Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Konrad KIERCZYNSKI"

Digital filters to separate the first and second harmonics of signals in microprocessor-bases protection of electrical installations equipped with transformers DOI:10.15199/48.2018.07.11

Czytaj za darmo! »

In electrical installations equipped with power transformers when they are turned on with no load under voltage, an inrush of the magnetizing current (IMC) occurs in some cases of voltage recovery after disconnection of external short circuits (SC) and in some other cases. Under the influence of mentioned inrush overcurrent protection of electrical installations might falsely trigger. Prevention is possible either by means of an increase of the current of protection operation (that is not always acceptable), or by the implementation of the protection blocking at the IMC occurrence. The classic way of locking protection when IMC takes place is based on tuning-out by harmonics content. The content of low harmonics in the current can be the criterion for protection actuation, and the presence of the current harmonics of a higher order can indicate the appearance of the IMC and their use to block the action of protection. Various options of the lock, based on the above provision, are presented in [1]. Herewith, one of these implementations involves the use of the amplitude of the second harmonic current of negative sequence and of the amplitude of the current of the first harmonic of direct sequence, according to which a lock parameter is determined [2]. In order to obtain the necessary information, from the corresponding currents with the aid of frequency filters the harmonics with frequencies of 100 and 50 Hz are separated, according to which their sine and cosine orthogonal components (OC) are formed. In accordance with the specified OC or with the readouts of instantaneous values of one of them [3] amplitudes of currents of the first and second harmonics for the subsequent determining of the lock parameter are calculated. The article describes the principle of implementation of the respective filters that makes it possible to obtain eventually current amplitudes of the first and the second harmonics currents and examines [...]

Two-dimensional thermal conductivity of defect-free singlewalled carbon nanotubes DOI:10.15199/48.2016.08.22

Czytaj za darmo! »

Based on the known Debye's model for heat capacity and on the kinetic model for the phonon heat transfer taking into account the length of nanotube and also of the contribution made by phonon-phonon scattering, a heat conduction model of defect-free single-wall carbon nanotube was proposed. Based on this model, the dependences of the two-dimensional thermal conductivity of defect-free single-wall carbon nanotubes on their length and temperature were defined. Streszczenie. Na podstawie modelu pojemności cieplnej Debaye'a oraz modelu cieplnego transferu fononów, biorąc pod uwagę długość nanorurki a także wkład rozpraszania fonon-fonon, zaproponowano model przewodzenia ciepła jednościennych nanorurek węglowych bez defektów. Bazując na tym modelu zdefiniowano zależności dwuwymiarowego przewodnictwa cieplnego jednościennych nanorurek węglowych bez defektów od ich długości. (Dwuwymiarowa przewodność cieplna jednościennych nanorurek węglowych bez defektów). Keywords: carbon nanotube, thermal conductivity. Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, przewodność cieplna. Introduction Due to its good electrical and heat conductivity [1], high values of chemical, thermic and mechanical stability [1, 2], carbon nanotubes (CNTs) are one of the most promising objects of nanoelectronics [1-5]. Despite the huge potential of CNTs application in nanoelectronics as a part of heat-removing devices, known models for calculation of its thermal conductivity provide different results [6-11]. The values of CNTs thermal conductivity determined experimentally also vary significantly [12-14]. A possible reason for this discrepancy is incorrect application of three-dimensional representations of the thermal conductivity and other physical phenomena in two-dimensional structures [15]. We have developed a heat conduction model of defectfree single-wall carbon nanotube (SWСNT). This model is based on the known Debye’s model for heat capacity and on the[...]

Kelvin probe error compensation based on harmonic analysis of measurement signal DOI:10.12915/pe.2014.03.058

Czytaj za darmo! »

Reducing of gap-depended errors of Kelvin probe's measurement signal is achieved by harmonic analysis of measurement signal itself, eliminating the need in optical or other distance measurements. Probe-to-sample gap value is calculated via the signal’s second to first harmonic amplitudes ratio. Gap-depended error compensation can be made in real-time mode as it is shown in the experiment. Streszczenie. Zmniejszanie błędów szczeliny zależnego od sygnału pomiarowego sondą Kelvina uzyskuje się za pomocą analizy harmonicznej samego sygnału pomiarowego, co eliminuje potrzebę używania optycznych lub innych pomiarów odległości. Wartość szczeliny sondy od próbki oblicza się poprzez stosunek amplitud harmonicznych drugiego sygnału do pierwszego. Kompensacja błędu szczeliny może odbywać się trybie czasu rzeczywistego, jak pokazano w doświadczeniu. (Kompensacja błędu sondy Kelvina na podstawie analizy harmonicznej sygnału pomiarowego). Keywords: Kelvin probe, contact potential difference, harmonic analysis, measurement errors. Słowa kluczowe: sonda Kelvina, stykowa różnica potencjałów, analiza harmoniczna, błędy pomiarowe. doi:10.12915/pe.2014.03.58 Introduction A high-resolution Scanning Kelvin Probe (SKP) technique is contactless work function (WF) or contact potential difference (CPD) measurements demands the use of extremely small size capacitor probe [1]. Reducing the probe tip area and therefore the probe-to-sample capacitance leads to the rapid growth of stray capacitance influence [2]. The most common way to solve this problem is to reduce the probe-to-sample gap [3] which can be about the same size as surface roughness. It can lead to additional measurement errors due to non-stability of the gap value. Due to the complexity of theoretical calculations these errors are usually estimated experimentally or even ignored. This approach is appreciable for low-resolution probes, but for high-resolution ones gap-dependent errors [...]

Controlling the characteristics of photovoltaic cells based on their own semiconductors DOI:10.15199/48.2015.08.21

Czytaj za darmo! »

The features of photovoltaic cells with their own photoconductivity in semiconductors with deep-level multiply-charge impurity have been considered. The use of such structures can significantly extend the dynamic range of sensitivity and gain new functional properties of single-element photoelectric receivers. Photovoltaic converters based on semiconductors with deep-level multiply-charge acceptor type impurity enable devices with a wider functionality, whereas the structure with multiply-charge donor type impurity has better linearity of energy performance. In the development of photoelectric receiver with advanced functionality features the model of recombination processes in multiply-charge impurity in a wide range of optical radiation power density has been used. Streszczenie. W pracy przedstawiono właściwości fotoelektrycznych przetworników z samoistną foto przewodnością na bazie półprzewodników z głęboką wieloładunkową domieszką. Wykorzystanie takich struktur pozwala w sposób istotny rozszerzyć zakres dynamicznej czułości i otrzymać nowe funkcjonalne właściwości fotodetektorów. Przetworniki fotoelektryczne na bazie półprzewodników z głęboką wieloładunkową domieszką typu akceptorowego pozwalją zbudować urządzenia o szerszej funkcjonalności, a struktury z wieloładunkową domieszką typu donorowego mają lepszą liniowość charakterystyki energetycznej. Przy projektowaniu foto odbiorników z rozszerzonymi funkcjonalnymi możliwościami wykorzystano model rekombinacyjnych procesów na wieloładunkowej domieszce w szerokiej skali gęstości mocy promieniowania optycznego. (Kontrolowanie charakterystyk przetworników fotowoltaicznych w oparciu o półprzewodniki) Keywords: photoelectric converter, switching characteristics, intrinsic conductivity, multiply charge impurity, charge state. Slowa kluczowe: przetwornik fotoelektryczny, przełączenia charakterystyk, konduktywność samoistna, wieloładunkowa domieszka, stan ładunkowy. Introduction Photoelectric co[...]

Monitoring of residues of sulfonylurea herbicides and their metabolites in agricultural soils Monitoring pozostałości herbicydów z grupy sufonylomoczników i ich metabolitów w glebach rolniczych DOI:10.15199/62.2015.12.33


  Zidentyfikowano pozostałości dwóch handlowych herbicydów oraz czterech produktów ich metabolizmu w glebie rolniczej, stosując wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną ze spektroskopią mas.Herbicydy są w rolnictwie szeroko stosowane. Ich pozostałości i metabolity pozostają w glebie i stwarzają problemy środowiskowe z powodu swej toksyczności. Z tego powodu niezbędny jest dokładny monitoring ich obecności w glebach rolniczych i przyległych wodach. Obecnie przepisy prawne szczegółowo określają dopuszczalną zawartość herbicydów w produktach spożywczych w wielu krajach, a wymagania te są stale uściślane i zaostrzane. Przepisy prawne stymulują intensywne wysiłki w kierunku opracowania skutecznych metod chemicznej analizy gleby i wód, które umożliwiłyby kontrolę zanieczyszczenia gleby i bezpieczeństwa żywności. Herbicydy z grupy sulfonylomoczników zostały wybrane jako przedmiot badań, gdyż są one szeroko i często stosowane w praktyce rolniczej do zwalczania chwastów w różnych uprawach roślin. Co roku są wciąż rejestrowane nowe herbicydy z tej grupy. Według doniesień literaturowych herbicydy sulfonylomocznikowe są nietrwałe zarówno w kwaśnym, jak i w silnie alkalicznym środowisku. Równocześnie powstają bardziej stabilne półprodukty ich degradacji. Mogą one również wykazywać aktywność biologiczną oraz właściwości toksyczne1, 2). Dokładny monitoring resztkowych ilości sulfonylomoczników i pośrednich produktów ich degradacji jest niezbędny, aby uniknąć zagrożeń środowiskowych i zapewnić wysoką jakość produktów spożywczych.Two residual herbicides and 4 prods. of their metabolism were extd. from soil with CH2Cl2 and identified by high-performance liq. chromatog. with mass spectroscopy. The herbicides are widely used in agriculture. Their residues and metabolites remain in the soil and pose environmental problems because of their toxicity. Therefore, an exact monitoring of their presence in agricultural soils and adjacent waters is [...]

 Strona 1