Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Skóra"

Grzyby mikroskopowe jako czynnik zagrażający trwałości papieru oraz zdrowiu pracowników w pomieszczeniach bibliotecznych i archiwalnych


  Przedstawiono wyniki analiz ilości oraz rodzaju grzybów mikroskopowych obecnych w powietrzu pomieszczeń archiwalnych i bibliotecznych oraz na powierzchniach akt, książek i tektury opakowaniowej. Oceniono aktywność celulolityczną zdiagnozowanych grzybów, a także potencjalne zagrożenie zdrowotne dla pracowników. Wytypowano gatunki grzybów będące wskaźnikami mykologicznego zanieczyszczenia powietrza i wyrobów papierniczych w magazynach papieru. Słowa kluczowe: grzyby mikroskopowe, wyroby papiernicze, aktywność celulolityczna, zagrożenia zdrowotne dla personelu The results of analysis of the quantity and species of microscopic fungi present in the air of libraries, archives and on the files surfaces of books and cardboard packagings were presented. Cellulolytic activity of diagnosed fungi and the potential health risks for workers were assessed. Fungi species have been indicated, which are the indicators of fungal contamination of the air and paper products in warehouses. Keywords: microscopic fungi, paper products, cellulolytic activity, health risks for staff.Papier jest od wieków podłożem prawie wszystkich przekazów piśmiennych, ciągle nie do wyparcia przez kolejne wynalazki techniczne i technologiczne. Obecnie proces produkcyjny w niewielkim stopniu przypomina historyczną technologię wytwarzania papieru czerpanego sprzed kilkuset lat. Wprowadzane przez lata zmiany składu chemicznego masy papierowej oraz nowoczesne urządzenia do jego formowania uczyniły z papieru produkt tani i powszechnie stosowany, jednak o wyraźnie obniżonej w stosunku do pierwowzoru wytrzymałości, w tym również wytrzymałości na rozkład mikrobiologiczny. Niekorzystny wpływ mikroorganizmów ujawnia się już w procesie produkcyjnym w fabrykach mas celulozowych, papieru i tektury. Silny rozwój drobnoustrojów w papiernicy i wodzie obiegowej może być przyczyną zerwania wstęgi i związanego z tym przestoju w procesie produkcyjnym (1). Papier może bardzo szybko ule[...]

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne w garbarniach - zagrożenie dla przetwarzanego surowca, wyrobów skórzanych oraz zdrowia pracowników zakładów garbarskich


  Microbial contamination in tanneries - a threat to the processed material, leather goods and health of workers in the tanneries The aim of this study was to assess the quantity and to characterize the microbial contamination of air and the surfaces of leather in 4 national tanneries of different production specificity. Tanneries processing hides showed higher microbial contamination of the air, the surface and material, than those processed wet blue hides and skins. Pathogenic species of bacteria: Bacillus, Corynebacterium, Stenotrophomonas and fungi: Aspergillus, Cladosporium, Paecilomyces, Candida, Cryptococcus were identified in tested media. The microbial condition in the tested plants suggests the possible negative effect of microorganisms on processed materials and leather products. The occurrence of pathogenic microorganisms does not exclude the risk to the health of tannery workers. Wstęp Biodeterioracja w przemyśle skórzanym stanowi istotny problem. Aktywności mikroorganizmów na skórach surowych, w czasie procesu wyprawiania skór, jak również podczas magazynowania i użytkowania gotowego produktu inicjuje niepożądany proces biodeterioracji w przemyśle skórzanym. Pod względem ekonomicznym uszkodzenia mikrobiologiczne skór na etapie konserwacji i procesu garbarskiego wynoszą aż 6 - 8% w stosunku do gatunku I w danej puli produktów [1]. W przemyśle garbarskim wykorzystuje się skóry końskie, świńskie, bydła rogatego, owcze, kozie, poza tym skóry zwierząt dzikich, a nawet gadów i ryb. Źródłem mikroorganizmów atakujących świe- Zanieczyszczenie mikrobiologiczne w garbarniach - zagrożenie dla przetwarzanego surowca, wyrobów skórzanych oraz zdrowia pracowników zakładów garbarskich Justyna Skóra , Beata Gutarowska , Anita Śnioszek Przegląd - WOS 1/2014 27 OCHRONA ŚRODOWISKA żo zdjętą skórę są głównie powietrze i wyposażenie pomieszczeń mających kontakt ze skórą oraz środki jej transportu. Niepożądane jest również zabrudzenie[...]

WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNEGO W MUZEACH, ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH


  Celem badań było określenie poziomu i rodzaju zanieczyszczenia mikrobiologicznego w pomieszczeniach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych o różnej specyfice gromadzonych zbiorów. Ponadto dokonano wyboru wskaźników zanieczyszczenia szkodliwymi czynnikami mikrobiologicznymi na stanowiskach pracy w tych środowiskach. Analizę zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wykonano przy użyciu próbnika MAS-100 Eco Air Sampler, natomiast powierzchni za pomocą płytek odciskowych RODAC Envirocheck®. Liczebność drobnoustrojów w powietrzu wynosiła od 1,5×102 do 7,0×103 jtk/m3, a na powierzchniach od 1,4×102 do 1,7×104 jtk/100cm2. Za wskaźniki zanieczyszczenia mikrobiologicznego na stanowiskach pracy w muzeach, archiwach i bibliotekach uznano gatunki: Alternaria alternata, Aspergillus (A. niger, A. versicolor), Cladosporium (C. herbarum C. macrocarpum), Penicillium (P.carneum, P. crustosum,P. digitatum, P. italicum, P. paneum, P. polonicum), Rhizopus nigricans oraz bakterie Bacillus subtilis i Staphylococcus aureus. Słowa kluczowe: grzyby strzępkowe, stanowiska pracy, powietrze wewnętrzne, muzeum, archiwum, biblioteka The indicators of the microbial contamination in museums, archives and libraries Abstract The aim of this study was to determine the level and type of microbial contamination in museums, archives and libraries’ premisses with different specificities of gathered collectious. Moreover, the choice of indicators of harmful microbial agents contamination at workposts in these environments was made. The analysis of microbial air contamination was performed using the MAS-100 Eco Air Sampler whereas the surfaces with contact plates RODAC Envirocheck ®. The number of microorganisms in the air ranged from 1.5 x 102 to 7.0 × 103 cfu/m3, and on the surfaces of 1.4 × 102 to 1.7 × 104 cfu/100cm2. The indicators of harmful microbial agents contamination at workplaces in museums, archives and libraries are species of Alternaria alt[...]

DEZYNFEKCJA METODĄ ZAMGŁAWIANIA Z UŻYCIEM NANOCZĄSTEK SREBRA – DOBÓR WARUNKÓW


  Dokonano doboru warunków dezynfekcji preparatem nanosrebra materiałów technicznych (bawełny i papieru) w warunkach modelowych w komorze dezynfekcyjnej przy stężeniu preparatu 45 i 90 ppm przy różnej ilości zamgławiań od 1 do 8, przy stałej wilgotności RH = 70% i temperaturze 29°C oraz przy rożnym ustawieniu dysz do napylania. W badaniach wykorzystano drobnoustroje wyizolowane z pomieszczeń magazynowych muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych. Wyniki badań wykazały, iż do mikroorganizmów wrażliwych na nanosrebro należą pałeczki Sphingomonas paucimobilis oraz drożdże Candida sphaerica. Szczepy te były efektywnie redukowane przez preparat nanosrebra o stężeniu 45 ppm już po pierwszych dwóch zamgławianiach na poziomie R = 92 - 99,7%. Mikroorganizmy oporne: pleśnie Aspergillus niger oraz Bacillus subtilis wymagają zastosowania wyższego stężenia nanosrebra 90 ppm, zwiększenia ilości napyleń do 3 oraz skierowania dysz bezpośrednio na materiał w celu uzyskania wyższej efektywności procesu dezynfekcji (R = 65 - 88%). Słowa kluczowe: nanosrebro, dezynfekcja, zamgławianie The misting disinfection method with silver nanoparticles - the conditions selection Abstract The selection of conditions for disinfection with preparation of nanosilver on technical materials (cotton and paper) in model conditions in the disinfection chamber at a preparation concentration 45 and 90 ppm at different amounts of mistings from 1 to 8, with a constant humidity RH = 70% and a temperature of 29 °C and at different set of spraying nozzles was done. In the study microorganisms isolated from the storagehouses of museums, libraries and archives were used. The results showed that the most sensitive microorganisms to nanosilver particles are Sphingomonas paucimobilis and yeasts Candida sphaerica. These strains were effectively reduced by the preparation of nanosilver with a concentration of 45 ppm after the first two mistings at R = 92 - 99,7%. Resistant microorganisms: fu[...]

EFEKTYWNOŚĆ DEZYNFEKCJI METODĄ JONIZACJI FOTOKATALITYCZNEJ


  Przeprowadzono badania modelowe dezynfekcji metodą jonizacji fotokatalitycznej kontaminowanych drobnoustrojami materiałów filtracyjnych. Wykazano, że podwyższona wilgotność powietrza zwiększa efektywność prowadzonego procesu. Większą wrażliwość wykazują gramdodatnie niż gramujemne bakterii, a grzyby są wysoce oporne i wymagają dłuższego czasu dezynfekcji. W odniesieniu do bakterii uzyskano efekt 99% redukcji po 3 godzinach, a grzybów po 12 godzinach. Następnie określono stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego w magazynach bibliotecznych i muzealnych i przeprowadzono dezynfekcję metodą jonizacji fotokatalitycznej. Badania wykazały znaczący problem występowania grzybów strzępkowych oraz podwyższoną ogólną liczbę drobnoustrojów w powietrzu tych obiektów. Dezynfekcja metodą jonizacji fotokatalitycznej okazała się bardziej skuteczna w oczyszczaniu powietrza niż powierzchni oraz była najskuteczniejsza w pomieszczeniu z niskim zapyleniem i podwyższonej wilgotności powietrza powyżej wwp=40%. W ocenie skuteczności dezynfekcji stwierdzono, iż średnio 7 dniach redukcja liczby drobnoustrojów była najwyższa i kształtowała się na poziomie od 42% do 100% w powietrzu i od 23% do 76% na powierzchniach w zależności od miejsca i rodzaju mikroorganizmów. Słowa kluczowe: dezynfekcja, jonizacja fotokatalityczna, muzea, biblioteki, wrażliwość The effectiveness of photocatalytic ionisation disinfection Abstract The model studies of the photocatalytic ionisation disinfection of microorganisms contaminated filter materials were conducted. It was stated that the increased relative humidity of the air enlarge the effectiveness of performed process. Higher sensitivity is demonstrated by Gram negative than Gram positive bacteria, moreover, fungi are highly resistant and require longer disinfection time. In the case of bacteria, reduction effect of 99% was obtained after 3 hours and fungi after 12 hours. Afterwards, the level of microbial contamination was determ[...]

Monitoring i usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach archiwalnych i bibliotecznych


  Istotne zagrożenie dla trwałości zbiorów archiwalnych i bibliotecznych mających postać papierową stanowią mikroorganizmy, szczególnie grzyby strzępkowe. W artykule przedstawiono stan zanieczyszczenia mikrobiologicznego w archiwach i bibliotekach. Dokonano oceny skuteczności dezynfekcji przeprowadzonej metodami: chemicznego zamgławiania preparatem z czwartorzędowymi solami amoniowymi, promieniowania UV oraz jonizacji fotokatalitycznej. Ponadto określono wpływ dezynfekcji metodą jonizacji fotokatalitycznej na skład gatunkowy drobnoustrojów zasiedlających magazyn biblioteczny. W badanych pomieszczeniach odnotowano niskie zanieczyszczenie bakteryjne, natomiast w połowie rozpatrywanych magazynów zanieczyszczenie powietrza grzybami było podwyższone w odniesieniu do dopuszczalnych limitów literaturowych. Stwierdzono większe zróżnicowanie gatunkowe grzybów w pomieszczeniach bibliotecznych niż w archiwach. Przeprowadzone procesy dezynfekcji metodami promieniowania UV oraz jonizacji fotokatalitycznej wykazały wysoką efektywność w przypadku usuwania drobnoustrojów z powietrza i z powierzchni. Metoda chemiczna okazała się mniej skuteczna w eliminacji drobnoustrojów. Wyznaczono czynniki wpływające na skuteczność dezynfekcji. Wykazano konieczność analizy mikrobiologicznej przed i po procesie dezynfekcji. Słowa kluczowe: zanieczyszczenia mikrobiologiczne, grzyby strzępkowe, dezynfekcja, archiwa, biblioteki, chemiczne zamgławianie preparatem z czwartorzędowymi solami amoniowymi, promieniowanie UV, jonizacja fotokatalityczna. The significant threat to the durability of archival and library paper collection are microorganisms, especially filamentous fungi. This paper presents the state of microbial contamination in archives and libraries. The evaluation of the effectiveness of disinfection methods: chemical misting with q[...]

Dezynfekcja w magazynach muzealnych i bibliotecznych metodą jonizacji fotokatalitycznej


  Zbiory przechowywane w pomieszczeniach bibliotecznych i muzealnych w nieodpowiednich warunkach mikroklimatu mogą stać się doskonałym środowiskiem dla wzrostu drobnoustrojów oraz zagrożeniem dla zabytków oraz pracowników. Zapobieganie wysokiemu zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu polega m.in. na okresowej dezynfekcji zbiorów oraz pomieszczeń je gromadzących. Zaproponowana przez autorów metoda dezynfekcji polega na jonizacji fotokatalitycznej. Badania przeprowadzone w magazynach bibliotecznych i muzealnych wykazały niskie zanieczyszczenie bakteryjne (w powietrzu 5,7×101-6,9×102 jtk/m3, na powierzchniach 7,0×101-2,6×102 jtk/100cm2), ale wyższą liczebność grzybów (w powietrzu 3,7×102-3,9×104 jtk/m3, na powierzchniach 1,4×102 - 4,0×102 jtk/100cm2). Dezynfekcja metodą fotokatalitycznej jonizacji poprawiła stan higieniczny powietrza i powierzchni dzięki redukcji liczby drobnoustrojów w zakresie od 23,3 do 99,6% w zależności od rodzaju drobnoustrojów oraz badanego pomieszczenia. Opisywana metoda dezynfekcji skutecznie eliminuje bakterie i grzyby oraz efektywnie ogranicza liczbę drobnoustrojów w powietrzu oraz na powierzchniach. Stwierdzono, że drobnoustrojami opornymi na ten sposób dezynfekcji są grzyby z rodzaju Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Acremonium, Rhodotorula oraz bakterie Brevundimonas vesicularis i promieniowce, natomiast wrażliwe są grzyby z rodzaju Botrytis, Mucor, Alternaria, a także bakterie Sphingomonas paucimobilis, Kocuria kristinae, Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus megaterium, Bacillus sp. Stwierdzono, iż wilgotność względna powietrza nieprzekraczająca 50% pozwala na zadawalający stopień redukcji drobnoustrojów w pomieszczeniach (do 99,6% liczby grzybów i do 91,5% bakterii). Fakt, iż jonizacja fotokatalityczna może pracować w układzie ciągłym i jest bezpieczna dla pracowników, daje jej wartość aplikacyjną. Słowa kluczowe: dezynfekcja, jonizacja fotokatalityczna, mikroorganizmy, muzeum, biblioteka His[...]

 Strona 1