Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Paweł JABŁOŃSKI"

Cylindrical conductor in an arbitrary time-harmonic transverse magnetic field

Czytaj za darmo! »

A long cylindrical conductor in an arbitrary time-harmonic transverse magnetic field is considered in the paper. The source magnetic vector potential near the conductor is expressed as power series in the cylindrical coordinates. By using the method of separation of variables, the magnetic field inside and outside the conductor as well as the eddy currents and Joule’s power losses were determined. The dependency of Joule’s power losses due to n-th spatial harmonic was investigated as a function of various parameters. Streszczenie. Rozważono długi cylindryczny przewodnik w dowolnym poprzecznym harmonicznym polu magnetycznym. Potencjał wektorowy źródłowego pola magnetycznego przedstawiono w postaci szeregu potęgowego i metodą rozdzielania zmiennych określono pole magnetyczne, prądy wirowe oraz straty mocy. Przeanalizowano zależność strat mocy od n-tej harmonicznej przestrzennej w funkcji różnych parametrów. (Długi cylindryczny przewodnik w dowolnym poprzecznym harmonicznym polu magnetycznym) Keywords: time-harmonic magnetic field, eddy currents, power losses, cylindrical conductor. Słowa kluczowe: harmoniczne pole magnetyczne, prądy wirowe, straty mocy, przewodnik cylindryczny. Introduction Infinitely long, straight conductors of constant crosssection are often models of many real configurations with electromagnetic field, e.g. power lines, transmission lines, material samples in induction heating. Such configurations have been widely discussed in literature, e.g. [1-5]. This paper is a generalization of the considerations from [1-3], which concern an infinitely long, straight wire of circular cross-section exposed to an external, time-harmonic magnetic field generated by a current in another parallel wire. To find out the eddy currents in the first wire, a power series expansion of the magnetic vector potential due to the second wire was used there. This approach is generalized here by considering an external transverse ma[...]

Approximate BEM analysis of a thin magnetic shield of variable thickness

Czytaj za darmo! »

The paper presents an approximate method of analysis of magnetic field in a thin magnetic shield of variable thickness. The method of analysis is a hybrid method based on the boundary element method (BEM) and an approximate analytical solution for the shield. Such an approach allows avoiding significant numerical errors and reducing the computation time as well as the memory used. Streszczenie. Praca przedstawia przybliżoną metodę analizy pola magnetycznego cienkościennego ekranu magnetycznego o zmiennej grubości. Metoda analizy jest metodą hybrydową wykorzystującą metodę elementów brzegowych oraz przybliżone rozwiązanie analityczne w obszarze ekranu. Proponowane podejście pozwala uniknąć znacznych błędów numerycznych oraz zmniejsza czas obliczeń i obciążenie pamięci operacyjnej. (Aproksymacyjna metoda elementów brzegowych w analizie cienkich warstw magnetycznych o zmiennej grubości) Keywords: boundary element method, magnetic shielding, thin shells. Słowa kluczowe: metoda elementów brzegowych, ekranowanie magnetyczne, cienkie warstwy. Introduction Thin layers whose material properties differ from the properties of surrounding media are met in many real configurations, e.g. magnetic or electromagnetic shields, walls of biological cells, human skin, painting shells, dirty or dusted surfaces. Modeling the electromagnetic field in such configurations often requires using a numerical method due to geometrical complexity or other aspects. However, thin layers are always troublesome in numerical analysis and often require special treatment, e.g.  very fine discretization of the layer and its surroundings,  using a special kind of elements (e.g. air gap elements in the Finite Element Method),  transforming the governing equations to more applicable in the considered case,  using a hybrid method. Many of the considered types of problems could be efficiently solved with use of the Boundary Element Method (B[...]

POLEKO 2011


  W dniach 22-25 listopada 2011 roku w Poznaniu trwały XIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. To największe wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo- -Wschodniej, które gromadzi specjalistów ochrony środowiska z kraju i ze świata. Targi umożliwiają pokazanie nowych technologii, nawiązanie kontaktów oraz służą wymianie doświadczeń, propagowaniu nowych trendów i ekologicznych inicjatyw. Na powierzchni 17 tys. m2 blisko 700 wystawców z 19 krajów reprezentowało takie sektory branżowe, jak: woda i ścieki, energia konwencjonalna oraz energia odnawialna, odpady i recykling, powietrze, hałas i wibracje, zmiany klimatu, rewitalizacja i rekultywacja, budownictwo komunalne i energetyczne, doradztwo i instytucje ochrony środowiska, edukacja ekologiczna. Na POLEKO wydzielone zostały ekspozycje, znane już z minionych lat: Salon C - zystej Energii - tematyka energii wiatrowej, wodnej i słonecznej, wód geotermalnych, pomp cieplnych, biopaliw, biomasy i urządzeń do jej spalania, pelet, biopaliw płynnych oraz biogazów, - Salon Recyklingu - rozwiązania z zakresu gromadzenia, sortowania i odzysku odpadów przemysłowych, takich jak: papier, karton, plastik, guma, szkło czy drewno, a także metali, materiałów budowlanych z rozbiórki, złomu samochodowego, - salon Aparatura Kontrolno-Pomiarowa - dotyczy urządzeń przeznaczonych do pomiarów, analiz laboratoryjnych i kontroli jakości wody, ścieków, powietrza i hałasu, - salon Nauka dla Środowiska - skupia ofertę jednostek naukowych oraz innych instytucji działających w sferze szeroko rozumianej ekologii. W konferencji inaugurującej otwarcie Targów obok Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, wzięli udział także: Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, Mariusz Klimczak, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA, Jacek Chrzanowski, prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Andrzej Byrt, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznański[...]

Approximate BEM analysis of a thin electromagnetic shield of variable thickness

Czytaj za darmo! »

The paper concerns an approximate analysis of an electromagnetic shield of variable thickness. The method is based on the boundary element method (BEM), but to avoid nearly singular integrals the analysis uses a semi-analytical solution for the shield. This makes the numerical errors smaller, and also reduces the memory used and the computation time. Streszczenie. Praca dotyczy przybliżonej analizy ekranu elektromagnetycznego o zmiennej grubości. Proponowana metoda wykorzystuje metodę elementów brzegowych (MEB), ale w celu uniknięcia całek prawie osobliwych w obszarze ekranu stosuje się rozwiązanie półanalityczne. Powoduje to nie tylko zmniejszenie błędów numerycznych, ale także redukuje zapotrzebowania na pamięć operacyjną i czas obliczeń. (Przybliżona analiza cienkościennego ekranu elektromagnetycznego o zmiennej grubości za pomocą MEB). Keywords: boundary element method, electromagnetic shielding, thin shells. Słowa kluczowe: metoda elementów brzegowych, ekranowanie elektromagnetyczne, cienkie warstwy. Introduction Thin layers are elements of many real configurations, e.g. magnetic or electromagnetic shields, human skin, dirty or dusted surfaces. Material properties of thin layer and the surrounding environment can differ much and significantly affect the electromagnetic field distribution. Owing to geometrical complexity, and maybe other aspects, such configurations can be analyzed or optimized only via numerical methods. Unfortunately, thin layers are almost always sources of difficulties in numerical methods. The first solution coming on mind is to use a very fine discretization. This is not always a remedy, because it implies a relatively large system of equations, and numerical errors of the solution can be significant or even unacceptable. Therefore thin layers require a special treatment, e.g. using air gap finite element or transforming the governing equations to more applicable form for the considered thin layer. Many [...]

Rewitalizacja górnej Wisły


  W dniu 11 września 2012 roku w Oświęcimiu odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego". Realizatorem projektu jest Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2015 i ma na celu ochronę bioróżnorodności starorzeczy Wisły oraz popularyzację ich walorów przyrodniczych w Małopolsce. Wynikiem tych prac ma być wzrost społecznego zainteresowania doliną Wisły jako miejsca rekreacji i ważnej ostoi przyrody oraz szerzenie idei jej ochrony. Projekt przyczyni się do odnowienia i zachowania walorów starorzeczy Wisły. Będą to działania inwestycyjne, prawne, edukacyjne, informacyjne oraz promocyjne skierowane do społeczności i władz lokalnych, instytucji edukacyjnych i turystów. Projekt jest współfi nansowany przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Obecny stan Przeprowadzona w XX wieku regulacja spowodowała, że dolina górnej Wisły utraciła swój naturalny charakter. Koryto zostało wyprostowane, meandry zostały poprzecinane wałami przeciwpowodziowymi. Rozwój przemysłu, rolnictwa i związane z nim chemiczne skażenie rzeki oraz odprowadzanie nieczyszczonych ścieków komunalnych stopniowo pogłębiały degradację rzeki. Regulacja Wisły spowodowała powstanie sztucznych starorzeczy, położonych częściowo na zawalu, a częściowo w międzywalu. Niestety zbiorniki te stopniowo zanikają, postępuje ich degradacja, są też świadomie niszczone. Budowa Zbiornika Goczałkowickiego i wyrównanie przepływów zahamowało naturalne odnawianie starorzeczy podczas wiosennych i letnich wezbrań. Szybko zarastają, gdyż brak naturalnych zalewów. Ma na to także wpływ obniżanie się koryta Wisły m.in. przez wydobywanie kruszywa z rzeki. Starorzecza są też zasypywane podcza[...]

Approximate BEM analysis of time-harmonic magnetic field nearby current-lines in thin shield

Czytaj za darmo! »

Rozpatruje się możliwość zastosowania przybliżonego modelu obliczeniowego do analizy pola magnetycznego przewodów z prądem umieszczonych wewnątrz cienkościennej przewodzącej osłony. W tym celu wykorzystuje się metodę elementów brzegowych (MEB), lecz ze względu na założenie o małej grubości osłony pole wewnątrz niej wyraża się teoretyczną zależnością przybliżoną. Pozwala to zmniejszyć nakład obliczeń, a także uniknąć ewaluacji całek prawie osobliwych. Abstract. This paper focuses on a possibility of using an approximate computational model in the analysis of the magnetic field around a current lines enclosed in a thin conductive shield. The model uses the boundary element method (BEM), but the field in the shield is expressed with an approximate expression due to small thickness of the shield. This reduces the computational effort and avoids evaluating the nearly-singular integrals. (Przybliżona analiza harmonicznego pola magnetycznego przewodów z prądem w cienkościennej osłonie za pomocą MEB). Słowa kluczowe: MEB, harmoniczne pole magnetyczne, linie osłonięte, struktury cienkościenne. Keywords: BEM, time-harmonic magnetic field, enclosed lines, thin bodies. Introduction Analysis of magnetic field in current lines is a subject o many papers, i.e. [1-3] to name a few. Realistic configurations, like current lines enclosed in conductive shields, often require a use of numerical methods. If the shields are relatively thin, they can be troublesome in numerical analysis. In FEM, for example, they require a very fine mesh, in BEM - result in nearly singular integrals, the numerical evaluation of which can be very inaccurate. Therefore, thin shields require special treatment [4-9]. This paper show one of possible approaches. Problem description and governing equations A set of long, parallel wires with time-harmonic currents I1, I2, …, IK of angular frequency ω is enclosed in a thin conductive shield Ωs, the thickness of whic[...]

Use of BEM in electroconductive field analysis nearby thin highly conductive bodies

Czytaj za darmo! »

The analysis of electroconductive field nearby thin highly conductive bodies is considered in this paper. The model uses the boundary element method (BEM), but it simplifies the analysis by using a limiting version of the boundary integral equation. The model can be used in the analysis of current density distribution in electrolyte nearby thin electrodes or metallic sheets. Streszczenie. W artykule rozpatruje się sposób analizy pola przepływowego w pobliżu cienkich dobrze przewodzących warstw. Model wykorzystuje metodę elementów brzegowych (MEB), ale upraszcza analizę poprzez zastosowanie granicznej postaci równania całkowo-brzegowego. Można go zastosować na przykład do analizy rozkładu gęstości prądu w elektrolicie w otoczeniu cienkich elektrod lub blach. (Zastosowanie MEB do analizy pola przepływowego w pobliżu cienkich dobrze przewodzących ciał). Keywords: thin bodies, good conductors, electroconductive field, BEM. Słowa kluczowe: cienkie warstwy, przewodniki, pole przepływowe, MEB. Introduction Many real configurations contain bodies in the form of thin layers, shells or sheets. Examples are external shells of cars, planes, submarines, sheet metals, plates, some types of electrodes in electrolyte, equipment casings, etc. Such bodies are often called “thin bodies", and can be described as those whose one of the dimensions is much smaller than the others. Due to complexity of such configurations the analysis of electromagnetic field in them usually require a use of numerical methods. No matter which numerical method is to be used, thin bodies often require a special treatment. In FEM, for example, they generate a very fine mesh and result in a large system of equations. Since the problem is linear, BEM can be also used, especially if the domain is theoretically unbounded. In the conventional BEM, however, the problem of accuracy in evaluation of so called nearly singular integrals appears. It originates from the form of t[...]

Reduced Boundary Integral Equation for the Laplace, Poisson and Helmholtz Equations in Annular Region DOI:10.15199/48.2018.12.41

Czytaj za darmo! »

Mesh reduction is an important trend in computational methods. One of the methods belonging to that line is the boundary element method (BEM), e.g. [1-3]. It originates from the boundary integral equation (BIE), which describes the problem via the fundamental solution and the boundary values of field. The main reason of using it seems the fact of lowering the dimension of a problem. This results in smaller number of equations. For example, BIE formulation moves the calculations from a 3D region to its 2D boundary. In case of certain symmetry a further reduction of the dimension is possible. Consider, for example, a 3D region of axial symmetry. Technically, BIE itself makes the problem 2D, but the axial symmetry makes it possible to consider the boundary in an axial cross-section, which is a line (1D). The derivation for several types of equations can be found for example in [2, 4]. A similar idea can be applied for circular or annular regions. In such a case the reduced boundary becomes a point or a set of isolated points. In fact, the reduced BIE (RBIE) becomes an algebraic equation then, and requires no numerical implementation in the form of BEM. This procedure for selected types of equations will be shown in this paper. From a general point of view, such an approach belongs to the trend of using the full information on the boundary shape, represented among others by so called parametric integral equation system [5]. It is worth mentioning that there are other trials for incorporating the cylindrical symmetry into BEM, e.g. using circular elements [6]. RBIE in polar coordinates Consider annular domain Ω, whose internal and external radius is a and b, respe[...]

Mieszany warunek brzegowy Dirichleta i Neumanna w metodzie rozdzielania zmiennych DOI:10.15199/48.2020.02.24

Czytaj za darmo! »

Jedną z analitycznych metod stosowanych szeroko w analizie zagadnień polowych jest metoda rozdzielania zmiennych (MRZ). Chociaż jej zastosowanie ograniczone jest do obszarów o prostych kształtach, jak prostokąty, koła, sfery, jest ona bardzo użyteczna do uzyskania rozwiązania wyidealizowanych zagadnień. Fakt, że otrzymuje się zależność analityczną, pozwala na badanie rozwiązania w funkcji różnych parametrów zagadnienia, takich jak wymiary, wartości współczynników materiałowych czy wartości warunków brzegowych, co pozwala na często uchwycenie kluczowych zależności. Pomimo znacznych często uproszczeń przyjętych w celu uzyskania rozwiązania w postaci zwartego wzoru rozwiązanie takie jest bardzo pożądane i stanowi istotny punkt odniesienia podczas analizy danego problemu z uwzględnieniem bardziej realistycznych założeń. Do uzyskania jednoznacznego rozwiązania równania różniczkowego opisującego zagadnienie polowe konieczne jest zadanie warunków brzegowych. Jednak nie oznacza to jeszcze, że uda się wyznaczyć analitycznie wszystkie stałe całkowania. Aby zastosowanie MRZ było możliwe, muszą być spełnione pewne warunki: 1) rozpatrywane równanie musi pozwalać na rozdzielenie zmiennych w przyjętym układzie współrzędnych - nie zawsze jest to możliwe, np. równanie Helmholtza ma postać uniemożliwiającą rozdzielenie zmiennych w układzie dwubiegunowym; 2) na brzegach rozpatrywanego obszaru jedna ze współrzędnych powinna być stała; matematycznie rzecz biorąc, najlepiej jest, jeśli w danym układzie współrzędnych obszar jest kostką, np. prostokątem w układzie współrzędnych kartezjańskich, kołem lub pierścieniem kołowym lub jego wycinkiem w układzie biegunowym itp.; 3) na danym fragmencie brzegu o stałej współrzędnej powinien być zadany warunek brzegowy tego samego rodzaju (np. na brzegu x = 0 warunek Dirichleta lub Neumanna; jeśli na części takiego brzegu zadano warunek Dirichleta, a na drugiej - warunek Neumanna, to prowadzi to do kłop[...]

Badanie możliwości ekranowania pola elektromagnetycznego przez wybrane kompozyty polimerowe DOI:10.15199/48.2017.01.29

Czytaj za darmo! »

W poniższym tekście przedstawiono wstępne wyniki badań nad możliwością ekranowania pola elektromagnetycznego kompozytami polimerowo-metalowymi. Zakres badań objął przygotowanie niezbędnych próbek i narzędzi do ich wytworzenia. Przeprowadzono pomiary rezystywności oraz przenikalności magnetycznej kompozytu. Wyniki wskazują, na możliwość zastosowania do ekranowania pól i fal o średnich i wysokich częstotliwościach. Abstract. The following text presents the preliminary results of research on the possibility of shielding the electromagnetic field of polymer-metal composites. The scope of the research took preparing the samples and tools necessary to produce them. Resistivity and magnetic permeability were measured. (Examination of the possibilities to shield the electromagnetic field by selected polymer composites). Słowa kluczowe: ekranowanie elektromagnetyczne, kompozyty, EMC, polimer. Keywords: EM shielding, composites, EMC, polymer. Wstęp Niezwykle silny rozwój świata elektroniki i elektryczności wywiera nieustanny nacisk na projektantów i producentów sprzętów wszelkiego rodzaju, by ich urządzenia spełniały normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wszechobecność pola elektromagnetycznego o szerokim spektrum częstotliwości powoduje coraz większe narażenie urządzeń oraz ludzi na czynnik elektromagnetyczny. Konieczne jest stosowanie materiałów skutecznie filtrujących lub ekranujących pola i fale elektromagnetyczne, a jednocześnie mających pożądane właściwości mechaniczne (takie jak odpowiednia wytrzymałość mechaniczna, twardość, elastyczność) i charakteryzujących się niewielką masą. Do najczęściej wykorzystywanych materiałów ekranujących należą blachy i siatki z metali przewodzących. W związku z pojawieniem się nowych technologii w wytwórstwie materiałów pojawiają się różne połączenia materiałów metalowych z tworzywami sztucznymi. Dzięki takim połączeniom uzyskuje się elastyczne i lekkie materiały ekranujące pola i fale el[...]

 Strona 1  Następna strona »