jest do cynkowania metodą zanurzeniową, polegającej na przetrzymywaniu w kąpieli cynkowej odpowiednio przygotowanych półwyrobów, w określonym czasie. Pokrywanie stopów Fe-C cynkową powłoką zanurzeniową jest uzasadnione zarówno z uwagi na fakt uzyskiwania w ten sposób wysokiej odporności korozyjnej, jak i biorąc pod uwagę względy ekonomiczne (relatywnie mały koszt, duża skuteczność, prostota i niezawodność). Jest to jeden z najstarszych i najbardziej powszechnych sposobów ochrony przed korozją elementów stalowych czy żeliwnych. Z technologicznego punktu widzenia zasady cynkowania zachowano bez zmian, jednak z powodu pojawiających się nowych aplikacji, szczególnie w branży motoryzacyjnej oraz budowlanej, współczesne cynkowanie stanowi dynamicznie rozwijającą się technologię [5, 6]. Przykładem mogą być elementy złączne, posiadające szerokie spektrum zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. 1.1. Cynkowanie zanurzeniowe w warunkach przemysłowych Cynkowanie zanurzeniowe prowadzi się metodą ciągłą lub jednostkową. Zależy to od rodzaju cynkowanego elementu. Zanim jednak część podda się cynkowaniu zanurzeniowemu, jej powierzchnia musi zostać odpowiednio przygotowana. Zanurzenie półwyrobów w kąpieli cynkowej poprzedzają odtłuszczanie, trawienie oraz pokrywanie topnikiem. Operacje te mają na celu usunięcie zanieczyszczeń i zwiększenie przyczepności powłoki cynkowej do powlekanego elementu. Biorąc pod uwagę rodzaj i sposób samego topnikowania można mówić o cynkowaniu mokrym i suchym (rys. 1). Cynkowanie suche jest procesem nowoczesnym, charakteryzującym się m. in.: dużą wydajnością czy małym zużyciem cynku na jednostkę[...]

Porównanie jakości nanowarstwy zewnętrznej implantów w odniesieniu do implantów monolitycznych i powlekanych galwanicznie


  W prezentowanej pracy podjęto badania mające na celu porównanie przydatności do wykonywania implantów materiałów monolitycznych, takich jak: wolfram, molibden, stop wolfram-ren20, chromel oraz tytan, do wyników badań otrzymanych dla materiałów powlekanych galwanicznie (żelazo pokryte miedzią, miedź pokryta cyną) oraz wstępnych wyników badań, jakie uzyskano dla nanopowłok metali szlachetnych (złota, srebra) nanoszonych na implanty ceramiczne (tlenek cyrkonu). Do weryfi kacji jakości i odporności korozyjnej badanych implantów zastosowano badania RTG (porównanie zawartości tlenu na powierzchni materiałów metalowych przed i po implantacji do tkanki mózgowej i podskórnej szczurów), badania impedancji elektrochemicznej w roztworach fi zjologicznych oraz badania toksyczności ocenianych próbek przy zastosowaniu fi broblastów myszy NTH 3T3. Odpowiednio przygotowane próbki były wszczepiane zwierzętom laboratoryjnym na okres 40, 120 i 180 dni. Następnie badano tkanki zwierząt oraz szczegółowo analizowano powierzchnię próbek pod kątem zmian w składzie chemicznym oraz różnic struktury powierzchni. Słowa kluczowe: implanty, nanopowłoki Comparison of outside implant’s nanolayer quality with reference to monolytic and galvanic coated implants In presented paper the research work was performed with aim consisted in comparison of suitability to implants application of monolithic materials, like: tungsten, molybdenum, tungsten-rhenium alloy, chromel and titanium, to research results obtained in case of galvanic coated materials (iron coated with copper, copper coated with tin) and also to initial results that was revealed in case of noble metals nanocoatings (gold, silver) created at ceramic implants (zirconium oxide). To verify the quality of corrosion resistance of investigated implants the following methods was used: RTG analysis (comparison of oxygen content at the metallic material surface before and after implantation to rats’ bra[...]

Zróżnicowanie odporności korozyjnej i zużycia ściernego powłok cynkowych nanoszonych na stopy Fe-C DOI:10.15199/40.2015.4.7


  W badaniach analizowano antykorozyjne i tribologiczne właściwości powłok cynkowych nanoszonych na żeliwo (GJL-250) i stal (DC01). Porównywano następujące rodzaje powłok cynkowych: galwaniczną (PN-EN ISO 4042), ogniową (PN-EN ISO 10684) i płatkową (PN-EN ISO 10683). Prezentowane wyniki są efektem drugiego etapu eksperymentu, który dotyczył badań tribologicznych, analizy mikrostruktury powłok cynkowych przy zastosowaniu mikroskopu optycznego w miejscach uszkodzeń i oceny zmniejszenia odporności korozyjnej na skutek uszkodzenia powłoki cynkowej. Badania korozyjne prowadzono w komorze solnej, w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Stwierdzono, iż odporność na korozję powłok naniesionych na stal jest znacznie większa niż powłok naniesionych na żeliwo. Powłoka cynku płatkowego jest najbardziej odporna na zużycie ścierne, ale pomimo tego jej odporność korozyjna istotnie maleje po teście tribologicznym. Powłoki galwaniczna i ogniowa są mniej odporne na mechaniczne uszkodzenia, jednakże fakt ten nie przekłada się znacząco na ich odporność korozyjną. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, testy korozyjne, odporność korozyjna Diversity of corrosion resistance and frictional wear of zinc coatings created on Fe-C alloys The research work compares anticorrosion and tribological properties of different zinc coatings created on cast iron (GJL-250) and steel (DC01). The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683. Presented results are an effect of the second stage of experiment which refers to: tribological laboratory research, metallographic analysis of zinc coating microstructure in damaged areas, with the use of optical microscope, and the evaluation of the decrease in corrosion resistance as the result of destruction the continuousness of zinc layer. The corrosion research was conducted with the salt chamber with neutral NaCl (PN-EN ISO 9227). It was stated that corro[...]

 Strona 1  Następna strona »