Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Rafał BIAŁEK"

Pomiar sprawności energetycznej podzespołów spawarki inwertorowej DOI:10.15199/48.2016.12.47

Czytaj za darmo! »

Efektywne wykorzystanie energii jest kluczowym czynnikiem wielu urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sprawności energetycznej podzespołów spawarki inwertorowej. Prezentowana metoda pozwala na obliczenie mocy czynnej oraz sprawności w przypadku przebiegów odkształconych. Abstract. The efficient use of energy is a key factor in most devices. The article presents measurements of the Electric Power Efficiency of the welding inverter components. The following method allows us in principle to calculate Real Power and Electric Power Efficiency when waveforms are distorted. (The measurement of electric power efficiency of welding inverter components) Słowa kluczowe: sprawność, spawarka inwertorowa, pomiar mocy czynnej, przebiegi odkształcone. Keywords: efficiency, inverter welder, measurement of real power, waveforms distorted. Wstęp Rozwój technologiczny materiałów ferromagnetycznych oraz elementów półprzewodnikowych dużej mocy przyczynił się do możliwości projektowania i konstruowania układów impulsowych posiadających bardzo wiele zalet. Praca transformatora głównego na częstotliwości rzędu kilkudziesięciu a nawet kilkuset kiloherców powoduje, że takie urządzenia charakteryzują się znacznie mniejszymi wymiarami i wagą w odniesieniu do układów opartych o tradycyjne transformatory sieciowe. Ponadto układy impulsowe posiadają wysokie sprawności energetyczne [3,5,6,7]. Jednak, aby możliwe było uzyskanie większej sprawności energetycznej skonstruowanego urządzenia, niezbędna jest informacja o stratach wnoszonych przez poszczególne podukłady. W pracy przedstawiono sposób pomiaru spr[...]

Zadawanie i programowa kontrola obciążeń w rehabilitacji narządów ruchu DOI:10.15199/48.2017.10.05

Czytaj za darmo! »

Urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne pozwalają monitorować zmiany zakresu ruchu głównych stawów człowieka, zadawać obciążenia izokinetyczne i izotoniczne oraz generować różne funkcje oporowe podczas wykonywania ćwiczeń [2,4]. W Instytucie Systemów Elektronicznych WAT zostało opracowane uniwersalne stanowisko do pomiarów dynamicznych, statycznych i ćwiczeń rehabilitacyjnych mięśni stawu kolanowego. Urządzenie umożliwia realizacje kompleksowych badań zarówno lewej jak i prawej kończyny człowieka dla funkcji prostowania i zginania. Badania mogą być prowadzone w okresie procesu rehabilitacji po przebytych urazach lub operacjach. Inną dziedziną są badania wydolnościowe mięśni np. sportowców w ośrodkach sportowo-lekarskich. Widok stanowiska przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Stanowisko diagnostyczne Zasadniczym podzespołem tego urządzenia jest głowica hydrauliczna (rys. 2) umożliwiająca zadawanie obciążenia, pomiar położenia kątowego stawu oraz pomiar momentu siły. Jej funkcjonalność jest możliwa dzięki zastosowaniu następujących elementów: 1) przetworników ciśnienia MBS 3000 firmy Danfoss, 2) enkoder optycznego MOK40 firmy WObit 3) silnika krokowego 42BYGH802U firmy WObit Rys. 2. Głowica hydrauliczna Uproszczony schemat głowicy przedstawiono na rysunku 3. Tłok obrotowy z odpowiednio ukształtowaną obudową dzieli cylinder na dwie komory: A oraz B. Wnętrze głowicy wypełnione jest olejem hydraulicznym o odpowiednich właściwościach. Przyłożenie siły do ramienia F1 powoduje powstawanie siły F2. Przemieszczenie tłoka obrotowego zmienia objętości komór a tym samym wytwarza nadciśnienie P2 oraz podciśnienie P1. A B F1 F2 P1 P2 Nurnik Tłok obrotowy Ramię Enkoder Kanał Zawór regulacyjny Rys. 3. Schemat głowicy hydraulicznej 22 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY[...]

Ograniczenie emisji zaburzeń przewodzonych spawarki inwertorowej do poziomów akceptowalnych przez normę PN-EN 60974-10 DOI:10.15199/48.2017.12.17

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuję się wzrost liczby urządzeń impulsowych, przetwarzających energie elektryczną. Układy takie posiadają bardzo wiele zalet. Urządzenia pracujące przy większych częstotliwościach charakteryzują się znacznie mniejszymi wymiarami, wagą oraz większą sprawnością energetyczną w odniesieniu do tradycyjnych układów, w których transformatory pracują na częstotliwości sieciowej. Ponadto rozwój elementów półprzewodnikowych oraz materiałów ferromagnetycznych sprawia, że takie układy są coraz tańsze. Niestety wzrost liczby eksploatowanych urządzeń tego typu powoduje wzrost sygnałów niepożądanych (zaburzeń), mogących negatywnie oddziaływać na pracę innych układów, pracujących w pobliżu. Podział zaburzeń jest uwarunkowany zakresem ich częstotliwości. Przyjmuje się, zatem następujący klasyfikację: - zaburzenia o małych częstotliwościach, zwykle do 9 kHz, - zaburzenia radioelektryczne przewodzone od 9 kHz do 30 MHz, - zaburzenia radioelektryczne promieniowane powyżej 30 MHz [3, 4]. Badane urządzenie W artykule przedstawiono wyniki pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych, prototypowej spawarki inwertorowej (rys. 1), zaprojektowanej i skonstruowanej przez jednego z autorów artykułu.[...]

Przetwornik obwiedni sygnałów wielkiej częstotliwości zmodulowanych amplitudowo DOI:10.15199/48.2020.02.36

Czytaj za darmo! »

W ramach realizacji zadania ,,Opracowanie koncepcji budowy przenośnego miernika wysokomocowych pól elektromagnetycznych" (PSOB/16-062/2014/WAT/P) w projekcie ,,Metody i sposoby ochrony przed impulsami HPM" (DOB-1-3/1/PS/2014) konstruowany jest miernik wysokomocowych impulsów HPM[1,2,3]. Jednym z podstawowych podzespołów tego przyrządu jest przetwornik obwiedni. Zasadniczą rolą tego układu jest możliwość pomiaru amplitudy rejestrowanego sygnału o częstotliwości większej niż górna częstotliwość pasma układu rejestrującego. Konstruowany w ramach pracy detektor powinien spełniać szereg wymagań podyktowanych zarówno warunkami pomiarów, jak i koniecznością współpracy z pozostałymi podzespołami konstruowanego miernika[4,5]. Wyszczególnić możemy tu m.in.: - pracę w paśmie do 12 GHz, - impedancję wejściową i wyjściową wynoszącą 50 Ω, - zakres dynamiki nie mniejszy niż 45 dBm, - dolny próg działania (czułość styczna) nie większy niż -35 dBm, - zakres zmian sygnału wyjściowego, który powinien być dopasowany do zakresu wejściowego układu rejestrującego, tzn. od -1 V do 1 V, Na rynku występuje szereg detektorów pracujących w paśmie do 18 GHz zbudowanych na diodzie Schottkyego zero bias (nie wymagających napięcia polaryzacji wstępnej)[6,7]. Detektory takie mają jednak nieliniową charakterystykę prądowo napięciową, w związku z tym zmierzone wielkości muszą być poddane procesowi linearyzacji. Ponadto w takich układach wartość rezystancji obciąże[...]

Metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM DOI:10.15199/48.2017.01.30

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM: klasyczną, metodę opartą na efekcie magnetooptycznym, metodę opartą na efekcie elektrooptycznym oraz metodę kalorymetryczną. Pierwsze trzy zostały sprawdzone na drodze doświadczalnej przy wykorzystaniu generatora HPEM DS110. Abstract. The article described the selected methods of measurement of high- power electromagnetic pulses HPEM: Traditional Method, Method based on Magneto-Optic Effect, Method based on Electro- Optic Effect and Calorimetric Method. The first three have been researched. The high power pulses were generated by HPEM DS110. (Methods of measurement of high-power electromagnetic pulses HPEM) Słowa kluczowe: impulsy HPEM, efekt magnetooptyczny, efekt elektrooptyczny, metoda kalorymetryczna. Keywords: pulses HPEM, magneto- optic effect, electro- optic effect, calorimetric method. Wstęp Impulsowe promieniowanie elektromagnetyczne wielkiej mocy stwarza duże problemy metrologiczne z racji stosowania układów dipolowo-diodowych, jako sensorów. Układy elektronicznego kształtowania charakterystyki częstotliwościowej powodują, że takie czujniki charakteryzują się dużą stałą czasu, przez co ich "bezwładność" elektryczna uniemożliwia detekowanie krótkich impulsów promieniowania. W ostatnich latach coraz częściej prowadzone są badania z wykorzystaniem wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego nazywanych również HPEM (z ang. High Power ElectroMagnetic). Impulsy takie charakteryzują się wysokimi mocami promieniowania (rzędu kilkudziesięciu gigawatów), mogącymi uszkodzić elektronikę sensorów i całego miernika. Kolejnym wyzwaniem metrologicznym związanym z impulsami HPEM są bardzo krótkie czasy trwania poszczególnych impulsów, tj. rzędu pojedynczych nanosekund [2, 4, 6]. Tak[...]

Badanie modułu przyspieszenia na potrzeby diagnostyki czujników inercyjnych DOI:10.15199/48.2019.11.37

Czytaj za darmo! »

Czujniki inercyjne wykonane w technologii MEMS (ang. Micro Electro Mechanical Systems) są szeroko wykorzystywane w wielu aplikacjach związanych z wykrywaniem ruchu człowieka, maszyn czy pojazdów [1,2,3]. Obecnie rozwijana jest nawigacja inercyjna, w której podstawowymi czujnikami są akcelerometry i żyroskopy. Podstawową zaletą takiego sytemu w odróżnieniu od odbiornika GPS (ang. Global Positioning System) jest możliwość jego funkcjonowania niezależnie od układów zewnętrznych [4,5,6]. Na rys.1 przedstawiono przykładowy schemat blokowy algorytmu umożliwiającego wyznaczenie położenia. Układ równań różniczkowych nieliniowych Układ równań różniczkowych liniowych Obliczenia trygonometryczne Mnożenia algebraiczne Całkowanie numeryczne Prędkość kątowa Przyspieszenie liniowe Położenie Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu dla systemu nawigacji inercyjnej Dokładność wyznaczania położenia w takich systemach zależy od bardzo wielu czynników [7]. Jednym z nich jest systematyczny błąd pomiaru przyspieszenia, który po podwójnym całkowaniu rośnie z kwadratem czasu. W celu zwiększenia dokładności pomiaru w takim systemie niezbędne jest wyznaczenie przesunięcia osi akcelerometru (offset) [8, 9,10]. Celem pracy było wykonanie pomiarów umożliwiających porównanie wybranych czujników inercyjnych pod kątem stabilności modułu przyspieszenia przy zmianie orientacji przestrzennej. Ponadto wykonano kalibrację polegającą na korekcie przesunięć dla każdej z osi akcelerometru tak aby wartość zmierzonego przyspieszenia grawitacyjnego wynosiła w każdym przypadku 1g. Stanowisko laboratoryjne W ramach pracy przeprowadzono badania następujących czujników wykonanych w technologii MEMS: - LSM9DS1 firmy STMicroelectronics [11],[...]

Badania prototypowego detektora pola magnetycznego, w szczególności impulsów HPEM DOI:10.15199/48.2019.12.18

Czytaj za darmo! »

Obecnie do detekcji i pomiarów wysokomocowych impulsów HPEM wykorzystywane są sondy D-dot oraz B-dot, które umożliwiają pośrednią rejestrację kolejno składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego. Na rynku dostępne są sondy pracujące w paśmie do 10 GHz. Niestety pomiar z wykorzystaniem takich czujników wymaga stosowania dodatkowych elementów takich jak: desymetryzator, kabel koncentryczny, tłumiki. Często wykorzystywany jest także pasywny układ całkujący oraz tor światłowodowy. Wszystkie dodatkowe podzespoły występujące w torze pomiarowym powodują modyfikację charakterystyki częstotliwościowej całego układu. Elementy metalowe z których zbudowane są sondy mogą powodować modyfikację rozkładu pola elektromagnetycznego w przestrzeni co może prowadzić do interferencji fali mierzonej z falami odbitymi [5,8]. Znacznym problemem jest również zastosowanie odpowiedniej wartości tłumienia w przypadku pomiaru źródeł promieniowania o nieznanych parametrach. Wybór zbyt małej wartości tłumienia może skutkować uszkodzeniem układu rejestrującego np. oscyloskopu czy przetwornika analogowo-cyfrowego. Rozwiązaniem powyższych problemów może okazać wykorzystanie przetworników optycznych bazujących na metodzie elektrooptycznej lub magnetooptycznej wykonanych w technologii całkowicie dielektrycznej [3,6,7]. Badany detektor W pracy przedstawiono wyniki badań prototypowego detektora opartego na zjawisku Faradaya pod kątem możliwości detekcji silnych pól magnetycznych, w szczególności impulsowych. Schemat blokowy sensora przedstawiono na rysunku 1. Laser 532 nm Układ detekujący natężenie światła Światłowód Światłowód POLARYZATOR WEJŚCIOWY KRYSZTAŁ MAGNETOOPTYCZNY KOLIMAT[...]

Stanowisko laboratoryjne do pomiaru charakterystyki kierunkowości diod IR DOI:10.15199/48.2020.02.20

Czytaj za darmo! »

Obecnie diody wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia, np. jako element zapewniający oświetlenie lub jako znaczniki kontrolne. Kierunkowość diody jest jednym z podstawowych parametrów wykorzystywanym do oceny jej przydatności w różnych aplikacjach. W związku z tym, producenci diod umieszczają w dokumentacjach charakterystyki kierunkowości diody oraz parametr nazwany kątem połowy mocy 2Θ0,5 (Angle of half intensity). Niekiedy istnieje jednak potrzeba samodzielnego zbadania diody pod kątem jej parametrów kierunkowych. W tym celu wykonane zostało stanowisko laboratoryjne dedykowane do pomiaru charakterystyk kierunkowości diod. Charakterystyka kierunkowości Do zdefiniowania właściwości kierunkowych diod stosuje się charakterystykę kierunkowości, czyli zależność mocy emitowanej przez diodę od wartości kata mierzonego od osi diody. Charakterystyka kierunkowa ma postać: (1) 0 ( ) I f   I Pomiar tej charakterystyki zazwyczaj wykonuje się mierząc przy pomocy fotodiody natężenie I podczas obrotu diody o kąt Θ [3]. Taką charakterystykę przedstawia się w prostokątnym układzie współrzędnych lub w biegunowym układzie współrzędny[...]

Studying fibre-optic link used to transmission an analogue signals DOI:10.15199/48.2018.12.61

Czytaj za darmo! »

Fibre-optic transmission, compared to other transmission media, such as coaxial cables or microwave waveguides, has numerous advantages. They include: minor attenuation (below 1 dB/km of line) or the ability to transmit broadband signals (up to several dozen GHz). Fibre-optic communication is currently commonly used for transmitting signals over large distances. Moreover, fibreoptic cables enable light propagation along the lines with virtually any shape, with the ability to create bends with a very small radius. Propagation properties of a fibre-optic link remain constant over a broad range of temperature, pressure and humidity changes. They also exhibit high resistance to the destructive impact of outside conditions (high temperature, humidity). Excellent dielectric properties of optic fibres enable their successful application in the presence of strong electromagnetic fields. Low powers of the transmitter and receiver enable the application of battery power supply [1, 2, 4, 7]. Such advantages are very important for special applications. There are several companies worldwide, which distribute systems for fibre-optic transmission of analogue signals with the bandwidth in the order of several GHz. The manufacturers are mainly companies from the USA. The basic element of a transmitter system is an optical radiation source. Fibre-optic telecommunication systems use lightemitting diodes and laser diodes (e.g. Distributed Feedback Laser diodes). In order for an analogue signal to be sent while maintaining a low level of distortion, a fibre-optic transmitter has to ensure the stability of a laser diode operating point. The main causes for changing characteristics of a laser diode are temperature variations. To prevent that, analogue fibre-optic transmitters have a thermo-electric cooler. Whereas fibre-optic receivers use PIN photodiodes or avalanche phot[...]

Uwarunkowania biomechaniczne stawu skroniowo-żuchwowego pod kątem pomiaru przemieszczenia ruchu żuchwy DOI:10.15199/48.2019.02.20

Czytaj za darmo! »

Tomografia komputerowa stożkowa (CBCT) wykonywana w gabinetach stomatologicznych jest obecnie bardzo precyzyjnym narzędziem pozwalającym na uzyskanie trójwymiarowego obrazu tkanek twarzoczaszki pacjenta. Badanie tomografem wykonuje się nie tylko przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego, ale również podczas planowania zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych na żuchwie czy szczęce pacjenta. Jednocześnie obraz kości uzyskany z tomografii komputerowej wraz z obrazem otrzymanym ze skanera stomatologicznego pozwala uzyskać pełen obraz warunków anatomicznych pacjenta, co umożliwia precyzyjne zaplanowanie leczenia. Niestety, tomografia jest badaniem statycznym i nie daje informacji na temat dynamiki ruchu żuchwy względem czaszki. Dodatkowo staw skroniowożuchwowy odpowiedzialny za ten ruch jest strukturą na tyle złożoną, zbudowaną z kości, więzadeł i chrząstki włóknistej, że niemożliwe jest zobrazowanie jego struktury przy użyciu tomografii. Umożliwia to natomiast, ze względu na widoczne na obrazach tkanki miękkie (chrząstki), badanie rezonansu magnetycznego. Jednakże musi być ono wykonywane w pozycji leżącej, co dyskwalifikuje je jako narzędzie do obrazowania stawu skroniowo-żuchwowego. Aby możliwe było lepsze zobrazowanie budowy stawu skroniowo-żuchwowego oraz opisanie ruchu głowy żuchwy i krążka stawowego w panewce stawowej, należy w odpowiedni sposób zmierzyć przemieszczenia ruchu żuchwy względem podstawy czaszki. Celem opracowania optymalnej metody wykonywania takich pomiarów, należy zapoznać się z budową oraz biomechaniką stawu skroniowo-żuchwowego. Budowa stawu skroniowo-żuchwowego Staw skroniowo-żuchwowy jest miejscem ruchomego połączenia żuchwy z czaszką. Zaliczany jest do stawów kłykciowych, dwujamowych. Składa się z: powierzchni stawowych kości skroniowej i głowy żuchwy, krążka stawowego (chrząstki śródstawowej), torebki i wiązadeł stawowych. Krążek stawowy dzieli staw skroniowożuchwowy na dwie części. Powierz[...]

 Strona 1