Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marta Waszak"

Wpływ herbicydu Burex 80 WP i adiuwantu Adpros 85 SL na wymywanie wybranych makro- i mikroelementów z gleby

Czytaj za darmo! »

W skali laboratoryjnej badano wpływ herbicydu Burex 50 WP stosowanego w kombinacji z adiuwantem Adpros 85 SL oraz w kombinacji bez adiuwantu na wymywanie makro- i mikroelementów z gleby. Dodatek samego herbicydu powodował znaczny wzrost stężenia wszystkich badanych mikroelementów w uzyskanych odciekach glebowych, w porównaniu z próbą kontrolną (0). Wprowadzony w kombinacji z adiuwantem Adpros 85 SL wpływał na zwiększenie lub zmniejszenie zawartości badanych jonów w odcieku glebowym. W przypadku gleby brunatnej wyługowanej stwierdzono istotny wpływ dodatku herbicydu z adiuwantem na zmiany stężenia związków N i P w odcieku glebowym. Chlorydazone herbicide was added to the brown-lixivate soil, optionally with a Me ester of rapeseed fatty acid adjuvant to study the leachabilit[...]

Aktywność alkalicznych fosfataz w wodach estuarium Odry

Czytaj za darmo! »

Badano zmiany aktywności alkalicznych fosfataz APA (alkaline phosphate activity) wzdłuż biegu dolnego odcinka Odry i w Zalewie Szczecińskim na tle zmian wybranych wskaźników stanu troficznego (zawartości chlorofilu_a, fosforu reaktywnego i nieorganicznych form azotu). Największą APA odnotowano w wodach, w których czynnikiem ograniczającym rozwój biomasy był fosfor. Wraz ze wzrostem zawartości chlorofilu oraz spadkiem zawartości reaktywnego fosforu APA wzrastała. Może ona być przydatna jako wskaźnik pierwiastków ograniczających rozwój biomasy w wodach estuarium Odry. Activity of alk. phosphatase (APA) was studied in 6 points of the downstream part of the Odra river and the Szczecin Lagoon by detn. of the contents of chlorophyll_a, reactive P and inorg. N in the water samples[...]

Wpływ herbicydu metazachlor w formie hydrożelowych mikrokapsułek na aktywność enzymów fosfohydrolitycznych w wodach powierzchniowych

Czytaj za darmo! »

W warunkach laboratoryjnych badano wpływ herbicydu metazachlor w postaci mikrokapsułek hydrożelowych na aktywność enzymów fosfohydrolitycznych w wodach powierzchniowych. Dodatek herbicydu spowodował znaczny wzrost szybkości maksymalnej (vmaks.) reakcji hydrolizy p-NPP katalizowanej zarówno przez alkaliczne (APA) jak i kwaśne (AcPA) fosfatazy. Stwierdzono również istotny wpływ temperatury i czasu kontaktu herbicydu metazachlor z badaną wodą powierzchniową. Metazachlor herbicide microcapsules were added to 2 water samples collected from a village pond and a cornfield minipond used for detn. of activity of the alk. and acidic phosphatases in hydrolysis of p-NO2C6H4OPO2Na2 at 4°C and 20°C for 14 days. The max. hydrolysis rate and Michaelis-Menten constant did not clearly depend on the hydrolysis temp. and time. Podstawowym zagro􀄪eniem wód powierzchniowych jest ich przyspieszona eutrofizacja, polegaj􀄅ca na wzbogacaniu pierwiastkami biogenicznymi, co w konsekwencji prowadzi do zachwiania ekologicznej równowagi ekosystemu. Bezpo􀄞redni􀄅 przyczyn􀄅 tego zjawiska s􀄅 czynniki antropogeniczne, zwi􀄅zane z dzia􀃡alno􀄞ci􀄅 ludzk􀄅. Sp􀃡ywy powierzchniowe z obszarów rolnych i le􀄞nych, obfituj􀄅ce w ró􀄪nego rodzaju nawozy oraz chemiczne 􀄞rodki ochrony ro􀄞lin, maj􀄅 ogromny wp􀃡yw na sk􀃡ad fizyczno-chemiczny zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych1, 2). Badania nad rol􀄅, zawarto􀄞ci􀄅 oraz przemianami zwi􀄅zków biogenicznych w 􀄞rodowisku wodnym wykaza􀃡y, 􀄪e podstawowym czynnikiem pokarmowym, kontroluj􀄅cym rozwój mikroorganizmów planktonowych jest zawarto􀄞􀃼 fosforu1-5). Kluczow􀄅 rol􀄊 w procesie eutrofizacji odgrywa dost􀄊pno􀄞􀃼 przyswajalny[...]

Production of 1,3-propanediol from glycerol in membrane bioreactor Otrzymywanie 1,3-propanodiolu z glicerolu w bioreaktorze membranowym DOI:10.15199/62.2015.4.26


  Glycerol was converted to 1,3-propanediol by fermentation with use of Citrobacter freundii bacteria in a membrane bioreactor with a 3-stage sepn. A clean microfiltrate was sepd. by nanofiltration. The aq. soln. of 1,3-propanediol was concd. by membrane distn. Both the distillate and the retentate from nanofiltration were recycled to the bioreactor to close the H2O cycle and recover the nutrients. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania 1,3-propanodiolu z glicerolu metodą fermentacji z użyciem bakterii Citrobacter freundii. Proces fermentacji prowadzono w bioreaktorze membranowym, w którym zastosowano trójstopniową separację. W pierwszym stopniu stosując mikrofiltrację, uzyskano klarowny filtrat, który następnie rozdzielono metodą nanofiltracji. Otrzymany roztwór 1,3-propanodiolu zatężono w procesie destylacji membranowej. Uzyskany w tym procesie destylat oraz retentat z procesu nanofiltracji zawrócono do bioreaktora, co pozwoliło zamknąć obieg wody oraz odzyskać składniki odżywcze niezbędne do procesu fermentacji. Wdrożenie technologii otrzymywania poliestrów oraz poliuretanów z 1,3-propanodiolu (1,3-PD) spowodowało, że produkcja tegodiolu w ostatniej dekadzie szybko wzrasta1, 2). Intensyfikację wzrostu obserwuje się od 1995 r., w którym firma Shell Chemical Company wprowadziła biodegradowalny aromatyczny poli(tereftalan trimetylenu) pod nazwą Corterra™ PTT. Zwiększona odporność na rozciąganie i zabrudzenie oraz łatwość czyszczenia (prania) sprawiły, że zastosowano go m.in. do produkcji tekstyliów i dywanów. Tradycyjnie 1,3-PD jest syntezowany z tlenku etylenu (Shell) lub z akroleiny (DuPont). Firma DuPont przez wiele lat udoskonalała technologię wytwarzania tworzyw z 1,3-PD. Z myślą o produkcji materiałów do wytwarzania ekologicznej odzieży (np. T-shirty) w fabryce tworzyw sztucznych w Decatur (Illinois, USA) uruchomiono produkcję 1,3-PD z kukurydzy2). Na bazie tak uzyskanego diolu wytwarzany jest polimer pod nazwą[...]

Wpływ wilgotności gleby i dodatku preparatu stymulujacego HumiPlant na kinetykę adsorpcji propyzamidu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wilgotności gleby i dodatku preparatu stymulującego HumiPlant na kinetykę adsorpcji propyzamidu oraz wartość współczynników podziału woda/gleba Kd i KOC. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na glebie suchej i wilgotnej. W badaniach stosowano dwie dawki preparatu HumiPlant (0,01 g/L i 0,1 g/L). Uzyskane wyniki wskazują, że proces adsorpcji propyzamidu zachodzi w dwóch etapach. Pierwszy etap jest szybki, nieliniowy, drugi wolny, liniowy. Po 48 h zaadsorbowaniu uległo 92,5% propyzamidu na glebie suchej i 89,5% na glebie wilgotnej. W wyniku zastosowania preparatu HumiPlant odnotowano znaczny wzrost adsorpcji substancji aktywnej. Najwyższa adsorpcja propyzamidu dla gleby suchej wynosi 96,18±0,43 mg/kg gleby.[...]

 Strona 1