Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ HAJDUGA"

Wpływ wysokotemperaturowej korozji na zmianę struktury warstwy przypowierzchniowej żeliwa z grafi tem płatkowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej korozji (850-1050oC, 4-12 godzin) na kinetykę utleniania oraz zmiany struktury warstwy przypowierzchniowej cylindrycznych próbek o średnicy = 11 mm i długości l = 110 mm wykonanych z żeliwa z grafi tem płatkowym (3,3%C; 1,7%Si; 0,5% Mn; 0,06%P; 0,06%S). Badania wykonano w oparciu o kompleksową analizę metalografi czną. Celem pracy było zweryf[...]

Identyfi kacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono wyniki badań utleniania cyny i niklu jako warstwowych powłok galwanicznych na bazie cienkich drutów z żelaza Armco oraz czystej miedzi. Grubość powłok galwanicznych wynosiła 0,003 mm. Tytułem kontrastu zaimplantowano złoto do tkanki mózgowej i podskórnej szczurów. Analizowano zmiany pierwiastka podstawowego - metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed [...]

Analiza zmian stężeń tlenu w wybranych materiałach metalicznych w obecności tkanki żywej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań obecności kilku metali (pochodzących z takich materiałów jak: wolfram, molibden, chromel, wolfram-ren 20) w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Analizowano zmiany stężeń podstawowego pierwiastka metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed i po implantacji. Otrzymane wyniki badań wskazują na przechodzenie cząstek tlenu z powierzchni metalicznej do t[...]

Wpływ wysokotemperaturowej obróbki materiału na charakter warstwy wierzchniej żeliwa po miedziowaniu

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy efektów uzyskanych w wyniku miedziowania żeliwa różnymi metodami. Autorzy badali wpływ wysokotemperaturowego utleniania, jako etapu poprzedzającego nanoszenie warstwy miedzi na zmiany struktury warstwy wierzchniej oraz przypowierzchniowej żeliwa z grafi tem płatkowym. Uzyskane efekty porównano do tych, jakie otrzymano w wyniku miedziowania żeliwa w ciekłej miedzi bez wstępnej ob[...]

Ocena stężenia tlenu na powierzchni implantów miedzi z powłoką cyny w tkance in vivo

Czytaj za darmo! »

Badano powierzchnię implantów miedzi z powłoką cyny po przebywaniu w tkance mózgowej szczurów przez 120 dni. Analizowano zmianę stężenia tlenu na powierzchni próbek przed i po implantacji. Otrzymane wyniki badań wskazują, że stężenie tlenu na powierzchni badanych materiałów po 120 dniach przebywania w mózgu szczurów było mniejsze niż przed ich zaimplantowaniem. Słowa kluczowe: implanty, korozja, utlenianie Estimation of oxygen concentration on the surface of copper implants with tin coating in tissue in vivo Surface of copper implants with tin coating were examined after a 120-day stay in brain tissue of rats. Changes of concentration of oxygen on the surface of samples were analysed before and after implantation. The obtained data indicate that the concentration of oxygen on th[...]

Odporność korozyjna śrub tytanowych po implantacji w ludzkiej kości żywej

Czytaj za darmo! »

Metaliczne biomateriały tytanowe są szeroko rozpowszechnione prawie w każdej dziedzinie medycyny. Używane są w formie urządzeń długo, bądź krótko czasowo implantowanych w organizmie żywym. Zbudowane z tytanu o dużej czystości dochodzącej do 99,99%, powinny być odporne na zjawiska korozyjne występujące w ich otoczeniu. Pojawiają się opinie określające materiały tytanowe jako wręcz sprzyjające [...]

Odporność korozyjna wybranych materiałów metalicznych w obecności tkanki żywej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań obecności takich metali jak: molibden i wolfram-ren20 jako implantów w tkance mózgowej oraz podskórnej szczurów. Okres implantacji wynosił 120 dni. Po tym okresie analizowano zmiany stężeń pierwiastka metalicznego podstawowego oraz tlenu przy pomocy mikroanalizatora rentgenowskiego Jeol J7. Analizę jakościowa na zawartość sumaryczną tlenu w warstwie wierzchn[...]

Ocena stanu stomatologicznych materiałów po długotrwałej implantacji w organizmie ludzkim

Czytaj za darmo! »

Od przeszło 3000 lat główną grupą materiałów, przeznaczonych do implantacji w organizmie ludzkim są metale i ich stopy. W ostatnim stuleciu najczęściej używana była i jest do dzisiaj implantacyjna stal austenityczna. W ostatnich 30 latach częściowo wyparły ją stopy niklu, kobaltu czy tytanu, lecz do dnia dzisiejszego jest ona szeroko stosowana jako biomateriał metaliczny. Oprócz niewątpliwych zalet, z których głównymi są bardzo dobre właściwości mechaniczne, stal implantacyjna może być generatorem wolnych atomów i jonów, będących czynnikami zagrożenia dla organizmu. Jedną z funkcji, mających wpływ na biozgodność materiału jest czas przebywania konstrukcji w agresywnym środowisku płynów ustrojowych. Autorzy podjęli próbę określenia zakresu zmian w materiałach metalicznych, po dług[...]

Korozja stopów dentystycznych w organizmie ludzkim

Czytaj za darmo! »

Jedną z funkcji, mających wpływ na biozgodność materiału jest czas przebywania konstrukcji w agresywnym środowisku płynów ustrojowych. Autorzy podjęli próbę określenia charakteru zmian w materiałach metalicznych, po długotrwałej implantacji w jamie ustnej. Celem pracy było określenie wpływu czasu użytkowania uzupełnień protetycznych na zmianę właściwości materiałowych stopów stomatologicznych. W zakresie tym mieszczą się metalografi czne badania mikroskopowe oraz mikroanaliza rentgenowska. Wstępna analiza wyników potwierdza szeroką aplikację implantacyjnej stali austenitycznej. Słowa kluczowe: stopy dentystyczne, biozgodność, odporność korozyjna, badania materiałowe Corrosion of dental alloys in the human body One of the functions having the effect on biocompatibility of material i[...]

Porównanie jakości nanowarstwy zewnętrznej implantów w odniesieniu do implantów monolitycznych i powlekanych galwanicznie


  W prezentowanej pracy podjęto badania mające na celu porównanie przydatności do wykonywania implantów materiałów monolitycznych, takich jak: wolfram, molibden, stop wolfram-ren20, chromel oraz tytan, do wyników badań otrzymanych dla materiałów powlekanych galwanicznie (żelazo pokryte miedzią, miedź pokryta cyną) oraz wstępnych wyników badań, jakie uzyskano dla nanopowłok metali szlachetnych (złota, srebra) nanoszonych na implanty ceramiczne (tlenek cyrkonu). Do weryfi kacji jakości i odporności korozyjnej badanych implantów zastosowano badania RTG (porównanie zawartości tlenu na powierzchni materiałów metalowych przed i po implantacji do tkanki mózgowej i podskórnej szczurów), badania impedancji elektrochemicznej w roztworach fi zjologicznych oraz badania toksyczności ocenianych próbek przy zastosowaniu fi broblastów myszy NTH 3T3. Odpowiednio przygotowane próbki były wszczepiane zwierzętom laboratoryjnym na okres 40, 120 i 180 dni. Następnie badano tkanki zwierząt oraz szczegółowo analizowano powierzchnię próbek pod kątem zmian w składzie chemicznym oraz różnic struktury powierzchni. Słowa kluczowe: implanty, nanopowłoki Comparison of outside implant’s nanolayer quality with reference to monolytic and galvanic coated implants In presented paper the research work was performed with aim consisted in comparison of suitability to implants application of monolithic materials, like: tungsten, molybdenum, tungsten-rhenium alloy, chromel and titanium, to research results obtained in case of galvanic coated materials (iron coated with copper, copper coated with tin) and also to initial results that was revealed in case of noble metals nanocoatings (gold, silver) created at ceramic implants (zirconium oxide). To verify the quality of corrosion resistance of investigated implants the following methods was used: RTG analysis (comparison of oxygen content at the metallic material surface before and after implantation to rats’ bra[...]

 Strona 1  Następna strona »