Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz ADRIKOWSKI"

ograniczenia częstotliwościowe dolnoprzepustowych eliptycznych struktur bikwadratowych z rzeczywistym wzmacniaczem OPA

Czytaj za darmo! »

Dolnoprzepustowe, eliptyczne struktury bikwadratowe czyli eliptyczne struktury typu "a" mają zastosowanie w budowie dolnoprzepustowych filtrów eliptycznych (rys. 1). Zbadano struktury ze wzmacniaczem operacyjnym (OPA). Po zastosowaniu rzeczywistych wzmacniaczy charakterystyka częstotliwościowa struktur odbiega od zadanej czyli idealnej. Przyczyną jest ograniczona szerokość pasma wzmacniaczy.[...]

High-pass elliptic filter using the wide-band biquadratic structure VES OPA-RC "b" - 02

Czytaj za darmo! »

In this paper it was presented the wide-band biquadratic elliptic structure named as VES OPA-RC "b"-02. In cascade of these structures it is realized the high-pass elliptic filter. Characteristic feature of describing structure is big band-width, which by suitable choice of elements can achieve the value that is close to wide-band (fT) of using operational amplifiers (OPA). In this connection th[...]

Ograniczenia częstotliwościowe górnoprzepustowych, eliptycznych struktur bikwadratowych z rzeczywistym wzmacniaczem OPA

Czytaj za darmo! »

Górnoprzepustowe, eliptyczne struktury bikwadratowe, czyli eliptyczne struktury typu "b", mają zastosowanie w realizacji górnoprzepustowych filtrów eliptycznych (rys. 1a). Natomiast wraz ze strukturami typu "a" mogą być stosowane w filtrach pasmowo-przepustowych oraz pasmowo-zaporowych (rys. 1b). Rozważane w pracy struktury typu "b" zawierają wzmacniacz operacyjny (OPA). Wskutek ograniczone[...]

Zastosowanie dualnego przekształcenia z inwersją w syntezie dolnoprzepustowego prądowego filtru eliptycznego

Czytaj za darmo! »

W systemach przetwarzania sygnału układy pracujące w trybie prądowym cechuje szerokie pasmo przenoszenia oraz wysoka odporność na zakłócenia i z tego powodu coraz częściej zastępują układy napięciowe. Synteza filtrów prądowych może bazować na napięciowych rozwiązaniach układowych, które zwykle łatwiej się wyznacza, po za tym istnieje sporo gotowych opracowań. Aby z filtru napięciowego otrzymać filtr prądowy należy zastosować przekształcenie obwodowe - dualne przekształcenie z inwersją. Przekształcenie dualne z inwersją Rozważmy obwód pierwotny (czwórnik) pracujący w trybie napięciowym o znanej rozwarciowej transmitancji napięciowonapięciowej KU(s) (rys. 1a). Obwód pierwotny złożony jest z elementów R, L, C oraz źródeł sterowanych - prądowych I i/lub napięciowych E. Można go [...]

Simulation of Active Power Filter with prediction control in MATLAB and OrCAD environments with using SLPS interface

Czytaj za darmo! »

The newest versions of Cadence’s OrCAD packet are equipped with the SLPS interface (SimuLinkPSpice). It allows to carry out simulation of hardware part of tested system in Capture-PSpice simulator and simultaneous simulation of software part of the system in Mathworks’ MATLAB-Simulink environment. In the paper use of SLPS interface for modeling Active Power Filter (APF) with prediction control is presented. In OrCAD Capture-PSpice complete 3-phase electric power system including source, nonlinear load and hardware part of APF (especially voltage inverter composed of IGBT transistors) was modelled. In MATLAB-Simulink control system of APF was implemented. Streszczenie. Najnowsze wersje pakietu OrCAD firmy Cadence są wyposażone w interfejs SLPS (SimuLinkPSpice). Pozwala on na przeprowadzenie symulacji części sprzętowej badanego systemu w symulatorze Capture-PSpice tego pakietu oraz równoczesną symulację części programowej w środowisku MATLAB-Simulink firmy Mathworks. W artykule przedstawiono zastosowanie interfejsu SLPS do zamodelowania Energetycznego Filtru Aktywnego (EFA) ze sterowaniem predykcyjnym. W środowisku OrCAD Capture-PSpice zamodelowano kompletny układ 3-fazowy mocy zawierający źródło, nieliniowy odbiornik oraz część sprzętową EFA (w szczególności napięciowy falownik napięcia zbudowany z tranzystorów IGBT). W środowisku MATLAB-Simulink zaimplementowano predykcyjny układ sterowania EFA. Keywords: active power filter (APF), SLPS interface, OrCAD Capture-PSpice, Matlab-Simulink, prediction control. Słowa kluczowe: energetyczny filtr aktywny (EFA), interfejs SLPS, OrCAD Capture-PSpice, Matlab-Simulink, sterowanie z predykcją. SLPS interface SLPS interface (SimuLinkPSpice) [1, 2, 8, 14] makes possible mutual feedback between two simulators: Capture- PSpice [7] by CadenceTM Design Systems and MATLABSimulink [11] by MathworksTM. Thanks to this simulation it is possible to simulate mixed hardware-software projects. Hardware[...]

Współpraca energetycznego filtru aktywnego z filtrem hybrydowym w przypadku symetrii obciążenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję pracy równoległej energetycznego filtru aktywnego (EFA) oraz hybrydowego energetycznego filtru aktywnego (HEFA) w 3-fazowym systemie energetycznym mocy z odbiornikiem symetrycznym. Celem działania filtrów jest eliminacja harmonicznych prądu źródła oraz kompensacja mocy biernej w układzie źródło-odbiornik, przy założonym racjonalnym podziale zadań filtracyjnych pomiędzy filtrami. Filtry zasymulowano w środowiskach MATLAB-Simulink oraz OrCAD-Capture&PSpice z użyciem interfejsu SLPS. Abstract. In the paper the conception of parallel running of active power filter (APF) and hybrid active power filter (HAPF) in 3-phase energetic power system with balanced load was presented. Aim of filters running is elimination of source current harmonics and compensation of reactive power in source-load system, with assumed efficient division of filtering task between both filters. Filters was simulated in MATLAB-Simulink and OrCAD-Capture&PSpice environment using SLPS interface. (Cooperation between active power filter and hybrid filter under balanced load conditions). Słowa kluczowe: energetyczny filtr aktywny (EFA), hybrydowy energetyczny filtr aktywny (HEFA), praca równoległa, interfejs SLPS Keywords: active power filter (APF), hybrid active power filter (HAPF), parallel running, SLPS interface Wstęp W pracy rozważono na poziomie koncepcyjnym pracę równoległą [14], [17] energetycznego filtru aktywnego (EFA) oraz hybrydowego energetycznego filtru aktywnego (HEFA) w systemie 3-fazowym mocy do eliminacji harmonicznych prądu źródła (is1, is2, is3) oraz równocześnie do kompensacji mocy biernej podstawowej harmonicznej w układzie źródłoodbiornik (całkowita moc bierna podstawowej harmonicznej Qs wydawana przez źródło równa zero). Rozważania ograniczono do przypadku systemu z odbiornikiem symetrycznym. Istotnym wymogiem projektu jest osiągnięcie stawianego celu filtracyjnego i kompensacyjnego przy racjonalnym wykorzystaniu [...]

Redukcja wpływu czasów martwych na właściwości energetycznego filtru aktywnego

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano analizy wpływu czasu martwego przekształtnika na właściwości filtracyjne energetycznego filtru aktywnego (EFA). Zaproponowano metodę kompensacji czasu martwego polegającą na odpowiedniej korekcie napięcia wejściowego toru PWM. Wykazano, że zaproponowana metoda przynosi pożądane rezultaty po zastosowaniu dodatkowo regulatora PI. Rozważania zilustrowano odpowiednimi wynikami symulacyjnymi. 3-fazowy system energetyczny mocy ze źródłem, nieliniowym odbiornikiem (prostownik z obciążeniem RL), układem EFA wraz z jego sterowaniem zamodelowano w środowisku MATLAB-Simulink. Abstract. In the paper the influence of voltage inverter dead time on filtering properties of active power filter (APF) was analyzed. The method of dead time compensation by suitable correction of input voltage of PWM block was proposed. It was proved, that proposed method brings desirable results after only application additionally PI regulator. These considerations was illustrated by simulation results. 3-phase energetic power system with source generator, nonlinear load (rectifier with RL load), APF and its control system was modeled in MATLAB-Simulink environment. (Reducing the influence of dead time on the properties of active power filter). Słowa kluczowe: energetyczny filtr aktywny (EFA), kompensacja czasu martwego, przekształtnik napięciowy. Keywords: active power filter (APF), dead time compensation, voltage inverter. Wstęp Przedmiotem rozważań jest równoległy 3-fazowy energetyczny filtr aktywny EFA [1-4, 7, 15], zastosowany do eliminacji harmonicznych prądu źródła (iS1, iS2, iS3). Filtr ten włączany równolegle do sieci między nieliniowy odbiornik a generator, dostarcza do sieci dodatkowy prąd (iK1, iK2, iK3), kompensujący odkształcenie prądu odbiornika (iL1, iL2, iL3). W ujęciu koncepcyjnym stanowi on trójfazowe źródło prądu, które dodaje do sieci prąd (iK1, iK2, iK3) o przebiegu wyznaczanym na podstawie przebiegu prądu odbiornika (iL1, iL2, iL[...]

The use of p-q control in single-phase active power filter for dynamic reactive power compensation DOI:10.15199/48.2016.02.34

Czytaj za darmo! »

The subject of the discussion is the use of single-phase active filter for compensating dynamic changes of reactive power which may occur in office buildings. This circuit consumes reactive power with high dynamic changes at the level of minutes or seconds and fractions of seconds, making it impossible to efficiently compensate reactive power with standard capacitors-based compensators. Modified p-q algorithm was used to control single-phase active power filter. The considerations were supported by simulations carried out in MATLAB-Simulink environment. Streszczenie. Przedmiotem rozważań jest zastosowanie 1-fazowego filtru aktywnego do kompensacji dynamicznych zmian mocy biernej jakie mogą wystąpić w przypadku odbiorów w budynkach biurowych. Do sterowania 1-fazowym filtrem aktywnym zostanie wykorzystany algorytm p-q. Rozważania zostały parte symulacjami przeprowadzonymi w środowisku MATLAB-Simulink. (Zastosowanie sterowania p-q w 1-fazowym energetycznym filtrze aktywnym do dynamicznej kompensacji mocy biernej). Keywords: single-phase active power filter, extension p-q theorem, dynamic reactive power compensation, power factor correction. Słowa kluczowe: 1-fazowy energetyczny filtr aktywny, teoria mocy p-q, dynamiczna kompensacja mocy biernej, korekcja współczynnika mocy Introduction Costs resulting from the poor power quality on a global basis can be substantial [4]. Therefore measurements and identification of problems associated with power quality has become increasingly important. These problems depend on the type of the used loads. Different events will occur in heavy industry and different in housing estates or office buildings. From the point of view of the consumer, those parameters are important which may cause generation of additional costs in form of penalties. This is, for example, reactive power for which the relevant provisions in contracts with electricity provider are applied [6]. There are additional charges for induct[...]

Modelowanie odbiorników nieliniowych w dziedzinie częstotliwości na przykładzie wybranych sieciowych opraw oświetleniowych LED DOI:10.15199/48.2020.02.04

Czytaj za darmo! »

Ze względu na powszechne dążenie do obniżenia energochłonności, w obwodach oświetlenia ulicznego coraz częściej stosuje się oprawy oświetleniowe z modułami LED. Oprawy te zużywają znacznie mniej energii w stosunku do dotychczas najczęściej instalowanych opraw z lampami wyładowczymi. Jednakże ich włączenie do sieci energetycznej nie pozostaje bez wpływu na jakość energii, ze względu na właściwości zasilaczy impulsowych stosowanych do ich zasilania [6], [7], [8], [12], [13]. Na producentów zasilaczy opraw narzucono przestrzeganie limitów dotyczących wyższych harmonicznych prądu pobieranego z sieci oraz współczynnika mocy PF. Przykładowo zgodnie z dyrektywą [1], dla bezkierunkowych i kierunkowych lampy LED w zależności od mocy czynnej P pobieranej z sieci, nakłada się spełnienie minimalnej wartość PF:  P ≤ 2 W: brak wymogu,  2 W < P ≤ 5 W: 0,40,  5 W < P ≤ 25 W: 0,50,  P > 25 W: 0,90. Mimo wprowadzonych regulacji, zawartość harmonicznych prądu THD i pobieranego przez lampy LED jest znacząca - może osiągać kilkanaście %, nawet przy PF = 0,9, co już wymaga zastosowania w zasilaczu aktywnej korekcji PF [9], [10], [11]. Wprowadzane do sieci harmoniczne mogą być powodem zwiększania strat mocy oraz źródłem zakłóceń dla wrażliwych urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci. Ponadto lampy LED mogą pobierać niepomijalną moc bierną - typowo pojemnościową, związaną zazwyczaj z kondensatorami umiejscowionymi w filtrze EMI wewnątrz wbudowanego zasilacza. W takim przypadku konieczna jest zbiorcza kompensacja mocy biernej pojemnościowej na wybranym obwodzie oświetleniowym, co niewątpliwie zwiększa koszt instalacji i eksploatacji obwodu. Założenia modelu częstotliwościowego Celem pracy jest opracowanie modeli częstotliwościowych [2], [3], [4], [5] dla przykładowych opraw oświetleniowych LED. Oprawy potraktowano jako odbiorniki nieliniowe pobierające z sieci odkształcony prąd o harmonic[...]

 Strona 1