Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA JUSZCZYK"

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-NAUKOWA ZAKŁADU TECHNOLOGII PRZETWÓRSTWA METALI I STOPÓW IMN DOI:10.15199/67.2017.10.13


  Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką przetwórstwa metali nieżelaznych, uwzględniającą zagadnienia technologiczne i materiałoznawcze, głównie w zakresie stopów miedzi, srebra, cynku, ołowiu, a także metali szlachetnych. Tematyka Zakładu podlega ciągłej transformacji, dostosowując się do istniejących potrzeb gospodarczych. Zakres posiadanych możliwości badawczo-usługowych jest ściśle powiązany z aktualnymi potrzebami szeroko rozumianego przemysłu metali nieżelaznych i w coraz to większym stopniu wykracza poza jego ramy. Zakład współpracuje z prawie 100 firmami z branży przemysłu hutniczego, przetwórstwa metali nieżelaznych, branży automotive, energetycznej, elektrotechnicznej, materiałów ceramicznych i innych. W zakresie technologicznym Zakład specjalizuje się w technologii topienia i odlewania, zarówno wykorzystując klasyczne metody takie jak: topienie i odlewanie statyczne, proces topienia i odlewania ciągłego, ale i również mniej konwencjonalne technologie, obejmujące wytwarzanie materiałów gradientowych metodą odlewania odśrodkowego, wytwarzanie materiałów kompozytowych na osnowie miedzi z udziałem cząstek faz niemetalicznych metodami ciekło-fazowymi w procesie stir casting, polegającym na topieniu i odlewaniu z jednoczesnym mieszaniem. W obszarze przetwórstwa Zakład specjalizuje się w szeroko rozumianej przeróbce plastycznej, uwzględniającej również metody intensywnej deformacji plastycznej SPD, które realizowane są na prasach działających w oparciu o metodę KOBO oraz urządzeniu do cyklicznego przeginania i prostowania (RCS). Zakład zajmuje się również zagadnieniami związanymi z matematyczno-fizycznym modelowaniem procesów kształtowania plastycznego metali, w oparciu o metody elementów skończonych wraz z ich optymalizacją. W zakresie materiałowym oprócz kontynuowanych od wielu lat kierunków badań dotyczących m.in. innowacyjnych stopów cynku do cynkowania zan[...]

Badania procesu konsolidacji drobnych poprodukcyjnych odpadów stopu EN AW-6060 w procesie wyciskania z wykorzystaniem metody KOBO DOI:10.15199/24.2018.8.3


  Wprowadzenie Szerokie zastosowanie aluminium i jego stopów generuje duże ilości odpadów, których właściwe wykorzystanie i zagospodarowanie stwarza różne trudności. Stosowana powszechnie metoda metalurgiczna recyklingu odpadów aluminiowych w formie wiórów powstających w procesach obróbki skrawaniem, bazująca na bezpośrednim topieniu wiórów jest nieefektywna. Współczesny sposób recyklingu wiórów aluminiowych polega na ich brykietowaniu, topieniu oraz odlewaniu [6]. Wyniki badań podstawowych wskazują na możliwość przemysłowego wykorzystania bardziej zaawansowanej metody recyklingu zapewniającej pełne skompaktowanie brykietów w procesie ich wysokotemperaturowego wyciskania. Ta bezpośrednia konwersja wiórów aluminiowych do postaci litego metalu, pozwala zaoszczędzić ok. 40% materiału, 30% energii i do 60% nakładów pracy [1]. W ostatnich latach nastąpił rozwój konkurencyjnych sposobów nadawania dużych odkształceń plastycznych, które w odróżnieniu od procesu wyciskania, nie wymagają stosowania wysokich temperatur. Szansę na przemysłową, niskotemperaturową konsolidację wiórów z metali i stopów lekkich w temperaturze otoczenia stwarza proces wyciskania metodą KOBO [2-5]. Wykazano, że zastosowanie metody KOBO w procesie wyciskania intensyfikuje procesy odkształcania, dokonuje się to z wykorzystaniem mniejszej energii odkształcenia i w temperaturze otoczenia. Wyniki badań wykonanych w AGH w Krakowie dotyczące konsolidacji wiórów trud[...]

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ODLEWNICZYCH I MECHANICZNYCH ORAZ STRUKTURY NOWYCH EKOLOGICZNYCH BRĄZÓW ODLEWNICZYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę możliwości doboru ekologicznego zamiennika ołowiu w brązach ołowiowych przy założeniu, że zastąpienie lub ograniczenie tego pierwiastka w nowych stopach, nie wpłynie na obniżenie właściwości eksploatacyjnych wyrobów. Określano wpływ dobranych dodatków stopowych na własności odlewnicze, mechaniczne i skrawalność badanych stopów. Dokonano szczegółowej analizy str[...]

Zmiany mikrostruktury i właściwości materiałów kompozytowych na osnowie srebra po odkształceniu plastycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wstępne wyniki prób ściskania nowych materiałów kompozytowych przeznaczonych na styki elektryczne. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na zmiany właściwości mechanicznych. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w wyniku odkształcenia w mikrostrukturze kompozytów występują efekty związane z [...]

Odkształcalność ekologicznych mosiądzów do przeróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

Celem prezentowanych badań było porównanie podatności do odkształcania na gorąco nowych materiałów z tradycyjnymi mosiądzami ołowiowymi w aspekcie ich zastosowania na elementy łączników instalacyjnych. Badaniom poddano mosiądze CuZn38Bi2 oraz CuZn22Si3, a materiałem porównawczym był mosiądz ołowiowy CuZn39Pb2. Ocenę podatności do przeróbki plastycznej dokonano na podstawie wyników próby ściskania prowadzonej w temperaturze od 500 °C do 825 °C przy zróżnicowanej szybkości odkształcenia. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo dobrą podatność do kształtowania na gorąco obu badanych mosiądzów porównywalną z mosiądzem ołowiowym. The objective of the presented study was to compare hot formability of new materials with classical lead containing brasses with respect to their application for com[...]

Badania plastyczności stopu CuZn34P6

Czytaj za darmo! »

Stop CuZn34P6 cechuje się właściwościami, które dają szansę na jego zastosowanie do lutowania miedzi i jej stopów w miejsce srebrowych spoiw z dodatkiem szkodliwego kadmu. W artykule przedstawiono wyniki badań tego stopu w zakresie właściwości mechanicznych, mikrostruktury oraz podatności do przeróbki plastycznej wlewków w szerokim zakresie temperatury. Przedstawiono także wyniki badań struktury i właściwości mechanicznych stopu po wyciskaniu na gorąco. The CuZn34P6 alloy presents properties which provide possibilities for using it as a substitute for silver-based brazing alloys with addition of harmful cadmium for brazing copper and its alloys. The paper presents results of testing this alloy with respect to its mechanical properties, microstructure and plastic workability of the in[...]

Plastyczność i struktura spiekanych umacnianych dyspersyjnie materiałów kompozytowych na osnowie miedzi po odkształceniu plastycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki prób ściskania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi przeznaczonych na końcówki elektrod do zgrzewania oporowego. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na charakterystyki odkształcania. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe płynięcia w układzie naprężenie σ-odkształcenie ε. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w wyniku odkształcenia w mikrostrukturze kompozytów występują efekty związane z umocnieniem materiału oraz procesami odbudowy struktury głównie zdrowienia. This paper presents results compression tests of copper matrix composites designed for electrodes to welding. The effect of the chemical composition and compression temperature on the c[...]

Podatność do przeróbki plastycznej stopów Ag-Cu-Zn-Sn

Czytaj za darmo! »

Cel badań jest związany z pracami prowadzonymi w kierunku eliminacji szkodliwego kadmu ze srebrowych spoiw twardych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych, własności mechanicznych oraz składu fazowego wybranych stopów Ag-Cu-Zn-Sn. Określono także podatność tych materiałów do przeróbki plastycznej. The objective of research is related to the works for elimination of har[...]

Zastosowanie wyciskania metodą KOBO do produkcji spoiw agCuti

Czytaj za darmo! »

Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania procesu wyciskania metodą KOBO drutów spoiw AgCuTi i określenie wpływu tego procesu na poprawę podatności prasówki do przeróbki plastycznej na zimno. Próby wyciskania drutu ze stopu AgCu35Ti2 wykazały rozdrobnienie mikrostruktury występujące wskutek intensywnego odkształcania, w szczególności iglastych cząstek fazy Cu4Ti. Efektem zastosowania tej metody wyciskania jest uzyskanie drutu o bardzo dobrej podatności do przeróbki plastycznej, lepszej od uzyskiwanej dla prasówki wytwarzanej metodą tradycyjną. S. 626 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The aim of this work was to check possibility of application of wire extrusion method KOBO in reference to AgCuTi brazing alloys and to investigate an effect of this process on cold workabili[...]

Badania mikrostruktury i własności plastycznych spoiwa Ag45Cu27Zn25Sn3

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań niskotemperaturowego spoiwa Ag45Cu27Zn25Sn3 (BAg-36 wg AWS) przeznaczonego do łączenia stali i metali nieżelaznych. Główny nacisk położono na określenie warunków uzyskania możliwie najlepszej podatności do przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno. Zaprezentowano wyniki zarówno badań metalograficznych po obróbce cieplnej oraz uzyskane w wyniku sterowania mikrostrukturą zmiany właściwości wytrzymałościowych i plastycznych. The study presents results of research tests of low-temperature Ag45Cu27Zn25Sn3 brazing alloy (BAG-36 according to AWS) usefull for joining steels and non-ferrous metals. Particular emphasis was placed on determination of conditions ensuring achieving good cold and hot workability. A metallography examination after heat treatment and changes of mechanical properties have been presented. Słowa kluczowe: Ag45Cu27Zn25Sn3, spoiwa twarde, plastyczność, mikrostruktura, obróbka cieplna, właściwości mechaniczne Key words: Ag45Cu27Zn25Sn3, brazing alloys, formability, microstructure, heat treatment, mechanical properties Wstęp. Niskotemperaturowe spoiwa Ag-Cu-Zn- Sn należą do materiałów o ograniczonej podatności do przeróbki plastycznej na zimno [1÷4]. Oznacza to konieczność odkształcania stopów w wysokich temperaturach, powyżej temperatury rekrystalizacji [5]. Spoiwa te były i są dedykowane jako zamienniki dla spoiw srebrowych kadmowych, a wzrost ich znaczenia nastą[...]

 Strona 1  Następna strona »