Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta PLEWAKO"

Wielopulsowe przekształtniki diodowe zasilane z autotransformatorów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono dwie topologie układów przekształtnikowych wielopulsowych zasilanych z autotransformatorów. Układy te eliminują wyższe harmoniczne prądów i napięć zasilających. Ze względu na bardzo małą wartość współczynnika THD należą do grupy przekształtników tzw. clean power converters. Artykuł zawiera wyniki symulacji i badań eksperymentalnych układu małej mocy.Przekształtniki AC/DC[...]

Application of iterative boundary method in determination of 3D harmonic electromagnetic field induced by current ducts

Czytaj za darmo! »

This paper presents a general procedure for calculation of spatial distribution of harmonic electromagnetic field generated by current ducts. The proposed algorithm is based on the iterative boundary method of fundamental solutions with the use of asymptotic solutions calculated from formulae for retarded potentials or from Biot-Savart law. The method was tested on example of a current duct in the form of toroidal winding. Streszczenie. W pracy opisano ogólną procedurę obliczania rozkładu harmonicznego pola elektromagnetycznego generowanego przez tory prqdowe. Proponowany algorytm oparty jest na iteracyjno-brzegowej metodzie rozwiązań fundamentalnych z wykorzystaniem rozwiązań asymptotycznych uzyskiwanych ze wzorów na potencjały przesunięte lub na podstawie prawa Biota-Savarta. Metodę przetestowano na przykładzie toru prądowego modelującego uzwojenie toroidalne. (Procedura obliczania rozkładu harmonicznego pola elektromagnetycznego generowanego przez tory prqdowe) Keywords: harmonic electromagnetic field, current duct, fundamental solutions method, toroidal winding Słowa kluczowe: harmoniczne pole elektromagnetyczne, tor prądowy, metoda rozwiązań fundamentalnych, uzwojenie toroidalne Introduction Current ducts are undoubtedly the most typical components of electric systems and usually represent the main source of electromagnetic field excited by electric devices. Typical examples of current ducts include e.g. conductors of electric power lines, transmission cables, windings of transformers and electric machines, antennas of various types etc. Apart from good conductivity of material of which they are usually made, their common feature consist in specific geometry that can be defined as a region swept by a plane figure (the duct’s cross section) moved along certain curve (duct axis) in such a way that lines drawn by individual points of the cross section are locally parallel to the axis. If the current density distribution in a[...]

Analiza quasi-stacjonarnego pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie trójwymiarowego naroża obszaru przewodzącego

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano rezultaty numerycznych badań quasi-stacjonarnego pola elektromagnetycznego w pobliżu trójwymiarowego naroża ciała przewodzącego. Powierzchnię graniczną obszaru przewodzącego stanowią trzy wzajemnie prostopadłe powierzchnie płaskie (ściany naroża), cylindryczne (krawędzie naroża) oraz powierzchnia sferyczna (wierzchołek naroża). Pole wzbudzające stanowi płaska fala elektromagnetyczna niskiej częstotliwości (50 Hz) o polaryzacji równoległej do jednej z krawędzi naroża. Do analizy zagadnienia zastosowano iteracyjno-brzegową metodę rozwiązań fundamentalnych. Abstract. This paper presents results of numerical analysis of quasi-stationary electromagnetic field near three-dimensional corner of conducting body. Border surface of conductive area is composed of three orthogonal planes (corner walls), cylindrical-rounded surface (edges corner) and spherical (corner top). Exciting field is created by low-frequency plane electromagnetic wave (50 Hz) polarized parallel to one of corner edges. For problem analysis iterative-border method of fundamental solutions was applied. (Study of quasi-stationary electromagnetic field near threedimensional corner of conducting body). Słowa kluczowe: naroże przewodzące, quasi-stacjonarne pole elektromagnetyczne, metoda rozwiązań fundamentalnych Keywords: conducting corner, quasi-stationary electromagnetic field, fundamental solutions method Wstęp Wyznaczanie rozkładu pola elektromagnetycznego w układach zawierających ciała przewodzące z krawędziami i narożami o małym promieniu krzywizny stwarza szereg rożnego rodzaju trudności obliczeniowych. Wiążą się one głównie z tym, iż w pobliżu krawędzi i naroży pole doznaje gwałtownych zmian na małych odległościach, czyli funkcje pola stają się mało regularne. W przypadku stosowania typowych numerycznych metod obliczeniowych, jak MES, czy MRS, szczegółowe uwzględnienie tych zmian wymaga zastosowania bardzo gęstej dyskretyzacji obszarów w pobliżu ta[...]

Fundamental solutions method applied to non-linear, three-dimensional problems in electromagnetism

Czytaj za darmo! »

The method for solving non-linear 3D magnetostatics problems is presented in the paper. It is based on the iterative version of the fundamental solutions method. A dozen of numerical tests performed on a simple model system provided grounds to evaluate the method as effective and correct. Streszczenie:. W pracy zaprezentowano metodę rozwiązywania nieliniowych 3D zagadnień magnetostatyki opartą na iteracyjnej wersji metody rozwiązań fundamentalnych. Na prostym przykładzie modelowym przeprowadzono szereg testów numerycznych, które wstępnie pozwalają ocenić ją jako poprawną i skuteczną. (Zastosowanie metody rozwiązań fundamentalnych w nieliniowych trójwymiarowych zagadnieniach elektromagnetyzmu). Keywords: magnetostatics, non-linear problems, fundamental solutions method, iteration Słowa kluczowe: magnetostatyka, nieliniowe zagadnienia, metoda fundamentalnych rozwiązań, iteracja Introduction Domain methods, such as finite elements method (FEM) or finite differences method (FDM), are most commonly used while solving field problems. Boundary methods, ‘competitive’ to them, such as the boundary elements method (BEM), are less popular in computation despite their advantageous features like simpler discretization, smaller size of numerical models, a possibility to analyse systems containing unlimited domains, easier solution error estimation, or its analytical form itself, to name a few. It might be so as the boundary methods are considered to be less universal due to being inapplicable to solving nonlinear problems. Essentially, it seems right as all the boundary methods are based on superposition principle, which holds solely in linear problems. Nevertheless, certain concepts indicating their applicability to selected types of non-linear problems are known (see eg [1]). The authors of the paper have long been involved in research and development of the fundamental solutions method (FSM) [2, 3, 4, 5], one of the methods fro[...]

Determination of reduced parameters for the impedance boundary conditions at screened surfaces DOI:10.12915/pe.2014.12.65

Czytaj za darmo! »

A method for calculating impedance boundary conditions reduced parameters at permeable screen surfaces in a quasi-stationary electromagnetic field is presented. Solving a model, spherically symmetric system allowed to obtain dependencies, determining these parameters as functions of the curvature radius of the screened surface, and material parameters of the screen and the screened area. Streszczenie. W pracy zaproponowano metodę obliczania zredukowanych parametrów impedancyjnych warunków brzegowych na powierzchniach ekranów przenikalnych w quasi-stacjonarnym polu elektromagnetycznym. Na podstawie rozwiązania modelowego zagadnienia o symetrii sferycznej otrzymano zależności pozwalające określić te parametry w zależności od promienia krzywizny powierzchni ekranowanej oraz parametrów materiałowych ekranu i obszaru ekranowanego. (Określanie zredukowanych parametrów dla impedancyjnych warunków brzegowych na powierzchniach ekranowanych). Keywords: impedance boundary conditions, permeable screens, harmonic electromagnetic field. Słowa kluczowe: impedancyjne warunki brzegowe, ekrany przenikalne, harmoniczne pole elektromagnetyczne. doi:10.12915/pe.2014.12.65 Introduction Determining distribution of a quasi-stationary electromagnetic field in the presence of conductive bodies remains one of the most intricate problems in technical electrodynamics. Complex, three dimensional geometry of real technical systems provides a challenging task for solving such systems. It is therefore advisable to simplify the problem by developing the impedance boundary conditions (IBC) for surfaces of conductive bodies [1-4]. Then, it is no longer necessary to solve the field equations in the conductive areas, where computations require fine discretization of the areas, and the problem is reduced to seeking a scalar function of a magnetic potential [5-8]. One of the assumptions made when introducing IBC is that all the dimensions of the conductive bodies are si[...]

Applicability assessment for simplified formulas to compute surface impedance at screened surfaces DOI:10.15199/48.2015.12.47

Czytaj za darmo! »

It is well known that when determining surface impedance for screened well conducting bodies errors generated due to underestimated curvature radius of the surface occur. This problem is dealt with in the paper, where calculation results for formulas with the screened surface curvature considered and disregarded are compared. Streszczenie. W pracy przeanalizowano zagadnienie błędu popełnianego przy wyznaczaniu impedancji powierzchniowej ekranowanego ciała przewodzącego, spowodowanego założeniem o małej krzywiźnie powierzchni. Porównano rezultaty obliczeń według dwóch wzorów: uwzględniającego i nieuwzględniającego krzywiznę ekranowanej powierzchni. (Ocena zakresu stosowalności uproszczonych wzorów do obliczania impedancji powierzchniowej na powierzchniach ekranowanych). Słowa kluczowe: quasi-stacjonarne pole elektromagnetyczne, impedancyjne warunki brzegowe, impedancja powierzchniowa, ekrany. Keywords: quasi-stationary electromagnetic field, impedance boundary conditions, surface impedance, screens. Introduction Impedance boundary conditions (IBC) have proven to provide a significant simplification when applied to solving many technical electrodynamics problems at conducting surfaces of the electrodynamic system under analysis [1]. Such conditions express usually approximate relations between electromagnetic field components, or potentials, at boundary surfaces between the conducting and dielectric areas. For low frequency harmonic fields IBC can be noted with two different forms [2, 3], each of them, however, contains a specific factor, such as e.g. surface impedance. One of the basic assumptions made when developing IBC is the condition that all dimensions of the system conducting bodies are significantly larger than their equivalent penetration depth of the electromagnetic field. Thus, to assume IBC at permeable screen surfaces may seem incorrect as their thickness does not meet these criteria. Nevertheless, the author[...]

Macierzowa metoda obliczania parametrów wielowarstwowych ekranów pola elektromagnetycznego DOI:10.15199/48.2015.12.48

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano metodę obliczania rozkładu pola elektromagnetycznego i parametrów ekranów wielowarstwowych, wykorzystującą koncepcję macierzy przejścia. Walorami prezentowanej metody są: prosta procedura numeryczna wielokrotnego mnożenia macierzy 2x2 oraz możliwość bezpośredniego wyznaczenia istotnych parametrów ekranów bez konieczności obliczania pola (bezpośrednio z macierzy przejścia). Abstract. Paper presents proposal of method calculating electromagnetic field distribution and multilayer screens parameters applying transfer matrix concept. The advantages of this method are: simple numeric procedure for 2x2 matrix multiplication and possibility of direct finding important screen parameters without need for field calculation (directly from transfer matrix) (The matrix method of calculating the parameters of multilayer electromagnetic screens). Słowa kluczowe: quasi-stacjonarne pole elektromagnetyczne, ekrany wielowarstwowe, macierze przejścia, impedancja powierzchniowa. Keywords: quasi-stationary electromagnetic field, layered screens, transition matrix, surface impedance. Wstęp Ekranowanie pól elektromagnetycznych jest jednym z najważniejszych zagadnień, zarówno w technice niskich, jaki i wysokich częstotliwości [1, 2]. Wśród znanych metod obliczania parametrów różnego rodzaju ekranów pola elektromagnetycznego można wymienić metodę bezpośrednią, metodę falową [1], metodę analogii z linią długą [2]. Metody te nie nastręczają większych trudności w analizie ekranów jedno- lub dwuwarstwowych, jednak w miarę wzrostu liczby warstw ekranujących (ekranów wykonanych np. z pakietów blach elektrotechnicznych lub innych, o specjalnych zastosowaniach), ich stosowanie staje się kłopotliwe. W niniejszej pracy autorzy proponują do tego celu metodę opartą na koncepcji macierzy przejścia, stosowaną do badania własności periodycznych nanostruktur półprzewodnikowych, jak np. supersieci, czy kwantowe lasery kaskadowe [3, 4, 5]. Metoda cechu[...]

O pewnych właściwościach mieszanych ekranów warstwowych DOI:10.15199/48.2016.12.33

Czytaj za darmo! »

W artykule zwrócono uwagę na kilka interesujących właściwości mieszanych ekranów warstwowych przewodnik/ferromagnetyk. Szczegółowo zbadano ekran dwuwarstwowy - miedź/stal elektrotechniczna. Stwierdzono występowanie plateau w zależności impedancji powierzchniowej w funkcji częstotliwości w takim układzie oraz obniżenie jej wartości poniżej wartości odpowiadającej jednorodnemu ekranowi miedzianemu. Efekt ten pozwala na obniżenie strat w badanym układzie i poprawę właściwości ekranowania o kilkanaście procent. Abstract. The article focuses on some interesting properties of mixed layered conductor/ferromagnetic screens. The two-layer screen: copper/electrical steel was examined in detail. For such a system it was found, that in relation of frequency function on the surface impedance there is a plateau, and surface impedance of analyzed screen reduce its value comparing the value obtained for the homogeneous copper screen. This effect reduces the losses in copper/electrical steel screen system and improves the shielding properties over a dozen percent. (On some properties of mixed layered screens). Słowa kluczowe: ekrany elektromagnetyczne, ekrany mieszane, impedancja powierzchniowa, metoda macierzy przejścia. Keywords: electromagnetic screens, mixed screens, impedance surface, transfer matrix method Wstęp W celu ograniczenia zakłóceń powodowanych zmiennymi polami elektromagnetycznymi, strat mocy, oraz szkodliwych skutków cieplnych w częściach konstrukcyjnych urządzeń elektrycznych stosuje się dwa rodzaje ekranowania - magnetyczne i elektromagnetyczne [1, 2]. Charakter ich działania jest zasadniczo odmienny - ekrany magnetyczne odprowadzają strumień magnetyczny od chronionego obszaru ("przyciągają" go), natomiast elektromagnetyczne osłabiają w nim pole dzięki reakcji pola prądów wirowych ("odpychają" strumień magnetyczny). W przypadkach pól o bardzo dużych koncentracjach (np. w transformatorach energetycznych dużych mocy) stosuje się też[...]

Obliczanie współczynników pojemnościowych układu ciał przewodzących Iteracyjną Metodą Rozwiązań Fundamentalnych DOI:10.15199/48.2018.12.47

Czytaj za darmo! »

Układy elektrostatyczne zawierające N ciał przewodzących w ośrodku liniowym ( = const) charakteryzowane są macierzą współczynników pojemnościowych [C] zdefiniowanej zależnością: (1) CV   Q gdzie [V], [Q] są macierzami kolumnowymi potencjałów ciał przewodzących i ładunków na nich zgromadzonych (odpowiednio). Na podstawie macierzy [C] można łatwo określić pojemności zastępcze układu, co pozwala go modelować obwodem z elementami skupionymi [1, 2]. Stosowana zwykle procedura wyznaczenia elementów macierzy [C] wymaga na ogół N-krotnego powtórzenia następujących kroków: - rozwiązanie równania Laplace’a dla potencjału elektrostatycznego przy warunkach brzegowych (2) 1, 0, , , 1,.., S S n m m n N m n       gdzie Sn - powierzchnia brzegowa n-tego ciała przewodzącego układu,  wyznaczenie składowych natężenia pola elektrycznego E (różniczkowanie potencjału),  określenie rozkładu gęstości powierzchniowej ładunku  ( =  En) na ciałach przewodzących,  obliczanie całek powierzchniowych z funkcji  w celu wyznaczenia ładunków całkowitych zgromadzonych na powierzchniach przewodzących,  obliczanie współczynników macierzy [C] (na podstawie (1)). Alternatywną drogą może być też obliczanie całkowitej energii pola (po wyznaczeniu jego rozkładu), co jednak wymaga obliczania całek objętościowych po całym rozważanym obszarze. Z przedstawionego opisu wynika, że w przypadku trójwymiarowych zagadnień wielu ciał procedura ta może być czasochłonna. W pracy zaproponowano numeryczną procedurę pozwalającą wyznaczać współczynniki pojemnościowe w sposób znacznie prostszy i bardziej efektywny, nie wymagający nawet obliczania rozkładu pola elektrycznego. Jej dodatkową zaletą jest łatwość oceny i kontrola błędu rozwiązania. Proponowana procedura opiera się na idei Iteracyjnej[...]

Stymulacja elektromagnetyczna nerwu błędnego - historia i współczesna praktyka

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zarys problematyki historii i współczesnych zastosowań elektromagnetycznej stymulacji nerwów, na przykładzie stymulacji nerwu błędnego. Współczesne aplikacje medyczne stymulacji nerwu błędnego zostały przedstawione w trzech aspektach: neurologicznym, kardiologicznym i fizjologicznym. Przedstawiono krótką dyskusję na temat możliwości zastosowania stymulacji magnetycznej [...]

 Strona 1  Następna strona »