Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł TERLIKOWSKI"

Metodyka wyznaczania transgranicznych zdolności przesyłowych krajowego systemu elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń asynchronicznych DOI:10.15199/48.2018.03.35

Czytaj za darmo! »

Połączenia transgraniczne krajowego systemu elektroenergetycznego W strukturach stowarzyszenia ENTSO-E istnieje pięć obszarów synchronicznych: Europy kontynentalnej, Nordycki, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Bałtycki (połączony z systemem rosyjskim UPS/IPS). Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) funkcjonuje od 1995 roku w obszarze Europy kontynentalnej (RGCE - Regional Group Continental Europe). Schemat europejskich obszarów synchronicznych, połączonych pomiędzy sobą kablami lub wstawkami prądu stałego (z wyjątkiem izolowanych systemów Cypru i Islandii), przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Schemat obszarów synchronicznych w Europie Krajowy system elektroenergetyczny jest połączony z systemami elektroenergetycznymi Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Litwy, Szwecji, a także Ukrainy i Białorusi. Schemat połączeń transgranicznych KSE przedstawiono na rysunku 2. Zmiennoprądowe połączenia z systemem niemieckim (operator 50Hertz), czeskim (operator ČEPS) i słowackim (operator SEPS) są synchroniczne, granice tych systemów funkcjonują w ramach regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core CCR (Capacity Calculation Region). Połączenie asynchroniczne ze Szwecją (operator SvK) jest realizowane za pomocą podmorskiego kabla SwePol Link (napięcie 450 kV DC, przepustowość max 600 MW, długość 254 km), wyprowadzonego ze stacji przekształtnikowej Słupsk-Wierzbięcino i funkcjonuje w Hansa CCR. Połączenie asynchroniczne z Litwą (operator Litgrid) LitPol Link działa od 2015 r. jako dwutorowa linia (napięcie 400 kV AC, przepustowość max 500 MW) ze stacji Ełk Bis do litewskiej stacji Alytus, gdzie znajduje się wstawka prądu stałego B2B (AC/DC/AC) i jest operowane w ramach Baltic CCR. Linia 220 kV na Białoruś (operator Biełenergo) Białystok-Roś jest w rozbiórce i nie została zaznaczona na mapie. Połączenie z Ukrainą (operator Ukrenergo) jest realizowane jednostronnie poprzez pracę promieniową linii 220[...]

Polish hydropower resources and example of their utilization DOI:10.15199/48.2020.01.01

Czytaj za darmo! »

According to the 2030 EU climate and energy framework, the share of renewable energy sources should amount to at least 27% of EU energy consumption [1]. Energy production with the use of hydropower plants is widespread globally, accounting for one fifth of the total global power generation [2]. Poland, a medium-size country in central Europe, has the entire panoply of possibilities to further develop and expand effective sources of electrical energy, which use the power of water flow to produce energy. Due to Poland’s geographical localization, vast majority of watercourses streaming through the country have their river head and river mouth inside the Polish territory. Therefore, the process of development of hydropower sector rests with Polish politicians forming energy policies. In 2017, hydroelectric power plants in Poland reached a total capacity of 2.376 GW, which is 5.5% of the capacity installed in the Polish energy sector and produced 2767 GWh of electricity, covering 1.7% of the country's demand [3]. In addition to the larger hydroelectric power plants, there are also over 700 small hydropower plants [4] that are officially classified as renewable energy sources, not hydroelectric power sources, hence their power is not added to hydropower reports. To be called a small hydropower plant in Poland, the source installed capacity must be under 5 MW. In 2017, all small hydropower plants achieved a total capacity of 0.988 GW [5]. The main condition that the river must meet in order to be used in the energy production process is the flow rate higher than the minimum allowable flow, defined as the minimum flow rate to be maintained in a watercourse perpendicular to the structure to maintain biological balance and water consumption downstream [6]. In Poland, this parameter for most rivers is defined and published by the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW). If the watercourse chosen for the construct[...]

Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii DOI:10.15199/48.2019.10.20

Czytaj za darmo! »

Obecnie w światowej energetyce dąży się do poszukiwania nowych możliwości w zakresie wytwarzania energii, w szczególności w obszarze energetyki rozproszonej [1]. Pojawia się także trend, by wydzielać niewielkie obszary pracujące jako samobilansujące się podsystemy elektroenergetyczne [1], [2]. Podstawowymi źródłami wytwórczymi w takich systemach najczęściej są jednostki składające się z odnawialnych źródeł energii (OZE) [3]. Do głównych wad źródeł odnawialnych należy niestabilność generacji. Wynika ona głównie ze stochastycznego charakteru dostępności energii pierwotnej dla tych źródeł [6]. W elektrowniach słonecznych ilość produkowanej energii elektrycznej zależy od natężenia promieniowania słonecznego, w elektrowniach wiatrowych od prędkości i kierunku wiatru, w małych elektrowniach wodnych zaś od wielkości przepływu wody [7]. Są to czynniki, na które wytwórca energii nie ma wpływu. Dlatego z punktu widzenia systemów elektroenergetycznych dyspozycyjność tych źródeł, w szczególności w polskich warunkach klimatycznych, pozostawia wiele do życzenia. Aby zachować bezpieczeństwo elektroenergetyczne, należy zapewnić rezerwowanie tych niestabilnych źródeł dodatkowymi źródłami sterowalnymi. W ten sposób tworzy się układy hybrydowe [3-5].przyłączenia, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 10/2019 95  łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok,  zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze sobą przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii. Z powyższych definicji można wywnioskować, że największe różnice między ww. układami są uwidocznione w zastosowanych technologiach wytwórczych. Zgodnie [...]

 Strona 1