Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Hołdyński"

Estymacja technicznych strat mocy czynnej w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opracowaną przez autora metodę estymacji technicznych strat mocy czynnej występujących w rzeczywistych warunkach odkształcenia prądów i napięć zasilających oraz asymetrii obciążeń w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia przy wykorzystaniu techniki sztucznych sieci neuronowych. Abstract: This article presents the method of estimation of technical los[...]

Analiza dobowej i tygodniowej zmienności strat mocy czynnej w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań pomiarowych oraz analizy statystycznej dobowej oraz tygodniowej zmienności technicznych strat mocy czynnej w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Abstract. The results of measuring investigations and statistical analysis of hourly and weekly fluctuation of technical real power losses in rural low voltage electric networks in article were introduced (Analysis of hourly and weekly fluctuation of technical real power losses in rural low voltage electric networks). Słowa kluczowe: straty mocy, przebiegi zmienności, analiza statystyczna. Keywords: power loss, loss fluctuation, statistical analysis. Wstęp Straty mocy i energii od zawsze towarzyszą przesyłowi energii elektrycznej. Powstawanie strat jest wynikiem niedoskonałości materiałów przewodzących oraz izolacyjnych układów przeznaczonych do jej przetwarzania (transformatory) i przesyłania (linie). Niedoskonałość ta przejawia się istnieniem rezystancji materiałów przewodzących oraz upływności materiałów izolacyjnych [1]. Straty mocy występujące w układach elektroenergetycznych można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje. Do pierwszego z nich zalicza się straty związane z przepływem prądu poprzez elementy sieci elektroenergetycznych takie jak transformatory i linie. Dlatego ze względu na uzależnienie wartości tych strat od przepływającego prądu, a co za tym idzie od obciążenia sieci, nazywa się je "stratami obciążeniowymi". Do drugiego z wyróżnionych rodzajów zalicza się straty powstające wskutek upływności izolacji linii a także wskutek magnesowania rdzeni transformatorów. Wartość tych strat nie jest zależna od obciążenia sieci a jedynie od poziomu napięcia występującego na poszczególnych elementach. Straty te występują nawet w przypadku, kiedy dany układ pracuje w stanie jałowym (jest pod napięciem ale nie jest obciążony) i stąd też nazywane są "stratami jałowymi" lub "stratami napięciowymi". Sumę obu wymienionych rodza[...]

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów zasilających odbiorniki nieliniowe

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję metody określania obciążalności prądowej długotrwałej przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, zasilających odbiorniki nieliniowe. Polega ona na wprowadzeniu dodatkowych współczynników zmniejszających wartość prądu dopuszczalnego długotrwale przewodu w zależności od rodzaju zasilanego odbiornika. Abstract: This article presents proposal to the method of determine the carrying capacities in wiring systems to supply nonlinearly receiver in low voltage installations. This method introduces new coefficient of reducing (reducing factor) current-carrying capacities cables in dependent on type of receiver. (Current-carrying capacities cables to supply nonlinearly receiver). Słowa kluczowe: obciążalność prądowa długotrwała, str[...]

Zakłócenia wprowadzane do układów elektroenergetycznych przez odbiorniki nieliniowe

Czytaj za darmo! »

Nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej charakteryzują się tym, że pobierają z sieci zasilającej prąd odkształcony od przebiegu sinusoidalnego, powodując w tej sieci odkształcenie napięć, przez co negatywnie wpływają na jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z mechanizmami odkształcenia prądów i napięć w układach elektroenergetycznych oraz charakterystyki najczęściej wykorzystywanych typów nieliniowych odbiorników energii elektrycznej. Scharakteryzowano także wymagania przepisów krajowych i zagranicznych dotyczących zakłóceń wprowadzanych przez odbiorniki do sieci zasilającej. Jeszcze kilkanaście lat temu zjawiska odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych nie stanowiły większego problem[...]

Wahania napięcia w urządzeniach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia na odpowiednim poziomie. Seria zmian napięcia lub ciągłe zmiany wartości skutecznej napięcia nazywane są wahaniami napięcia. Przyczyny oraz wskaźniki określające wahania napięcia Wahania napięcia wynikają przede wszystkim z występowania w sieciach elektroenergetycznych niespokojnych odbiorników energii elektrycznej, tzn. odbiorników, które pobierają zmienny, co do wartości skutecznej, prąd elektryczny. Gwałtowne zmiany wartości prądu w urządzeniach elektroenergetycznych wywołują zmienne spadki napięcia w sieciach zasilających te odbiorniki, co powoduje zmiany (wahania) napięci[...]

Problemy związane z eksploatacją transformatorów energetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe

Czytaj za darmo! »

Nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej, wymuszające w sieci zasilającej przepływ prądów odkształconych od przebiegu sinusoidalnego, mogą powodować w tej sieci szereg niekorzystnych zjawisk, takich jak przeciążenie linii zasilających, przegrzewanie się transformatorów i silników, awarie kondensatorów, przyspieszenie degradacji izolacji oraz odkształcenie napięć zasilających. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze zjawiskami zachodzącymi w transformatorach energetycznych pracujących w warunkach odkształcenia prądów i napięć oraz analizę wpływu wybranych typów nieliniowych odbiorników energii elektrycznej na pracę transformatorów. Przedstawiono także wyniki analizy warunków pracy transformatora zasilającego wybrany zakład przemysłowy na podstawie przeprowadzonych badań pomiarowych. Jeszcze kilkanaście lat temu zjawiska odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych nie stanowiły większego problemu, na który należałoby zwracać szczególną uwagę. We współczesnych sieciach elektroenergetycznych, komunalnych i przemysłowych, zauważalny jest wyraźny trend nasilania się tych zjawisk. Jest to związane ze zwiększającym się, w ogólnej mocy zainstalowanej, udziałem odbiorników nieliniowych, do których należy zaliczyć przede wszystkim prostowniki diodowe z filtrami pojemnościowymi oraz przekształtniki tyrystorowe, wykorzystywane głównie w napędach bezstopniowych, piecach indukcyjnych, windach, pompach klimatyzacyjnych, wentylatorach, zasilaczach komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Skutki przepływu prądów odkształconych w transformatorach W ogólnym przypadku straty mocy w transformatorze można podzielić na dwie składowe: straty jałowe (zależne od napięcia zasilającego) oraz straty obciążeniowe (zależne od prądu obciążenia). Straty jałowe w transformatorze (ΔPj) powstają na skutek przepływu prądu magnesującego wywołanego przyłożonym napięciem o przebiegu najczęściej zbliżonym do sinusoida[...]

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Każda instalacja powinna być sprawdzana podczas montażu, na ile jest to możliwe w praktyce, i po jego ukończeniu, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji. Podczas sprawdzania instalacji elektrycznej należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby podczas pomiarów nie spowodować niebezpieczeństwa dla ludzi oraz aby nie spowodować uszkodzenia badanej instalacji elektrycznej (urządzenia elektrycznego) i obiektu, w którym się ona znajduje (nawet w przypadku, gdy badany obwód jest wadliwy). Sprawdzanie odbiorcze i eksploatacyjne powinno obejmować porównanie otrzymanych wyników pomiarów z odpowiednimi kryteriami, w celu stwierdzenia, że wymagania norm zostały spełnione. Sprawdzeniu takiemu podlega również rozbudowa lub zmiana instalacji elektrycznej, w celu stwierdzenia, czy jest ona zgodna z normą i nie spowoduje pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji. Wszystkie związane z tym procedury i czynności powinny być wykonane przez osobę wykwalifikowaną, kompetentną w zakresie sprawdzania. Każda instalacja elektryczna - nowo wykonana, przebudowywana, jak i eksploatowana - musi przechodzić odpowiednie badania. Zarówno badania odbiorcze, jak i eksploatacyjne muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w danym czasie. Obowiązującą obecnie normą określającą zakres i sposób badań jest PN-HD 60364 - część 6: Sprawdzenie [1]. Norma ta została powołana do obowiązkowego stosowania w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2] (rozporządzenie to weszło w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia - 7 lipca 2009 r.). W normie tej podano wymagania dotyczące sprawdzania (za pomocą oględzin i prób) instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Przedstawiono metody probiercze dotyczące pomiaru rezystancji podłóg i ścian, sprawdzania urządzeń ochronnych różnicowoprądo[...]

Obowiązkowe wyposażenie nowo projektowanych instalacji elektrycznych oraz wymagania stawiane tym urządzeniom


  Instalacje elektryczne muszą być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich projektowania. Główne wymagania stawiane instalacjom elektrycznym określają ustawy: Prawo budowlane [2] oraz Prawo energetyczne [3] wraz z ogłoszonymi do nich rozporządzeniami, normy powołane w poszczególnych rozporządzeniach, a także wiedza techniczna opublikowana w pozostałych normach oraz w literaturze fachowej. W artykule omówiono obowiązkowe wyposażenie nowo projektowanych instalacji elektrycznych wynikające z obowiązujących obecnie aktów prawnych. Oprzewodowanie Podstawowym wyposażeniem każdej instalacji elektrycznej są przewody i kable. Właściwy dobór tych urządzeń pozwala na bezawaryjne użytkowanie instalacji nawet przez 25-30 lat. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna, w całym okresie jej użytkowania, powinna zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem [4]. W obwodach rozdzielczych i odbiorczych instalacji elektrycznych należy stosować oddzielny przewód ochronny i neutralny. Oznacza to, że punkt rozdziału przewodu ochronno-neutralnego powinien znajdować się w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku. Żyły przewodów o przekroju znamionowym nieprzekraczającym 10 mm2 powinny być wykonane wyłącznie z miedzi. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku, przy zachowaniu zasady prowadzenia ich tras w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Ponadto prowadzenie instalacji w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego. W instalacjach elektrycznych mogą być wykorzystywane przewody wtynkowe, jedynie pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubo[...]

 Strona 1  Następna strona »