Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Ewa KORZENIEWSKA"

Elektrownie fotowoltaiczne-aspekty techniczne i ekonomiczne

Czytaj za darmo! »

W poniższym artykule zostały zaprezentowane aspekty ekonomiczne i techniczne inwestycji elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Została poruszona tematyka uwarunkowań ekonomicznych przedsięwzięcia a także przedstawiono porównanie parametrów technicznych podzespołów używanych do realizacji inwestycji. Autorki wyliczyły również efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną uzyskany dzięki wytwarzaniu energii z modułów fotowoltaicznych. Abstract. The article presents the economic and technical aspects of investment of the photovoltaic 1 MW power plant. The economic conditions of the project as well as a comparison of specifications of components used for the investment have been presented in the paper. The authors also calculated the environmental effect expressed in equivalent emissions achieved through the production of energy from photovoltaic modules. (Photovoltaic power plants - technical and economic aspects). Słowa kluczowe: OZE, elektrownia fotowoltaiczna, opłacalność fotowoltaiki, efekt ekologiczny. Keywords: Renewable energy, photovoltaic power, photovoltaics cost-effectiveness, ecological effect. Wstęp Przyjęcie w poszczególnych krajach polityki dla odnawialnych źródeł energii otworzyło szeroką drogę do szacowania całkowitej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Na podstawie źródeł krajowych, uzupełnionych danymi ze źródeł wtórnych, takich jak Eurostat, Urzędu Informacji ds. Energetyki USA (US Energy Information Administration) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej, możliwe jest opracowanie rysu historycznego aż po okres współczesny i prognozowanie trendów produkcji tego typu energii [1]. W pracy zaprezentowano aspekty techniczne i ekonomiczne budowy elektrowni fotowoltaicznej. Aspekty techniczne i ekonomiczne Przegląd Statystyczny gromadzi dane o wytworzonej energii w OZE podawane w TWh, a następnie przedstawia je w postaci skonwertowanej do jednostek przeliczeniowych tzw. Mtoe. Konwersja danych odbywa się z za[...]

Pomiar rezystancji powierzchniowej warstw cienkich o dowolnych kształtach wytworzonych na podłożach elastycznych DOI:10.12915/pe.2014.12.58

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metody pomiarów rezystancji powierzchniowej elektrod cienkowarstwowych wytworzonych na podłożach tekstylnych z wykorzystaniem technologii osadzania próżniowego PVD. Przeanalizowano adekwatność wykorzystania metod pomiaru w zależności od różnych kształtów elektrod. Abstract. The following article presents methods of surface resistance measurement of thin film electrodes formed on flexible substrates with using vacuum deposition technology - PVD. The adequacy of the use of the measurement methods to the different shapes of electrodes was analyzed. (Measurement of surface resistance of thin layers of different shapes produced on flexible substrates). Słowa kluczowe: rezystancja powierzchniowa, próżniowe nanoszenie cienkich warstw, elektrody pomiarowe, metoda Van der Pauwa. Keywords: surface resistance, vacuum deposition of thin layers, measuring electrodes, Van der Pauw method doi:10.12915/pe.2014.12.58 Wstęp Zagadnienie wytwarzania cienkich warstw elektroprzewodzących na elastycznych strukturach nabiera istotnego znaczenia dla wytwarzania specjalizowanych tekstyliów m.in. dla celów bezprzewodowej telediagnostyki i teleterapii [1,2]. Elementem kluczowym w tekstronice [3], jest aplikacja elementów elektrycznych i elektronicznych do wyrobów tekstylnych, z uwzględnieniem wielu czynników. Pierwszym obszarem koniecznym do uwzględnienia jest ochrona sygnału użytecznego przed zakłóceniami wywołanymi wpływem pól elektrycznych i elektromagnetycznych. Równocześnie należy uwzględnić zagadnienia typowo informatyczne takie choćby jak szyfrowanie danych, szybkość i bezpieczeństwo transmisji danych [4]. Dla telediagnostyki wykorzystującej elementy tekstroniczne ważnym jest więc wytwarzanie warstw przewodzących o specjalnie zaprojektowanych i wytworzonych kształtach, które mogą zostać wykorzystane jako integralne elementy systemów elektronicznych zintegrowanych z odzieżą. Kluczowym jest również dokładne określenie ich re[...]

Reprezentacja zagadnień elektromagnetyzmu i bezpieczeństwa pracy w przestrzeni sieciowej DOI:10.15199/48.2016.01.29

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki uzyskane podczas wyszukiwań (maj-czerwiec 2015) danych o publikacjach indeksowanych w bazach bibliograficzno-abstraktowych: Web of Science i Scopus oraz przestrzeni sieciowej: w wyszukiwarkach Google i Google Scholar, w bazach Ebsco, ProQuest i serwisie ResearchGate. Wyszukiwania prowadzono dla afiliacji: All countries i Poland. Zakres prac dotyczył wszystkich lat do 2015 roku włącznie. Wpisując te same zapytania w bazach otrzymano różne wyniki: liczbę publikacji, cytowań, czy wyniki dotyczące aspektu dostępu do pełnego tekstu (Open Access) i występowania w serwisie ResearchGate. Abstract. This paper reports the results of research conducted in May-June 2015 at two databases: the Web of Science CC, Scopus and in Google and Google Scholar and in databases EBSCO, ProQuest and service for scientists ResearchGate. Searches were conducted for affiliation: all countries and Poland, the scope covered all years up to 2015. The same queries gave different results: number of publications, citations, aspect on access to the full text (Open Access), or the occurrence of the site ResearchGate. (Representation of issues of electromagnetism and occupational safety in the network) Słowa kluczowe: bazy bibliograficzne, Web of Science, Scopus, EBSCO, ProQuest, afiliacja, cytowania, open access, ResearchGate. Keywords: bibliographic databases, Web of Science, Scopus, EBSCO, ProQuest, affiliation, citations, open access, ResearchGate. Wstęp Zgodnie z przepisami prawa polskiego środowisko naukowe zobligowane jest do publikacji naukowych, a awans zawodowy naukowców w znacznym stopniu uzależniony jest od ich oceny parametrycznej. Ocena ta zależy między innymi od współczynnika Hirscha, a ten zależny jest od liczby cytowań. Autorzy podjęli próbę prezentacji i analizy wyników uzyskanych na zapytania o informacje o publikacjach i ich występowanie w bazach bibliograficzno-abstraktowych Web of Science Core Colection (WoS CC), Scopus i w [...]

Rok do parametryzacji 2017 - ocena działalności publikacyjnej - informacje, wskazówki DOI:10.15199/48.2016.12.79

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano wyniki analizy sposobu przyznawania punktów dla oceny dorobku naukowego w tym artykułów naukowych, monografii, materiałów konferencyjnych w świetle rozporządzenia MNiSW obowiązującego od stycznia 2017 r. W pracy, poza informacjami dotyczącymi przyszłorocznej parametryzacji, przedstawiono rozważania dotyczące działań, które warto podejmować z wyprzedzeniem w ramach informowania o prowadzonych pracach badawczych i uzyskiwanych wynikach, celem podniesienia wskaźników cytowań, a tym samym zapewnienia dobrej oceny parametrycznej w przyszłości. Abstract: This paper presents the results of a study connected to the manner of conferring points for the assessment of scientific achievements - including the scientific articles, conference proceedings - in regard of the Regulation of the Ministry of Higher Education which will be applicable since January 2017. The considerations are presented relating to operations which should be taken to improve the rates of citations, ensuring good parametric evaluation in the future. (Parameterization 2017 - evaluation of publication activity - information, guidance ). Słowa kluczowe: parametryzacja, ewaluacja, ocena jednostek naukowych, MNiSW, publikacje Keywords: parametrization, evaluation, Ministry of Higher Education, publications Wprowadzenie Ocena parametryczna dotyczy wszystkich jednostek naukowych w Polsce i zagranicą. Każdy kraj ma jednak swoje zasady, które podlegają, zmianie tak jak na przykład miało to miejsce w Czechach w 2014 r. Na świecie natomiast najbardziej znanym rozwiązaniem jest system brytyjski, tzw. REF (Research Excellence Framework), który zastąpił wcześniejszy RAE (Research Assessment Exercise), oparty na ocenie eksperckiej. Zupełnie odmienny od polskiej metody oceny jest ekspercki model (peer review) rozwijany od lat 80-tych ubiegłego wieku, funkcjonujący obecnie jako Research Assessment Excercise (RAE), do którego odnoszą się takie kraje jak Łotwa (Research[...]

Sources of information in the field of electromagnetism and occupational safety: bibliometric and altmetric data DOI:10.15199/48.2017.01.51

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results obtained during the searches conducted in the bibliographic-abstracted databases Web of Science, Scopus, BazTech in May 2016. The results obtained by bibliometric indicators were contribution to write about altmetric indicators. During the work search been done in database BazTech, which however, does not provide data on traditional and altmetrics indicators. The time range was from 2005 to 2015. Results are the contribution to discussion about articles, journals and indicators. Streszczenie. W pracy zaprezentowano wyniki uzyskane podczas wyszukiwań prowadzonych w bazach bibliograficzno-abstraktowych Web of Science, Scopus, BazTech w maju 2016 r. Uzyskane wyniki o wskaźnikach bibliometrycznych były przyczynkiem do przywolania wskaźników altmetrycznych. Podczas prac korzystano także z krajowej bazy BazTech, która jednak nie udostępnia danych o tradycyjnych cytowaniach ani wskaźnikach altmetrycznych. Zakres wyszukiwań dotyczył publikacji z lat 2005-2015. Uzyskane wyniki stanowią wkład do dyskusji na temat artykułów, czasopism i ich wskaźników. (Źródła informacji z zakresu elektromagnetyzmu i BHP - dane bibliometryczne i altmetryczne) Keywords: citations, Impact Factor, Web of Science, Scopus, altmetrics indicators, Open Access Słowa kluczowe: cytowania, Impact Factor (IF), Web of Science, Scopus, wskaźniki altmetryczne, Open Access Introduction For several years, bibliometric indicators are important for evaluation of scientific achievements. Authors still have questions: which databases indexed publications, how much citations they have, in which journals publishing is the best way to get citations, if that matter if journal is Open Access and recently also the questions about altmetrics indicators what is that and if are equal bibliometric. Altmetric information is possibly to get in Scopus and some publishers shares that on WWW, where article is presented. Web of Science shared information about indicato[...]

Impact Factor (IF) true or false? DOI:10.15199/48.2018.01.27

Czytaj za darmo! »

What is the Impact Factor (IF) - that is one of important questions about IF indicator in the last decade in Poland raised by the scientists. The impact factor or simply IF attracted more and more attention according to journals evaluation. For all academic staff and researchers in Poland, whose scientific achievements have been subject to evaluation (parametrisation) for many years and for librarians and information science specialists who do bibliometric searches and analyzes - this indicator is one of the attributes of bibliometrics, incorporated, for example, into magazine ratings, contributes to the positioning of a magazine and determines its position from among other titles including those indexed in the Clarivate Anlytics (before Thomson Reuters) Journal Citation Report (JCR). Hence the race among the authors to publish an article in highly rated journals with Impact Factor, which could be helpful in receiving new citations. Such a race is not a mystery, what predator publishers do, encouraging authors to publish in their Open Access journals [1-3]. In the next part of the paper the authors will discuss: - The fact that Impact Factor is provided on websites of many journals, but not only those indexed in the Web of Science Core Collection - so where is it possible to find IF information? - The fact that authors still receive invitations to publish articles in predatory journals - Predatory publisher lists created by J. Beall - including recommendations for authors (2015) - Examples of journals that provide an IF indicator - both indexed in WoS CC and not - Authentication of journals by placing them on lists (eg. Index Copernicus) or in scientific communication services such as ResearchGate - Whether IF is a real indicator of magazine ratings - What to keep in mind when deciding to publish an article in a journal. Meaning of Impact Factor In the Polish literature, the Impact Factor was introduced in the 1990s, w[...]

Dobór metody do pomiaru rezystancji uziemienia DOI:10.15199/48.2018.12.39

Czytaj za darmo! »

Uziomy mogą być realizowane w postaci pojedynczych elementów poziomych lub pionowych (uziomy skupione) lub w postaci układu złożonego, składającego się z układu uziomów o zróżnicowanej konfiguracji (uziomy otokowe, kratowe, promieniowe). Uziomy w postaci układu złożonego są wykonywane w celu zapewnienia małej rezystancji uziemienia. Przy wykonywaniu uziomów należy zwrócić uwagę na potencjały elektrochemiczne poszczególnych elementów systemu. Gdy system będzie się składał z połączenia uziomu fundamentowego naturalnego (stal w betonie) z uziomem sztucznym, znajdującym się na zewnątrz fundamentu, wykonanym ze stali ocynkowanej, to różnica potencjałów elektrochemicznych między tymi elementami będzie wynosiła około 1V. W wyniku tej różnicy będzie przepływał prąd powodujący korozję stali w gruncie. Uziomy o takiej konstrukcji nie mogą być stosowane a powinny być one wykonane ze stali pomiedziowanej, z miedzi lub ze stali nierdzewnej. Uziemienia punktu neutralnego i przewodów PE (PEN) wykonane w sieciach typu TN oraz uziemienia punktów neutralnych w sieciach typu TT i spełniają równocześnie obie funkcje. Są to więc uziemienia ochronno - robocze, są one oznaczone symbolem RB. Uziemienia zacisków ochronnych urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci typu TT i IT - oznaczone symbolem RA, pełnią jedynie rolę uziemień ochronnych. W Polsce tradycyjnie uziemienia w układach TN nazywało się uziemieniami roboczymi, zaś w układach TT i IT - uziemieniami ochronnymi. Uziemienia ochronne (w tym uziemienia ochronno - robocze) spełniają swoje funkcje przez: 1) przenoszenie potencjału ziemi na uziemione części urządzeń lub obwodów 2) stwarzanie połączenia między częściami uziemianymi a ziemią dla wykorzystania jej jako przewodu powrotnego dla prądu uszkodzeniowego.[1] Rezystancja uziemienia i rezystywność gruntu Charakterystycznym parametrem określającym cechy uziemienia jest jego rezystancja, przy czym rozróżnia się rezystancję statyczną, od[...]

Po co wskaźniki altmetryczne specjalistom z zakresu elektromagnetyzmu i bhp…? DOI:10.15199/48.2019.01.26

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono rolę wskaźników altemetrycznych, zaprezentowano ich rodzaje i próbowano odpowiedzieć na pytania m.in. czy altmetria może być alternatywą dla wskaźników bibliometrycznych dla publikacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz elektromagnetyzmu, wykorzystywanych jako parametry w komunikacji naukowej. Gdzie można znaleźć informacje o wskaźnikach altmetrycznych publikacji, w jaki sposób są udostępniane? Kto powinien zadbać o umieszczanie informacji o nich, czy to jest rola autora czy wydawcy? Czy pracownicy naukowi wiedzą o ich występowaniu, o różnych rodzajach baz, które dostarczają informacji na ich temat? Czy wiedzą, że wskaźniki te są elementem komunikacji naukowej? Czy chcąc uzyskać informacje o wskaźnikach mogą korzystać z jednego źródła informacji, aby uzyskać wszystkie te informacje jednocześnie, czy muszą korzystać z nich rozdzielnie, aby zobaczyć ile Tweetów, pobrań ma dany artykuł? Aby odpowiedzieć na te pytania dotyczące wskaźników altmetrycznych, autorzy przeszukiwali dwie bazy, jako źródła informacji o publikacjach na temat elektromagnetyzmu i bhp - Scopus (Elsevier) oraz Web of Science CC (Clarivate Analytics). Jako przykłady wybrali artykuły, które ukazały się w czasopismach reprezentujących te zagadnienia, indeksowanych w wymienionych bazach, tj. Bioelectromagnetics [Wiley Online Library] i International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) [Taylor&Francis]. Wyszukiwania przeprowadzono we wrześniu 2018 roku. Co to jest altmetria Wskaźniki altmetryczne zostały zaproponowane jako mechanizm pozwalający wskazać publikacje naukowe, których przyrost rok do roku jest coraz większy. Przykładowo, tych zindeksowanych publikacji w bazach, dla afiliacji Poland w bazie Scopus, zindeksowano jest odpowiednio w 2017 r. = 46814, 2016 r. = 45933, a w 2015 r. = 43280. Dane te nie dotyczą całego dorobku publikacyjnego, ale wskazują na stały wzrost rok do roku. Poza bazami publ[...]

Opłacalność inwestycji fotowoltaicznej przedsiębiorstw w świetle nowej ustawy OZE w Polsce DOI:10.15199/48.2020.01.47

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych na świecie, w szczególności fotowoltaiki spowodowany jest wprowadzeniem polityki zrównoważonego rozwoju w większości krajów na świecie opartej na licznych mechanizmach wsparcia dla produkcji energii odnawialnej. Nowe technologie wspierane rosnącą świadomością społeczną i konsekwentnie realizowaną polityką rządową zmienią sposób wytwarzania energii i jej zużycia, aby zaspokoić potrzeby energetyczne rozwijającej się gospodarki światowej. Nie bez znaczenia jest również obniżenie kosztów produkcji modułów fotowoltaicznych, napędzany wzrostem ich produkcji. Inwestycja w PV jako inwestycja ekologiczna stosowana na szerszą skalę przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Należy zwrócić uwagę, iż przeciętna trzyosobowa rodzina mieszkająca w mieszkaniu o powierzchni 100 m2 w budynku wielorodzinnym wykonanym z wielkiej płyty, o przeciętnej izolacji termicznej, zasilanym w ciepło z elektrociepłowni, z temperaturą we wnętrzu pomieszczeń 21 oC, żyjąca w sposób standardowy, kupująca rzeczy nowe długo je użytkując, niezwracająca nadmiernej uwagi na opakowania - przyczynia się do emisji 8 ton CO2 rocznie [1]. Wartość ta powinna być jak najszybciej zmniejszana przy wykorzystaniu wszystkich możliwych rozwiązań technicznych. Kraje Unii Europejskiej postawiły sobie za cel znaczące zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii, tak by spełniony został założony procentowy udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii do roku 2020 [2-9]. Siłą kształtującą zachowania producentów energii w tym również prosumentów, a w konsekwencji zmieniającą politykę poszczególnych krajów jest również presja konkurencyjna, gdzie wydajność, niezawodność i dyscyplina kapitałowa są poszczególnymi składowymi zachowań i podejmowanych decyzji. Polska w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych ma wiele do nadrobienia. Przyjęta dotychczasowa polityka polegała na stopniowej ewolucji i niedo[...]

Symulacja procesu utraty nadprzewodnictwa w trójwymiarowym modelu połączenia metal-nadprzewodnik

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji procesu utraty nadprzewodnictwa w taśmie nadprzewodnikowej z elektrodą lutowaną. W opracowanym modelu założono dominujący charakter procesów cieplnych inicjowanych w połączeniu oraz uwzględniono pełną nieliniową zależność współczynnika przejmowania ciepła od temperatury. Badania symulacyjne zrealizowano w środowisku obliczeniowym COMSOL. Uzyskane rezultaty potwierdziły znaczący wpływ zmienności procesu przejmowania ciepła na charakter symulowanych zjawisk. Abstract. The paper presents the results of the simulation of the loss of superconductivity in superconducting tape with the soldered electrode. The model assumes the dominant nature of thermal processes initiated in the connection, and it includes a full non-linear heat transfer coefficient depending on the temperature. The simulation studies were carried out in COMSOL computing environment. The results confirmed a significant effect of variation of the process of heat transfer to the nature of the simulated phenomena. (Simulation of the loss of superconductivity in a three-dimensional model of the metal-superconductor connection) Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, symulacje komputerowe. Keywords: superconductivity, computer simulations. Wstęp Połączenie metal-nadprzewodnik jest nieodzownym elementem większości aplikacji nadprzewodnikowych w układach silnoprądowych. Niska jakość połączenia, czyli duża i niestabilna wartość rezystancji, może w znacznym stopniu ograniczyć możliwości transportowe obwodu, pomimo zastosowania materiałów nadprzewodnikowych charakteryzujących się dużą wartością prądu krytycznego. Ciepło generowane w połączeniu oraz w samej elektrodzie może spowodować lokalny wzrost temperatury nadprzewodnika, powodując początkowo zwiększenie prawdopodobieństwa pełzania strumienia magnetycznego, a przy znacznym wzroście, nawet przekroczenie temperatury krytycznej i tym samym cieplną utratę nadprzewodnictwa. Opisany proces może ro[...]

 Strona 1  Następna strona »