Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JERZY GAWĄD"

Zastosowanie metody automatów komórkowych i optymalizacji w identyfikacji początkowej reprezentacji mikrostruktury

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nową metodę generowania początkowej reprezentacji mikrostruktury w stanie wyżarzonym. Za pomocą metody automatów komórkowych uzyskano wstępną reprezentację mikrostruktury, zgodną z danymi doświadczalnymi pod względem średniej wielkości ziarna i rozkładu wielkości ziarna. Dane doświadczalne dla wyżarzonych próbek ze stali austenitycznej X3CrNi18-9 otrzymano za pomocą mikroskopii świetlnej i pomiarów EBSD orientacji ziaren. Za pomocą metody optymalizacji rojem cząstek zidentyfikowano układ orientacji ziaren reprezentowanych w siatce automatów komórkowych. Porównanie mikrostruktury wygenerowanej z pomiarami mikrostruktury rzeczywistej wykazuje wysoką zgodność ilościową. A new method that improves digital representations of annealed microstructure is discussed in th[...]

Modelowanie zmian struktury podczas odkształcania plastycznego na gorąco metodą automatów komórkowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model wieloskalowy (CAFE), który opisuje zmiany struktury w warunkach ciągłego odkształcenia oraz umożliwia obliczenie krzywych płynięcia. Do opracowania modelu zmian struktury wykorzystano metodę automatów komórkowych CA. Model zmian naprężenia uplastyczniającego bazuje na średniej gęstości dyslokacji wyznaczonej z siatki CA. Opracowany model zweryfikowano w oparciu o wyznaczone krzywe płynięcia wyznaczone dla stali austenitycznej X3CrNi18-9 i badania struktury z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej - transmisyjnej oraz EBSD. Naprężenie uplastyczniające zostało obliczone z wykorzystaniem metody inverse na podstawie danych uzyskanych z prób osiowosymetrycznego ściskania. The paper is focused on application of[...]

Modelling of structure changes in continuous deformation conditions using cellular automata

Czytaj za darmo! »

Over last decade several successful applications of the cellular automata (CA) in simulation of DRX can be found in the literature, e.g. [1, 2]. The CA method leverages computational simplicity with reasonable ability to provide quantitative results. The paper is focused on application of multi-scale 2D CAFE method in hot forming. CAFE approach consists of the cellular automata model of microstructure development and the thermal-mechanical finite element (FE) code. Dynamic recrystallization phenomenon is taken into account in the 2D CA model which takes advantage of explicit representation of microstructure, including individual grains and grain boundaries. The pseudo-hexagonal neighbourhood is used as a context for state transition rule as described in [1]. Flow stress is the main material parameter in mechanical part of the FE and is calculated on the basis of the average dislocation density obtained from the CA model. Some previously published results that were achieved using this approach appear very encouraging [3, 4]. In the present study, austenitic X3CrNi18-9 steel was investigated. This specific material was selected to avoid phase transformation in the lower range of temperatures. The samples were subjected to the axisymmetrical hot compression test. Flow stress is the main material parameter in mechanical part of the FE and is calculated on the basis of average dislocation density obtained from the CA model. The results attained from the CAFE model were validated with the experimental data. CELLULAR AUTOMATA MODEL In general, any Cellular Automaton is described by a quadruplet: , where L is the lattice (spatial ordering) of the cells, S is the state of the cell, F is the state transition rule governing evolution of the state in consecutive time steps and N is a definition of the neighbourhood describing the range of the local interactions between the cells. In the current work the CA are used for modeli[...]

Digital Materials - nowe kierunki rozwoju symulacji numerycznej procesów przetwórstwa metali

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono nowoczesne metody analizy procesów zachodzących w metalach i stopach podczas przeróbki plastycznej, wykorzystujące metodę analizy wieloskalowej CAFE (Cellular Automata in Finite Element). Szczególny nacisk położono na wykorzystanie zalet cyfrowej reprezentacji materiału, pozwalającej wiernie odwzorować rzeczywistą mikrostrukturę z jej cechami charakterystycznymi, stwarzając now[...]

Wieloskalowy model procesu walcowania na gorąco z uwzględnieniem dynamicznej rekrystalizacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zastosowanie wieloskalowej metody CAFE w symulacji procesu walcowania na gorąco. Metoda CAFE jest połączeniem Metody Elementów Skończonych (ang. FE) i Automatów Komórkowych (ang. CA). Opierając się na metodzie Automatów Komórkowych skonstruowano model 2D zjawiska dynamicznej rekrystalizacji, opisujący zachowanie materiału w skali mikro. Za pomocą podejścia typu RVE model t[...]

 Strona 1