Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz JAKUBOWSKI"

Wpływ mikrofal 2,45 GHz na wzrost rzeżuchy siewnej (Lepidium sativum L.) DOI:10.15199/48.2018.12.58

Czytaj za darmo! »

Stosowanie metod fizycznych w rolnictwie, w odniesieniu do materiału roślinnego, może być uzupełnieniem agrotechniki wymagającej stosowania zabiegów chemicznych [1, 2, 3]. Doświadczenia badające wpływ promieniowania mikrofalowego na rośliny dawały wyniki zarówno pozytywne (stymulujący wpływ mikrofal) jak i negatywne (hamowanie wzrostu i rozwoju) [4]. Badania [5], w którym nasiona rzodkwi, pomidora i marchwi (Raphanus sativus L., Lycopersicon esculentum Mill., Daucus sativus Rohl) napromieniano HPM (high power microwave) w zakresach częstotliwości 2,6-9,3 GHz przez 5-20 min., wykazały, że nasiona rzodkiewki i marchwi, eksponowane na mikrofale 9,3 GHz przez czas 5 m. in., kiełkowały silniej (o 6%) w odniesieniu do próby kontrolnej lecz odnotowano negatywny wpływ HPM 9,3 GHz na wysokość sadzonek marchwi. W pracy [6] badano wpływ mikrofal o częstotliwości 8,5-10,27 GHz i czasie ekspozycji 12-28 min. na nasiona pszenicy (Triticum aestivum), ciecierzycy (Cicer arietinum) i fasoli (Vigna radiata) stwierdzając, stymulujący wpływ mikrofal na kiełkowanie i żywotność sadzonek roślin. Zauważono jednak, że wraz ze wzrostem częstotliwości mikrofal malał ich wpływ stymulujący na roślinę. W pracy [7] określano wpływ mikrofal o częstotliwości 2,45 GHz na nasiona fasoli (Phaseolus vulgaris) przez 15-120 s. stwierdzając zmniejszenie populacji grzyba Penicillium spp., na powierzchni nasion i tkance wewnętrznej, zwiększenie zdolność kiełkowania oraz mniejszy odsetki siewek morfologicznie nieprawidłowych. Podobne doświadczenie, z wykorzystaniem tej samej rośliny, wykonał [8] oceniając wpływ stymulacji mikrofalowej (2,45 GHz, 10-60 s) nasion na proces ich kiełkowania. W doświadczeniu tym wykazano pozytywny wpływ 10 s napromieniania nasion fasoli na parametry określające wartość siewną materiału (zdolność kiełkowania, wskaźnik Maguiera, wskaźnik Piepera). Stwierdzono również istotne różnice w przyroście świeżej masy między kombinacjami napromie[...]

Wpływ stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka DOI:10.15199/48.2020.01.36

Czytaj za darmo! »

Niewątpliwie głównym celem produkcji rolnej jest uzyskanie plonu o założonej ilości i odpowiednich parametrach jakościowych [1, 2, 3]. W uprawie roślin ziemniaka cechą zasadniczą wpływającą na wielkość uzyskiwanego plonu jest jakość i zdrowotność materiału sadzeniakowego przy czym parametry ilościowe i jakościowe plonu ziemniaka są istotne bez względu na kierunek użytkowania i późniejszego wykorzystanie bulw [4, 5]. W przypadku uprawy roślin ziemniaka, na cele spożywcze z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia, korzystne jest stosowanie odmian o skróconym okresie wegetacji [6]. Opłacalność upraw odmian bardzo wczesnych i wczesnych wynika z możliwości wcześniejszego zbioru i zbytu plonu bulw. Sprzedaż młodych bulw ziemniaka w okresie wiosennym (kwiecieńczerwiec) z jednej strony pozwala rolnikowi na osiągnięcie większych zysków (w porównaniu do sprzedaży w miesiącach późniejszych) z drugiej z kolei pozwala na dostarczenie konsumentowi produktu w okresie znacznego zapotrzebowania na tego typu asortyment. Istotny jest również fakt, że wcześniej przeprowadzone żniwa dają rolnikowi możliwość bardziej ekonomicznego wykorzystania dostępnego areału [7, 8]. Metody fizyczne, w odniesieniu do roślin, stosowane są w rolnictwie jako substytut lub uzupełnienie zabiegów chemicznych. Do najczęściej stosowanych sposobów fizycznego oddziaływania na materiał roślinny zaliczyć można pole elektryczne [9,10], promieniowanie mikrofalowe [11, 12], naświetlanie ultrafioletem [13, 14], stałe pole magnetyczne [15-21] oraz zmienne pole magnetyczne [22-27] a nawet modyfikacja podłoża na którym hodowane są kiełki [28]. Poddanie grzybów i bakterii (Ervinia carotovora, Streptomyces scabies, Alternaria solani) działaniu zmiennego pola magnetycznego prowadzi do ich neutralizacji lub przyczynia się ograniczenia rozwoju populacji [29]. Wykazano pozytywny wpływ zmiennego pola magnetycznego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka odmian Drop, Irga i S[...]

Transformator wysokiego napięcia dla przekształtnika rezonansowego do generacji plazmy nietermicznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analizę, projekt i badania laboratoryjne transformatora wysokiego napięcia i wysokiej częstotliwości dla przekształtnika rezonansowego do generacji plazmy nietermicznej w reaktorach z barierą dielektryczną. Transformator ten charakteryzuje się niskim sprzężeniem magnetycznym, a indukcyjności strony pierwotnej i wtórnej tworzą dwa równoległe obwody rezonansowe. Znaczna indukcyjność rozproszenia pozwala dostroić częstotliwość rezonansową obwodu, a słabe sprzężenie zachować rezonansową pracę przy zwarciu strony wtórnej. Abstract. This paper presents analysis, design and investigation of high-voltage and high-frequency transformer for resonant converter for nonthermal plasma generation in dielectric barrier discharge reactors. The transformer has low magnetic coupling factor and inductances of the primary and the secondary consists of two parallel resonant circuits. A large leakage inductance can tune the resonant frequency of the circuit and the low magnetic coupling factor keeps resonance working while secondary side short-circuit (High-voltage transformer for resonant converter for nonthermal plasma generation). Słowa kluczowe: transformator wysokiego napięcia, technologia plazmy nietermicznej, wyładowanie z barierą dielektryczną, przekształtniki wysokiego napięcia. Keywords: high-voltage transformer, non-thermal plasma technology, dielectric barrier discharge, high-voltage converters. Wstęp Podstawowym elementem przekształtników energoelektronicznych do zasilania reaktorów plazmy nietermicznej z barierą dielektryczną DBD (ang. Dielectric Barrier Discharge) jest transformator wysokiego napięcia [1]. Reaktor DBD jest obciążeniem o charakterze pojemnościowym [2] i w sposób naturalny tworzy swobodnie drgający obwód rezonansowy z indukcyjnościami transformatora. Pozwala to na rezonansową pracę przekształtnika dołączonego do zacisków wejściowych transformatora. Dostrojenie częstotliwości rezonansowej takiego obwodu odb[...]

The effect of storage duration and UV-C stimulation of potato tubers, and soaking of potato strips in water on the density of intermediates of French fries production DOI:10.15199/48.2020.01.55

Czytaj za darmo! »

Density is one of the basic parameters determining the efficiency of potato tuber processing technology. This parameter influences the yield of dried and fried potato products. When density increases, the expenditure of energy, necessary for water evaporation during drying and frying of potato products, is reduced. Potato tuber density affects quality parameters of French fries and chips, is decisive for fat absorption during frying and significantly affects their consistency [1, 2]. Tubers stored for long periods transpire through the periderm and at final stages also through sprouts which causes an increase in tuber density [3,4]. Studies by Sobol [4, 5] indicated that peeled soaked potato tubers absorbed water which reduced their density. The magnitude of tuber density reduction due to water absorption depends on storage stage, size fraction, varietal traits and, to a lesser extent, fertilsation method. Experiments conducted by Sobol [5, 6] revealed that 3.5- hour water absorption was necessary to completely compensate for the increase in the density of a medium tuber after 8 months of storage. Changes in the density of tubers soaked in water depend on diffusion time, solvent (water) temperature, size fraction and potato variety [4, 5]. Studies by Sobol [6] also indicated the dynamics of density reduction of intermediates in (French fries and chips production caused by water absorption was many times greater compared with changes occurring in the whole tubers. Experimental results demonstrated that the time needed for balancing water loss, caused by transpiration of tubers during 8-month storage, amounted to 5.0-7.0% for intermediates of French fries production and 2.0-2.5% for chips compared with the time required for the whole tubers [5]. Dynamics of diffusion processes occurring between solvent (water) and tuber tissue (semi-finished product cut from the tuber) largely depends on the area of mass exchange-to-product [...]

Topologie i sprawność przekształtników energoelektronicznych dla fotowoltaiki

Czytaj za darmo! »

Konieczność pozyskiwania energii elektrycznej z nowych, dywersyfikowalnych, a dodatkowo możliwie przyjaznych dla środowiska źródeł nie wymaga kolejnego przytaczania wielokrotnie powielanej argumentacji (zresztą nie zawsze o charakterze merytorycznym). W dalszym ciągu aktualne pozostaje pytanie o źródło energii mające potencjał zaspokojenia globalnych potrzeb oraz posiadające adekwatność do ich skali. Niezależnie jednak od punktu widzenia, słońce dostarcza do powierzchni ziemi ilość energii potencjalnie zaspokajającą potrzeby cywilizacji ze znaczącym nadmiarem [1, 2]. Dodatkowym faktem jest niezaprzeczalny, znaczący rozwój zarówno technologii wytwarzania i przetwarzania energii przez ogniwa i moduły fotowoltaiczne, jak również niezbędnego osprzętu, w tym przekształtników energo[...]

 Strona 1