Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Krzyszkowska"

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK III Konferencja Techniczna firmy Geo - System Sp. z o.o. DOI:


  W dniach 14-16 września 2016 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbyła się III Konferencja Techniczna "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK". Organizatorem konferencji była firma Geo-System Sp. z o. o., a przewodniczył jej dr hab. Waldemar Izdebski- prezes firmy. W konferencji wzięli udział głównie pracownicy Starostw Powiatowych i miast na prawach powiatu zajmujący się prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ale przeznaczona była również dla osób i instytucji chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Konferencja rozpoczęła się od warsztatów w zakresie funkcjonowania technologii prowadzenia PODGiK, usług sieciowych i płatności elektronicznych. Maciej Wojciechowski prezentował i wyjaśniał szczegóły technologiczne związane z płatnościami e[...]

XXI Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej DOI:

Czytaj za darmo! »

8 i 9 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Głównego Geodety Kraju, odbyła się XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat "Geoinformacyjne aspekty zarządzania przestrzenią". Konferencja miała na celu: ??poszerzenie kręgu czynnych użytkowników danych przestrzennych, ??ułatwienie dostępu do danych przestrzennych i usług dostosowanych do potrzeb użytkowników, ??racjonalizację przepisów, procedur i technologii dotyczących utrzymania i użytkowania zasobów danych przestrzennych, ??zwiększenie efektywności projektów geoprzestrzennych, ??rozwój kadry geomatyków. Konferencja powiązana była z XXI posiedzeniem Rady Infrastuktury Informacji Przestrzennej. Posiedzenie otworzył prof. [...]

Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami DOI:

Czytaj za darmo! »

Już po raz drugi, 24 listopada 2016 r., Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zorganizował konferencję naukową, której celem była wymiana poglądów i prezentacja wyników najnowszych badań prowadzonych w Polsce oraz na świecie w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami. Konferencję, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczęła przewodnicząca dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof. PW. Następnie głos zabrał Jerzy Kozłowski - naczelnik z Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów z Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - który zasugerował, że w temacie konferencji zamiast "gospodarki nieruchomościami" powinny pojawić się słowa: "gospodarowanie nieruchomościami". Wspomniał również o zamiarze wprowadzenia przez rząd noweli[...]

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:


  10 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Spotkanie rozpoczął Prezes Stanisław Cegielski witając gości: ??Tomasza Żuchowskiego - Wiceministra Budownictwa i Infrastruktury, ??Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, ??Profesora Bogdana Neya - Przewodniczącego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, ??Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa Mazowieckiego, ??Ewę Janczar - Zastępcę Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ??Sebastiana Bałę - Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ??Tomasza Myślińskiego - Geodetę m. st. Warszawy, ??Józefa Rackiego - byłego posła i byłego GGK, ??Zbigniewa Kaźmierczaka - Przedstawiciela ESRI Polska, ??Andrzeja Szymczaka - byłego długoletniego przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady oraz obecnych na spotkaniu Członków Honorowych SGP: Jana Cegłę, Stanisława Czarneckiego, Zdzisława Dworakowskiego, Marię Januszko oraz pozostałych gości. Chwilą ciszy została uczczona pamięć o zmarłych w roku 2016 Kolegach: Prof. Adamie Żurowskim, Stanisławie Adamku, Ryszardzie Moździerskim, Stanisławie Zyskowskim, Henryku Łukaszce i Krzysztofie Krzysztoniu. Następnie Prezes podsumował rok 2016, który obfitował w różnego rodzaju, zrealizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, konferencje, seminaria, kursy, szkolenia, wydarzenia krajowe, a także międzynarodowe. Prezes skierował podziękowania dla Ludmiły Pietrzak za wywiązywanie się z zadań jako dyrektora Ośrodka Szkolenia w Stowarzyszeniu oraz za wkład na rzecz Przeglądu Geodezyjnego. Prezes wspomniał również o zmianie w Radzie Naukowo-Programowej Przeglądu Geodezyjnego, dotychczasowemu Przewodniczącemu Profesorowi Bogdanowi Neyowi podziękował za wielol[...]

Projekty ZSIN oraz K-GESUT w kontekście realizacji weryfikacji oraz zasilenia baz powiatowych i centralnego repozytorium DOI:

Czytaj za darmo! »

25 maja 2017 r., w Łodzi odbyła się konferencja pod patronatem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zorganizowana przez OPGK w Gdańsku, przeznaczona dla wykonawców prac geodezyjnych oraz przedstawicieli Służby Geodezyjnej biorących udział w projektach dostosowania danych EGiB do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT. W konferencji wzięli udział: p.o. Głównego Geodety Kraju Grażyna Kierznowska, przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaangażowani w projekt ZSIN i K-GESUT, przedstawiciele Weryfikatora projektu ZSIN oraz K-GESUT faza I, przedstawiciele Wydziałów Geodezji i Kartografii, na terenie których realizowano projekty ZSIN i K-GESUT oraz przedstawiciele Wykonawców. Grażyna Kierznowska rozpoczynając swoje wystąpienie, zaznaczyła, jakie to ogromne wyzwanie i dla zamawiającego i dla powiatów i dla wszystkich, którzy biorą udział w ty[...]

XIII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE DOI:

Czytaj za darmo! »

5 i 6 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się XIII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE, którego tegorocznym tematem była "Jakość powietrza - od pomiarów do prezentacji". Organizatorem wydarzenia było Województwo Małopolskie przy współudziale Miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie Sp. z o.o. Konferencja od wielu lat stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE, a także prezentuje wykorzystanie danych przestrzennych w różnych aspektach życia publicznego, gospodarczego i społecznego. W tym roku temat jakości powietrza: zarządzanie, modelowanie, pomiar zanieczyszczeń oraz rola geoinformacji, został uznany za priorytetowy - nie bez przyczyny, gdyż co roku z powodu smogu umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ważne jest uświadomienie, jak znaczącą kwestią jest poprawa jakości powietrza, ile szkody powoduje używanie starych pieców i pale[...]

Geodezja w procesie inwestycyjnym na terenach kolejowych DOI:

Czytaj za darmo! »

7 listopada 2017 r. odbyła się konferencja organizowana przez Polskie Koleje Państwowe SA pt. "Geodezja w procesie inwestycyjnym na terenach kolejowych", pod honorowym patronatem Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zarząd PKP SA podjął działania mające na celu usprawnienie geodezyjnej obsługi procesu inwestycyjnego. Prowadzone jest wdrożenie systemu geoinformatycznego dla potrzeb Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK), trwają prace nad wprowadzeniem narad koordynacyjnych jako sposobu uzgadniania dokumentacji projektowej na kolejowych terenach zamkniętych, zaktualizowane zostały Standardy techniczne o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej. Na konferencji zostały przedstawione wprowadzone zmiany oraz dyskutowano o czynnikach warunkujących sprawny przebieg procesu inwestycyjnego.Jako pierwszy głos zabrał dr M[...]

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbyło się 9 stycznia 2018 roku, poprowadził Prezes Zarządu Głównego SGP Janusz Walo. Wśród gości powitał: posła Józefa Rackiego, Roberta Kowalczyka, który przybył w imieniu ministra Krzysztofa Jurgiela, Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa, Ewę Janczar - z-cę Geodety [...]

Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii DOI:


  W dniach 8-10 maja 2019 r. w podwarszawskich Falentach odbyło się XI seminarium szkoleniowe z cyklu: "Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii", zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główną Komisję Kształcenia Zawodowego oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju. Sesję pod hasłem: "Dylematy w geodezji i kartografii" rozpoczęło wystąpienie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego na temat prac aktualnie prowadzonych w urzędzie oraz panel dyskusyjny prowadzony przez dr hab. inż. Małgorzatę Buśko (AGH Kraków), w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele GUGiK-u, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyczekiwany temat nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który był najczęściej podnoszoną sprawą w Falentach, został poruszony już przy pierwszym pytaniu: jak środowisko wykonawców prac geodezyjnych odbiera proponowane zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? Ludmiła Pietrzak, która odpowiedziała na to pytanie w imieniu porozumienia Apel45, zwróciła uwagę na zbyt wysoki ryczałt, który uderza w środowisko wykonawców oraz potrzebę definicji geodety i geodety uprawnionego. Jednocześnie wyraziła, w imieniu Apelu45, akceptację dla proponowanych terminów weryfikacji[...]

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

30 września 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Prorektor ds. Studenckich oraz Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Prezes Głównego Urzędu Miar dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, a także dziekani wydziałów Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz największych firm geodezyjnych, pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci.Po przywitaniu gości Dziekan Wydziału prof. dr hab. Alina Maciejewska wygłosiła przemówienie. - Kieruję do Was słowa uznania i składam Wam serdeczne gratulacje z tytułu zakwalifikowania Was na wybrane kierunki studiów na naszym Wydziale - przemawiała Dziekan. Podsumowała osiągnięcia Wydziału, zaznaczyła, że Politechnika Warszawska po raz 14. według rankingu "Perspektywy 2019" została uznana za najlepszą uczelnię techniczną kraju. Po wystąpieniach oraz przyjęciu w poczet studentów uczelni, wręczono nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Złote Dyplomy. Nagrody indywidualne JM Rektora PW otrzymali: ??dr inż. Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek - nagroda indywidualna stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018; ??dr inż. Jakub Markiewicz - nagroda indywidualna stopnia III za osiągnięcia naukowe w roku 2018; ??dr inż. Joanna Jaroszewicz - nagroda indywidualna stopnia II za osią??dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak- nagroda indywidualna stopnia III za osiągnięcia organiz[...]

 Strona 1  Następna strona »