Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Izdebski"

Analiza stanu prawnego związanego z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DOI:10.15199/50.2016.7.2


  Mapa zasadnicza jest podstawowym elementem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Metody i środki wykorzystywane do jej prowadzenia były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Mapa zasadnicza, od początku jej prowadzenia była najwierniejszym co do treści, i najdokładniejszym co do lokalizacji modelem rzeczywistości wykorzystywanym przede wszystkim do celów urzędowych jako pomoc w projektowaniu i realizacji inwestycji. Obecnie obowiązujące przepisy, związane z implementacją dyrektywy INSPIRE, wnoszą wiele zmian w funkcjonowaniu mapy zasadniczej. Nie zawsze są to jednak zmiany korzystne. W artykule autor przedstawia swoje spostrzeżenia dotyczące problemów w prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego na bazie wieloletnich doświadczeń związanych z automatyzacją ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Słowa kluczowe: dane przestrzenne, mapa zasadnicza, redakcja kartograficzna, skala mapy, praca geodezyjna Base map is a main component of the geodetic and cartographic resource. Methods and means used for creating base map were always appropriate to the available technical means. Base map, since its beginning, was the most faithful to the content, and the most accurate in terms of location, model of reality used mainly for official purposes as an aid in the design and realization of construction investments. Current regulations related to the implementation of the INSPIRE directive, make many changes in the functioning of base map. However, these are not always beneficial changes. In the article the author presents his observations on problems encountered during implementation of new regulations in the functioning of geodetic and cartographic resource, based on his many-year personal experience related to the automation of geodetic and cartographic documentation centers. Keywords: spatial data, the base map, cartographic editing, map scale, geodetic works.Zmiany w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym, roz[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:


  Szanowni Państwo! Z radością, ale i pewnym zatroskaniem przyjąłem propozycję zostania redaktorem tematycznym działu geoinformatyka. Wynika to ze świadomości, że wiedza dotycząca dyscypliny nie jest łatwa do powszechnego przekazu, a ja chciałbym wiele jej elementów uczynić zrozumiałymi dla jak najszerszej części środowiska geodezyjnego, czyli - jak w tytule - uczynić geoinformatykę przyjazną geodecie. Chciałbym także, aby geodeci czerpali jak najwięcej korzyści z osiągnięć geoinformatyki, aby informatyzowali swoją działalność, swoje otoczenie i jednocześnie, jako dostawcy danych i użytkownicy różnych usług, w szerokim zakresie mogli wpływać na rozwój geoinformatyki. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z 28-letnim stażem, wyrażam nadzieję, że posiadana wiedza i doświadczenie będą wystarczające do zrealizowania podjętego wyzwania. Pomocnym w realizacji celu powinno być również to, że od 28 lat jestem także prezesem zarządu firmy GeoSystem Sp. z o.o., którą założyłem zaraz po ukończeniu studiów i w ramach której (wraz ze współautorami Tadeuszem Knapem i Piotrem Jurczakiem) opracowałem System Informacji o Terenie GEO-MAP, a później związaną z nim całą technologię prowadzenia geodezyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z jego nowoczesnymi metodami udostępniania. Zdobyte doświadczenie jest bardzo cenne, ale i dosyć kłopotliwe, bo - obserwując w ostatnich latach działania naszej administracji geodezyjnej - wielokrotnie krytycznie wypowiadałem się o podejmowanych projektach informatycznych i ustanawianych regulacjach prawnych. Nie może być jednak inaczej, bo inne moje działanie w obliczu nierealnych zamierzeń podejmowanych przez urzędy byłoby czystą hipokryzją. Zresztą czas tylko potwierdza moje wcześniejsze wypowiedzi kolejnymi upadającymi projektami jak ZSIN czy K-GESUT. Duże problemy są także w ustanowionych przepisach prawa, które nafaszerowane zosta[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:


  Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w tym numerze chciałbym przedstawić ideę zbiorczych usług WMS oraz podstawowe informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu C-GEO, które przygotował Pan Jerzy Biegalski z firmy Softline w odpowiedzi na mój apel w poprzednim numerze. W dalszym ciągu oczekuję na informacje o wykorzystaniu usług WMS w oprogramowaniu innych firm, które będę sukcesywnie przedstawiał. Mam nadzieję, że informacjami przedstawionymi w poprzednim numerze przekonałem Państwa, że dostępne usługi WMS są doskonałym materiałem referencyjnym przydatnym w codziennej pracy geodety. Wynika to głównie z faktu, że przeważnie usługi te dostarczane są z bieżących zbiorów danych, prowadzonych przez instytucje mające obowiązek dbania o aktualność danych. Najwięcej dostępnych usług WMS z zakresu treści geodezyjnych dotyczy danych ewidencji gruntów i budynków, której dane źródłowe prowadzone są w powiatach. Aktualnie 310 powiatów udostępnia usługi WMS, a ich adresy można znaleźć na stronach starostw powiatowych lub w zestawieniach publikowanych na portalach stronach internetowych: www.igeomap.pl, www. geoportal.gov.pl, www.geoforum.pl, www.gisplay.pl i innych. Aby użyt[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Wpoprzednim numerze przedstawiłem Państwu ideę zbiorczych usług WMS i informacje o trzech funkcjonujących usługach zbiorczych, które integrują w sobie dane przestrzenne pochodzące z rożnych jednostek odpowiedzialnych za ich prowadzenie. Omawianymi usługami były: 1. Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów - usługa prezentująca aktualne dane ewidencji gruntów i budynków z powiatów (obecnie 325 powiatów). 2. Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu - usługa prezentująca aktualne dane o uzbrojeniu terenu z powiatów (obecnie 51 powiatów). 3. Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego [...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Metadane to nic nowego W potocznym rozumieniu metadane można zdefiniować jako dane o danych. Pojedynczy plik metadanych opisuje odpowiadający mu zbiór danych (np.: książkę, utwór muzyczny, plan zagospodarowania przestrzennego, zbiór punktów osnowy czy zbiór obiektów mapy zasadniczej). Opis realizowany jest za pomocą niewielkiego dokumentu zapisanego w formacie XML. Zakres treści metadanych jest ściśle zależny od właściwości opisywanego zbioru danych. Inny będzie zestaw meta[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Metadane dla danych przestrzennych i usług danych przestrzennych W poprzednim numerze przedstawiono ogólnie pojęcie metadanych, a teraz zgodnie z obietnicą przechodzimy do istoty metadanych związanych z danymi przestrzennymi. W metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych do najistotniejszych informacji należy zaliczyć przede wszystkim zakres przestrzenny zbioru danych, który dla ułatwienia korzystania zapisuje się w postaci prostokąta ograniczającego - rys. 1. Do pozostałych najważniejszych informacji [...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Praktyczne zastosowanie metadanych W poprzednim numerze przedstawiłem zagadnienia dotyczące metadanych związanych z danymi przestrzennymi. W bieżącym postaram się krótko zaprezentować Państwu praktyczne aspekty wykorzystania metadanych do wyszukiwania danych i usług danych przestrzennych dostępnych w interesującym nas obszarze. Ponieważ w Polsce centralnym punktem dostępowym do metadanych jest serwis www.geoportal.gov.pl, więc w nim będziemy szukać potrzebnych metadanych. Aby uruchomić wyszukiwanie [...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Infrastruktura Informacji Przestrzennej i jej związek z geodezją Jak Państwo zapewne wiecie od 7 czerwca 2018 roku pełnię funkcję Głównego Geodety Kraju. Zaczynając w styczniu 2018 r. prowadzenie działu "Geoinformatyka przyjazna geodecie", zupełnie nie przewidywałem takiego scenariusza rozwoju wydarzeń. Ponieważ jednak pojawiła się realna szansa na dokonanie koniecznych zmian w geodezji i wyeliminowanie zjawisk, które nam wszystkim przeszkadzają, postanowiłem podjąć to niełatwe wyzwanie. W związku z tym pozbyłem się większościowych udziałów w Geo-System Sp. z o.o., fi rmie którą stworzyłem i przez lata rozwijałem. Zrezygnowałem także z funkcji prezesa zarządu Geo-System Sp. z o.o. i teraz z całym zaangażowaniem pełnię funkcję Głównego Geodety Kraju, łącząc to z pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale Geodezji i Kartografi i Politechniki Warszawskiej. Mimo wielu dodatkowych obowiązków postanowiłem kontynuować prowadzenie działu "Geoinformatyka przyjazna geodecie", bo sądząc z opinii, jakie do mnie docierają, dział jest dosyć popularny wśród czytelników, a teraz dodatkowo [...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Miesiąc na stanowisku Głównego Geodety Kraju? Upłynął już ponad miesiąc odkąd pełnię funkcję Głównego Geodety Kraju i chciałbym przedstawić Państwu krótki raport ze swojej działalności. Oczywiście w zasadniczych sprawach niewiele się jeszcze zmieniło, ale mam nadzieję, że niektóre zmiany zostały już zainicjowane i w najbliższym czasie należy spodziewać sie pierwszych efektów. Szczególnie dotyczy to zmian w prawie, których niestety szybko nie da się wprowadzić. Niemniej jednak warto wiedzieć, że w wykazie prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju znajdują się obecnie 4 nasze (geodezyjne) rozporządzenia tj.: 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodow[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:


  Rola numeracji adresowej w infrastrukturze danych przestrzennych państwa 42 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC geoinformatyka 2) gminy mają obowiązek przekazywać informacje o zmianach w numeracji adresowej do: ?? GUS prowadzącego rejestr TERYT, ?? Głównego Geodety Kraju prowadzącego rejestr PRG. Z powyższego wynika istotny wniosek, że to w jednostkach szczebla samorządowego są źródłowe i zawsze aktualne bazy danych adresowyc[...]

 Strona 1  Następna strona »