Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ADAM OWSICKI"

Model obliczeniowy chłodziarki termoelektrycznej pracującej w warunkach ustalonej wymiany ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model obliczeniowy chłodziarki termoelektrycznej pracującej w warunkach ustalonej wymiany ciepła oraz podano przykład jego zastosowania. Model ten może być przydatnym narzędziem projektowym służącym do wyznaczania parametrów zasilania agregatu termoelektrycznego oraz charakterystycznych temperatur obiektu. In the paper the computational model of a thermoelectric refri[...]

Projektowanie agregatu chłodziarki termoelektrycznej przeznaczonej do przechowywania lub ekspozycji żywności w kontekście zastosowania skokowej zmiany napięcia zasilania agregatu. Wybrane zagadnienia


  W artykule przedstawiono wytyczne, które powinny być uwzględnianie podczas procesu projektowania agregatu chłodziarki termoelektrycznej przeznaczonej do przechowywania lub ekspozycji żywności. Zwrócono uwagę na systematyczny spadek cen modułów termoelektrycznych, co daje możliwość zaprojektowania agregatu pod kątem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych chłodziarki. Przedstawiono wytyczne do analizy ekonomicznej projektowanego rozwiązania technicznego chłodziarki wraz z przykładem jej wykorzystania przy zastosowaniu agregatu termoelektrycznego pracującego w trybie skokowej zmiany jego napięcia zasilania. Dla tego rozwiązania technicznego zaproponowano również ogólny algorytm projektowania agregatu termoelektrycznego przeznaczony dla doświadczonych projektantów. Designing the unit of the thermoelectric refrigerator intended for storing or exhibiting food in the context of use of abrupt change in suppl y voltage of the unit - selected issues The article presents the guidelines that should be taken into account when designing the unit of the thermoelectric refrigerator intended for storing or exhibiting food. The attention was drawn to the systematic decline in prices of thermoelectric modules, which makes it possible to design a unit with regard to the decrease of operation costs of the refrigerator. The guidelines for economic analysis of the designed technical solution of the refrigerator along with the example of its use with the thermoelectric unit operating in the mode of abrupt change in its supply voltage were presented. A general algorithm for designing the thermoelectric refrigerator intended for experienced designers was also proposed for this technical solution.Chłodziarki termoelektryczne stosuje się głównie w tych obszarach konsumenckiego rynku, gdzie ich cechy eksploatacyjne są adekwatne do stawianych kryteriów projektowych. Głównym ograniczeniem w rozszerzeniu obszaru ich zastosowania jest mała sprawność energetyczna termoel[...]

Badania eksperymentalne termoelektrycznej witryny chłodniczej TWCh-100

Czytaj za darmo! »

Badania eksperymentalne termoelektrycznej witryny chłodniczej TWCh-100.W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych termoelektrycznej witryny chłodniczej typu TWCh-100, powstałej na bazie witryny sprężarkowej GD100 i przeznaczonej do napojów. Przebadano temperaturowo-czasowe zależności wymienników ciepła agregatu termoelektrycznego, powietrza w komorze i napoju, nierównomierność temperatur[...]

Prognozowanie średnich obciążeń cieplnych ładowni chłodniowca w różnych strefach klimatycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykład obliczeniowy prognozowanych średnich obciążeń cieplnych ładowni chłodniowca na trasie przewozu ładunku w różnych strefach klimatycznych. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na istotną zmienność zapotrzebowanej wydajności chłodniczej maszynowni. Wykonanie tego typu obliczeń może być pomocne przy projektowaniu urządzenia chłodniczego z uwzględnieniem aspektu jego ekonomicznej eksploatacji.A - pole powierzchni wymiany ciepła przez przegrodę, [m2]; c - średnie ciepło właściwe, [kJ/(kg·K)]; h - entalpia właściwa powietrza wilgotnego, [kJ/kg]; k - współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, [W/(m2×K)]; m - masa, [kg]; n k - krotność wymian powietrza w ładowni, [1/h]; P w - moc silnika elektrycznego wentylatora, [kW]; r q& - śre[...]

Badania eksperymentalne witryny chłodniczej GD100 Część 1

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych sprężarkowej witryny chłodniczej typu GD100, przeznaczonej do napojów. Określono zależności roboczych temperatur elementów układu chłodniczego, temperatur powietrza w komorze i chłodzonego napoju, czasu cyklu, współczynnika czasu pracy, czasu rozpoczęcia pracy cyklicznej, czasu osiągnięcia ustalonych warunków działania, średniego poboru mocy od[...]

Badania eksperymentalne witryny chłodniczej GD100 Część 2

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań wyznaczono następujące charakterystyki czasowe (w zależności od temperatury zewnętrznej albo charakteru i stopnia załadowania komory): 1) czas od momentu włączenia witryny do rozpoczęcia cyklicznego trybu pracy agregatu chłodniczego, 2) czas cyklu w ustalonych warunkach pracy, 3) współczynnik czasu pracy k, określany jako stosunek czasu pracy sprężarki tr w jed[...]

 Strona 1