Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz SIKORA"

Determination of the effective temperature of soman ions by differential mobility spectrometry.Oszacowanie temperatury efektywnej jonów somanu z zastosowaniem różnicowego spektrometru ruchliwości jonów


  Soman vapors in air (concn. 30 [mikro]g/m3, 30-100°C, humidity 1%) were ionized in differential ion mobility spectrometer to det. the effective temp. of decompn. of dimeric soman ion to monomeric one and then probably to CH2=CHCMe3 at 236°C. The ion intensity decreased with increasing high sepn. voltage. Oszacowano temperaturę efektywną Teff monomeru i dimeru somanu oraz jonu reakcyjnego dla temperatur gazu nośnego 30-100°C. Badania prowadzono za pomocą różnicowego spektrometru ruchliwości jonów DMS. Wyznaczona wartość Teff może być doskonałym parametrem służącym do identyfikacji somanu. Spektrometria ruchliwości jonów IMS (ion mobility spectrometry) jest obecnie często wykorzystywana do wykrywania i identyfikacji związków chemicznych w analizach przemysłowych i środowiskowych. Stosowana jest ona m.in. do detekcji bojowych środków trujących1-3), narkotyków, toksycznych środków przemysłowych4) oraz materiałów wybuchowych5, 6). Wczesne ostrzeganie przed skażeniami jest w obecnych czasach niezwykle ważne, dlatego też konieczne jest rozwijanie technik pomiarowych o dużej czułości i niezawodności. Taką możliwość daje różnicowa spektrometria ruchliwości jonów DMS (differential mobility spectrometry)7-11). W przypadku słabych pól elektrycznych, stosowanych w klasycznych urządzeniach IMS, ruchliwość jonów nie jest zależna od napięcia12). Wzrost wartości natężenia pola elektrycznego prowadzi jednakże do nieliniowości. Zatem ruchliwość jonów zmienia się w funkcji pola elektrycznego. Charakter tych zmian zależy od rodzaju jonów, ich masy, kształtu oraz temperatury efektywnej. Zależność ruchliwości jonów od pola elektrycznego jest opisana równaniem (1)13) (1) w którym K oznacza ruchliwość jonu, cm2/(V∙s), E natężenie pola elektrycznego, V/cm, K0 ruchliwość zredukowaną jonów dla słabego pola elektrycznego, cm2/(V∙s), N liczbę cząsteczek gazu w objętości 1 cm3. Stosunek E/N (liczba Towendsa Td) wyraża stosunek natężenia pola[...]

Effect of temperature on separation of sarin ions in differential ion-mobility spectrometry. Wpływ temperatury na rozdział jonów sarinu (GB) w różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów


  Chem. warfare agent sarin was detd. in air at varing temp. (50-80°C) by differential ion-mobility spectrometry. Iso- PrOH and iso-BuOH were used as dopants for modifying the drift gas at concn. 8 mg/m3. Przebadano zachowanie się jonów sarinu dla temperatur gazu nośnego 50-80°C. Określono wpływ temperatury gazu nośnego na rozmieszczenie pików pochodzących od jonów sarinu bez wprowadzania domieszek do gazu nośnego oraz z dodatkiem 2-propanolu i izobutanolu. Badania prowadzono z wykorzystaniem różnicowego spektrometru ruchliwości jonów DMS.Spektrometria ruchliwości jonów IMS (ion mobility spectrometry) uważana jest obecnie za najbardziej powszechną metodę stosowaną do wykrywania bojowych środków trujących (BST)1-4). Szczególne uznanie wśród technik wykorzystujących ruchliwość jonów znalazła różnicowa spektrometria ruchliwości jonów DMS (differential mobility spectrometry)5-10). DMS poprzednio nazywana była spektrometrią ruchliwości jonów w polu asymetrycznym FAIMS (field asymmetric waveform ion mobility spectrometry) 11, 12). DMS jest metodą wykorzystywaną do separacji jonów na podstawie różnic ruchliwości jonów w dużym i małym natężeniu pola elektrycznego pod ciśnieniem atmosferycznym13). Zależność ruchliwości jonów od pola elektrycznego ma postać równania (1)14): K(E/N) = K0·[1 + α(E/N)] (1) w którym K oznacza ruchliwość jonu, cm2/(V∙s), E [...]

Use of semi-permeable membranes in gaseous analyzers with differential ion mobility spectrometric detection Zastosowanie membran półprzepuszczalnych w analizatorach gazowych z detekcją opartą na różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów DOI:10.12916/przemchem.2014.464


  Polydimethylsiloxane, polyetheramide and poly(ethylene glycol) were deposited from their solutions on a polymer film by dip-coating to produce semipermeable membranes used then for pretreatment of mustard gas and somancontg. wet air before detn. of the warfare agents by differential ion-mobility spectrometry. The polydimethylsiloxane and polyetheramide-coated membranes (5%) showed the best barrier properties against H2O. Przeprowadzono badania nad wykrywaniem bojowych środków trujących (BST) metodą spektrometrii ruchliwości jonów (DMS). Zaobserwowano znaczący, często niekorzystny, wpływ obecności pary wodnej w analizowanym strumieniu gazowym na wynik detekcji, w związku z czym wprowadzono membranowy układ pomiarowy. Podstawowym zadaniem membrany półprzepuszczalnej jest zatrzymanie pary wodnej w analizowanym powietrzu, a przepuszczenie pożądanych substancji. Przetestowano polidimetylosiloksan (PDMS), polieteroamid (PEBAX) i poli(glikol etylenowy) (PEOX). Procesy membranowe stanowią obecnie jedną z prężniej rozwijających się dziedzin nauki i ze względu na swoją dużą uniwersalność znajdują zastosowanie w wielu procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych. W Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii prowadzone są badania dotyczące wykrywania śladowych ilości substancji gazowych za pomocą analizatorów, których działanie oparte jest na różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów (DMS). Dotychczas przeprowadzano testy eksperymentalne dotyczące detekcji śladów m.in. gazów bojowych, materiałów wybuchowych, chloru i amoniaku. Zaobserwowano znaczący (często niekorzystny) wpływ obecności pary wodnej w analizowanym strumieniu analitu, w związku z czym podjęto próbę wprowadzenia membrany półprzepuszczalnej do układu pomiarowego. Metoda różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów wykorzystuje zjawisko nieliniowej zależności ruchliwości jonów od natężenia pola elektrycznego, co schematycznie przedstawiono na rys. 1. W spektrometrze DM[...]

Koncepcja układu zasilania i sterowania prototypowego trójkołowego pojazdu elektrycznego DOI:10.15199/48.2020.02.38

Czytaj za darmo! »

Pojazdy elektryczne w obecnych czasach nie są niczym zaskakującym. Coraz częściej słyszy się o gigantycznych korporacjach w branży automotive kładących nacisk na rozwój elektro-mobilności. Wyścig techniczny między producentami ma na celu umożliwienie użytkownikowi bezproblemowe korzystanie z systemów sterowania, układu napędowego oraz pokonywanie dalekich tras w miarę możliwości.czy masy własnej całego pojazdu. Opierając się na aktualnych badaniach głównym kierunkiem budowy koncepcyjnego pojazdu będzie dobór maszyn typu BLDC lub PMBLDC. Problem doboru odpowiednich układów napędowych spowodowany jest zachowanie możliwie niskiej masy w stosunku do całego pojazdu. Proporcjonalnie do wzrostu ciężaru spada sprawność takich maszyn. Głównym aspektem takiego pojazdu ma być kompaktowość oraz wygoda. Koncepcja układu akumulatorów Problem doboru akumulatorów oraz ładowania pojazdu jest najtrudniejszym elementem w tworzeniu pojazdów elektrycznych. Do tego przeprowadzona analiza rynku w poszukiwaniu najlepszych jakościowo oraz ciągle rozwijających się w tej dziedzinie technologii daje możliwość wyszukania odpowiednich do zastosowania banków energii. Klasyczne akumulatory kwasowo-ołowiowe ze względu na swoją wagę i rozmiary coraz częściej są wypierane chociażby przez baterie Litowo-jonowe, które mogą osiągać pojemość nawet 10kWh umożliwiając podróżnemu przejazdy nawet do 150km. Dodatkowo zestawy banków energii, dlatego też dobór akumulatorów ma kluczowe znaczenie w ramach całej konstrukcji. Rys.3. Wskazanie typów obecnych technologii dotyczących banków energii Najlepszym rozwiązaniem technologicznym były by litowo-żelazowo-fosforanowa (Li-FePO4), łączy w sobie PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 96 NR 2/2020 159 zalety wysokiej wydajności prądowej, długiego czasu eksploatacji, dużej gęstości energetycznej oraz bezpieczeństwa. Są one rodzajem akumulatorów litowojo[...]

Oznaczanie alkoholi za pomocą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów DOI:10.15199/62.2020.2.5

Czytaj za darmo! »

Na zanieczyszczenia powietrza duży wpływ mają anality z grupy lotnych związków organicznych (VOC)1, 2). W monitoringu i analizie takich VOC, jak alkohole wykorzystuje się różne techniki. Wśród nich można wymienić chromatografię gazową (GC)3, 4) i spektrometrię ruchliwości jonów IMS (ion mobolity spectrometry) 5-7). Analizę alkoholi za pomocą spektrometrii ruchliwości jonów opisano w wielu pracach. Han i współpr.8) opisali analizę mieszaniny 6 alkoholi za pomocą IMS. Wyniki badań wykazały, że mogą one być rozdzielone za pomocą IMS. Różnicowe spektrometry ruchliwości9, 10) jonów DMS (differential ion mobility spectrometr) składają się z obszaru jonizacji próbki i części, w której rozdzielane są jony (rys. 1). W obszarze jonizacji umieszczone jest źródło izotopowe emitujące promieniowanie β. Gaz nośny przenosi wytworzone jony poprzez obszar separacji zbudowany z równoległych płytek z naniesionymi elektrodami służącymi do generowania pola elektrycznego prostopadłego do kierunku przepływu gazu. Napięcie między elektrodami składa się ze składowej zmiennej, nazywanej napięciem separującym (SV) i stałego napięcia kompensacyjnego (CV). Napięcie CV i SV przyporządkowano natężeniu pola elektrycznego wyrażonego liczbą Towendsa, Td, (1 Td = 10-17 V∙cm2, wartość natężenia pola elektrycznego podzielona przez liczbę cząsteczek gazu w objętości cm3)11). W pracy odległość pomiędzy elektrodami wynosiła Fig. 1. Ion flow through a differential ion mobility spectrometer Rys. 1. Schemat przepływu jonów przez spektrometr DMS 216 99/2(2020) Dr Tomasz SIKORA roku 2006 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskał w 2012 r. na Uniwersytecie w Perpignan. Jest adiunktem w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii w Warszawie. Specjalność - chemia analityczna. Ppłk dr inż. Michał CEREMUGA w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej im.[...]

 Strona 1