Wyniki 1-10 spośród 66 dla zapytania: authorDesc:"Marek Gromiec"

Międzynarodowy Tydzień Wodny - Singapur, 4-8 lipca 2011 r.


  Temat przewodni IV Międzynarodowego Tygodnia Wodnego w Singapurze to: "Zrównoważone rozwiązania wodne dla zmieniającego się środowiska zurbanizowanego". Imprezę międzynarodową otworzył Tharman Shanmugaratan - wicepremier i minister finansów Singapuru, który zwrócił się z apelem o opracowywanie innowacyjnych technologii wodnych, które pomogą sprostać rosnącym problemom związanym z gospodarką wodną. Uczestników powitał również dr Vivian Balakrishnan - minister środowiska i zasobów wodnych, który podkreślił, że temat imprezy odzwierciedla szerszy zakres niż rozwiązania urbanistyczne związane z wodą i obejmuje również zarządzania wodą w dorzeczach oraz wpływ zmian klimatycznych na gospodarowanie wodą. Można uznać, że powyższa impreza międzynarodowa stanowiła platformę odnoszącą się do najistotniejszych problemów związanych z wodą, w zmieniającym się świecie. Program tej platformy obejmował: posiedzenie liderów wodnych, konferencję na temat wody, fora biznesu związane z wodą, wystawę techniczną, wręczenie nagrody wodnej. W posiedzeniu liderów wodnych uczestniczyło 350 przedstawicieli światowej gospodarki wodnej. Dialog obejmował dyskusję nad spo[...]

Międzynarodowy Tydzień Wodny - Singapur 2012 Światowe posiedzenie liderów świata


  Singapur, 1-5 lipca 2012 r. Temat przewodni V Międzynarodowego Tygodnia Wodnego to: "Rozwiązania wodne dla zrównoważonych i przyjaznych miast". Ta międzynarodowa impreza stanowiła platformę odnoszącą się do poszukiwania najlepszych rozwiązań dla problemów wodnych. Program Międzynarodowego Tygodnia Wodnego w Singapurze obejmował: posiedzenie liderów wodnych, konferencję na temat wody, fora biznesowe związane z wodą, wystawy techniczne i wręczenie nagrody wodnej. Imprezę otworzył Lee Hsien Loong - premier Singapuru. Równolegle z tą międzynarodową imprezą wodną, która odbyła się w nowym Centrum Targowo-Kongresowym "Sands", realizowane były, po raz pierwszy, dwie równie ważne imprezy międzynarodowe: spotkanie miast świata oraz spotkanie związane z ekologicznymi innowacjami technologicznymi dla ochrony środowiska. Udział w światowym spotkaniu liderów wodnych był możliwy tylko na podstawie zaproszenia od organizatorów. W tym posiedzeniu wzięło udział 300 uczestników, a oficjalną delegację Polski stanowili: Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Marek Gromiec - członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Władysław Majka - wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W posiedzeniu liderów wodnych delegacja polska wzięła udział na zapr[...]

Woda - problem globalny


  Wiek XXI staje się wiekiem wody, tak jak wiek XX był wiekiem ropy. W artykule zaprezentowano liczne zagadnienia z tym związane, w tym zmiany klimatyczne i demograficzne; zaakcentowano postępującą urbanizację. Wskazano przyczyny złego stanu globalnej gospodarki wodno-ściekowej. Omówiono realizację milenijnych celów rozwoju w aspekcie dostępu do podstawowych warunków sanitarnych i do bezpiecznej wody do picia, jak też konflikty wodne i globalne problemy wodne. ■ Globalna rola wody W lipcu 2000 r. Jan Paweł II stwierdził: "Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości. Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach. Ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń". Wypowiedź ta odzwierciedla niezwykłą rolę wody jako problemu globalnego. Istotne jest również to, że Ramowa Dyrektywa Wodna, która weszła w życie też w 2000 r., wskazała jasno, że woda nie jest produktem komercyjnym, lecz naszym dziedzictwem. Należy dodać, że Ramowa Dyrektywa Wodna, jak też Dyrektywa Morska, są wyjątkowe w skali globalnej i stanowią wzór dla wielu państw świata. Doskonale wiemy, że woda jest niezbędna do życia i zrównoważonego rozwoju oraz funkcjonowania ekosystemów wodnych i zależnych od wody. Dostęp do czystej wody stanowi fundamentalne prawo człowieka. 1) Tematykę artykułu zaprezentowano jako referat plenarny na IV Ogólnopolskim Kongresie Inżynierii Środowiska (2 września 2012 r. w Lublinie) i uzupełniono w wywiadzie udzielonym przez Autora w czasopiśmie "Technologia Wody" nr 1/2013. 2) ppm - stężenie części na milion (parts per million) ■ Przyczyny globalnego znaczenia wody Niewątpliwie istnieje wiele przyczyn, ale najważniejsze to: zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, postępująca urbanizacja i stan zasobów wodnych. Skutki zmian klimatycznych są niezwykle złożone, przyjmuje się, że powodują istotne zmiany w cyklu hydrologicznym, rośli[...]

Uroczystość wręczenia wysokich godności naukowych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - Lublin, 3 czerwca 2013 r.

Czytaj za darmo! »

Chemia, a szczegolnie jej badania i aplikacje zwi.zane ze .rodowiskiem naturalnym i zasobami wodnymi, odgrywa wa.n. rol. rownie. w zrownowa.onym gospodarowaniu wodami. Dlatego wydaje si. istotne przybli.enie postaci wybitnych uczonych z tej dziedziny z kraju i zagranicy. Ostatnio nadarzy.a si. doskona.a okazja w tym wzgl.dzie: prof. dr hab. in.. Marek Cyprian Chmielewski . wiceprezes Polskiej Akademii Nauk zosta. doktorem Honoris Causa Politechniki Lubelskiej, za. profesor Zhihong Cao . dyrektor Instytutu Gleboznawstwa Chi.skiej Akademii Nauk profesorem honorowym Politechniki Lubelskiej. 3 czerwca 2013 r. na Wydziale In.ynierii .rodowiska Politechniki Lubelskiej odby.a si. uroczysto.. wr.czenia doktoratu Honoris Causa prof. Markowi Cyprianowi Chmielewskiemu, oraz nadania tytu.u honorowego profesora prof. Zhihong Cao z Chin. Promotorem przewodu prof. dr. hab. in.. Marka Cypriana Chmielewskiego by. prof. dr hab. Lucjan Paw.owski, ktory wyg.osi. laudacj.. Prof. Marek Cyprian Chmielewski, po uko.czeniu w 1965 r. Wydzia.u Chemicznego na Politechnice Warszawskiej, podj.. prac. jako asystent w Katedrze Chemii Organicznej P[...]

Racjonalność w planowaniu ochrony jakości wód w ramach RDW


  W artykule przedstawiono wagę racjonalnego podejścia do zagadnienia planowania gospodarowania wodą w aspekcie ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Podejście to przedstawiono na tle doświadczeń niemieckich w zakresie realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej.Ogólna racjonalność postępowania Racjonalność każdego postępowania, w tym racjonalność w planowaniu ochrony wód, zmusza najpierw do zebrania niezbędnych informacji, a następnie ich analizy - pozwala to podejmować właściwe decyzje. Pojęcie racjonalności znalazło m.in. zastosowanie w ekonomii w tzw. "zasadzie racjonalnego gospodarowania". Zasada ta ma dwa aspekty: pierwszy - związany z maksymalizacją efektów przy założonym poziomie nakładów, a drugi - z minimalizacją nakładów przy założonym poziomie efektów. Oznacza to, że postulat racjonalności w planowaniu ochrony wód przed zanieczyszczeniem wymaga dysponowania niezbędnymi informacjami z jednej strony oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania z drugiej. - Zasady ochrony wód w RDW Zasady ochrony wód zostały ustalone w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Ustalone ramy w RDW mają głównie na celu zapobieganie dalszemu pogarszaniu się stanu wód oraz ochronę i polepszenie tego stanu. Zwiększenie ochrony wód przed zanieczyszczeniem i polepszenie stanu środowiska wodnego ma nastąpić przez działania związane z progresywną redukcją zrzutów, emisji i strat substancji priorytetowych oraz zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutów emisji i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych, jak też progresywną redukcję zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobieganie ich zanieczyszczeniu. Istotną sprawę stanowi też ograniczenie wpływu powodzi i susz na środowisko naturalne. ■ Cele środowiskowe RDW Podstawowym celem RDW jest osiągnięcie zde[...]

Jubileusz 155-lecia Wodociągów Sankt Petersburga, Rosja 9-10 października 2013


  Jubileusz 155-lecia Wodociągów Sankt Petersburga obchodzony był niezwykle uroczyście. Przedsiębiorstwo zostało utworzone w dniu 10 października 1858 roku pod nazwą "Rurociągi Wodne St. Petersburga" i pod tą nazwą istniało do 1913 roku. Założycielem tego przedsiębiorstwa był generał major inż. Paweł Iwanowicz Palibin (1811-1881), którego pomnik został odsłonięty na terenie zakładu wodociągowego, w dniu 9 października 2008 roku, podczas 150-tej rocznicy. Tak jak generał major Paweł Iwanowicz Palibin został uznany w Sankt Petersburgu, tak rosyjski generał major Sokrates Starynkiewicz (1820-1902) - XIX prezydent Warszawy zdobył uznanie za wyposażenie miasta w system wodociągowo-kanalizacjny. Popiersie prezydenta Sokratesa Starynkiewicza z 1907 roku zostało zrekonstruowane na terenie filtrów staraniem MPWiK w m.st. Warszawy SA Nadmienić należy, że wkład prominentnego inżyniera angielskiego Williama Lindleya i jego syna Williama H. Lindleya (twórców wodoci[...]

Jubileusz 155-lecia Wodociągów Sankt Petersburga Rosja, 9-10 października 2013 r.


  Jubileusz 155-lecia Wodociągów Sankt Petersburga obchodzono niezwykle uroczyście. Przedsiębiorstwo utworzone 10 października 1858 r. pod nazwą "Rurociągi Wodne St. Petersburga" pod tą nazwą istniało do 1913 r. Założycielem był generał major inż. Paweł Iwanowicz Palibin (1811-1881), którego pomnik został odsłonięty na terenie zakładu wodociągowego, 9 października 2008 r., podczas 150-tej rocznicy. Obecnie przedsiębiorstwo - pod oficjalną nazwą "SUE Wodokanał Sankt Petersburga" - jest dużą i nowoczesną firmą wod-kan zatrudniającą ponad 8500 osób, zaopatrującą w wodę/oczyszczającą ścieki tej aglomeracji, zamieszkałej przez ponad 5 mln ludzi. Uroczystości jubileuszu rozpoczęło nabożeństwo w cerkwi morskiej św. Mikołaja, zbudowanej w 1913 r. w stylu neobiza[...]

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Optymalne rozwiązania w gospodarce osadowej - doświadczenia i praktyka". Koszalin, 17-18 lutego 2014 r.

Czytaj za darmo! »

Linia technologiczna przeróbki osadów odwodnionych mechanicznie na wirówkach składa się z następujących urządzeń: systemu do transportu osadów, zbiornika buforowego osadów, odwadniania osadów na dehydratorach elektroosmotycznych, instalacji dezodoryzacji dehydratorów w postaci płuczki chemicznej i biofiltru, suszarni termicznej, instalacji dezodoryzacji suszarni - biofiltru, stacji załadunku osadów wysuszonych (BIG BAG) lub do kontenerów. Dostawę i montaż urządzeń technologicznych rozpoczęto w maju 2012 r.,[...]

Polsko-Mołdawskie Forum Gospodarcze Kiszyniów (Mołdawia), 28 marca 2014 r.

Czytaj za darmo! »

Polsko-Mołdawskie Forum Gospodarcze to najważniejsze przedsięwzięcie o charakterze biznesowym między obu państwami. Forum odbyło się z udziałem premiera Polski Donalda Tuska oraz premiera Mołdawii Iurie Leanaca. Zostało zorganizowane w ramach oficjalnej wizyty premiera RP Donalda Tuska w Kiszyniowie - stolicy Mołdawii. Podczas forum dyskutowano nad perspektywami rozwoju współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi z obu państw. W forum wzięło udział ok. 70 firm i instytucji polskiego biznesu oraz ok. 180 przedsiębiorców z Mołdawii.Premierowi towarzyszyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Przewodniczącymi forum były: Bożena Czaja - wice[...]

Zagrożenia związane z jakością wody - zanieczyszczenia i propozycje rozwiązań


  Przedstawiono główne zagrożenia związane z jakością wody koncentrując się na wybranych rodzajach zanieczyszczeń takich, jak: związki organiczne, związki azotu i fosforu, substancje toksyczne, mikroorganizmy chorobotwórcze oraz nowe rodzaje zanieczyszczeń. Zaproponowane rozwiązania obejmowały: zapobieganie zanieczyszczeniom, nowoczesne technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Rozważono możliwość osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce do końca 2015 r. Komitet Badań nad Zagrożeniami związanymi z Wodą przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) opracował raport, który zawierał identyfikację zagrożeń związanych z wodą, w tym m.in. problemy związane z niedostateczną jakością wody. Problemy te zostały przedstawione w rozdziale 3 raportu, który został opublikowany, wraz z innymi rozdziałami w czasopiśmie "Nauka" [1]. Artykuł stanowi część opublikowanego rozdziału 3 raportu, przygotowaną przez autora dla wybranych rodzajów zanieczyszczeń, wraz z propozycjami rozwiązań. ■ Wybrane rodzaje zanieczyszczeń jako formy zagrożeń Związki organiczne Do zanieczyszczeń chemicznych należą m.in. zanieczyszczenia organiczne stanowiące tysiące związków. Istotne znaczenie mają rozpuszczone substancje organiczne takie, jak: białka, węglowodany, oleje i tłuszcze. W wypadku ścieków pochodzenia bytowo- -gospodarczego substancje organiczne są zazwyczaj rozkładalne biologicznie. Do oznaczenia tych związków organicznych stosuje się głównie wskaźniki takie, jak: biochemiczne zapotrzebo-wanie tlenu, chemiczne zapotrzebowanie tlenu i ogólny węgiel organiczny. Biologicznie rozkładalne substancje organiczne, które wywierają niekorzystny wpływ na bilans tlenu wód, znalazły się jednak na ostatnim miejscu wskaźnikowej listy najważniejszych zanieczyszczeń w Załączniku VIII Ramowej Dyrektywy Wodnej. Można założyć, że takie umiejscowienie tej formy zanieczyszczeń było sp[...]

 Strona 1  Następna strona »