Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Pavel FINDURA"

Zastosowanie regulatora PI o zmodyfikowanej strukturze w procesie sterowania piecem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2018.12.29

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat na rynku energii obserwuje się intensyfikację wysiłków ukierunkowanych na wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w pokryciu zapotrzebowania gospodarki na moc. Niewyczerpanymi rezerwuarami energii odnawialnej są, promieniowanie słoneczne oraz energia wiatru. Wadą tych źródeł energii jest jednak ich rozproszenie, dostępność zróżnicowana terytorialnie i czas występowania nie pokrywający się z okresami zapotrzebowania odbiorców [1,2]. Z wymienionych powodów potencjał wskazanych źródeł nie może być w pełni wykorzystany. W warunkach Polski na uwagę zasługuje produkcja energii poprzez spalanie biomasy. Obecnie udział mocy wytwarzanej w ten sposób w bilansie energii produkowanej ze źródeł odnawialnych wynosi 2,8 TWh [3]. Biomasa najczęściej dostępna jest w postaci pelletu i brykietu [4]. W przypadku tego typu paliwa istotnym parametrem procesu spalania jest temperatura płynięcia popiołu, której przekroczenie powoduje stopienie popiołu i zalanie rusztu w palenisku kotła. Aby nie dopuścić do awarii konieczne jest określenie temperatury płynięcia popiołu dla poszczególnych partii biomasy przeznaczonej do spalania. Możliwe jest zastosowanie do tego celu pieca indukcyjnego i oznaczanie, zgodnie z normą, topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową [5]. Dla dostosowania parametrów pracy pieca do wytycznych, zawartych w dokumencie normatywnym niezbędne jest zaprojektowanie systemu sterowania zapewniającego uwzględnienie indywidualnych cech obiektu sterowania. Podjęto zatem działania zmierzające do określenia podstawowych założeń dla projektu takiego systemu. W ramach nich w programie Matlab®-Simulink sformułowano modele układu sterowania w konfiguracjach z klasycznym regulatorem PID oraz regulatorem PI o zmodyfikowanej strukturze tj. predykcyjnym pPI. Regulator PID przyjęto jako wzorcowy, natomiast pPI stanowił alternatywne rozwiązanie. Cel i zakres Celem pracy była analiza zastosowania algorytmu [...]

Ocena możliwości wykorzystania map przewodności elektrycznej gleby do szacowania zróżnicowania potencjalnego plonu roślin DOI:10.15199/48.2020.02.16

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnego rolnictwa wymaga zastosowania zaawansowanych metod do określenia produktywności przestrzeni rolnej, które prowadzą do identyfikacji i optymalizacji rozwiązań w zakresie mechanizacji [1-4]. Wzrost powierzchni uprawy w ramach jednego pola powoduje, że na wielkość plonu ma wpływ duża liczba czynników [4-6]. Wyznaczenie prawidłowego postępowania podczas uprawy roślin, szczególnie w przypadku technologii rolnictwa precyzyjnego, wymaga pozyskania informacji o czynnikach limitujących plon i uwzględnienie ich podczas siewu, nawożenia, nawadniania, ochrony roślin oraz zbioru kombajnowego [7]. Podstawową informacją o produktywności jest wielkość plonu [4-7]. Cyfryzacja procesów technologicznych w rolnictwie i możliwość analizy dużej ilości danych oraz możliwość precyzyjnego określenia ich umiejscowienia w przestrzeni pola dały możliwość powiązania wielu informacji m.in. o wielkości plonu w postaci monitoringu plonu [4]. Zastosowanie programów do analiz przestrzennych zmiennych determinujących plon i zmienności właściwości gleb umożliwia wyznaczenie strategii postępowania w procesie technologicznym i optymalizację produkcji. Warunkiem koniecznym jest m.in. monitorowanie plonu, które musi być wykonywane przez kilka lat [6]. Wykorzystanie wyników do przygotowania map przestrzennej zmienności wymaga wyznaczenia pozycji na polu i w tym celu dołączany jest komputer polowy z odbiornikiem GPS lub GNSS [8-10]. Pozyskanie informacji o zmienności przestrzennej gleby w stosunkowo krótkim czasie umożliwia zastosowanie czujników mierzących własności elektryczne [4, 11-14]. Pomiary własności elektrycznych gleby bazują na trzech zjawiskach: opór elektryczny, indukcja elektromagnetyczna i reflektometria TDR, ADR i FDR [15]. W przypadku wykonywania pomiarów oporu elektrycznego gleby i reflektometrii wymagany jest stały kontakt elektrod z badanym materiałem [15], co stwarza wiele problemów w przypadku skanowania dużych obszarów.[...]

 Strona 1