Wyniki 1-10 spośród 110 dla zapytania: authorDesc:"Mamala A."

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA NA ZIMNO ORAZ OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE ORAZ ELEKTRYCZNE TAŚM Z ALUMINIUM SERII 1XXX ORAZ 8XXX ODLEWANYCH W SPOSÓB CIĄGŁY


  Konwencjonalny proces produkcji i przetwórstwa taśm z aluminium i jego stopów zawierający odlewanie, gorące oraz zim-ne walcowanie jak i opcjonalną obróbkę cieplną, nie jest w pełni efektywny ekonomicznie wobec dużych nakładów inwe&-stycyjnych i operacyjnych. Nowoczesne, alternatywne technologie produkcji tych materiałów składają się z ciągłego odle-wania, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Główną zaletą tej technologii jest wyeliminowanie procesu walcowania na gorąco. Określenie przydatności materiałów otrzymywanych tą metodą jest więc ważnym problemem badawczym. W ar-tykule przedstawiono wpływ dodatków stopowych na strukturę aluminium, zbadano twardość oraz przewodność elek-tryczną a także jakość powierzchni wyrobów produkowanych metodą odlewania ciągłego. Zbadano wpływ odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na poszczególne parametry materiałów. Taśmy produkowane w ten sposób spełniały wy-magania i mogą być stosowane przemysłowo. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, walcowanie na zimno, obróbka cieplna INFLUENCE OF STRAIN AND HEAT TREATMENT ON MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM STRIPS 1XXX AND 8XXX SERIES AFTER CONTINUOUS CASTING The conventional process of production and processing of aluminium and aluminium alloy strips involves DC casting, hot and cold metal forming and optional heat treatment. This process is not economically effective towards high investment and operating costs. Modern and alternative manufacturing technologies of those materials include continuous casting material, cold rolling and heat treatment. The main advantage of this technology is eliminating the hot rolling process. Dr inż. Andrzej Mamala, mgr inż. Wojciech Ściężor - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Rudy Metale R57 2012 nr 9 Determinate the suitabilit[...]

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH DODATKÓW STOPOWYCH NA EWOLUCJĘ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ALUMINIUM PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNEJ


  Nowoczesne stopy aluminium znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Przekłada się to na poszukiwanie nowych składów chemicznych materiałów oraz opracowywanie nowych, najczęściej zintegrowanych technologii ich przetwarzania. Niezwykłą popularnością w ostatnich latach cieszą się stopy aluminium serii 8XXX ze względu na możliwość otrzymywania ich ze złomów aluminiowych, dzięki czemu znacznie ogranicza się koszty produkcji. Z utylitarnego punktu widzenia istotna jest identyfikacja wpływu poszczególnych dodatków stopowych i domieszek obecnych w stopach 8XXX na ich własności użytkowe, a w szczególności na ewolucję własności mechanicznych materiału podczas obróbki cieplnej. W pracy przebadano wpływ wybranych dodatków stopowych charakterystycznych dla serii stopów aluminium 8XXX, tj. Fe, Si, Mn, Mg, Cu, Zn na twardość po różnych wariantach wygrzewania. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie, walcowanie, obróbka cieplna, twardość ANALYSIS OF THE SELECTED ALLOYING ELEMENTS EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM STRIPS DURING HEAT TREATMENT Modern aluminium alloys are important object of interest in various fields of industry. New chemical compositions of materials and integrated processing technologies are key issues. 8XXX aluminium alloys series are very popular over the last few years due to the possibility of aluminium scrap recycling and significantly reduction of the production costs. It is important to identify the effects of individual alloying additives in 8XXX alloy series on the operational properties, in particular on the evolution of the material mechanical properties during the heat treatment. The paper presents the research results of the impact of typical for 8XXX alloy series selected alloying additives like Fe, Si, Mn, Mg, Cu, Zn on the material hardness after different heat treatments. Keywords: aluminium, casting, rolling, heat treatement, hardness Wprowadzenie Czynniki o charakterze ekonomic[...]

 Strona 1  Następna strona »