Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Strzyżewski"

Prawidłowa eksploatacja oświetlenia we wnętrzach Zadania projektanta i użytkownika DOI:


  Warunki występujące w trakcie eksploatacji urządzeń oświetleniowych, w tym zakres i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych, są ściśle związane z procesem projektowania. Stosowany w obliczeniach rozkładu natężenia oświetlenia współczynnik utrzymania powinien być dobierany do harmonogramu i zakresu prac konserwatorskich oraz metodyki wymiany źródeł światła. Dlatego nieodłączną częścią dokumentacji projektowej powinien być plan konserwacji.Wskazane jest, aby dokument ten był w trakcie jego sporządzania uzgodniony z przyszłym użytkownikiem obiektu. Ponadto składnikiem dokumentacji powykonawczej powinien być "Paszport urządzeń oświetleniowych", zawierający wszystkie podstawowe informacje niezbędne w dalszej prawidłowej eksploatacji.Przepisy i normy Ustawa - Prawo budowlane [1] w ustępie 2 art. 5 nakazuje obiekt budowlany użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Zapis ten dotyczy zatem także urządzeń oświetleniowych stanowiących część wyposażenia każdego budynku. Polska Norma [4], przywołana do rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków [3], zawiera w punkcie 4.10 wytyczne dotyczące zasad konserwacji i doboru wielkości współczynnika utrzymania. Współczynnik utrzymania (ang. Maintenance Factor - MF) jest odwrotnością współczynnika zapasu określającego wielkość, o którą należy powiększyć sumaryczny strumień świetlny instalowanych urządzeń oświetleniowych, tak by zapewnić utrzymanie na normatywnym poziomie wartość natężenia oświetlenia przez cały okres eksploatacji obiektu. Jak wspomniano, współczynnik utrzymania (zapasu) jest określany przez projektanta w dokumentacji. Jego wielkość powinna być dobierana w porozumieniu z użytkownikiem obiektu na podstawie przyjętego w dokumentacji planu konserwacji i założ[...]

Funkcje przewodów ochronnych w instalacjach elektrycznych DOI:


  Przewody ochronne spełniają ważne funkcje z punktu widzenia bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznych. Przykładowo wykonywanie połączeń wyrównawczych ma na celu uniknięcie zagrożenia porażeniem, które może być spowodowane znaczną różnicą potencjałów pomiędzy dostępnymi częściami przewodzącymi. Zalecenia o charakterze ogólnym podano w Rozporządzeniu [1], a szczegółowe regulacje zawierają Polskie Normy oraz opracowanie SEP.Przepisy Zgodnie z treścią § 180 Rozporządzenia [1] instalacja elektryczna powinna zapewniać m.in. ochronę przed porażeniem elektrycznym. Elementem tej ochrony są przewody ochronne. W ustępie 1 § 183 zapisano, że w obwodach rozdzielczych i ochronnych instalacji elektrycznych należy stosować oddzielne przewody ochronne i neutralne. W tym samym ustępie zapisano ponadto, że należy stosować główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, którymi należy objąć:  wykonaną z przewodów metalowych instalację wodociągową,  wykonaną z przewodów metalowych wodną instalację ogrzewczą,  metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,  metalowe elementy instalacji gazowej,  metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów,  metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,  metalowe elementy przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,  metalowe obudowy urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych. Uregulowania normatywne Pierwsza z Polskich Norm [2] określa zasady stosowania przewodów ochronnych. Punkt 411.3 zawiera wytyczne dotyczące ochrony przy uszkodzeniu (przy[...]

Zasady oświetlania pomieszczeń biurowych DOI:


  W budynkach biurowych występuje szereg pomieszczeń o zróżnicowanym przeznaczeniu. Są to zarówno niewielkie pokoje, jak i powierzchnie wielkoprzestrzenne do dowolnego zagospodarowania. Poziom natężenia oświetlenia oraz inne parametry oświetleniowe muszą być dostosowane do wykonywanych czynności i odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskiej Normie dla wnętrz.Szczególnej uwagi wymaga dobór urządzeń do oświetlania miejsc pracy wyposażonych w grafi czne lub alfanumeryczne monitory ekranowe. W pomieszczeniach tych w celu uniknięcia przeszkadzających lub przykrych olśnień należy stosować do oświetlania oprawy i źródła światła o niskiej luminancji. Niniejszy tekst poświęcony jest omówieniu oświetlenia podstawowego. Zagadnienia związane z oświetleniem awaryjnym wykraczają poza jego ramy. Wymagania normatywne dla oświetlenia podstawowego Jak wspomniano, w budynkach biurowych występuje szereg pomieszczeń o zróżnicowanym przeznaczeniu, a więc i wymaganiach normatywnych. Są to zarówno niewielkie pokoje, jak i powierzchnie wielkoprzestrzenne do dowolnego zagospodarowania. Poziom natężenia oświetlenia oraz inne parametry oświetleniowe muszą być dostosowane do wykonywanych czynności i odpowiadać wymaganiom zawartym w tabelach normy [1]. Wymagania dla podstawowych pomieszczeń zawiera tabela 5.26. W zależności od wykonywanej w nich pracy wartość średniego eksploatacyjnego natężenia oświetlenia zamyka się w granicach 200-750 lx. Wskaźnik oddawania barw, tak jak we wszystkich pomieszczeniach, w których ludzie przebywają przez dłuższy czas, musi być nie mniejszy niż 80, a wskaźnik ujednoliconej oceny olśnienia UGRL (ang. Unifi ed Glare Rating-limit) od 16 do 25. Równomierność natężenia oświetlenia określona jest w granicach od 0,40 do 0,70. Wartości dla korytarzy, schodów i przestrzeni przed wejściem do windy określa tabela 5.1 normy [1], a d[...]

Wpływ anomalii pogodowych na dostawę energii elektrycznej DOI:


  Przepisy określają sytuacje, kiedy należy stosować rezerwowe zasilanie różnych budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Normowane są także dopuszczalne przerwy w dostawie energii elektrycznej dla jej odbiorców. W budynkach mieszkalnych rezerwowe zasilanie należałoby stosować w większości przypadków. Ponadto anomalie pogodowe sprawiają, że dostawcy energii nie zawsze są w stanie dotrzymywać czasów określonych w rozporządzeniu.Paragraf 181 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury [1] stanowi, że: Budynki mieszkalne średniowysokie i wyższe, w których niespodziewana przerwa w dostawie energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz przyczynić się do powstania znacznych strat materialnych, a także wywołać zagrożenie dla środowiska, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej (SZR). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy. Układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR) powinien zapewniać przełączenie zasilania z podstawowego na rezerwowe przede wszystkim obwodów administracyjnych, takich jak: oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, zasilanie dźwigów i hydroforni, wymiennikowni ciepła, wentylatorów oraz innych instalacji, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Rozporządzenie [2] w § 40 ust. 2 zawiera defi nicje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania. Defi nicje te zostały lekko zmodyfi kowane (bez wprowadzania zmian merytorycznych) w nowelizacji rozporządzenia [3] (tablica 1).Rozporządzenie [2] w § 40 ust. 1 dzieli ponadto przerwy na: planowane - wynikające z czynności eksploatacyjnych sieci lub ich planowanych napraw oraz nieplanowane - spowodowane awariami sieci, przy czym zgodnie z treścią ust. 3 o przerwach planowanych dostawca energii jest zobowiązany do powiadomienia odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem i w formie określone[...]

Przygotowanie do odbioru instalacji lub sieci elektrycznych DOI:


  Każda instalacja lub sieć elektryczna powinna być wykonywana w oparciu o odpowiednią dokumentację, a po jej wykonaniu lub remoncie czy rozbudowie powinna być poddana sprawdzeniu i protokólarnemu odbiorowi. Przed zgłoszeniem do odbioru wykonane roboty wymagają odpowiedniego przygotowania.Normy Zakres sprawdzeń instalacji elektrycznych określa Polska Norma aktualnie występująca w dwu wersjach. Wersja polska [4] z roku 2008 jest przywołana do Warunków technicznych określonych w rozporządzeniu [2] wykonawczym do ustawy Prawo budowlane [1], natomiast jej wersja z lipca 2016 roku jest wydana w języku angielskim [5]. Czynności przygotowawcze W trakcie prowadzenia robót należy na bieżąco nanosić na egzemplarz dokumentacji wszystkie wprowadzone (i zatwierdzone przez inspektora nadzoru) zmiany. Nie należy tych czynności odkładać na później, ponieważ pamięć ludzka jest zawodna. Ponadto po zakończeniu każdego całościowego fragmentu robót, a przede wszystkim robót zanikowych, należy dokonać sprawdzenia, a w odniesieniu do robót zanikowych uzyskać ich odbiór przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Prace wymagające powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej powinny być inwent[...]

Specjalne zastosowania elektrycznych przewodów grzejnych DOI:


  Energia elektryczna znajduje szereg zastosowań w systemach grzewczych. Szeroko stosowana jest ona do ogrzewania wnętrz i wody, a także do ochrony dachów i rynien oraz otoczenia budynków przed śniegiem i lodem. Elektryczne przewody grzejne znajdują także zastosowanie w rozwiązaniach specjalistycznych.Przewody i maty grzejne chronią rurociągi i zbiorniki przed przemarzaniem lub nadmiernym obniżeniem temperatury wewnętrznej. W obiektach chłodniczych zabezpieczają grunt przed zamarzaniem pod pomieszczeniami mroźni. Innym zastosowaniem przewodów grzejnych jest umieszczanie ich w kurtynach powietrznych oraz przenośnych nagrzewnicach służących do okresowego miejscowego ogrzewania magazynów i innych użytkowanych czasowo wnętrz. Rurociągi i zbiorniki Podstawową ochronę rurociągów stanowi ich izolacja cieplna. Jednak podczas niskich temperatur może ona nie wystarczać na pokrycie strat ciepła. Dlatego w takich przypadkach stosuje się dodatkową ochronę za pomocą podgrzewania zewnętrznego, układając na rurociągach elektryczne przewody grzejne. Rodzaj zastos[...]

Elektryczne przewody grzewcze do ochrony budynku i jego otoczenia DOI:


  Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane [1] (art. 5, ust. 2) za bezpieczeństwo podczas eksploatacji budynku i jego otoczenia odpowiada właściciel lub zarządca budynku. Szczególnym problemem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa jest zalegający zimą na dachu śnieg oraz tworzące się niebezpieczne nawisy śnieżne i sople. Ich tworzeniu się sprzyjają zatkane lodem rynny.Usuwanie śniegu z dachu wymaga zatrudnienia specjalnych ekip z odpowiednim sprzętem. Działania amatorów często kończą się tragicznie. Nieumiejętne usuwanie śniegu, a zwłaszcza lodu, powoduje niszczenie pokrycia dachu. Także zaśnieżone i oblodzone chodniki, schody i podjazdy stanowią potencjalne niebezpieczeństwo. We wszystkich tych przypadkach mogą pomóc elektryczne przewody grzejne. Rodzaje przewodów grzejnych Stosowane są przewody jednostronnie lub dwustronnie zasilane (rys. 2). Dwużyłowy przewód jednostronnie zasilany jest wygodniejszy w układaniu, ponieważ zasilanie przyłącza się tylko do jednego jego końca. Podobnie jak we wnętrzach stosuje się przewody stało- oraz zmiennooporowe. Przy czym właśnie w przypadku tych ostatnich można w pełni wykorzystać ich dostosowywanie się do temperatury otoczenia. Przewód znajdujący się w wodzie o temperaturze 0 °C pobiera 28 W/m, a przewód w powietrzu przy temperaturze 0 °C tylko 16 W/m. Przewód zmienno-oporowy, zwany także samoregulującym (rys. 2), składa się z dwu równoległych żył wykonanych z drutu miedzianego, pomiędzy którymi umieszczony jest rdzeń z usieciowanego polimeru z dodatkiem grafitu. Rezystancja rdzenia zmienia się w funkcji temperatury otoczenia i maleje wraz z jej spadkiem. Im temperatura niższa, tym zwiększa się gęstość ścieżek przewodzenia prądu elektrycznego, a więc zmniejsza rezystancja rdzenia [...]

Mierniki parametrów oświetleniowych DOI:


  W pomiarach fotometrycznych stosowany jest szereg mierników parametrów źródeł światła i opraw, takich jak strumień świetlny i krzywa rozsyłu światłości kierunkowej. Mierniki takie stosują laboratoria badawcze oraz kontrolne producentów. Wielkościami mierzonymi we wnętrzach i na otwartej przestrzeni jest natężenie oświetlenia i luminancja. Przyrządami stosowanymi do tych pomiarów są luksomierze i mierniki luminancji.Należy zdawać sobie sprawę, że w naturze natężenie oświetlenia rzędu 0,01 lx występuje w ciemną bezksiężycową noc, zaś 100 000 lx w letni słoneczny dzień w pełnym słońcu. Natomiast luminancja słońca wynosi ok. 1 miliard cd/m², a lampy fluorescencyjnej - 10 000 cd/m². Specyfika fotometrii Fotometria stanowi specyficzny dział pomiarów, ponieważ używa się mierników obiektywnych, a wrażenia oświetleniowe oceniamy subiektywnie wzrokiem. Oko ludzkie wyposażone jest w receptory świetlne dostosowujące się do skrajnie różnych warunków oświetleniowych. Jak wspomniano jest to zakres od części luksa w nocy do ponad 100 000 lx w letnie południe w pełnym słońcu. W procesie widzenia biorą udział dwa rodzaje receptorów usytuowanych na siatkówce oka. Zgromadzone przede wszystkim w centrum żółtej plamki czopki rozróżniają barwy, ale są mniej czułe niż pręciki. Pręciki rozmieszczone poza żółtą plamką mają dużo większą czułość, ale nie rozróżniają barw. Dlatego tzw. widzenie zmierzchowe to widzenie w szarych barwach. Światło odbierane przez oko ludzkie stanowi tylko niewielki fragment promieniowania elektromagnetycznego. W technice świetlnej określa się zakres promieniowania za pomocą długości fali. Przy czym używaną jednostką długości fali jest nanometr [nm] (1 nm = 10-9 m). Zakres długości promieniowania widzialnego jest inny dla widzenia dziennego (czopkowego), a inny dla widzenia zmierzchowego (pręcikowego). Najlepiej przy widz[...]

Prefabrykowane trasy kablowe DOI:


  W obiektach, w których występują rozbudowane instalacje elektryczne liczne obwody elektryczne są prowadzone na wspólnych trasach. Wymaga to układania ich na przygotowanym uprzednio podłożu zbudowanym z elementów prefabrykowanych Korytka i drabinki Mogą to być tzw. korytka lub drabinki kablowe oraz kanały kablowe. Jeżeli poszczególne linie stykają się ze sobą oraz gdy układane są w kilku warstwach, utrudnia to odprowadzanie ciepła. W takich przypadkach przy doborze przekroju przewodów należy stosować odpowiednie współczynniki poprawkowe. Rodzaje korytek kablowych W zależności od potrzeb są stosowane różnego rodzaju elementy. Korytka stalowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Do pierwszej należą wykonane z profili pełnych, zwykle perforowanych (rys. 1), a do drugiej korytka siatkowe (rys. 2). Zaletą tych drugich jest lepsze odprowadzanie ciepła, ale wymagają staranniejszego układania i mocowania umieszczanych w nich przewodów i kabli, ponieważ są one bardziej wyeksponowane. Korytka siatkowe są wykonywane z prętów stalowych cynkowanych galwanicznie lub w razie potrzeby kwasoodpornych. Oferowane są również korytka siatkowe lakierowane (rys. 3) w jednym z kolorów określanych w systemie RAL. Większą różnorodnością charakteryzują się korytka wykonywane z profili pełnych (rys. 4). Są to korytka stalowe, w tym samonośne, lub korytka z PVC. Korytka stalowe są wykonywane z profili perforowanych lub bez perforacji ze stali cynkowanej metodą Sendzimira lub metodą zanurzeniową, a także ze stali kwasoodpornej, mogą być także lakierowane w jednym z kolorów RAL. Standardowo odcinki proste produkowane są o długości 2000 mm i 3000 mm oraz szerokości od 50 do 300 mm. Wysokoś[...]

 Strona 1  Następna strona »