Wyniki 1-10 spośród 114 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Wąż"

Podmioty uprawnione do prowadzenia okresowych szkoleń bhp

Czytaj za darmo! »

Szczegółowe zasady związane z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bhp reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. - w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2004 r., nr 180, poz. 1860, z późn. zm.), dalej określane jako rozporządzenie w sprawie szkoleń. Podmioty uprawnione do organizowania i przeprowadzania przed[...]

Roszczenia cywilnoprawne z tytułu wypadków przy pracy

Czytaj za darmo! »

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może uzyskać świadczenia przewidziane w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2002 r. nr 199, poz. 1673, ze zm. - dalej jako ustawa wypadkowa) po spełnieniu określonych w jej treści przesłanek. Pracownik ten ma także możliwość dochodzenia uzupełniających roszczeń odszko[...]

Nie taki weksel straszy...

Czytaj za darmo! »

W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że zawartej umowie o pracę towarzyszy zobowiązanie wekslowe. Powstaje ono na skutek wręczenia pracodawcy podpisanego przez pracownika weksla in blanco wraz z towarzyszącą mu deklaracją wekslową. Pojawiające się na gruncie stosunku pracy zobowiązanie wekslowe służy do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy, mogących zwłaszcza wyniknąć z faktu powstania [...]

Prawne aspekty kontroli trzeźwości pracownika

Czytaj za darmo! »

Wynikający z przepisów prawa oraz z zasad współżycia społecznego pracowniczy obowiązek zachowania trzeźwości w czasie pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika i ciąży na pracowniku nie tylko wówczas, gdy wykonuje on pracę w siedzibie zakładu pracy, lecz także wtedy, gdy przebywa w jakimkolwiek innym miejscu w czasie przeznaczonym na wykonywanie pracy.1 Obowiązek trzeźwości moż[...]

Protokół powypadkowy bez opinii lekarskiej?

Czytaj za darmo! »

Zespół powypadkowy ma obowiązek zasięgnięcia opinii lekarza w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku, co wynika z przepisu § 6 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. - w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115, [...]

Telepraca po polsku

Czytaj za darmo! »

Realizując zadania wynikające z umowy o pracę, jej strony coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, które rewolucjonizują klasyczny model stosunku pracy. 16 października 2007 r. weszła w życie ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2007 r., nr 181, poz. 1288), wprowadzająca do polskiego systemu prawnego regulację dotycz[...]

Przerwy w pracy na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych

Czytaj za darmo! »

Przepisy kodeksu pracy oraz aktów pozakodeksowych, regulujących materię związaną z prawem pracy, przewidują szereg różnego rodzaju przerw w pracy, usprawiedliwiających fakt jej nieświadczenia w czasie przeznaczonym na wykonywanie obowiązków pracowniczych. Co do zasady, każda z tych przerw ma charakter celowy, tzn. służy realizacji określonego celu (z reguły chodzi o regenerację sił), co [...]

Kontrola osobista pracownika

Czytaj za darmo! »

Pracodawca jest najczęściej właścicielem, posiadaczem (np. najemcą, dzierżawcą), bądź też administratorem szeroko pojętych dóbr, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, służących realizacji celów, dla których osiągnięcia powstało prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. Posiadając tego rodzaju tytuł prawny, w stosunku do pozostającego w jego władaniu majątku przedsiębiorstwa posiada[...]

Premia czy nagroda?

Czytaj za darmo! »

W kontekście wynagrodzenia związanego ze stosunkiem pracy częstokroć używa się terminów "premia" i "nagroda". W języku potocznym pojęcia te zwykło się stosować w sposób zamienny, choć nie są one tożsame. Przede wszystkim różne są kryteria uzyskania prawa do każdego z tych świadczeń.W kodeksie pracy brak jest jednolitej definicji wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z utrwalonym w orzeczni[...]

Badania profilaktyczne przeprowadzone u lekarza niewskazanego przez pracodawcę

Czytaj za darmo! »

Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Stosownie do § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kod[...]

 Strona 1  Następna strona »