Wyniki 1-10 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Zieliński"

Mgr inż. Benedykt Michewicz (1958-2008)

Czytaj za darmo! »

W dniu 25 kwietnia 2008 r. zginął tragicznie Benedykt Michewicz, prezes zarządu ANWIL S.A. Kariera zawodowa Benedykta Michewicza, od chwili ukończenia studiów w 1983 r. w Politechnice Poznańskiej, związana była z Zakładami ANWIL. Pracował tam na różnych stanowiskach, od stażysty, kierownika wydziału, głównego inżyniera utrzymania ruchu, poprzez członka zarządu Spółki (1995-1998), wicepre[...]

Z półki księgarskiej - Praca zbiorowa (red. Krzysztof Kurzydłowski i Małgorzata Lewandowska) NANOMATERIAŁY INŻYNIERSKIE KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE

Czytaj za darmo! »

Materiały inżynierskie odgrywają znaczącą rolę we współczesnej technice, a grupa nanomateriałów stanowi obecnie o poziomie innowacyjności i postępie w wielu obszarach przemysłu. Materiały te wyróżniają się spośród dotychczas stosowanych materiałów tradycyjnych bardzo dużą wytrzymałością i wyjątkowymi właściwościami biochemicznymi, cieplnymi lub elektrycznymi. Recenzowana książka opracowana została przez zespół specjalistów na podstawie światowych osiągnięć w zakresie nanotechnologii oraz własnych doświadczeń badawczych autorów pochodzących ze Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych Politechniki Warszawskiej, utworzonej przez Wydziały Inżynierii materiałowej, Inżynierii chemicznej i procesowej oraz Wy[...]

Z półki księgarskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

Praca zbiorowa (red. Stanisław Porada i Andrzej Strugała) PROCESY I OPERACJE W TECHNOLOGIACH ZGAZOWANIA WĘGLA ISBN 978-83 63503-68-0, Kraków 2015 r., 195 stron Praca zbiorowa (red. Stanisław Porada i Andrzej Strugała) BAZA DANYCH PROCESÓW I OPERACJI W TECHNOLOGIACH ZGAZOWANIA WĘGLA ISBN: 978-83-63503-69-7, Kraków 2015 r., 184 strony.Recenzowane monografie stanowią spójną całość i powstały w ramach projektu pt. "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej", stanowiącego jedno z czterech zadań badawczych strategicznego programu bada[...]

Komputerowo wspomagana budowa rysunków układów szablonów na przykładzie wybranego oprogramowania


  Computer - aided of pictures construction of patterns for example of the chosen software Short production series, short lead time of orders and increasing costs of materials force on clothing industries more effective managements of both working hours and textile materials. Adding to this not always high qualifications of the crew, firms dealing with systems CAD/CAM are showing in their offer computer programs for assisting the process of making patterns. It is possible to distinguish two options of arranging: interactive and automatic. The aim of this study is to present the efficiency work of the algorithm of automatic arranging one of the leading firm specializing in aided of drawing up processes of preparing the production in the clothing industry. They were carrying out research on the latest version of the algorithm available on the market after 2009. 1. Wprowadzenie Proces wytwarzania wyrobów odzieżowych poprzedzony jest procesem przygotowania produkcji. Jednym z elementów tego przygotowania jest przygotowanie technologiczne, obejmuje ono czynności związane z konstrukcją wyrobu, wykonaniem szablonów i ich układów, normowaniem zużycia materiałowego i optymalizacją rozkroju. Produkcja wykrojów elementów odzieży prowadzona jest w oparciu o rysunki układów szablonów, które obrazują rozmieszczenie wszystkich jednorodnych elementów (wykrawanych z takiej samej tkaniny) jednego lub kilku wyrobów na płaszczyźnie odpowiadającej tkaninie określonej szerokości. Projektowanie układów szablonów wynika z dążenia do minimalizacji strat materiałowych podczas rozkroju materiałów. Straty te wynikać mogą z dwóch grup czynników: - subiektywnych - uzależnionych od inwencji i umiejętności operatora (układacza), np. sposób ułożenia poszczególnych szablonów (układy jedno- lub dwukierunkowe), sposób łączenia kompletów szablonów (układy pojedyncze lub złożone, jednorodne lub kombinowane), - obiektywnych - niezależnych od operatora, np.: szerokość [...]

Ocena efektywności automatycznego układania szablonów na przykładzie wybranego oprogramowania


  Evaluation of the effectiveness of automatic construction of patterns on the example of the chosen software Short production series, short lead time of orders and increasing costs of materials force on clothing industries more effective managements of both working hours and textile materials. Adding to this not always high qualifications of the crew, firms dealing with systems CAD/CAM are showing in their offer computer programs for assisting the process of making patterns. In this article it is shown the comparative analysis of construction of patterns realized in the automatic way and systems realized in the interactive way. They were carrying out research on the latest version of the algorithm available on the market after 2009 through one of the leading firm specializing in aided of drawing up processes of preparing the production in the clothing industry. 1. Wprowadzenie Jedną z możliwości wykorzystania systemów komputerowych do wspomagania prac w przygotowaniu produkcji jest realizacja rysunków układów szablonów. Proces ten może być realizowany dwojako: - sposób interaktywny, gdzie rysunek układów szablonów tworzy operator wykorzystując wspomaganie komputerowe. Wynik układania zależy od inwencji i doświadczenia pracownika, - sposób automatyczny, gdzie rysunek układu szablonów realizowany jest bez udziału operatora. Algorytmy automatycznego układania szablonów znane są od wielu lat, jednak ich efektywność była wysoce niezadowalający Janusz Zieliński, Ewa Szymańska Ocena efektywności automatycznego układania szablonów na przykładzie wybranego oprogramowania ODZIEŻOWNICTWO 26 Przegląd - WOS 12/2013 w odpowiedniej kolejności. Na rysunku 3, przedstawiono figury do ułożenia. Trzecia grupa figur geometrycznych powstała z kwadratu podzielonego liniami prostymi (rys. 4a) i liniami krzywymi (rys. 4b) na cztery części. Poprawne ułożenie poszczególnych detali ni[...]

The use of carbon adsorbents from pitch-polymer compositions for wastewater treatment Wykorzystanie adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych do oczyszczania ścieków DOI:10.15199/62.2016.1.28


  C adsorbents were prepd. by carbonization of poly(ethylene terephthalate), PhOH-CH2O resin and poly(methylene methacrylate)-contg. pitch-polymer blends (1:1) at 850°C for 1 h and their subsequent activation with steam at 800°C or with KOH, K2CO3 or MgCO3 at 850°C and used for removing arom. hydrocarbons from an industrial wastewater. The highest removal degree (82.5-88.2%) was achieved for adsorbents activated with MgCO3. Przedstawiono wyniki badań wykorzystania adsorbentów węglowych otrzymanych z kompozycji pakowo-polimerowych do oczyszczania ścieków przemysłowych. Kompozycje te, zawierające 50% mas. odpadowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej (PF) lub poli(metakrylanu metylu) (PMMA) poddano aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu lub węglanem potasu lub węglanem magnezu. Dla otrzymanych adsorbentów węglowych oznaczono liczbę adsorpcji jodu, liczbę metylenową, a także wykonano pomiary niskotemperaturowej adsorpcji- desorpcji azotu, wyznaczając powierzchnię właściwą oraz objętość mikro- i mezoporów. Dokonano oceny przydatności otrzymanych adsorbentów węglowych w wybranych procesach adsorpcyjnych, m.in. do oczyszczania ścieków przemysłowych. W procesach adsorpcji z fazy ciekłej, dominujące i wciąż wzrastające znaczenie mają procesy związane z ochroną środowiska (usuwanie zanieczyszczeń z wody pitnej i wód gruntowych oraz oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych). Zanieczyszczenia organiczne występujące w wodach i ściekach mogą być pochodzenia naturalnego i antropogenicznego (pochodne ropy naftowej, pestycydy, substancje powierzchniowo czynne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Do usuwania z wody i ścieków resztek barwników, detergentów, związków organicznych, a także jonów metali ciężkich, szeroko stosowane są adsorbenty węglowe1-4). Procesy adsorpcji zanieczyszczeń organicznych ze ścieków, oprócz właściwości adsorbatu oraz warunków prowadzenia procesu, za[...]

 Strona 1  Następna strona »