Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Pawelec"

Operating properties of lubricants containing some biocomponents obtained by biochemical methods. Właściwości eksploatacyjne kompozycji smarowych zawierających dodatki otrzymane metodami biochemicznymi


  Tech. fatty acids from rape oil refining waste were enzymatically esterified with long-chain alcs. and used as additives to lube oils. The oils showed good lubricating, rheolog., antioxidative and anticorrosion properties. Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych modelowych kompozycji smarowych, w których jako dodatki zastosowano produkty, otrzymane metodami biochemicznymi z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego. Stwierdzono, że wszystkie badane produkty wykazywały efektywność przeciwzużyciową, a także (z wyjątkiem dodatku otrzymanego w wyniku reakcji Dielsa i Aldera) efektywność antyoksydacyjną. Skomponowane środki smarowe, w porównaniu z olejem bazowym, charakteryzowały się mniejszą lepkością w niskich temperaturach, a także dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi. Środki smarowe mogą być uznane za przyjazne środowisku, jeśli do ich komponowania używane są wyłącznie substancje nietoksyczne i łatwo ulegające biodegradacji1, 2). Oleje smarowe, pochodzące z przeróbki ropy naftowej, nie mogą sprostać rosnącym wymaganiom ekologicznym, dlatego do produkcji biodegradowalnych środków sma-rowych stosuje się oleje bazowe ulegające szybkiemu rozkładowi w środowisku naturalnym (np. oleje roślinne, syntetyczne oleje estrowe i niektóre węglowodorowe). Znaczna część powszechnie stosowanych dodatków uszlachetniających pogarsza właściwości ekologiczne kompozycji smarowych, dlatego też coraz częściej zastępuje się je nową generacją nietoksycznych i biodegradowalnych modyfikatorów3, 4). Kryteriom takim odpowiadają m.in. związki, zawierające grupy estrowe, hydroksylowe lub karboksylowe. Surowcem do wytwarzania bezpiecznych dla środowiska dodatków uszlachetniających mogą być produkty uboczne z rafinacji oleju rzepakowego1, 5). Spośród surowców ubocznych powstających podczas rafinacji olejów roślinnych na szczególną uwagę [...]

Effect of a bioadditive on the antiwear effectiveness of a synthetic lubricant Wpływ biododatku na skuteczność przeciwzużyciową syntetycznej kompozycji smarowej DOI:10.12916/przemchem.2014.1562


  A synthetic hydrocarbon oil was improved by addn. of a hexane/Me2CO ext. of rapeseed oil residues and studied for lubricating properties in a std. tribol. test. The changes in chem. compn. of the lubricant were followed by IR spectroscopy during the test. The addn. resulted in increasing the friction wear resistance of the lubricated steel surface. Przedstawiono wyniki badań tribologicznych syntetycznej kompozycji smarowej zawierającej biododatek otrzymany z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego. Stwierdzono, że zastosowany dodatek poprawia właściwości przeciwzużyciowe syntetycznego oleju węglowodorowego w całym zakresie stosowanych stężeń. Z wykorzystaniem spektrofotometrii w podczerwieni oceniono wpływ warunków testów na zmianę składu chemicznego środka smarowego. Analiza wyników badań tribologicznych powiązana z analizą zmian struktury chemicznej środka smarowego zachodzących podczas testu tribologicznego pozwala na stwierdzenie, że skuteczność przeciwzużyciowa badanych kompozycji olejowych jest wypadkową stężenia zastosowanego dodatku i produktów oksydacji powstających w warunkach tarcia. Instytut Technologii Eksploatacji-PIB, Radom Elżbieta Siwiec*, Ewa Pawelec** Effect of a bioadditive on the antiwear effectiveness of a synthetic lubricant Wpływ biododatku na skuteczność przeciwzużyciową syntetycznej kompozycji smarowej DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1562 Dr inż. Ewa PAWELEC w roku 1984 ukończyła studia na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Doktorat z wyróżnieniem uzyskała w 1999 r. Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, specjalność tribologia. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu. Specjalność - budowa i eksploatacja maszyn. Elżbieta Siwiec: Instytut Technologii Eksploatacji-PIB, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel.: (48) 364-93-20, fax: ([...]

The methodology for construction of forecasting models of tribological properties of lubricants Metodyka budowy modeli prognostycznych właściwości tribologicznych środków smarowych DOI:10.15199/62.2015.8.5


  A method for predicting the tribological properties of lubricants was based on the estn. of limiting pressure of seizure and limiting load of the wear for the lubricant consisting of a com. packages of antiseizure and antiwear additives (1-4% by mass, 3-8% by mass, resp.) and mineral oil. According the adopted procedure, samples of lubricants of different compn. were prepd. The limiting pressure and load were detd. exptl. The coeffs. of the regression equations were calcd. Przedstawiono metodykę budowy modeli prognostycznych zależności właściwości tribologicznych środków smarowych od zawartości komercyjnych pakietów dodatków przeciwzatarciowych EP i przeciwzużyciowych AW. Właściwości tribologiczne badanych środków smarowych oceniono za pomocą wielkości granicznego nacisku zatarcia poz oraz granicznego obciążenia zużycia Goz wyznaczanych za pomocą aparatu czterokulowego T-02. W ramach weryfikacji metody opracowano modele regresyjne, odwzorowujące wpływ zawartości wybranych dodatków AW i EP na właściwości tribologiczne środków smarowych wytworzonych na bazie oleju mineralnego. Właściwości tribologiczne środków smarowych, w szczególności ich właściwości przeciwzatarciowe EP i przeciwzużyciowe AW, decydują o trwałości i niezawodności urządzeń technicznych poprzez ograniczenie destrukcyjnych skutków tarcia współpracujących elementów maszyn1, 2). W wielu zastosowaniach nawet wysokojakościowa baza olejowa nie jest w stanie zapewnić minimalnego zużycia smarowanego węzła tarcia i z tego względu opracowano wiele dodatków uszlachetniających w istotny sposób ograniczających tarcie i zużycie. Wprowadzenie do oleju bazowego określonej ilość dodatków AW i/lub EP pozwala otrzymać środki smarowe o istotnie podwyższonych właściwościach tribologicznych w stosunku do czystego oleju bazowego3-6). W praktyce najczęściej wprowadza się do oleju dodatki w postaci pakietów, zawierających składniki spełniające różnorodne funkcje. Składniki pakiet[...]

Wpływ polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego na jego właściwości smarne i stabilność chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ procesu polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego z dodatkiem lub bez dodatku bezwodnika maleinowego, w obecności tlenu, na jego właściwości smarne i stabilność oksydacyjną. Otrzymane oleje poddano analizie termoanalitycznej, którą wykorzystano do oceny ich odporności oksydacyjnej oraz wpływu metody modyfikacji na odporność oksydacyjną. Omawiana modyfikacja chemiczna o[...]

Analiza zmian struktury ekologicznych smarów po teście stabilności oksydacyjnej DOI:10.15199/62.2019.12.3


  Rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie środków smarowych spełniających zarówno normy ekologiczne, jak i kryteria eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle produkującym żywność1, 2). Istotne w obszarze biogospodarki są więc zagadnienia związane z opracowaniem proekologicznych środków smarowych, zapewniających nie tylko odpowiednie właściwości eksploatacyjne, ale również bezpieczeństwo i higienę produkcji żywności3-8). Specyfika branży spożywczej wymaga stosowania nietoksycznych środków smarowych, których właściwości gwarantują prawidłowe funkcjonowanie maszyn i urządzeń. W związku z tym, podczas wytwarzania środków smarowych należy odpowiednio dobierać komponenty spełniające najwyższe wymagania certyfikacji. Smary przeznaczone do stosowania w przemyśle produkującym żywność nie powinny zawierać substancji toksycznych i kancerogennych. Wymagania te dotyczą przede wszystkim przemysłu rolno-spożywczego, ale również wiążą się z ochroną środowiska, gdzie obowiązuje wymóg potencjalnej lub całkowitej ich biodegradowalności1, 8-10). Coraz częściej jako biokomponenty środków smarowych stosuje się epoksydowane oleje naturalne11, 12, 21). Mimo wyraźnej tendencji wzrostowej, związanej z ich ekologicznością oraz licznymi uregulowaniami prawnymi, oleje ekologiczne mają nadal niewielki udział w światowym rynku środków smarowych. W doborze smaru do maszyn i urządzeń należy uwzględnić różnorodność występujących węzłów tarcia i warunków ich eksploatacji, w tym oddziaływania takich czynników, jak temperatura, wilgotność i zanieczyszczenia. Często są to warunki trudne, wymagające specyficznych właściwości, których uzyskanie wiąże się z koniecznością zaplanowania i przeprowadzenia badań zarówno laboratoryjnych, jak i eksploatacyjnych13- 17). We wcześniejszych publikacjach16-20) zamieszczono wyniki badań, w których, wykorzystując m.in. metody symulacyjne, określono właściwości śr[...]

Badanie stabilności właściwości produktów termicznej polimeryzacji oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano grupę modyfikowanych olejów otrzymaną z oleju rzepakowego w procesie polimeryzacji termicznej. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym okresie magazynowania. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ zastosowanego sposobu modyfikacji chemicznej oraz warunków długoterminowego magazynowania na zmianę jakości olejów. Rapeseed oil was thermally treated at 150°C for 45-285 min after addn. of maleic anhydride (I) (2%) and stored for 20 mo at ambient temp. The products were analyzed for kinematic viscosity, acid and peroxide nos., chem. compn. (gel permeation chromatog.) and lubrication properties in the ball-plate (steel-steel) system. The addn. of I resulted in an increase in th[...]

Badanie właściwości użytkowych ekologicznych smarów wytworzonych na olejowych bazach roślinnych DOI:10.15199/62.2018.12.38


  Warunki występujące w węźle tribologicznym oraz zmiany jakości środków smarowych mają istotny wpływ na zużycie tribologiczne i decydują o trwałości eksploatacyjnej węzła tarcia. W związku z tym, ważnym zagadnieniem jest ocena przydatności eksploatacyjnej środków smarowych, ich trwałości użytkowej oraz odporności na degradację pod wpływem wymuszeń mechanicznych i cieplnych. Zmiany zachodzące w smarach podczas eksploatacji związane są przede wszystkim z warunkami pracy węzłów tarcia. Działanie obciążeń, prędkości obrotowych, wstrząsów i wibracji jak również obecność metali katalizujących utlenianie i innych zanieczyszczeń stanowi główną przyczynę pogorszenia jakości eksploatowanych smarów i w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia współpracujących elementów trących1-3). Z tego względu istotna jest ocena zdolności środków smarowych do zabezpieczenia właściwego smarowania w dłuższym okresie czasu, w warunkach środowiska pracy podczas eksploatacji. Zagadnienia oceny trwałości eksploatacyjnej zostały przedstawione m.in. w pracy4), w której do oceny trwałości smarów polimocznikowych stosowano metodykę z wykorzystaniem stanowiska badawczego FAG FE9. W pracach5, 6) zostały przedstawione wyniki badań trwałości użytkowej smarów plastycznych wyznaczonej wg znormalizowanych metodyk, przy zadanym obciążeniu wzdłużnym, wysokich obrotach oraz w warunkach izotermicznych, w zadanej temperaturze. Eksploatowany w węźle tarcia środek smarowy narażony jest na działanie wymuszeń cieplnych oraz mechanicznych, stąd poszukiwane są sposoby jego zabezpieczania. Dobór odpowiednich dodatków uszlachetniających gwarantuje uzyskanie wymaganej trwałości użytkowej 6-9). Szczególne wymagania w stosunku do użytkowanych środków smarowych występują w branżach przemysłu produkującego żywność. Wszelkie środki smarowe przeznaczone dla tej branży powinny spełniać unijne dyrektywy bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności10), a więc uwzględnić wymogi dotyczące od[...]

 Strona 1