Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Miroslav ŽITŇÁK"

Identyfikacja Zróżnicowania Struktury Reologicznej Gruntu na Podstawie Map Przewodności Elektrycznej DOI:10.15199/48.2020.02.15

Czytaj za darmo! »

Na fazę stałą gleby składają się cząstki mineralne, organiczne i organiczno mineralne, w różnym stopniu rozdrobnienia [1]. Stopień ten wpływa w istotny sposób na wiele właściwości gleby [1, 2]. Procentowy udział w glebie grup cząstek o określonych wielkościach nazywa się składem mechanicznym gleby [1]. Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość uzyskiwanych plonów [2, 3, 4] jest rodzaj gleby i jej skład mechaniczny. Od składu mechanicznego (granulometrycznego) uzależniona jest zdolność gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych niezbędnych do rozwoju roślin. Szczególnie ważną frakcją jaka występuje w glebie jest ta podlegająca szybkiemu wymywaniu z profilu glebowego i nosząca nazwę frakcji części spławianych. Właśnie w tej frakcji następuje zatrzymanie składników pokarmowych i materii organicznej. Wzrost procentowego udziału tej frakcji w glebie znacząco poprawia jej właściwości sorpcyjne [5]. Dzięki temu możliwe jest zoptymalizowanie dawek nawozowych, które nie tylko dostarczą niezbędnych składników roślinom, ale również zwiększą zasobność gleby dla następnych roślin. Według niektórych autorów lepszym wskaźnikiem do zakwalifikowania danego pola do przestrzennie zmiennego nawożenia jest zmienność glebowa w aspekcie jej tekstury, określona na podstawie skanowania elektromagnetycznego [6, 7]. Jest to głównym wyzwaniem stawianym w przypadku technologii rolnictwa precyzyjnego [2, 3]. W przypadku tej technologii produkcji nieodzownym staje się wykorzystanie wyników z przeprowadzonych pomiarów konduktometrem przewodności elektrycznej EM38 do przygotowania map przestrzennej zmienności, na podstawie których wykonywane będą przestrzennie zmienne zabiegi nawożenia lub uprawy przy wykorzystaniu systemów nawigacyjnych z odbiornikiem GNSS [8-10]. Konduktometr EM38 kanadyjskiej firmy Geonics Limited pozwala na pomiary do głębokości 1.5 m w układzie pionowych dipoli oraz do 0.75 m w układzie poziomych dipoli (pionowych anten[...]

Ocena możliwości wykorzystania map przewodności elektrycznej gleby do szacowania zróżnicowania potencjalnego plonu roślin DOI:10.15199/48.2020.02.16

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnego rolnictwa wymaga zastosowania zaawansowanych metod do określenia produktywności przestrzeni rolnej, które prowadzą do identyfikacji i optymalizacji rozwiązań w zakresie mechanizacji [1-4]. Wzrost powierzchni uprawy w ramach jednego pola powoduje, że na wielkość plonu ma wpływ duża liczba czynników [4-6]. Wyznaczenie prawidłowego postępowania podczas uprawy roślin, szczególnie w przypadku technologii rolnictwa precyzyjnego, wymaga pozyskania informacji o czynnikach limitujących plon i uwzględnienie ich podczas siewu, nawożenia, nawadniania, ochrony roślin oraz zbioru kombajnowego [7]. Podstawową informacją o produktywności jest wielkość plonu [4-7]. Cyfryzacja procesów technologicznych w rolnictwie i możliwość analizy dużej ilości danych oraz możliwość precyzyjnego określenia ich umiejscowienia w przestrzeni pola dały możliwość powiązania wielu informacji m.in. o wielkości plonu w postaci monitoringu plonu [4]. Zastosowanie programów do analiz przestrzennych zmiennych determinujących plon i zmienności właściwości gleb umożliwia wyznaczenie strategii postępowania w procesie technologicznym i optymalizację produkcji. Warunkiem koniecznym jest m.in. monitorowanie plonu, które musi być wykonywane przez kilka lat [6]. Wykorzystanie wyników do przygotowania map przestrzennej zmienności wymaga wyznaczenia pozycji na polu i w tym celu dołączany jest komputer polowy z odbiornikiem GPS lub GNSS [8-10]. Pozyskanie informacji o zmienności przestrzennej gleby w stosunkowo krótkim czasie umożliwia zastosowanie czujników mierzących własności elektryczne [4, 11-14]. Pomiary własności elektrycznych gleby bazują na trzech zjawiskach: opór elektryczny, indukcja elektromagnetyczna i reflektometria TDR, ADR i FDR [15]. W przypadku wykonywania pomiarów oporu elektrycznego gleby i reflektometrii wymagany jest stały kontakt elektrod z badanym materiałem [15], co stwarza wiele problemów w przypadku skanowania dużych obszarów.[...]

 Strona 1