Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Marek KUCHTA"

Modelowanie sprężystego podparcia protezy zębowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono implementację Metody Elementów Skończonych (MES), szeroko wykorzystywanej do wyznaczania rozkładu pól elektromagnetycznych, do analizy współpracy szkieletowej protezy zębowej podpartej tkanką miękką dziąsła. Dotychczasowe rozważania dotyczące modelowania szkieletowych protez zębowych, prezentowane między innymi w pracach [7], [8], [9], są obarczone zasadniczym błędem. Mianowicie analiza protezy zębowej jest przeprowadzona dla przypadku, w którym ruchome skrzydło jest zawieszone w powietrzu, a w rzeczywistych warunkach proteza jest położona na sprężystym podłożu tkanek miękkich podniebienia. Abstract. An implementation of the Finite Elements Method (MES) was presented in the research. This method is widely used for evaluating a propagation of electromagnetic fields, for the analysis of the cooperation of a frame denture supported by gum’s soft tissue. Previous contemplations concerning modeling frame dentures introduced inter alia in researches [7], [8], [9], are subject to fundamental errors. Namely the analysis of a denture was conducted for a case in which mobile wing was suspended in the air whereas in real terms the prosthesis is put on a resilient base of the soft palate tissues. (Modeling of resilient support of a dental prosthesis) Słowa kluczowe: badania biomedyczne, metody numeryczne, pole elektromagnetyczne, sprężystość dziąsła Keywords: biomedical investigations, numerical methods, electromagnetic fields, gum’s resilience Wstęp Proteza podczas swej pracy powinna opierać się o błonę śluzową podniebienia. Podstawowym założeniem przyjętym podczas analizy współpracy ośrodków protezy i błony śluzowej jest stwierdzenie, że błona śluzowa podniebienia może być rozpatrywana jako środowisko, przy obliczaniu, którego, pod pewnymi warunkami mogą mieć zastosowanie wzory zaczerpnięte z teorii sprężystości [3]. Warunkiem pierwszoplanowym, który musi mieć miejsce, jest sprężystość błony śluzowej. Musi też i[...]

Elektroniczny zestaw pomiarowy do badań dynamicznych protez zębowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono elektroniczny zestaw pomiarowy do weryfikacji i optymalizacji parametrów protez zębowych przy wymuszeniach kinematycznych takich, jakim poddawana jest proteza podczas pracy w warunkach naturalnych. Zaprojektowany zestaw przeznaczony jest zasadniczo do badań gotowych protez dentystycznych różnych typów. Umożliwia wykonywanie pomiarów dynamicznych ugięcia oraz odkształceń sprężystych protezy, zadawanie obciążeń w dowolnym punkcie uzębienia, automatyczne sterowanie procesem pomiarowym wraz ze wstępnym przetwarzaniem informacji pomiarowej. Abstract. In the research there was presented the electronic measurement set for dental prosthesis’s parameters by the kinematics enforce, which the prosthesis is subjected to in natural conditions.The set is basically designed for testing ready-made dental prostheses of different types. It enables not only to perform measurements of dynamic deflections and elastic deformation, put loads at any point of dentition and control automatically the measurement process but also to pre-process the measuring information. (Electronic measurement set for dynamic dentures’ studies). Słowa kluczowe: system pomiarowy, kinematyka protez. Keywords: measuring system, dentures kinematics. Wstęp Wspólnym celem specjalistów od protetyki jest zdefiniowanie biomechanicznych kryteriów kształtowania uzupełnień protetycznych chroniących zastany stan biologicznego podłoża [1]. W biomechanice protez tkanki miękkie dziąsła, jako ciała o niejednorodnych właściwościach, są trudne w indywidualnej ocenie wytrzymałości związanej z wartością, kierunkiem i czasem działania sił zgryzu przenoszonych przez protezę w cyklu żucia [2]. Bardziej przewidywalne są zachowania statyczne czy kinematyczne, odzwierciedlające stany mechaniczne konstrukcji protezy klinicznej o zaprojektowanym kształcie i możliwych do wyznaczenia rzeczywistych właściwościach materiałowych. Jednak pomiary statyczne protez zębowych nie[...]

Zadawanie i programowa kontrola obciążeń w rehabilitacji narządów ruchu DOI:10.15199/48.2017.10.05

Czytaj za darmo! »

Urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne pozwalają monitorować zmiany zakresu ruchu głównych stawów człowieka, zadawać obciążenia izokinetyczne i izotoniczne oraz generować różne funkcje oporowe podczas wykonywania ćwiczeń [2,4]. W Instytucie Systemów Elektronicznych WAT zostało opracowane uniwersalne stanowisko do pomiarów dynamicznych, statycznych i ćwiczeń rehabilitacyjnych mięśni stawu kolanowego. Urządzenie umożliwia realizacje kompleksowych badań zarówno lewej jak i prawej kończyny człowieka dla funkcji prostowania i zginania. Badania mogą być prowadzone w okresie procesu rehabilitacji po przebytych urazach lub operacjach. Inną dziedziną są badania wydolnościowe mięśni np. sportowców w ośrodkach sportowo-lekarskich. Widok stanowiska przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Stanowisko diagnostyczne Zasadniczym podzespołem tego urządzenia jest głowica hydrauliczna (rys. 2) umożliwiająca zadawanie obciążenia, pomiar położenia kątowego stawu oraz pomiar momentu siły. Jej funkcjonalność jest możliwa dzięki zastosowaniu następujących elementów: 1) przetworników ciśnienia MBS 3000 firmy Danfoss, 2) enkoder optycznego MOK40 firmy WObit 3) silnika krokowego 42BYGH802U firmy WObit Rys. 2. Głowica hydrauliczna Uproszczony schemat głowicy przedstawiono na rysunku 3. Tłok obrotowy z odpowiednio ukształtowaną obudową dzieli cylinder na dwie komory: A oraz B. Wnętrze głowicy wypełnione jest olejem hydraulicznym o odpowiednich właściwościach. Przyłożenie siły do ramienia F1 powoduje powstawanie siły F2. Przemieszczenie tłoka obrotowego zmienia objętości komór a tym samym wytwarza nadciśnienie P2 oraz podciśnienie P1. A B F1 F2 P1 P2 Nurnik Tłok obrotowy Ramię Enkoder Kanał Zawór regulacyjny Rys. 3. Schemat głowicy hydraulicznej 22 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY[...]

Przetwornik obwiedni sygnałów wielkiej częstotliwości zmodulowanych amplitudowo DOI:10.15199/48.2020.02.36

Czytaj za darmo! »

W ramach realizacji zadania ,,Opracowanie koncepcji budowy przenośnego miernika wysokomocowych pól elektromagnetycznych" (PSOB/16-062/2014/WAT/P) w projekcie ,,Metody i sposoby ochrony przed impulsami HPM" (DOB-1-3/1/PS/2014) konstruowany jest miernik wysokomocowych impulsów HPM[1,2,3]. Jednym z podstawowych podzespołów tego przyrządu jest przetwornik obwiedni. Zasadniczą rolą tego układu jest możliwość pomiaru amplitudy rejestrowanego sygnału o częstotliwości większej niż górna częstotliwość pasma układu rejestrującego. Konstruowany w ramach pracy detektor powinien spełniać szereg wymagań podyktowanych zarówno warunkami pomiarów, jak i koniecznością współpracy z pozostałymi podzespołami konstruowanego miernika[4,5]. Wyszczególnić możemy tu m.in.: - pracę w paśmie do 12 GHz, - impedancję wejściową i wyjściową wynoszącą 50 Ω, - zakres dynamiki nie mniejszy niż 45 dBm, - dolny próg działania (czułość styczna) nie większy niż -35 dBm, - zakres zmian sygnału wyjściowego, który powinien być dopasowany do zakresu wejściowego układu rejestrującego, tzn. od -1 V do 1 V, Na rynku występuje szereg detektorów pracujących w paśmie do 18 GHz zbudowanych na diodzie Schottkyego zero bias (nie wymagających napięcia polaryzacji wstępnej)[6,7]. Detektory takie mają jednak nieliniową charakterystykę prądowo napięciową, w związku z tym zmierzone wielkości muszą być poddane procesowi linearyzacji. Ponadto w takich układach wartość rezystancji obciąże[...]

Metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM DOI:10.15199/48.2017.01.30

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM: klasyczną, metodę opartą na efekcie magnetooptycznym, metodę opartą na efekcie elektrooptycznym oraz metodę kalorymetryczną. Pierwsze trzy zostały sprawdzone na drodze doświadczalnej przy wykorzystaniu generatora HPEM DS110. Abstract. The article described the selected methods of measurement of high- power electromagnetic pulses HPEM: Traditional Method, Method based on Magneto-Optic Effect, Method based on Electro- Optic Effect and Calorimetric Method. The first three have been researched. The high power pulses were generated by HPEM DS110. (Methods of measurement of high-power electromagnetic pulses HPEM) Słowa kluczowe: impulsy HPEM, efekt magnetooptyczny, efekt elektrooptyczny, metoda kalorymetryczna. Keywords: pulses HPEM, magneto- optic effect, electro- optic effect, calorimetric method. Wstęp Impulsowe promieniowanie elektromagnetyczne wielkiej mocy stwarza duże problemy metrologiczne z racji stosowania układów dipolowo-diodowych, jako sensorów. Układy elektronicznego kształtowania charakterystyki częstotliwościowej powodują, że takie czujniki charakteryzują się dużą stałą czasu, przez co ich "bezwładność" elektryczna uniemożliwia detekowanie krótkich impulsów promieniowania. W ostatnich latach coraz częściej prowadzone są badania z wykorzystaniem wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego nazywanych również HPEM (z ang. High Power ElectroMagnetic). Impulsy takie charakteryzują się wysokimi mocami promieniowania (rzędu kilkudziesięciu gigawatów), mogącymi uszkodzić elektronikę sensorów i całego miernika. Kolejnym wyzwaniem metrologicznym związanym z impulsami HPEM są bardzo krótkie czasy trwania poszczególnych impulsów, tj. rzędu pojedynczych nanosekund [2, 4, 6]. Tak[...]

Badanie modułu przyspieszenia na potrzeby diagnostyki czujników inercyjnych DOI:10.15199/48.2019.11.37

Czytaj za darmo! »

Czujniki inercyjne wykonane w technologii MEMS (ang. Micro Electro Mechanical Systems) są szeroko wykorzystywane w wielu aplikacjach związanych z wykrywaniem ruchu człowieka, maszyn czy pojazdów [1,2,3]. Obecnie rozwijana jest nawigacja inercyjna, w której podstawowymi czujnikami są akcelerometry i żyroskopy. Podstawową zaletą takiego sytemu w odróżnieniu od odbiornika GPS (ang. Global Positioning System) jest możliwość jego funkcjonowania niezależnie od układów zewnętrznych [4,5,6]. Na rys.1 przedstawiono przykładowy schemat blokowy algorytmu umożliwiającego wyznaczenie położenia. Układ równań różniczkowych nieliniowych Układ równań różniczkowych liniowych Obliczenia trygonometryczne Mnożenia algebraiczne Całkowanie numeryczne Prędkość kątowa Przyspieszenie liniowe Położenie Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu dla systemu nawigacji inercyjnej Dokładność wyznaczania położenia w takich systemach zależy od bardzo wielu czynników [7]. Jednym z nich jest systematyczny błąd pomiaru przyspieszenia, który po podwójnym całkowaniu rośnie z kwadratem czasu. W celu zwiększenia dokładności pomiaru w takim systemie niezbędne jest wyznaczenie przesunięcia osi akcelerometru (offset) [8, 9,10]. Celem pracy było wykonanie pomiarów umożliwiających porównanie wybranych czujników inercyjnych pod kątem stabilności modułu przyspieszenia przy zmianie orientacji przestrzennej. Ponadto wykonano kalibrację polegającą na korekcie przesunięć dla każdej z osi akcelerometru tak aby wartość zmierzonego przyspieszenia grawitacyjnego wynosiła w każdym przypadku 1g. Stanowisko laboratoryjne W ramach pracy przeprowadzono badania następujących czujników wykonanych w technologii MEMS: - LSM9DS1 firmy STMicroelectronics [11],[...]

Badania prototypowego detektora pola magnetycznego, w szczególności impulsów HPEM DOI:10.15199/48.2019.12.18

Czytaj za darmo! »

Obecnie do detekcji i pomiarów wysokomocowych impulsów HPEM wykorzystywane są sondy D-dot oraz B-dot, które umożliwiają pośrednią rejestrację kolejno składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego. Na rynku dostępne są sondy pracujące w paśmie do 10 GHz. Niestety pomiar z wykorzystaniem takich czujników wymaga stosowania dodatkowych elementów takich jak: desymetryzator, kabel koncentryczny, tłumiki. Często wykorzystywany jest także pasywny układ całkujący oraz tor światłowodowy. Wszystkie dodatkowe podzespoły występujące w torze pomiarowym powodują modyfikację charakterystyki częstotliwościowej całego układu. Elementy metalowe z których zbudowane są sondy mogą powodować modyfikację rozkładu pola elektromagnetycznego w przestrzeni co może prowadzić do interferencji fali mierzonej z falami odbitymi [5,8]. Znacznym problemem jest również zastosowanie odpowiedniej wartości tłumienia w przypadku pomiaru źródeł promieniowania o nieznanych parametrach. Wybór zbyt małej wartości tłumienia może skutkować uszkodzeniem układu rejestrującego np. oscyloskopu czy przetwornika analogowo-cyfrowego. Rozwiązaniem powyższych problemów może okazać wykorzystanie przetworników optycznych bazujących na metodzie elektrooptycznej lub magnetooptycznej wykonanych w technologii całkowicie dielektrycznej [3,6,7]. Badany detektor W pracy przedstawiono wyniki badań prototypowego detektora opartego na zjawisku Faradaya pod kątem możliwości detekcji silnych pól magnetycznych, w szczególności impulsowych. Schemat blokowy sensora przedstawiono na rysunku 1. Laser 532 nm Układ detekujący natężenie światła Światłowód Światłowód POLARYZATOR WEJŚCIOWY KRYSZTAŁ MAGNETOOPTYCZNY KOLIMAT[...]

Metoda wyznaczania stabilności protezy skrzydłowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę pomiaru stabilności zamocowania szkieletowych protez zębowych. Przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych. Omówiono analizę metrologiczną opracowanego, specjalizowanego stanowiska do badania protez zębowych.. Abstract. A new method of measuring stability of false teeth has been presented in the article. It has been assumed that upper part of teeth assigns [...]

O pewnych problemach weryfikacji i walidacji wyników numerycznego modelowania pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy opracowano model walidacji programu obliczeniowy przeznaczonego do symulacji rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczenia biurowego. Program modelujący rozkład pola elektromagnetycznego w budynku został oparty o dwuwymiarową metodę elementów skończonych. Walidację przeprowadzono porównując rezultaty numeryczne z analitycznymi uzyskanymi dla ośrodka warstwowego, a weryfikację z wynikami uzyskanymi za pomocą oprogramowania typu public domain FreeFem++ ver. 3.14. Abstract. In the work the model of validation of the numerical modeling of the electromagnetic field in the office room has been developed. This program was based on a two-dimensional finite element method. Validation was performed by comparing numerical and analytical results derived from the theory of layered medium. Verification was carried out by comparing the results obtained with the calculated using a public domain software FreeFem++ ver. 3.14 (On some problems of validation of the numerical modeling of electromagnetic fields). Słowa kluczowe: fale elektromagnetyczne, ośrodek warstwowy, metoda elementów skończonych, sformułowanie wariacyjne. Keywords: electromagnetic waves, layered medium, finite element method, variational formulation. Wstęp Spotykane w literaturze naukowej pojęcia weryfikacja i walidacja wydają się intuicyjnie zrozumiałe. W praktyce są one źródłem nieporozumień. Weryfikacja jest procesem sprawdzania poprawności rozwiązania równań, walidacja natomiast określa czy równania matematyczne są odpowiednie do opisywanych zjawisk fizycznych. U podstaw opisu zjawisk elektromagnetycznych (EM) leżą równania Maxwella. Ich poprawność potwierdzono eksperymentalne od zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym do przestrzeni międzygalaktycznych oraz od zjawisk statycznych do dynamicznych w pełnym zakresie częstotliwości. Można je więc traktować jako bazę do walidacji problemów elektromagnetycznych. W pracy [1] przedstawiono model numeryczny roz[...]

Model numeryczny rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczenia biurowego wywołanego zlokalizowanym źródłem harmonicznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opracowanie podstaw teoretycznych oraz wyników numerycznych obliczeń modelujących dwuwymiarowy rozkład pola elektromagnetycznego w pomieszczeniu biurowym. Jako metodę rozwiązania przyjęto metodę elementów skończonych zaimplementowaną do elektromagnetyzmu. Rozwiązanie ukierunkowano na otrzymanie rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz elektrycznie dużego pomieszczenia dla przypadku ataku terrorystycznego z użyciem wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych. Abstract. The paper presents the theoretical basis and the results by means of the original numerical modeling of the electromagnetic field distribution in the building for time-harmonic fields. The developed method adopted the finite element method implementation. The main aim of this attempt was to find the electromagnetic field distribution inside electrically large enclosure - office room for the case of terroristic action with high power pulses. (Numerical model of electromagnetic field in a office-room induced by a localized harmonic source). Słowa kluczowe: fale elektromagnetyczne, metoda elementów skończonych, przybliżenie harmoniczne, sformułowanie wariacyjne, EMC. Keywords: electromagnetic waves, finite element method, time-harmonic fields, variational formulation, EMC Wstęp Od czasów pierwszych prób z bronią jądrową znane jest destrukcyjne działanie impulsu elektromagnetycznego EMP (ang. Electromagnetic Pulse) na obwody elektryczne, które może chwilowo przeciążyć lub nawet zniszczyć. Impuls elektromagnetyczny powstały w wyniku eksplozji nuklearnej działa na znacznym obszarze. We współczesnej nauce dla określenia analogicznych zjawisk przyjął się termin ekstremalnie wysokomocowe impulsy HPEM (ang. High Power ElectroMagnetics). Mogą one oddziaływać destrukcyjnie na sprzęt i elektronikę w urządzeniach elektronicznych takich jak urządzenia łączności, urządzenia i systemy teleinformatyczne, czyniąc je niezdolnymi do pracy. Impulsy HPEM działające na mniejs[...]

 Strona 1  Następna strona »