Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Beata Stasińska"

Correlation of numerical data on methane oxidation on palladium catalysts with experimental data Badania korelacji numerycznego opisu reakcji utleniania metanu na katalizatorach palladowych z danymi doświadczalnymi DOI:10.15199/62.2015.10.32


  MeH was oxidized with air (0.75-1.7%) in a laboratory reactor over Pd/Al2O3 catalyst (flow rate 20-30 m3/h) to validate the numerical reaction model. The calcd. data agreed well with the exptl. ones. Przedstawiono wyniki badania poprawności opisu numerycznego reakcji utleniania metanu na katalizatorach palladowych osadzonych na przemysłowym nośniku glinowym. Badania wykonano w wielkolaboratoryjnej aparaturze katalitycznego utleniania metanu w zakresie całkowitych przepływów 20-30 m3/h i różnych stężeń metanu w powietrzu (0,75-1,70%). Wyniki wykazały poprawną korelację danych doświadczalnych z wartościami wyliczonymi na podstawie numerycznego opisu równania reakcji. Zgodność danych doświadczalnych i wartości wyliczonych teoretycznie pozwala sadzić, że równanie to można zastosować do projektowania reaktora w skali technicznej i przemysłowej. Podstawowym problemem w projektowaniu reaktorów dla procesów chemicznych jest nie tylko znalezienie kontaktu katalitycznego o określonych parametrach aktywności, wytrzymałości i trwałości, ale również ustalenie numerycznego opisu przebiegu procesu dla dokładnie poznanego układu katalitycznego. W tym celu na podstawie pomiarów w reaktorze bezgradientowym dla badanego katalizatora określono równanie numeryczne szybkości reakcji sposobem opisanym w pracach1, 2), w postaci równania (1): r = 0,203478 · p[CH4] (1) w którym p[CH4] oznacza prężność cząstkową metanu. Równanie to pozwala oszacować ilość złoża katalitycznego badanego katalizatora niezbędną do uzyskania całkowitego przereagowania reagentów dla konkretnych stałych przepływów i stężeń reagentów. Oznacza to, że reaktor ogrzany do temperatury zapoczątkowania reakcji katalitycznej, wypełniony daną masą katalizatora będzie pracował tylko na odcinku, w którym przepływające gazy reakcyjne będą ulegały przemianie na powierzchni katalizatora. W tej części reaktora w wyniku przebiegu egzotermicznej reakcji utleniania będzie obserwowany [...]

Zagospodarowanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węglowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono propozycję katalitycznego utleniania metanu jako rozwiązanie problemu emisji metanu w przypadkach, gdy jego stężenie uniemożliwia spalanie płomieniowe. Wskazano źródła emisji metanu (kopalnie węgla), które powiększają efekt cieplarniany poprzez ciągłą emisję gazów o niewielkim stężeniach metanu. Użycie katalitycznego utleniania metanu pozwoli na jego utlenienie przy zawartości uniemożliwiającej zapłon i zależnie od rozwiązania technologicznego może być sposobem przyjaznego środowisku pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej lub tylko metodą utylizacji metanu. Environmental issues and economic advantages of recovery and utilization of MeH from coal mines under Polish conditions (energy generation) were discussed. Metan i ditlenek węgla to dwa gazy cieplarni[...]

Katalityczne spalanie gazu ziemnego i biogazu nie emitujące tlenku azotu

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano katalityczne spalanie metanu jako alternatywne ekonomiczne rozwiązanie pozyskiwania energii w sytuacji żądania niskiego, 1-5 ppm, poziomu emisji tlenku azotu. Omówiono materiały katalityczne i podano przykłady potencjalnych zastosowań takiej technologii spalania. A review with 29 refs. covering methane combustion catalysts, emerging applications of natural gas combustion,[...]

Wykorzystanie trwałych izotopów tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C) do badania katalitycznego procesu całkowitego utleniania metanu

Czytaj za darmo! »

Trwałe izotopy tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C w cząsteczkach metanu) zostały wykorzystane w prowadzonych metodą SSITKA (steady-state isotopic transient kinetic analysis) badaniach procesu całkowitego utleniania metanu na katalizatorze Pd(PdO)/Al2O3. Uzyskane wyniki dostarczyły informacji na temat mechanizmu reakcji oraz półproduktów utleniania metanu. Określone zostało stężenie zaadsorbowanych cząsteczek tlenu i metanu oraz półproduktów utleniania metanu prowadzących do powstania ditlenku węgla oraz ich średni czas życia na powierzchni katalizatora. Complete oxidn. of CH4 on Pd(PdO)/Al2O3 catalyst was studied by steady-state isotopic transient kinetic anal. The 16O2, 18O2, 12CH4 and 13CH4 mols. were used in the study. The concns. of adsorbed O, CH4 and CO2 mols. and [...]

Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do charakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych modyfikowanych srebrem i przeznaczonych dla bezpłomieniowego spalania metanu

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie technik temperaturowo programowanych do scharakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych pozwoliło wykazać, że zwiększenie aktywności w reakcji bezpłomieniowego spalania metanu po ich modyfikacji srebrem może być spowodowane łatwiejszymi i szybszymi cyklami redukcji i utleniania powierzchni tlenków, zachodzącymi podczas reakcji z metanem i tlenem. Powdere[...]

Study on the chemical composition of the air in fur animal farms Badanie składu chemicznego powietrza w fermach zwierząt futerkowych DOI:10.15199/62.2016.4.11


  Carnivorous fur farm air was studied for NH3, H2S, MeSH, EtSH, PhH, PhMe, C6H4, Me2, PhOH, MeH, indole, EtMeCHNH 2 and PrMeCHNH2 contents for 2 years by gas and ion chromatog. The NH3 content reached 2.01 mg/m3, the H2S content 6.85 μg/m3 and the indole content 23.85 μg/m3 in summer time. Przedstawiono wyniki badania zawartości substancji chemicznych w atmosferze ferm. Badania prowadzono przez 2 lata w fermie zwierząt futerkowych mięsożernych. Oznaczenia zawartości poszczególnych substancji chemicznych w próbkach powietrza wykonano metodami chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) oraz chromatografii jonowej. Funkcjonowanie ferm wiąże się z emisją do powietrza organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, jest zobowiązana do sporządzania bilansów emisji oraz prowadzenia działań ograniczających emisję gazowych zanieczyszczeń do powietrza. Substancje szkodliwe w sektorze rolnictwa pochodzą przede wszystkim z fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich oraz odchodów zwierzęcych. Według krajowego raportu inwentaryzacyjnego, emisja metanu z fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich w 2010 r. wynosiła 439,2 Gg1). Największa część tej emisji (ponad 90%) pochodzi z fermentacji jelitowej bydła1, 2). Fermy zwierząt futerkowych to jedno z głównych źródeł emisji amoniaku, związków siarki i związków organicznych, w tym amin i mieszaniny BTX (benzen-toluen-ksyleny) oraz substancji uznanych za uciążliwe zapachowo. Substancje te są określane mianem odorotwórczych i klasyfikowane w Europie (m.in. w Niemczech, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii) oraz w Japonii, USA i Ka[...]

Methods for conversion of carbon dioxide and methane to methanol O sposobach konwersji ditlenku węgla i metanu do metanolu DOI:10.15199/62.2017.1.19


  A review, with 46 refs., of the methods for conversion of CO2 and MeH to MeOH and its use for fuel cells in automotive transport. Przedstawiono możliwości technologicznych rozwiązań konwersji ditlenku węgla oraz metanu do metanolu i wykorzystania go w ogniwach paliwowych w motoryzacji. Spalanie to jedna z niewielu technologii gotowych do szerokiego zastosowania a spełniająca dodatkowo surowe kryteria ekonomiczne: wielka skala produkcji, tania energia, tanie produkty, duży rynek i wysokie zatrudnienie. Związek tych właśnie czynników powoduje, że inne realnie istniejące lub możliwe technologie wytwarzania energii nie są aktualnie wiodącymi1). W przypadku technologii wytwarzających energię, cena tej energii w sposób najistotniejszy determinuje postęp gospodarki danego kraju, poziom zatrudnienia (bezrobocie) a także wpływa decydująco na koszty pracy, a tym samym na dochody ludzi. Ogólnoświatowa ekspansja gospodarczo-ekonomiczna ostatniego ćwierćwiecza sprawia, że zapotrzebowanie na energię stale rośnie1). Ponieważ głównym źródłem energii są paliwa chemiczne a sposobem pozyskiwania energii są procesy spalania to nie powinna dziwić zależność naszej cywilizacji od kopalin2). Ditlenek węgla powstający w procesach spalania paliw kopalnych (węglowodorów) i biomasy jest ważnym surowcem chemicznym, wykorzystywanym przez naturę do fotokatalitycznej syntezy węglowodanów. Niezależnie od potrzeby podniesienia sprawności procesów spalania gazu ziemnego i biomasy przez zastosowanie nowatorskich metod katalitycznych, celowe jest zagospodarowanie emisji CO2 poprzez jego przemianę w kwas mrówkowy, formaldehyd i metanol w procesie sztucznej fotosyntezy AP (artificial photosynthesis) a także zastosowanie nowych metod utleniania metanu pomijających emisję CO2. Jest to proces MTM (methane-to-methanol) sprzężony z procesem MTG (methanol-to-gasoline).Sukces projektu3), w ramach którego powstała instalacja pilotażowa utleniająca metan z powietrza wenty[...]

Emisja metanu z intensywnej hodowli trzody chlewnej DOI:10.15199/62.2017.11.26


  Rosnące obawy o zmiany klimatyczne koncentrują uwagę na wielkości emisji gazowych zanieczyszczeń z całego sektora rolnego. Aż 12% emisji ditlenku węgla pochodzi z produkcji zwierzęcej, a metan to drugi z emitowanych tam gazów. Jego potencjał cieplarniany jest 21 razy większy niż potencjał ditlenku węgla, a średnia zawartość w atmosferze wynosi 1,7 ppm1). Stanowi on główny składnik gazu kopalnianego i gazu ziemnego. W przyrodzie powstaje m.in. w wyniku beztlenowego rozkładu szczątków roślinnych, fermentacji jelitowej zwierząt i odchodów zwierzęcych.Zanieczyszczenia gazowe pochodzące z produkcji zwierzęcej są ważnym czynnikiem przyczyniającym się do emisji gazów. Biorąc pod uwagę politykę rolno-środowiskową przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego rozwoju, konieczne jest wdrożenie systemów poprawiających jakość powietrza atmosferycznego. Jednak utylizacja gazów uwalnianych do środowiska z produkcji zwierzęcej jest problemem trudnym do rozwiązania2-6). Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej opracowały programy zachęcające rolników do podjęcia działań w zakresie wykorzystania technik ochrony środowiska i rolnicy mają możliwość uzyskania pomocy finansowej na bezpieczne inwestycje. W hodowli zwierząt priorytetem powinno być jednak utrzymanie właściwych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla zwierząt, a więc wszystkie prowadzone działania w zakresie zmniejszenia ilości uwalnianych zanieczyszczeń nie mogą naruszać przyjętych normatywów dla poszczególnych gatunków. Im większa zawartość białka w diecie, tym większa ilość uwalnianego z odchodów metanu. Zwierzęta monogastryczne emitują do środowiska mniej gazów niż przeżuwacze. W emisji metanu pochodzenia jelitowego największy udział przypisuje się hodowli bydła [...]

Wpływ dodatku srebra oraz miedzi do katalizatorów palladowych w reakcji utleniania metanu DOI:10.15199/62.2018.3.7


  Jednym z poważnych i trwałych zanieczyszczeń atmosfery jest metan, którego głównym źródłem jest działalność rolnicza, składowanie odpadów, wydobycie węgla, wypalanie lasów (także wylesienia i pożary) oraz motoryzacja. To również duże źródła ditlenku węgla oraz wielu innych węglowodorów mających negatywny wpływ na człowieka i środowisko1-4).Istotnym zagadnieniem technologicznym mającym wpływ na stan środowiska przyrodniczego jest problem zagospodarowania metanu5), w tym szczególnie pochodzącego z emisji powietrza wentylacyjnego trzody chlewnej. Obliczenia wskazują, że w przypadku całej UE zagospodarowanie tej emisji dałoby oszczędność w spalaniu węgla kamiennego ok. 420 Tg/r. W wielu wcześniejszych badaniach6, 7) stwierdzono, że najbardziej aktywne w reakcji całkowitego utleniania metanu są nośnikowe katalizatory palladowe Pd/tlenek metalu. Zapoczątkowanie reakcji na katalizatorach palladowych następuje w 250-300°C, a pełne utlenienie metanu można uzyskać w temp. 500-700°C. Metaliczny pallad jest pierwiastkiem wysokoaktywnym nie tylko w procesach bezpośredniego utleniania węglowodorów, lecz również utleniania amoniaku do tlenków azotu, chociaż w tym ostatnim przypadku nie tak efektywnym jak platyna. Poszukując możliwości zwiększenia aktywności fazy aktywnej zawierającej pallad, można tę fazę wzbogacić promotorami w postaci np. jonów srebra czy miedzi. Pallad tworzy ze srebrem i z miedzią stopy nieuporządkowane przy bardzo niskich ciepłach ich tworzenia, co daje szansę rozdzielenia czynnika elektronowego od geometrycznego, a poprzez to zdefiniowania roli promotora. Najistotniejszym powodem do poszukiwania promotorów jest podniesienie aktywności katalizatora palladowego bez zwiększania wielkości ładunku palladu w katalizatorze. Wybór wspomnianego promotora powinien być zgodny z teorią centrów B5 opisanych w pracy8). Wskazane jest, aby faza aktywna zbudowana była w postaci układu stopowego lub mieszanego. W procesach pośredniego ut[...]

 Strona 1