Wyniki 1-10 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ NIEWIELSKI"

Wysoko wytrzymałe stale Mn-Al przeznaczone na elementy konstrukcyjne pojazdów mechanicznych


  Wprowadzenie. Zastosowanie w przemyśle sa- mochodowym nowych, wysoko wytrzymałych stali o dużej odkształcalności prowadzi do zmniejszenia masy samochodu. Znaczący wkład w rozwój stali dla motoryzacji wniosły światowe projekty badawcze UL- SAB i ULSAB-AVC, które wyznaczyły kierunki badań i wskazały na możliwości zmniejszenia zużycia paliwa, poprawę bezpieczeństwa jazdy poprzez zastosowanie nowych wysoko wytrzymałych gatunków stali na ele- menty karoserii. Obserwuje się jednoczesną poprawę bezpieczeństwa podczas zderzenia dzięki wysokiej ab- sorpcji energii elementów wykonanych z tych stali. Wy- sokomanganowe stale, będące aktualnie obiektem za- interesowań ośrodków badawczych, charakteryzują się szczególnie wysoką odkształcal nością i znaczną wytrzy- małością. Również zdolność do pochłaniania energii jest w tym przypadku znacznie większa niż stali konwen- cjonalnych. Optymalna zawartość manganu w tych stalach wynosi około 20÷35 % masowych. Stale te za- wierają również aluminium i krzem. Korzystne właści- wości w tych stalach możliwe są do uzyskania poprzez odpowiednią kombinację mechanizmów odkształcania plastycznego takich jak: - indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP); - bliźniakowanie (efekt TWIP); - plastyczność wywołana ścinaniem pasm austenitu (efekt SIP) w najnowszych gatunkach stali typu TRIPLEX. Na przeszkodzie do szerszego wykorzystania tych stali stoją trudności związane z procesami ich wytwarzania i przetwarza[...]

Charakterystyka i zastosowania intermetali z układu Fe-Al

Czytaj za darmo! »

Rozwój nowoczesnych technologii oraz stałe dążenie do uzyskania lepszej sprawności maszyn i urządzeń, powoduje zaostrzenie warunków pracy elementów konstrukcyjnych. Możliwości konwencjonalnych stali konstrukcyjnych oraz stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych w znacznym stopniu zostały wykorzystane, a obecnie rozwój strategicznych dziedzin przemysłu uwarunkowany jest poszukiwaniem nowoczesny[...]

Ilościowa charakterystyka struktury odkształcanego na gorąco stopu FeAl

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano wpływ parametrów odkształcania na strukturę stopu Fe-38 % at. Al. Próbę osiowosymetrycznego ściskania wykonano na symulatorze Gleeble 3800 w temperaturze od 600 °C do 1200 °C z prędkością odkształcania od 0,01s-1 do 10 s-1. Ilościową ocenę struktury wykonano za pomocą programu "MET-ILO" na podstawie obrazów uzyskanych z mikroskopu świetlnego. Uzyskane wyniki będą wykorzys[...]

Quantitative description of structure in hot-deformed Fe-Al intermetallic phase base alloy

Czytaj za darmo! »

The presented paper constitutes part of the conducted research on the possibility of forming alloys based on intermetallic phases from the Fe-Al system by thermoplastic processing. Insufficient plasticity, which is an inhibitor of further development of these intermetallics as constructional materials, makes the range of their applications limited. In the paper, an analysis is conducted of th[...]

Badania złącz spawanych blach platerowanych tytanem

Czytaj za darmo! »

Duża szybkość dyfuzji atomów pierwiastków międzywęzłowych oraz duże powinowactwo tlenu do tytanu sprawia, że podczas spawania tytanu i stopów tytanu wymagane jest zabezpieczenie spawanego metalu przed absorpcją tlenu, wodoru, azotu oraz węgla i jego związków. Z tego powodu ważne jest zachowanie wysokiej czystości łączonych elementów oraz zastosowanie ochrony ciekłego metalu w jeziorku spawalniczym, obszaru spoiny i materiału rodzimego przed oddziaływaniem gazów atmosferycznych w czasie spawania i chłodzenia aż do temperatury 400÷500°C [1÷3]. W związku ze specyficznymi właściwościami tytanu powstaje szereg trudności podczas spawania i zgrzewania, które są spowodowane: dużą aktywnością tytanu w wysokiej temperaturze, szczególnie - w stanie płynnym w stosunku do gazów - tlenu, azo[...]

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne blachy stalowej platerowanej wybuchowo tytanem

Czytaj za darmo! »

Z metali i stopów konstrukcyjnych odpornych na korozję najbardziej rozpowszechniony w budowie aparatury chemicznej jest tytan. Posiada on dobre właściwości wytrzymałościowe, żaroodporność i żarowytrzymałość, niewielką gęstość, ponadto cechuje go odporność na erozję i zmęczenie oraz dobre właściwości technologiczne. Pod względem odporności na korozję przewyższa on w szeregu przypadków wysokostopową stal kwasoodporną [1÷4]. Dla zmniejszenia kosztów wykonania urządzeń stosuje się blachy platerowane tytanem metodą zgrzewania wybuchowego [5, 6, 8], które po obróbce plastycznej są spawane [7÷9]. W APC Presmet Opole oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przeprowadzono badania, które pozwoliły na wykonanie z blachy platerowanej tytanem prototypowego aparatu mogącego znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym do pracy w silnie korozyjnym środowisku, zwłaszcza zawierającym chlor i jego związki. Korozja elektrochemiczna w wilgotnym środowisku chloru przebiega z udziałem procesów elektrodowych, ponieważ czynnikiem korozyjnym jest roztwór elektrolitu. Rozpuszczanie się metalu jest procesem anodowym. W tym samym czasie powinien zachodzić proces katodowy, czemu towarzyszy zużywanie się składnika korozyjnego, którym zwykle jest rozpuszczony w środowisku tlen atmosferyczny, jony chloru lub czasem jony wodorowe. Proces korozji elektrochemicznej polega na tworzeniu się lokalnych ogniw korozyjnych na powierzchni metalu. Istotnym składnikiem tych ogniw jest roztwór elektrolitu. Podstawowymi problemami technologicznymi przy kształtowaniu elementów niezbędnych do wykonania aparatury chemicznej odpornego na korozję było tłoczenie den elipsoidalnych, zwijanie elementów rurowych, obróbka cieplna blach platerowanych przed procesami przeróbki plastycznej oraz spawanie wykonanych elementów. Tłoczenie den elipsoidalnych wymaga spełnienia następujących warunków pozwalających na otrzymanie wyrobów, które spełniałyby [...]

The Influence of Hot - Deformation on the Plasticity and Structure of FeAl Intermetallic Phase - Based Alloy

Czytaj za darmo! »

The research was conducted on the capacity for forming alloys based on intermetallic phases from the Fe-Al system, via thermomechanical processing. After casting and annealing, specimens were subjected to axial-symmetric compression in the Gleeble 3800 simulator in the range of 600÷1200 °C at 0.1, 0.01, 1.0, 10 s-1 strain rates. In order to analyse the processes which take place during defor[...]

The structure changes in copper after deformation under controlled strain path

Czytaj za darmo! »

The article is connected with impact of compression with oscillatory torsion on the structure change in copper. This deformation method was used to achieve large strain resulting in nano- and ultrafine-grain formation. The present study is aimed at a quantitative description of microstructural parameters as a mean misorientation angle of microareas. The examinations were conducted on compres[...]

 Strona 1  Następna strona »