Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JACEK HAMERLIŃSKI"

Zintegrowana kontrola procesów poligraficznych

Czytaj za darmo! »

Celem każdego procesu produkcyjnego jest uzyskanie wyrobu o założonych z góry parametrach. W zależności od skali zarówno metody produkcji, jak i kontroli procesu będą rozmaite. W poligrafii mamy do czynienia z bardzo szeroką rozpiętością skali produkcji, mierzonej nakładem wyrobu - od produkcji jednostkowej (np. prace artystyczne, personalizowane akcydensy i albumy fotograficzne), poprzez seryjną o różnym stopniu powtarzalności (większość książek i publikacji periodycznych), aż do masowej (gazety, większość opakowań i etykiet). W związku z tym, a także z faktem, że metodami poligraficznymi można wykonywać wyroby o diametralnie różnym charakterze, nadzorowanie procesów produkcyjnych w poligrafii wymaga rozwiązania wielu nietypowych problemów - również rozbieżności między rozmait[...]

Zarządzanie środowiskowe w poligrafii

Czytaj za darmo! »

Poligrafia, jak każda inna dziedzina przemysłu, musi stosować się do przepisów prawa, które coraz większy nacisk kładą na ochronę środowiska naturalnego. Jest to przemysł produkujący wyroby o stosunkowo krótkim czasie życia, przy tym zużywający szczególne cenne zasoby naturalne (drewno). Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko może być zatem jednym z istotnych kryteriów zarządzania firmą poligraficzną. Najczęściej mówimy wtedy o zarządzaniu środowiskowym, a standardy takiego zarządzania - opisane np. w normie ISO 14001 (1, 2) czy systemie EMAS - są podstawą do konstruowania własnych systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ). W przypadku firm poligraficznych, dla których najważniejszym surowcem jest papier, możliwe jest także uzyskanie certyfikatu systemu PEFC czy SFC, po[...]

Zastosowanie symulatorów maszyn drukujących w edukacji zawodowej

Czytaj za darmo! »

W procesie kształcenia zawodowego kadr dla branży poligraficznej konieczne jest przedstawienie adeptom zasad funkcjonowania najczęściej spotykanych maszyn drukujących, jak też przekazanie im podstawowych informacji na temat samego procesu drukowania na współczesnych maszynach. Ze względu na koszt i bezpieczeństwo nie można takich zajęć prowadzić bezpośrednio przy urządzeniu, a rysunki i schematy poglądowe nie dają możliwości prześledzenia współdziałania podzespołów oraz wpływu parametrów procesu na efekty drukowania. Z uwagi na różnorodność technologii drukowania oraz duże zróżnicowanie maszyn drukujących trudno oczekiwać, aby szkoły i uczelnie mogły wyposażyć się w pełną gamę urządzeń niezbędnych we współczesnym przemyśle poligraficznym. W konsekwencji słuchacze szkół, uczelni i kursów zawodowych nie mają zbyt wielu okazji do nabycia praktycznych umiejętności związanych z obsługą maszyn drukujących. Edukacja w tym zakresie musi więc z konieczności odbywać się już u pierwszego pracodawcy, przez co absolwent - mimo posiadanego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - w oczach pracodawcy nie jest jeszcze pełnowartościowym pracownikiem. Rozwiązaniem tych problemów mogą stać się symulatory maszyn drukujących, które - podobnie jak symulatory lotu czy j[...]

Metoda przewidywania strat i optymalizacji produkcji w procesie drukowania z użyciem analizy wymiarowej


  Celem pracy jest ustalenie zwi.zku pomi.dzy parametrami zlecenia produkcji poligraficznej a liczb. egzemplarzy niespe.niaj.cych wymaga. jako.ciowych stawianych wyrobom, ktore przesz.y operacj. technologiczn. drukowania offsetowego lub cyfrowego. Liczba ta musi by. wst.pnie oszacowana na etapie kalkulacji (zapytania ofertowego) jako naddatek technologiczny zwi.kszaj.cy koszty wykonania zlecenia. Powi.zanie tej wielko.ci z parametrami zlecenia pozwoli bardziej precyzyjnie okre.li. koszty wykonania pracy niezale.nie od przyj.tej technologii jego realizacji. Obecnie stosowane modele okre.lania strat s. bardzo proste i wymagaj. cz.stej weryfikacji na podstawie rozlicze. poprodukcyjnych; model bardziej z.o.ony, nadaj.cy si. do zastosowania w praktyce mo.e przyczyni. si. do uzyskania wi.kszej zgodno.ci z danymi poprodukcyjnymi, a tym samym pozwoli lepiej okre.la. warunki realizacji zlece. w drukarni. Dzi.ki analizie wymiarowej mo.na zaproponowa. przedstawienie wy.ej wymienionego zwi.zku w postaci funkcji okre.lonych parametrow zlecenia i procesu produkcyjnego. Z uwagi na sposob okre.lenia tej funkcji konieczne b.dzie wyznaczenie nieznanych wspo.czynnikow w oparciu o dane do.wiadczalne zebrane z ro.norodnych zak.adow poligraficznych. Maj.c na wzgl.dzie stopie. z.o.ono.ci zagadnienia i jako.. dopasowania modelu, nale.y przewidzie., .e dla ro.nych wariantow technologii drukowania (a w konsekwencji du.ej liczby niezale.nych parametrow zlecenia i procesu) nale.y zaproponowa. ro.n. posta. funkcji. Tym samym model okre.lania strat b.dzie ro.ni. si. w zale.no.ci od wariantu technologii drukowania, co zostanie przedyskutowane dalej. Po okre.leniu funkcji opisuj.cej wy.ej wymieniony zwi.zek w postaci matematycznej mo.na przeprowadzi. porownanie pomi.dzy ro.nymi wariantami procesu produkcyjnego i okre.li., ktory z nich b.dzie optymalny dla danego wyrobu o znanej charakterystyce. Tym samym przedsi.biorstwo otrzymuje dodatkowe narz.dzie pozwal[...]

Wykorzystanie analizy wymiarowej do przewidywania liczby naddatków technologicznych w produkcji opakowań z nadrukiem


  Analiza wymiarowa stanowi jedną z metod modelowania matematycznego zjawisk, dla których wyznaczenie ścisłej zależności na drodze analitycznej, wykorzystując podstawowe prawa fizyki itp., jest trudne lub niemożliwe [2]. Jej zasadniczym celem jest określenie równania wiążącego parametry procesu tak, by na podstawie odpowiednio dobranych eksperymentów można było łatwo wyznaczyć wartości współczynników występujących w tym równaniu. Podstawowym założeniem analizy wymiarowej jest konieczność zgodności wymiarów fizycznych obu stron równania opisującego dane zjawisko. Jeśli przyjąć, że wielkość w można wyrazić jako funkcję innych parametrów x, y, z, to musi zachodzić zależność [w] = [ƒ (x, y, z)] (1) gdzie: przez [w] oznaczono wymiar wielkości w jednostkach podstawowych przyjętego układu miar. Wykorzystanie analizy wymiarowej w procesie modelowania zjawisk wymaga przyjęcia pewnych początkowych założeń co do postaci funkcji ƒ. Najłatwiej przeprowadzić analizę wymiarową w przypadku, gdy funkcja taka jest jednomianem potęgowym (jednej lub wielu zmiennych). Dlatego też w większości praktycznych zastosowań równania przyjmują taką właśnie postać. W pracy [2] przedstawiono dowód na to, że każdą zależność funkcyjną wielkości fizycznych postaci ƒ(a,b,c,...) = 0 można przekształcić do równoważnej zależności wiążącej bezwymiarowe współczynniki (liczby podobieństwa), przy czym liczba tych współczynników jest mniejsza od liczby parametrów o liczbę występujących w tej zależności wymiarów podstawowych danego układu jednostek miar: masa, długość, czas itp. Jest to tzw. teoremat Pi Buckinghama, po raz pierwszy sformułowany przez BADANIA I ROZWÓJ OPAKOWANIE 6/2013 62 Michiejewa są bezwymiarowe i mają swoją interpretację fizyczną; np. liczba Nusselta określa sto[...]

Naddatki technologiczne przy drukowaniu na tekturze DOI:10.15199/42.2015.11.1


  Przy produkcji opakowań z nadrukiem jedną z szeroko stosowanych technologii w przypadku opakowań kartonowych jest arkuszowe drukowanie offsetowe. Koszt tej operacji technologicznej zależy przede wszystkim od zużycia podłoża drukowego, a tym samym makulatury powstającej w trakcie operacji. Naddatki technologiczne muszą być właściwie przewidziane na etapie kosztorysowania i planowania produkcji. Jednak z uwagi na znaczną liczbę parametrów wpływających na proces drukowania (Kipphan 2001) prognozowanie liczby naddatków technologicznych przy drukowaniu na arkuszowych maszynach offsetowych jest zadaniem trudnym. Stosowane w praktyce modele prognozowania naddatków oparto przede wszystkim na danych statystycznych, zazwyczaj pochodzących z maszyn innej konstrukcji i o innym wyposażeniu niż stosowane obecnie. Dodatkowym utrudnieniem może także być fakt, że przy produkcji opakowań z nadrukiem wykorzystuje się maszyny o bardzo zróżnicowanym układzie zespołów oraz o parametrach dostosowanych do szczególnych wymagań stawianych przez stosunkowo sztywne podłoże drukowe. Czynniki te nie zostały poprawnie uwzględnione nawet w stosunkowo nowych modelach prognozowania naddatków (BPIF 2012). Prowadzona pod kierunkiem autora praca badawcza (Hamerliński 2012) wykazała, że celowe jest opracowanie doskonalszego modelu określania naddatków technologicznych w procesie drukowania, który pozwoliłby na uwzględnienie większej liczby parametrów procesu produkcji, a jednocześnie uwzględniłby indywidualne charakterystyki używanych tam maszyn drukujących. Odpowiednią metodę prognozowania naddatków dla procesu arkuszowego drukowania offsetowego przedstawiono w rozprawie doktorskiej (Hamerliński 2014). Jednym z przypadków uwzględnionych w pracy jest drukowanie na tekturze. Charakterystyka procesu arkuszowego drukowania offsetowego na tekturze W produkcji opakowań z nadrukiem najczęściej występuje przypadek powielania identycznych użytków na arkuszu drukarski[...]

Możliwości drukowania elektroniki elastycznej w polskich przedsiębiorstwach poligraficznych


  Technologie produkowania elementów elektronicznych nie korzystały do niedawna z poligraficznych metod produkcji. W chwili obecnej na całym świecie widoczna jest tendencja do obniżania kosztów produkcji, a ponieważ poligrafia jest dobrze dostosowana do produkcji dużej liczby wyrobów, rozważa się i projektuje rozwiązania do produkcji elementów elektronicznych na podłożach elastycznych za pomocą metod poligraficznych. Niniejszy tekst omawia stan polskiego przemysłu poligraficznego i jego przystosowanie do wymagań produkcji elektroniki elastycznej na podstawie wiedzy zebranej we współpracy z różnymi przedsiębiorcami. Krótka charakterystyka branży Polski przemysł poligraficzny stanowi przegląd wszystkich dostępnych na świecie technik drukowania. W praktyce dominuje technika offsetowa, arkuszowa i zwojowa. Wśród maszyn zwojowych wyróżnia się technologie heatset i coldset. W pierwszym przypadku utrwalanie druku następuje ogrzanym powietrzem, w drugim stosowane farby utrwalają się bez wygrzewania. Drugie miejsce zajmuje technika fleksograficzna, w której dominują maszyny zwojowe. Stosunkowo duży udział w produkcji poligraficznej ma technika wklęsłodrukowa oparta głównie na maszynach zwojowych dużego formatu. Inne techniki to w kolejności: sitodruk, i techniki wspomagające, stosowane do tłoczenia, laminowania, lakierowania i innych procesów związanych ze specyfiki wykonywanej produkcji. Nowym kierunkiem drukowania są techniki cyfrowe, które rozwijają się i doskonalą w szybkim tempie. Każda z wymienionych technik drukowania ma swoją specyfikę oraz zalety i wady. Wspólną cechą wszystkich technik są powszechnie stosowane technologie cyfrowe procesów przygotowawczych form drukowych. Charakterystyczną cechą wąskowstęgowych maszyn fleksograficznych (szerokość zwoju zadrukowywanych podłoży do 34 cm), jest możliwość jednoczesnego wykorzystywania praktycznie wszystkich technik drukowania przez stosowanie wymiennych zespołów drukujących. Ta s[...]

 Strona 1