Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Marek LIS"

A comparison of magneto-mechanical time dependencies of a brushlees motor with permanent magnet excitation in BLDC and PMSM modes

Czytaj za darmo! »

In the paper the magneto-mechanical dependencies of an electric motor with permanent magnets in its rotor and three-phase stator winding are presented as dependencies of total magnetic coupling between electric circuits of stator and electromagnetic moment on currents in these circuits and on the angle of rotor rotation. The calculations were carried out for motors PMSg132 S4 BLDC and PMSg132 S4 PMSM. The results are presented in the form of charts. Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystyki magneto-mechaniczne silnika elektrycznego z magnesami trwałymi na wirniku i z trójfazowym uzwojeniem stojana, jako zależności całkowitych sprzężeń magnetycznych obwodów elektrycznych stojana i momentu elektromagnetycznego, od prądów w tych obwodach i od kąta obrotu wirnika. Obliczenia wykonano dla silników PMSg132 S4 BLDC i PMSg132 S4 PMSM. Wyniki przedstawiono w formie graficznej. (Porównanie magneto-mechanicznych zależności czasowych bezszczotkowego silnika z magnesem trwałym w trybach pracy BLDC i PMSM) Keywords: a brushless motor with permanent magnet excitation with trapeze control, permanent magnet synchronous motor PMSM. Słowa kluczowe: silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi o sterowaniu trapezoidalnym, silniki synchroniczne z magnesami trwałymi PMSM. Introduction The subject of the analysis are contactless electric motors with permanent magnets in their rotors and with multi-phase stator winding, which differ in the design of excitation winding and the method of its supply. These machines are referred to as PMSM (Permanent Magnet Synchronou[...]

An algorithm for calculation of chosen differential parameters for a brushless motor with permanent magnet excitation with sine control (PMSM)

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania pochodnych cząstkowych strumienia związanego z prądem i kątem obrotu silnika elektrycznego z magnesami trwałymi w wirniku i trójfazowym wzbudzeniem stojana. Ponieważ  jest nieliniową funkcją wektorową, której wartości są obliczane na podstawie natężenia pola magnetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, analityczne obliczenie pochodnych niesie ze sobą poważne trudności i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych obliczeń. Obliczenia oparte na symulacji komputerowej przeprowadzono dla silnika IPMSg132 S4 PMSM. Rezultaty zaprezentowano w formie wykresów. (Algorytm wyznaczania pochodnych cząstkowych strumienia związanego z prądem i kątem obrotu silnika elektrycznego z magnesami trwałymi w wirniku) Abstract. In the paper an algorithm for calculation of partial derivatives of flux associated to current and rotation angle of an electric motor with permanent magnets in the rotor and with a three-phase stator excitation has been presented. Because  is a nonlinear vector function, whose values are calculated on the basis of magnetic field using a specialized piece of software, the analytic calculation of partial derivatives is related to certain difficulties and necessity to carry out a number of additional calculations. Simulation-based calculations have been carried out for the motor IPMSg132 S4 PMSM. The results have been presented in the form of charts. Słowa kluczowe: proszę podać cztery terminy opisujące treść artykułu. Keywords: proszę podać słowa kluczowe angielskie. Introduction The s[...]

Algorytm obliczenia wybranych parametrów różniczkowych silnika bezszczotkowego o wzbudzeniu od magnesów trwałych o sterowaniu trapezoidalnym (bldc)

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono algorytm obliczania parametrów różniczkowych silnika elektrycznego z magnesami trwałymi na wirniku i z trójfazowym uzwojeniem stojana. Ponieważ strumień skojarzony jest nieliniową funkcją wektorową, ktorej wartości są obliczane na podstawie określenia pola magnetycznego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, to analityczne obliczenie pochodnych cząstkowych zwiazane jest z pewnymi trudnościami i koniecznością wykonania dużej ilości dodatkowych obliczeń. Obliczenia symulacyjne wykonano dla silnika PMSg132 S4 BLDC. Wyniki przedstawiono w formie graficznej. Abstract. In the paper an algorithm for calculation of partial derivatives of flux associated to current and rotation angle of an electric motor with permanent magnets in the rotor and with a three-phase stator excitation. Because  is a nonlinear vector function, whose values are calculated on the basis of magnetic field using a specialized piece of software, the analytic calculation of partial derivatives is related to certain diffuiculties and necessity to carry out a numberof additional calculations. Simulation-based calculations have been carried out for the motor IPMSg132 S4 BLDC. The results have been presented in the form of charts. (An algorithm for calculation of partial derivatives of flux associated to current and rotation angle of an electric motor with permanent magnets in the rotor and with a three-phase stator excitation) Słowa kluczowe: Silnik bezszczotkowy z magnesami trwałymi, parametry różniczkowe silnika. Key words: differential parameters, a brushless motor [...]

Selected technical-design parameters of a synchronous motor with permanent magnets and sine waveform control

Czytaj za darmo! »

In the paper the calculations of technical-design parameters of a synchronous motor with permanent magnets in rotor, three-phase stator winding and with trapeze waveform control are given. The dependencies of self and mutual inductances, associated fluxes on stator current are presented.. The dependencies make it possible to analyze physical processes occurring inside the motor. Flux  is a nonlinear vector function, whose values are calculated on the basis of magnetic field distribution determined with the use of specialized software. Analytical calculation of partial derivatives is endowed with certain problems and the necessity to carry out a large number of additional calculations. The simulations and calculations have been carried out for the motor IPMSg132 S4 PMSM. The results have been presented in the graphical form Streszczenie. W referacie zawarto obliczenia parametrów techniczno-konstrukcyjnych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w wirniku i z trójfazowym uzwojeniem stojana o sterowaniu trapezoidalnym. Przedstawiono zależności indukcyjności własnych i wzajemnych, strumieni skojarzonych od prądu stojana. Przebiegi te pozwalają analizować procesy fizyczne zachodzące wewnątrz silnika. Strumien  jest nieliniową funkcją wektorową, ktorej wartości są obliczane na podstawie określenia pola magnetycznego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Analityczne obliczenie pochodnych cząstkowych zwiazane jest z pewnymi trudnościami i koniecznością wykonania dużej ilości dodatkowych obliczeń. Obliczenia symulacyjne wykonano dla silnika typu IPMSg132 S4 PMSM. Wyniki przedstawiono w formie graficznej. (Obliczenia parametrów techniczno-konstrukcyjnych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w wirniku i z trójfazowym uzwojeniem stojana o sterowaniu trapezoidalnym) Keywords: differential parameters, permanent magnet synchronous motor PMSM. Słowa kluczowe: parametry dynamiczne silnika, silnik bezszczotkowy z m[...]

Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w wielomaszynowym układzie napędowym o złożonej transmisji ruchu DOI:10.12915/pe.2014.06.050

Czytaj za darmo! »

W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie wielomaszynowym o złożonej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch głębokożłobkowych silników indukcyjnych, które poprzez długie sprężyste elementy łączące z obu stron napędzają mechanizm obciążenia. System rozpatruje się jako układ o elektrycznych i mechanicznych parametrach rozłożonych. Dla formułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona-Ostrogradskiego. Wyniki symulacji komputerowych przypadków obliczeniowych przedstawiono w postaci graficznej. Summary. In the paper electromechanical processes in a multi-machine system with a complex motion transmission have been analyzed. The examined system consists of two deep-slot induction motors, which are connected from both sides to the load through long elastic components. The system is considered as containing distributed electrical and mechanical parameters. For formulation of differential state equations an interdisciplinary method based on modified Hamilton-Ostrogradsky principle was used. The results of computer simulations have been depicted in charts. (Mathematical modeling of transient processes in a multi-machine drive system with a complex motion transmission) Słowa kluczowe: zasada Hamiltona-Ostrogradskiego, Euler-Lagrange’a system, układ dwumaszynowy, elementy sprężyste. Keywords: Hamilton-Ostrogradsky principle, Euler-Lagrange system, two-machine system, elastic components. doi:10.12915/pe.2014.06.50 Wstęp Ważnym zagadnieniem badawczym z punktu widzenia szerokiego zastosowania w przemysłowych systemach elektromechanicznych układów wielomaszynowych, jest analiza ich pracy z zastosowaniem metod symulacyjnych. Maszyny w układach wielomaszynowych połączone są ze sobą za pomocą powiązań elektrycznych lub mechanicznych, a czasami jednocześnie jednych i drugich. Koncepcja przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną, a nast[...]

A mathematical model of a DC drive on the basis of variational approaches

Czytaj za darmo! »

In the paper a mathematical model of an electromechanical drive consisting of a DC drive, which drives an active load through an elastic clutch. The system is considered as an electric circuit with fixed parameters. For derivation of differential state equations a variational approach was applied. On the basis of the proposed model the transient states in the drive system have been considered. The results of mathematical simulations are presented in the graphical form. Streszczenie. W pracy przedstawiono model matematyczny napędu elektromechanicznego składającego z silnika prądu stałego, który przez sprzęgło elastyczne napędza obiekt o aktywny momencie obciążenia. System rozpatrywany jako elektryczny układ o parametrach skupionych. Do wyprowadzenia różniczkowych równań stanu elektromechanicznego wykorzystano podejścia wariacyjne. Na podstawie zaproponowanego modelu przeanalizowano nieustalone procesy dynamiczne w układzie napędowym. Wyniki symulacji matematycznych przedstawiono w postaci graficznej. (Model matematyczny napędu prądu stałego na podstawie podejść wariacyjnych). Keywords: Hamilton-Ostrogradski principle, Euler-Lagrange’ systems, DC drive system. Słowa kluczowe: zasada Hamiltona-Ostrogradskiego, Euler-Lagrange’a systemy, napęd prądu stałego. Introduction In the present paper, starting from a modified Hamilton- Ostrogradski principle, a mathematical model of a DC drive was presented. The drive system consists of a motor, a long elastic shaft and a load mechanism. The application of interdisciplinary approaches in the theory of methods of mathematical modelling of drive systems makes it possible to determine fully all parameters related to movement or design, what is not always possible for classical approaches. The mathematical model of the system. In generalized coordinates the electri charges in the stator and rotor windings are denoted as  1,2 1,2 q Q , the rotation angles of the rotor and the suppl[...]

Mathematical modelling of transient states in a drive system with a long elastic element

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model matematyczny głębokożłobkowego napędu asynchronicznego z długim elementem sprężystym. System rozpatrywano jako układ o elektrycznych i mechanicznych parametrach rozłożonych. Dla opracowania różniczkowych równań stanu wykorzystano nawą interdyscyplinarną metodę, która bazuje się na modyfikacji zasady Hamiltona-Ostrogradskiego. Na podstawie modelu poddano analizie stany nieustalone pracy układu napędowego z silnikiem głębokożłobkowym. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej. (Model matematyczny głębokożłobkowego napędu asynchronicznego z długim elementem sprężystym) Summary. In the paper a mathematical model of a deep-slot asynchronous drive with an elastic element is presented. The system is considered as having distributed electrical and mechanical parameters. In order to derive differential state equations a novel interdisciplinary approach was used, based on a modification of Hamilton-Ostrogradsky principle. On the basis of the model the transient states of the drive system with deep slot motor were considered. The results of computer simulations were presented in the graphical form. Słowa kluczowe: zasada Hamiltona, Euler-Lagrange’a system, napęd głębokożłobkowy, długi element sprężysty Keywords: Hamilton’s principle, Euler-Lagrange’s system, deep slot drive, long elastic elements Introduction In the paper a mathematical model of an asynchronous drive with a long elastic shaft line with deep slot motor was considered. In the classical long shaft lines of asynchronous drives are usually considered as connections of elementary mechanical units [2]. Such approach in the general case does not sufficiently refer to fundamental physical approaches, in particular for nonlinear system parameters. In order to avoid this, a mathematical model of shaft line was proposed as a system of distributed electrical and mechanical parameters. Also, in order to avoid decomposition o[...]

Model matematyczny układu napędowego z silnikiem PMSM zasilanym ze źródła napięcia sinusoidalnego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model matematyczny układu napędowego z silnikiem z magnesami trwałymi o sterowaniu sinusoidalnym, zasilanego z trójfazowego źródła napięcia sinusoidalnego. Fazy poczatkowe i czestotliwość zależą od kąta obrotu wirnika. W pracy uwzględniono spręzysty układ połączenia silnika z obciążeniem. Wyniki symulacji matematycznych przedstawione są w postaci graficznej. Abstract. In the paper the matematical model of drive system, based on a permanent magnet synchronous motor, is presented. A three-phase sinusoidal voltage source is used in order to feed the motor. The initial phase shifts and frequency depend on the angle of rotor rotation. The elastic system, connecting the motor and its load, is taken into account. Results of simulation are presented as graphs. (Mathematical model of drive system based on a sinusoidal voltage source-fed PMSM) Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, parametry dynamiczne silnika, silniki synchroniczne z magnesami trwałymi PMSM. Keywords: mathematical modelling, differential parameters, permanent magnet synchronous motor PMSM. Wstęp W pracy poddano analizie elektromechaniczny układ napędowy, składający się z silnika synchronicznego z magnesami trwałymi typu PMSM połączonego z obiektem obciążającym za pomocą długiego elementu sprężystego. W przemyśle wymienione silniki znajdują coraz szersze zastosowanie na razie w układach napędowych małych i średnich mocy. Brak jest jeszcze zastosowania tych silników dla układów o dużej mocy. W celu rozwoju układów napędowych z silnikami z magnesami trwałymi analiza matematyczna procesów nieustalonych pracy silnika w układach napędowych z elementami sprężystymi jest zagadnieniem bardzo ważnym. Rys.1. Schemat elektryczny silnika z magnesami trwałymi przy zasilaniu od źródła napięcia Analizowany układ składa się z silnika synchronicznego z magnesami trwałymi typu PMSM zasilanego z trójfazowego źródła napięcia sinusoidalnego. Fazy poczatkowe i czestotli[...]

Model matematyczny układu napędowego z silnikiem synchronicznym jako nauczyciel sztucznej sieci neuronowej

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystując model matematyczny elektrycznego układu napędowego z silnikiem synchronicznym o biegunach jawnych, zaproponowano sztuczną siec neuronową do wyznaczenia momentu obciążenia. Model matematyczny układu zastosowano jako nauczyciela sieci neuronowej. Dla formułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano metody wariacyjne. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci graficznej. Abstract. In the paper the application of an artificial natural network is proposed in order to determine the load torque of electric motor. The mathematical model of electric drive system, based on a synchronous motor with salient poles, was used as a supervisor for the artificial neural network. The variational methods were used in order to formulate the differential state equations. Results of computer simulations are presented as graphs. (Mathematical model of synchronous motor-based drive system being a supervisor for an artificial neural network). Słowa kluczowe: Hamiltona-Ostrogradskiego, Euler-Lagrange'a systemy, nieliniowe równania różniczkowe napęd synchroniczny, sztuczne sieci neuronowe. Keywords: Hamilton-Ostrogradsky's rule, Euler-Lagrange's system, nonlinear differential equations, synchronous drive, artificial neural networks. Wstęp W pracy zaproponowano zastosowanie modeli matematycznych układów elektromechanicznych z połączeniami sprężystymi o parametrach rozłożonych, jako nauczyciela sztucznych sieci neuronowych [5]. Poddano analizie pracę układu napędowego składającego się z silnika synchronicznego z biegunami jawnymi, długiego sprężystego elementu łączącego oraz z obciążenia. Sztuczną sieć neuronową wykorzystano do analizy stanów dynamicznych pracy tych urządzeń. Model matematyczny układu. Do analizy procesów nieustalonych wykorzystano układ elektromechaniczny, składający się z silnika synchronicznego o biegunach jawnych, który przez długi element sprężysty o parametrach skupionych i rozłożo[...]

Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do wyznaczania prądu generatora w układzie napędowym silnik PMSM - generator prądu stałego DOI:10.12915/pe.2014.06.055

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystując sztuczną sieć neuronową wyznaczono prąd twornika generatora prądu stałego, który napędzany jest przez silnik PMSM za pomocą długiego elementu sprężystego. Uczenie sieci neuronowej prowadzono wykorzystując matematyczny model układu elektromechanicznego. Model ten został sformułowany poprzez zastosowanie interdyscyplinarnej metody wariacyjnej. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci tabel oraz graficznej. Summary. In the paper the rotor current of a DC generator driven by PMSM motor through a long elastic component has been determined. For this purpose an artificial neural network has been determined. Teaching of the ANN has been carried out using a mathematical model of the electromagnetic system. The model has been formulated using an interdisciplinary variation method. The results of computer simulations have been depicted in the form of tables and charts. (Application of an artificial neural network for determination of rotor current in a driver system: a PMSM motor - a DC generator) Słowa kluczowe: Euler-Lagrange’a systemy, silnik synchroniczny PMSM typu, zasada Hamiltona-Ostrogradskiego. Keywords: Euler-Lagrange systems, Permanent Magnet Synchronous Motor, artificial neural network, Hamilton-Ostrogradsky rule. doi:10.12915/pe.2014.06.55 Wstęp Do analizy procesów przejściowych podczas pracy układu napędowego został wykorzystany układ elektromechaniczny, który składa się z następujących elementów składowych: silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, połączonego z generatorem obcowzbudnym prądu stałego za pomocą długiego elementu sprężystego. Generator został obciążony rezystancją R, której wartość zmienia się w szerokim zakresie. Model matematyczny W rozdziale tym poddano analizie elektromechaniczny układ dwumaszynowy, składający się z silnika synchronicznego z magnesami trwałymi połączonego z prądnicą prądu stałego za pomocą długiego elementu sprężystego. W przemyśle wymienione siln[...]

 Strona 1  Następna strona »