Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN KOZUPA"

Zastosowanie amin tłuszczowych i ich pochodnych jako inhibitorów korozji DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono najważniejsze kierunki zastosowania amin tłuszczowych i ich pochodnych jako inhibitorów korozji w środowisku kwaśnym, w układach ciecz - para, w obiegach wody chłodzącej, w instalacjach przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedstawiono przegląd dotychczas stosowanych w kraju inhibitorów korozji zawierających aminy tłuszczowe i ich pochodne oraz omówiono możliwości syntezy nowych skutecznych inhibitorów i możliwości wykorzystania ich w przemyśle chemicznym, a także w innych gałęziach gospodarki narodowej. W poprzednich artykułach1,2* dokonano przeglądu właściwości chemicznych i zastosowania amin tłuszczowych. Aminy tłuszczowe, a głównie ich pochodne, mają rozległe zastosowanie w wielu dziedzinach życia i produkcji przemysłowej. Szczególnie interesujące jest wykorzystanie wielorakich właściwości tych związków do ochrony przed korozją w przemyśle chemicznym i innych gałęziach gospodarki narodowej. Pochodne amin tłuszczowych (z wyjątkiem samych amin i oksyetylenowanych amin) są kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. (W środowisku kwaśnym również aminy i oksyetylenowane aminy działają jako środki kationowo czynne). Podstawową cechą tych środków jest ich "substantywność" rozumiana jako zdolność do przyciągania i adsorbowania kationów przez powierzchnie różnych substancji, m.in. przez powierzchnię metali. Ze względu na chemiczną budowę cząsteczek adsorpcja związków kationowych przebiega według mechanizmu adsorpcji fizycznej i chemicznej adsorpcji dodatnio naładowanych atomów azotu na elektroujemnej powierzchni. Hackerman i współpracownicy3*, którzy stworzyli podstawy teorii adsorpcji inhibitorów organicznych, wykazali, że inhibitujące właściwości różnych substancji są związane z gęstością elektronową atomu tworzącego centrum reakcji. Wraz ze wzrostem gęstości elektronowej w centrum reakcji zwiększa się energia wiązania inhibitora na powierzchni metalu, a zatem zwiększa się efektywność działania inhibitora. Substa[...]

Wpływ polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego na jego właściwości smarne i stabilność chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ procesu polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego z dodatkiem lub bez dodatku bezwodnika maleinowego, w obecności tlenu, na jego właściwości smarne i stabilność oksydacyjną. Otrzymane oleje poddano analizie termoanalitycznej, którą wykorzystano do oceny ich odporności oksydacyjnej oraz wpływu metody modyfikacji na odporność oksydacyjną. Omawiana modyfikacja chemiczna o[...]

Stabilizacja ekologicznych środków smarowych otrzymywanych na bazie oleju rzepakowego


  Przedstawiono wpływ modyfikacji sposobu otrzymywania roślinnych olejów bazowych. Jeden ze sposobów modyfikacji polegał na przedmuchu masy reakcyjnej gazem inertnym w końcowym etapie procesu oksypolimeryzacji termicznej oleju rzepakowego. Druga metoda modyfikacji polegała na zastosowaniu przeciwutleniacza, Irganoxu 1035 (2,2’-tiodietylenobis-[3-(3,5-di-tert-butylo- 4-hydroksyfenylo)-propionian]). Obie metody modyfikacji były też zastosowane równocześnie. Stwierdzono, że zastosowana metodyka w procesie oksypolimeryzacji termicznej ma wpływ na stabilność uzyskanego produktu, która była określona poprzez wartość liczby nadtlenkowej i czas indukcji utleniania. Dla olejów uzyskanych w zmodyfikowanym procesie wyznaczono charakterystyki tribologiczne. Oceniono odporność olejów na oddziaływania przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, stosując standardowe testy tribologiczne rozszerzone o badania w warunkach narastającego liniowo obciążenia. Zastosowana modyfikacja wpłynęła na wzrost odporności na utlenianie uzyskanych olejów, wyrażony poprzez spadek wartości liczby nadtlenkowej, istotny wzrost stabilności oksydacyjnej w stosunku do wyjściowego oleju oraz zwiększenie zdolności do przenoszenia obciążeń (wzrost wartości Pt oraz granicznego nacisku zatarcia poz). aInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; bInstytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Radom Jolanta Iłowskaa,*, Jan Gniadya, Marian Kozupaa, Jolanta Drabikb Stabilizacja ekologicznych środków smarowych otrzymywanych na bazie oleju rzepakowego Stabilization of biogreases made of rapeesed oil Mgr Jan GNIADY w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest specjalistą chemikiem w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia organiczna. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225[...]

Wpływ dodatku bezwodnika maleinowego na zmianę właściwości olejów uzyskanych w procesie utleniania oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ dodatku bezwodnika maleinowego w procesie utleniania oleju rzepakowego na właściwości uzyskanych produktów. Prowadzenie procesu utleniania oleju rzepakowego z dodatkiem bezwodnika maleinowego umożliwiło skrócenie czasu reakcji w stosunku do czasu reakcji prowadzonej bez dodatku bezwodnika. W obu przypadkach otrzymano analogiczne produkty. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym magazynowaniu. Maleic anhydride was added (2%) to rapeseed oils before their oxidn. at 150°C for 70 or 100 min to improve the stability of the oils. The oils were studied for fractional compn., kinematic viscosity, acid no. and peroxide value directly after the oxidn. and after 1 year long storage in air. The addn. of maleic anhydride resulted in a shortening of oxidn. time, increasing the oxidative stability of the oils and improving their lubricating capacity. Oleje roślinne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym jako środki smarowe lub komponenty olejów smarowych. Są one stosowane w łożyskach ślizgowych i tocznych, przekładniach mechanicznych i układach hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie rolno-spożywczym. Oprócz przeciwdziałania tarciu i zużyciu, oleje te spełniają również funkcję ochronną, zabezpieczając urządzenia przed korozją. Muszą też wykazywać kompatybilność z materiałami uszczelniającymi. Oleje smarowe na bazie roślinnej powinny być stabilne termicznie i charakteryzować się szybkim rozkładem biologicznym. Oprócz właściwości smarnych oleje roślinne charakteryzują się nietoksycznością oraz biodegradowalnością. Niedoskonałością tych olejów jest jednak brak odporności na utlenianie i skłonność do hydrolizy1, 2). Za brak tej odporności odpowiedzialne są zawarte w olejach wiązania wielokrotne3, 4). W celu wykorzystania olejów roślinnych jako zamienników surowców pochodzenia naftowego w produkcji paliw siln[...]

Badanie stabilności właściwości produktów termicznej polimeryzacji oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano grupę modyfikowanych olejów otrzymaną z oleju rzepakowego w procesie polimeryzacji termicznej. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym okresie magazynowania. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ zastosowanego sposobu modyfikacji chemicznej oraz warunków długoterminowego magazynowania na zmianę jakości olejów. Rapeseed oil was thermally treated at 150°C for 45-285 min after addn. of maleic anhydride (I) (2%) and stored for 20 mo at ambient temp. The products were analyzed for kinematic viscosity, acid and peroxide nos., chem. compn. (gel permeation chromatog.) and lubrication properties in the ball-plate (steel-steel) system. The addn. of I resulted in an increase in th[...]

Wpływ bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wpływu rodzaju bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych. Środki te wytworzono metodą in situ prowadząc proces w środowisku oleju bazowego. Po zakończeniu procesu wytwarzania smaru plastycznego rejestrowano widma IR produktu, przy czym analizowano zmiany intensywności pasm absorpcyjnych charakterystycznych dla jonu karboksylanowego, w zależności od stosowanego oleju oraz składu zagęszczacza. Jakość powstającego smaru plastycznego oceniono na podstawie jego właściwości fizykochemicznych oraz smarnych. Analizując uzyskane wyniki zaobserwowano, że wyznaczane właściwości zależą zarówno od stosunku molowego komponentów zagęszczacza, jak również rodzaju oleju bazowego. Three com. synthetic base oils were thickened (18% by mass) with mixts. of Li 12‑hydroxystearate and Li adipate to lubricating greases and studied for structural, physicochem. and tribolog. properties. The greases based on the polyester oil showed the highest oxidative stability. Use of the hydrocarbon oil resulted in the highest antiwear resistance of the greases. It increased with the increasing content of Li adipate in the thickener. aInstytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom; bInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Jolanta Drabika, *, Jolanta Iłowskab, Jan Gniadyb, Marian Kozupab, Michał Szmatołab, Izabela Semeniukb Wpływ bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych Effect of the base oil and thickener composition on the performance characteristics of greases Dr inż. Jolanta IŁOWSKA w roku 1989 ukończyła studia ma Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Środków Pomocniczych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - inżynieria chemiczna, technologia organiczna. Instytut Technologii [...]

 Strona 1