Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Józef PASKA"

Analysis and evaluation of electric power system reliability

Czytaj za darmo! »

In this paper the approaches, models and tools to the electric power system reliability assessment on the first two hierarchical levels (generation subsystem, generation and transmission system) are described and assessed. The special attention was paid to computer programs: GRA (Generating Reliability Assessment) for generation adequacy evaluation, and TRELSS (Transmission Reliability Evaluatio[...]

Electric power system reliability optimization

Czytaj za darmo! »

Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalization of description of electric power system reliability level optimization is done as well as its p[...]

Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym i ich zdolność do pokrywania obciążenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono stan aktualny i perspektywy elektrowni wiatrowych, zagadnienia przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych oraz wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny. Zaprezentowano także zdolność elektrowni wiatrowych do pokrywania obciążenia. Abstract. In the paper present state and perspectives of wind power plants are described, as well as main issues and schemes for their grid integration and influence of wind power plants on electric power system. Also the load carrying capability of wind power plants is presented. (Wind power plants in electric power system and their load carrying capability). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo elektroenergetyczne, niezawodność systemu elektroenergetycznego, zdolność do pokrywania obciążenia, ele[...]

Dziś i jutro metodyki analiz niezawodności systemu elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu metodyki analiz niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz zasygnalizowano nowe trendy w tym zakresie. Przedstawiono definicję niezawodności systemu elektroenergetycznego i jej związki z bezpieczeństwem elektroenergetycznym i jakością dostawy energii elektrycznej. Omówiono dostępne modele, metody i narzędzia komputerowe. Abstract. In this paper the review of the state-of-art of electric power system reliability analyses methodology as well as the new trends are given. The definition and the relationships between electric power system reliability and electric energy security and quality of electricity supply are presented. The available models, methods and computer tools are discussed. (Today and tomorrow of analyses’ methodology of electric power system reliability). Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, niezawodność, metodyka analiz Key words: electric power system, reliability, analyses’ methodology Niezawodność systemu elektroenergetycznego Według NERC (North American Electric Reliability Council), CIGRE i UCTE niezawodność systemu elektroenergetycznego (SEE) to pojęcie ogólne, obejmujące wszystkie miary zdolności systemu, zwykle wyrażone jako wskaźniki liczbowe, do dostarczania do wszystkich punktów zapotrzebowania energii elektrycznej o parametrach w granicach przyjętych standardów oraz w żądanych ilościach [2-8, 12-14, 17]. A zatem, jest to poziom funkcjonowania elementów systemu (i systemu jako całości), skutkujący dostarczaniem do odbiorców (klientów) energii elektrycznej w wymaganej ilości i o parametrach mieszczących się w granicach ustalonych standardów. Niezawodność może być mierzona przez częstość, czas trwania i poziom niekorzystnych zjawisk. Niezawodność systemu elektroenergetycznego jest określona przez jego zdolność do zapewnienia zasilania odbiorców energią elektryczną o odpowiedniej jakości. Niezawodność systemu elektroenergetycznego, o[...]

Zasobniki energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym - zastosowania i rozwiązania

Czytaj za darmo! »

W energetyce zawodowej od dawna wykorzystuje się zasobniki energii, jakimi są systemowe elektrownie wodne pompowe oraz akumulatory. Do nowych technologii umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej należą: pneumatyczne zasobniki energii (CAES - Compressed Air Energy Storage), zasobniki kinetyczne (FES - Flywheel Energy Storage), superkondensatory (Supercapacitors), nadprzewodzące zasobniki energii (SMES - Superconducting Magnetic Energy Storage), rewersyjne ogniwa paliwowe (RFC - Reversible Fuel Cells). Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej charakteryzują się różnymi właściwościami technicznymi i parametrami ekonomicznymi, warunkującymi możliwości ich zastosowania. W artykule przedstawiono stan obecny, rolę, rozwiązania i możliwości wykorzystania zasobników energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym a także kryteria oceny i wyboru urządzeń i układów do magazynowania energii elektrycznej. (Electricity storage systems in electric power system - applications and solutions). Abstract. The energy storage systems such as pumped hydro power plants and chemical batteries are used in power industry for long time. The relatively new electrical energy storage technologies are: compressed air energy storage (CAES), kinetic energy storage (FES - Flywheel Energy Storage), supercapacitors, superconductive energy storage (SMES - Superconducting Magnetic Energy Storage), reversible fuel cells (RFC). Devices for storing electrical energy have different technical properties and economic parameters, conditioning possibilities of their application. The article presents the current status, role, solutions and possibilities of using energy storage systems in electric power system as well as the criteria for evaluation and selection of equipment and systems for storing electricity. Słowa kluczowe: zasobniki energii elektrycznej, zastosowania i rozwiązania, system elektroenergetyczny Keywords: electricity storage systems, appli[...]

Niezawodność krajowego systemu elektroenergetycznego i ciągłość zasilania odbiorców DOI:10.15199/74.2015.7.1


  Według ENTSO-E (d. UCTE), CIGRE i NERC (North American Electric Reliability Corporation) niezawodność systemu elektroenergetycznego (SEE) to pojęcie ogólne, obejmujące wszystkie miary zdolności systemu (zwykle wyrażone jako wskaźniki liczbowe) do dostarczania do wszystkich punktów zapotrzebowania energii elektrycznej o parametrach w granicach przyjętych standardów oraz w żądanych ilościach [3-4, 9-16, 21, 23-24, 27]. A zatem, jest to poziom funkcjonowania elementów systemu (i systemu jako całości), skutkujący dostarczaniem do odbiorców (klientów) energii elektrycznej w wymaganej ilości i o parametrach mieszczących się w granicach ustalonych standardów. Niezawodność może być mierzona przez: częstość, czas trwania i poziom niekorzystnych zjawisk. Niezawodność systemu elektroenergetycznego Niezawodność systemu elektroenergetycznego, obejmującego urządzenia wytwórcze i przesyłowe, powinna uwzględniać dwa podstawowe aspekty funkcjonalne systemu - wystarczalność (adequacy) i niezawodność operacyjną*) (operational reliability), przy czym przez wystarczalność rozumie się zdolność systemu do pokrycia zagregowanego zapotrzebowania na moc i energię wszystkich odbiorców przez cały rozpatrywany okres, przy uwzględnieniu planowych i nieplanowych odstawień elementów systemu. Niezawodność operacyjna - jest to zdolność systemu do funkcjonowania (w tym zachowania integralności) i realizacji swych funkcji, pomimo występowania nagłych zakłóceń, jak np. zwarcia lub nagłe, awaryjne odstawienia elementów systemu. Wystarczalność określa zatem zdolność systemu do pokrycia zapotrzebowania w stanach ustalonych, niezawodność operacyjna zaś - do przetrwania stanów przejściowych. W praktyce, pojęcie niezawodności systemu elektroenergetycznego obejmuje zarówno zagadnienia wystarczalności jak i niezawodności operacyjnej. Pierwsze dotyczy długoterminowego podejścia do problemu niezawodności i należy głównie do sfery zainteresowań działów planowania. Drugi[...]

Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii

Czytaj za darmo! »

Odnawialne źródła energii (OZE), w tym elektrownie wiatrowe, mają wysoki priorytet promocji w polityce energetycznej Unii Europejskiej, jak również Polski. Rosnący udział odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej (GR), z założenia, ma służyć poprawie niezawodności dostawy energii elektrycznej do odbiorców. W referacie skoncentrowano się na problemie poprawy dyspozycyjności OZE na prz[...]

Ogniwa paliwowe przyszłością wytwarzania energii elektrycznej i ciepła?

Czytaj za darmo! »

Ogniwa paliwowe są bezpośrednimi przetwornikami energii chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój tej technologii. Są z nią również wiązane duże nadzieje, jeśli chodzi o wykorzystanie w elektroenergetyce, do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W artykule omówiono problematykę pozyskiwania, magazynowania i transportu wodoru, dokonano też przeglądu podstawowych typów ogniw paliwowych, ich charakterystyk i ograniczeń. Przedstawiono stosowane rozwiązania i podjęto próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie artykułu. Abstract. The fuel cells are electrochemical devices which convert chemical energy of a fuel directly into electrical energy and heat. In last years dynamic development of fuel cell technology is observed. The fuel cells are probably the best future technology for electric power and heat production. The paper describes issues of hydrogen production, storage and transportation as well as different fuel cell technologies, some application areas in energy industry and barriers for fuel cell use. Authors tried to answer title question of article. (Are fuel cells the future of electricity and heat generation?) Słowa kluczowe: energetyka wodorowa, ogniwa paliwowe, generacja rozproszona, kogeneracja, układy hybrydowe ogniwo paliwowe - turbina gazowa Key words: hydrogen energy industry, fuel cells, distributed generation, cogeneration, hybrid fuel cell - gas turbine power systems Wstęp Obecnie rozwój różnego typu ogniw paliwowych przebiega w bardzo dynamiczny sposób. Ogniwa paliwowe, wykorzystujące jako paliwo wodór, są dziś postrzegane jako przyszłościowe źródło energii, dzięki któremu będzie można rozwiązać większość problemów z jakimi obecnie boryka się energetyka globalna. Podstawowymi przesłankami przemawiającymi za masowym (szerokim) wykorzystaniem tej technologii jest możliwość znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i dywersyfikacja pierwotnych nośników energii[...]

Niezawodność podzespołów elektrowni wiatrowych

Czytaj za darmo! »

Polityka energetyczna Unii Europejskiej, jak również Polski nadaje wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii wysoki priorytet promocji. Ma miejsce dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł, w szczególności energetyki wiatrowej. Rosnący udział generacji rozproszonej, z założenia, ma służyć poprawie niezawodności dostawy energii elektrycznej do odbiorców. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące modeli niezawodności jednostek wytwórczych, niezawodności elektrowni wiatrowych i ich podzespołów. W niezawodności elektrowni wiatrowych wyróżniono: niezawodność technologiczno-strukturalną wynikającą z właściwości, budowy i układu urządzeń (podzespołów) składających się na elektrownię wiatrową i jej połączenie z siecią elektroenergetyczną; niezawodność produkcyjną wynikającą z losowej zmienności zdolności wytwórczej (mocy generowanej) w zależności od prędkości wiatru. Abstract. Development of using of renewable energy sources is very important objective within the European Union. EU and national energy policy treat them in priority way. In result strong development of using of renewable energy sources, especially wind power plants, takes place. The rising share of distributed generation, in assumption, should give improvement of customers’ supply reliability. In the paper chosen issues concerning reliability models of generating units, reliability of wind power plants and their components were presented. In wind power plants’ reliability were distinguished: technological-structural reliability, resulting from characteristics, structure and scheme of devices (components) forming wind power plant and its connection to the electric power network; productive reliability resulting from stochastic variability of generation capability in relation to wind speed. (Reliability of wind power plants components.) Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektrownie wiatrowe, niezawodność, modele i wskaźniki niezawodności. Keywords: renewab[...]

 Strona 1  Następna strona »