Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Fiedorow"

Badanie kwasowości powierzchni katalizatorów metodą temperaturowo programowanej desorpcji

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury ostatnich lat na temat oznaczania mocy kwasowej na podstawie pomiarów TPD amoniaku. Przedyskutowano przyczyny dla których temperatura maksimum piku nie jest prostym odzwierciedleniem mocy kwasowej i przedstawiono równanie opisujące temperaturowo programowaną desorpcję amoniaku (z uwzględnieniem readsorpcji), które pozwala obliczyć moc kwasową wyrażoną jako zm[...]

Piryliowe ciecze jonowe jako kokatalizatory procesu arylowania winylosilanów


  Przedstawiono wyniki badań reakcji Hecka sprzęgania winylosilanów (winylotrimetylosilanu i winylodimetylofenylosilanu) z 4-jodotoluenem, zachodzących w środowisku cieczy jonowych, bez rozpuszczalnika w obecności układu katalitycznego Pd(OAc)2/PPh3 oraz trietyloaminy i azotanu(V) srebra. Najefektywniejszy przebieg sprzęgania Hecka zaobserwowano dla reakcji prowadzonych w cieczach piryliowych. Najwyższą aktywność katalityczną w reakcji arylowania winylotrimetylosilanu uzyskano w reakcji z udziałem metanosulfonianu 3,4-dihydroksy-2-etylopiryliowego, podczas gdy katalityczne arylowanie winylodimetylofenylosilanu zachodziło najefektywniej w obecności p-dodecylobenzenosulfonianu 3,4-dihydroksy-2-etylopiryliowego. Obecność cieczy jonowych wpływa na wzrost selektywności reakcji Hecka z udziałem winylosilanów. Seven ionic liqs. were used as mediums of a Heck coupling of CH2=CHSiMe3 and CH2=CHSiMe2Ph with 4-MeC6H4I in the presence of Pd(OAc)2/PPh3 catalytic system as well as NEt3 and AgNO3. The 3,4-dihydroxy-2-ethylpyrilium methanesulfonate and 3,4-dihydroxy-2-ethylpyrilium p-dodecylbenzenesulfonate were most efficient reactions mediums for the arylation of vinylsilanes. Związki krzemoorganiczne wzbudzają stale rosnące zainteresowanie ze względu na swoje specyficzne i unikatowe właściwości, co odzwierciedla się w corocznym 4-5-proc. światowym wzroście produkcji tych związków. Podstawione winylosilany i winylosiloksany znajdują liczne zastosowania jako prekursory materiałów opto- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań Piotr Pawluć, Maciej Zaranek, Grzegorz Hreczycho, Ryszard Fiedorow, Hieronim Maciejewski* Piryliowe ciecze jonowe jako kokatalizatory procesu arylowania winylosilanów Pyrilium ionic liquids as co-catalysts for arylation of vinylsilanes Maciej ZARANEK jest studentem III roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność - chemia środowiska. Dr hab. Piotr PAWLUĆ w roku 2000 ukończ[...]

Synteza karbofunkcyjnych propylotri(alkoksy,metylo)silanów

Czytaj za darmo! »

Karbofunkcyjne propylotri(alkoksy,metylo)silany o ogólnym wzorze Y(CH2)3SiMen(OR)3-n stanowią nową grupę silanowych środków wiążących (dla n=1) oraz środków modyfikujących polimery lub substratów do otrzymywania organofunkcyjnych disiloksanów (dla n=2). Związki te otrzymuje się w trzech etapach. W pierwszym prowadzi się katalityczną addycję odpowiednich alkilo(chloro)silanów do chlorku all[...]

Hydrosililowanie alkenów na katalizatorach multimetalicznych

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność i selektywność katalizatorów bimetalicznych Pt-Cu, Pt-Ru i Pt-Re i trójmetalicznego katalizatora Pt-Ru-Cu w reakcjach addycji trichlorosilanu do chlorku allilu i oktenu- 1. Jako nośniki tych katalizatorów użyto węgiel aktywny, sadzę i tlenek glinu otrzymany metodą zol-żel. Wprowadzenie drugiego metalu, zwłaszcza miedzi, znacznie zwiększyło aktywność w reakcjach hydrosilil[...]

 Strona 1