Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław TOMCZUK"

3D field analysis of amorphous modular transformer under short circuit

Czytaj za darmo! »

The low power transformers are used in many appliances. Traditional core of the transformers consists of thin sheets of high-grade steel, which are electrically separated by a thin coating of insulating material. Cold rolled, grain-oriented silicon steel is usually used to build of the core [2]. They can be stacked or wound. The amorphous ferromagnetic materials were manufactured in the end[...]

Influence of the air gap between coils on the magnetic field in the transformers with amorphous modular cores

Czytaj za darmo! »

Influence of the air gap between coils on the magnetic flux inside the modular amorphous transformers cores has been studied. Finite Element Method (FEM) was used for the 3D field analysis. Calculated fluxes in the columns of the magnetic core have been verified experimentally. Streszczenie. Analizowano wpływ szerokości kanału międzycewkowego na rozkład pola magnetycznego w transformatorach amo[...]

Analiza pola magnetycznego modułowych transformatorów amorficznych przy wymuszeniu nieskompensowanym magnetycznie

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki trójwymiarowych analiz pola magnetycznego w transformatorach amorficznych budowy modułowej przy zasilaniu uzwojeń prądem jednakofazowym. Do obliczeń zastosowano Metodę Elementów Skończonych. Obliczenia indukcji magnetycznej i strumieni zweryfikowano pomiarowo i otrzymano dobrą zgodność wyników. Abstract. The results of 3D magnetic field analysis for modular amorphous transformers under supplying of the windings with uniphase current have been presented in this work. Finite Element Method has been employed. The magnetic flux density and fluxes calculations have been verified by measurements and a good agreement of the results was obtained. (Magnetic field analysis in modular amorphous transformers under non compensated magnetic excitation). Słowa kluczowe[...]

Eddy current losses in magnetic circuit with solid ferromagnetics

Czytaj za darmo! »

Eddy current distributions in solid ferromagnetic bulks were calculated. The tested solid pieces have been settled in the 1-phase amorphous magnetic circuit. Finite Element Method (FEM) was used to create mathematical models for the magnetic field analyses. In this paper, some calculation results were given. Energy losses have been measured and compared with the calculated ones. The verification yields good agreement and rightness of the mathematical modelling. Streszczenie. Obliczono rozkłady prądów wirowych w litych ferromagnetycznych toroidach. Testowane lite elementy umieszczono w 1-fazowym amorficznym obwodzie magnetycznym. Do tworzenia modeli matematycznych dla analiz pola magnetycznego wykorzystano Metodę Elementów Skończonych (MES). W tym artykule podano wybrane wyniki obliczeń. Straty wiroprądowe zostały zmierzone i porównane z obliczonymi. Weryfikacja daje dobrą zgodność i prawidłowość modelowania matematycznego. (Prądy wirowe w obwodzie magnetycznym z litym ferromagnetykiem). Keywords: 3D field analysis, eddy current losses, magnetic circuits, solid iron materials. Słowa kluczowe: 3-wymiarowa analiza polowa, straty z prądów wirowych, obwody magnetyczne, lite materiały żelazne. Introduction Ferromagnetic materials are widely used in industrial appliances. Those materials are divided into soft and hard ferromagnetics. Continuous technical development of the magnetic engineering causes significant improvement of magnetic properties ferromagnetic alloys, and manufacture some new materials. Main properties of soft ferromagnetics are: saturation magnetic flux density, coercive field strength and core losses. Electric circuits, which include magnetic parts, are applied into wide range of frequency from tens Hz till hundred kHz [1]. Especially, core losses are significantly depending on the frequency. Mainly, soft ferromagnetics are used for as 1-phase or 3-phase magnetic cores. Some kind of ferromagnetics are magnetic ceramic o[...]

Simulation for the determination of the hybrid magnetic bearing's electromagnetic parameters DOI:10.15199/48.2017.02.34

Czytaj za darmo! »

Three dimensional field modelling and the simulation results for a hybrid magnetic bearing are presented in the paper. The magnetic field distributions and the values of electromagnetic parameters in the function of the current intensity and the rotor position are given. The aim of the investigation was the determination of the magnetic bearing stiffness through the calculations of the magnetic force acting on the bearing rotor and the flux linkages with the windings. The simulations are important to the actuator designing and determination of its controlling parameters for proper operation of an electric drive system. Streszczenie. W artykule przedstawiono trójwymiarowe modelowanie pola oraz wyniki symulacji dla hybrydowego łożyska magnetycznego. W pracy podano rozkłady pola magnetycznego oraz wartości parametrów elektromagnetycznych w funkcji prądu i położenia wirnika. Celem badań było określenie sztywności łożyska magnetycznego poprzez obliczenia siły magnetycznej działającej na wirnik łożyska oraz strumienia skojarzonego z uzwojeniami. Symulacje są istotne w procesie projektowania siłownika oraz przy określeniu parametrów sterowania dla właściwej pracy elektrycznego systemu napędowego. Trójwymiarowe modelowanie pola oraz wyniki symulacji dla hybrydowego łożyska magnetycznego Keywords: hybrid magnetic bearing, permanent magnet, 3D field analysis, electromagnetic parameters, bearing stiffness. Słowa kluczowe: hybrydowe łożysko magnetyczne, magnes trwały, 3D analiza pola, parametry elektromagnetyczne, sztywność łożyska. Introduction The important features of magnetic bearings, which differ them from other types of bearings are: contactless operation, lack of lubrications, operation in harsh environment and very low losses. These properties contribute to usage of magnetic bearings in many devices such as: flywheel energy storages, electrospindles, blowers, blood pumps and wind generators [1-2]. The principle of the active magnetic beari[...]

Polowe obliczanie parametrów elektromagnetycznych silników liniowych i łożysk magnetycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono obliczenia siły oraz indukcyjności dla dwóch typów aktuatorów o ruchu liniowym. Pierwszym analizowanym obiektem był silnik liniowy tubowy z magnesami trwałymi (PMTLM), natomiast drugim aktywne łożysko magnetyczne (AMB). W celu obliczenia rozkładu pola magnetycznego wykorzystano metodę elementów skończonych. W przypadku silnika liniowego wykorzystano metodę magnetycznego potencjału wektorowego, natomiast w przypadku łożyska metodę T- Ω. Abstract. Calculations of force and inductance for two types of linear motion actuators have been presented in the work. The first object was a permanent magnet tubular linear motor (PMTLM), and the second one was an active magnetic bearing (AMB). In order to calculate the magnetic field distribution, the finite element metho[...]

Porównanie konfiguracji połączeń biegunów w aktywnym 12-biegunowym łożysku magnetycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki porównania dwóch rodzajów konfiguracji cewek dla 12 biegunowego aktywnego łożyska magnetycznego (AMB). Przedstawiono różnice między sztywnościami prądowymi i przemieszczeniowymi dla obu konfiguracji cewek w łożysku. Weryfikację modelu numerycznego wykonano poprzez pomiar indukcyjności cewek oraz siły działającej na wał w AMB. Otrzymano dobrą zgodność porównania wyników analizy numerycznej oraz wyników pomiarów. Abstract. In this work, the results of comparison for two kinds of coil configurations for a 12 pole active magnetic bearing (AMB) are presented. The magnetic flux of each magnetic pole of AMB is determined. Differences between the current and displacement stiffness for both coil configurations of the AMB are shown. Verification of the numerical model was executed by measurement of coil inductance and force acted on AMB shaft. A good agreement between results of numerical analysis and measurement verification has been achieved. (Comparison for two kinds of coil configurations for a 12 pole active magnetic bearing) Słowa kluczowe: łożyska magnetyczne, pole magnetyczne, parametry całkowe pola, magnetyczny potencjał wektorowy. Keywords: active magnetic bearing, magnetic field, field integral parameters, magnetic vector potential. Wstęp Problemy łożyskowania wysokoobrotowych maszyn elektrycznych należą do jednych z najważniejszych zagadnień naukowo-technicznych. W napędach pomp próżniowych, wysokowydajnych obrabiarkach mechanicznych oraz w sprzęcie medycznym coraz większą rolę odgrywają łożyska magnetyczne. Wśród wielu konstrukcji łożysk magnetycznych najczęściej stosuje się takie, których własności ruchowe można kontrolować i zmieniać z wykorzystaniem zaawansowanych układów sterowania. Tak zwane aktywne łożyska magnetyczne najczęściej spotyka się [...]

Shunt Regulation Analysis of The Short-Circuit Inductance based on 3D Magnetic Field in High Reactance Transformer with Movable Shunt DOI:10.15199/48.2019.11.08

Czytaj za darmo! »

A lot of papers and books have already been performed on the calculation of magnetic fields in electrical devices [8]. Many calculations of electromagnetic parameters were carried out also for transformers. The innovative designing of such objects have also been based on analyses of magnetic field distributions using both two-dimensional and three-dimensional mathematical models. It concern also the so called High Leakage Reactance (HLR) transformers. They are special, regulating transformers and they are still used as reliable power sources. For example, they are used in high-current systems [12,13] and for an electric arc excitation. They can supply some welding apparatus and discharge lamps without applying of some electronic devices. In this way, we do not introduce some additional harmonics into a power grid except those resulting from the specificity of the electric arc. HLR transformers as well as other electromagnetic devices are built from a magnetic core formed from thin laminations of magnetic material and from windings fixed on the core. They produce relatively high leakage magnetic flux which splits not only on the windings but also on the armature of those devices. For example, the movable shunt providing the changeable magnetic coupling between primary and secondary windings in HLR transformers makes possible infinitely adjustable secondary voltage to keep the secondary current to be constant. The HLR transformers’ leakage system calculation was started from a two-dimensional field analysis with the Finite Difference Method (FDM) [18]. Due to the unlimited leakage magnetic flux, the 2D method of integral equations was also used [18]. These calculations were mainly related to shortcircuit reactance determination [15, 17]. In order to speed up the design method of HLR transformers the scaled models were also used [23]. 2-D mathematical models well reflect the reality in magnetic flux distribution for sy[...]

Calculation of the transient currents in transformers using field-circuits methods

Czytaj za darmo! »

The Field- Circuit Method (FCM) and the new Modified Time Stepping Finite Element Method (MTSF) as well as classical Time Stepping Finite Element Method (TSF) have been used for the transient current calculations in transformers. The execution times for MTSF and TSF methods have been compared. The novel method (MTSF) is about two times faster than the classical (TSF) method. Two constructions of the 1-phase transformer have been studied. The first one is an amorphous modular transformer (T1) and the second one is the transformer with laminated carbon steel core (T2). The calculated inrush currents were compared with the measured ones. Streszczenie Do obliczeń przebiegów czasowych prądów w transformatorach wykorzystano: Metodę Polowo-Obwodową (MPO), Zmodyfikowaną Metodę Kroku Czasowego (ZMKC) oraz klasyczną Metodę Kroku Czasowego. Porównano czasy obliczeń dla klasycznej Metody Kroku Czasowego (MKC) oraz dla ZMKC wykorzystującej dwuwymiarową analizę polową. ZMKC jest około dwa razy szybsza od MKC. Analizowano dwa 1-fazowe transformatory. Pierwszy to transformator amorficzny budowy modułowej T1, natomiast drugi to transformator tradycyjny z rdzeniem z blachy elektrotechnicznej T2. Otrzymano dobrą zgodność obliczeń z pomiarami. (Obliczenia przebiegów czasowych prądów w transformatorach przy użyciu metod polowo-obwodowych). Słowa kluczowe: Metoda Kroku Czasowego, Metoda Polowo-Obwodowa, prąd załączania transformatora. Keywords: Modified Time Stepping Method, Field-Circuit Method, inrush current of the transformer. Introduction The small power transformers are switch on/off in their operation. In the switching on moments a non-sinusoidal transient inrush current arises. In some cases, the magnitude of the inrush current is several times higher than the operational load current. Its value depends mostly on the voltage magnitude of the supplying source and the residual flux in the transformer core, as well as the current flux derivative called[...]

 Strona 1