Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Monika HYRCZA-MICHALSKA"

Hydroforming jako nowoczesna metoda kształtowania elementów karoserii samochodowej

Czytaj za darmo! »

Hydroforming stanowi jedną z nowoczesnych metod kształtowania elementów karoserii samochodów. metoda ta pozwala na wytwarzanie wyrobów tłoczonych o wysokiej jakości powierzchni i złożonej geometrii. istotnym zadaniem jest opanowanie i wdrożenie hydroformingu w tłoczniach krajowych. stąd w Katedrze modelowania Procesów i inżynierii medycznej Politechniki śląskiej rozpoczęto badania podstawowe w [...]

Wybrane problemy plastycznego kształtowania stali żarowytrzymałych i żaroodpornych stopów niklu

Czytaj za darmo! »

W pracy przestawiono wstępne wyniki badań nad oceną podatności do tłoczenia stali i stopów stali żarowytrzymałych i żaroodpornych stopów niklu. Materiały te są trudno odkształcalnymi, a poddane procesom tłoczenia stwarzają liczne problemy technologiczne. Ma to miejsce z uwagi na ich wysoką wytrzymałość i znaczący efekt sprężynowania powrotnego występujący po procesie kształtowania. Zaproponowano sposób oceny tłoczności tego typu materiałów oparty na zestawie prób podstawowych i technologicznych, a także na podstawie przewidywania rezultatów kształtowania przy zastosowaniu symulacji numerycznych. Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania technologii alternatywnych, np. kształtowania cieczą wybranej wytłoczki przemysłowej z blachy i z wsadu rurowego spawanego laserowo. Initial examination results of assessing drawability of creep-resisting steel, and steel alloys and heat-resisting nickel alloys have been presented in the paper. These materials shaw low deformability and when exposed to the pressing processes many technological problems appear. High strength and quite considerable springback effect after the process of pressing are responsible for these problems. The way of evaluating drawability of such type of materials has been suggested, taking into account a set of basic tests and technological tests. Forecasting the results of the forming process using numerical simulation methods has also been considered. The analysis of the possibility of applying alternative technologies has been carried out, e.g. hydroforming a selected industrial drawpiece from a blank and a laser welded tubular charge. Słowa kluczowe: kształtowanie stali żarowytrzymałych i żaroodpornych stopów niklu, tłoczność Key words: metal forming of creep-resisting steel and heat-resisting nickel alloys, drawability Wprowadzenie. Przetwarzanie stali żarowytrzymałych i stopó[...]

Badania technologicznej plastyczności nadstopów niklu w procesie hydromechanicznego kształtowania stożka


  W pracy przedstawiono kontynuację badań nad technologiczną podatnością żaroodpornych i żarowytrzymałych stopów niklu do procesów plastycznego kształtowania [1, 2]. Analizie poddano proces kształtowania hydromechanicznego symetrycznej wytłoczki - stożka ze stopu Inconel 625. Wybrana do analizy wytłoczka stanowi element obudowy silnika lotniczego. Jednym z podstawowych sposobów wytworzenia tego typu wytłoczki jest kształtowanie cieczą przy użyciu elastycznych membran. Z uwagi na złożoną geo- metrię wytłoczki i złożone zagadnienie opracowania technologii jej wytwarzania zaproponowano metodę symulacji numerycznej przy użyciu programu ETA/Dynaform w wersji 5.7. Wyniki symulacji procesu hydromechanicznego kształtowania stożka zaprezen- towano w niniejszym opracowaniu i zweryfikowano opierając się na rezultatach prób przemysłowych kształtowania cieczą stożka. The paper presents the continuation of researches on technological plasticity of creep and heat resistance nickel alloys at forming processes [1, 2]. Hydroforming of symmetrical drawpiece - cone, made of these alloys type - INCONEL 625, is analyzed. The chosen drawpiece is used as a part of air jet engine corpus. The major possibility of manufacturing of those elements is to use stamping machines for hydroforming with added elastic m[...]

Wpływ warunków smarowania i chropowatości powierzchni wsadu na rezultaty hydromechanicznego kształtowania blach z nadstopów niklu


  W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu smarowania blachy oraz chropowatości jej powierzchni na wyniki wytwarzania poprzez kształtowanie cieczą, wyrobów tłoczonych. W procesie wytwarzania zastosowano wsady z blach odkształcalnych - z nadstopów niklu Inco- nel 625. Do klasycznych i przestrzennych pomiarów chropowatości wsadów wykorzystano profilografometr stykowy. Wpływ smarowania wsadów badano w warunkach przemysłowych hydromechanicznego wytwarzania wytłoczki stożka. The paper presents the results of researches on influence of sheet blank lubrication and its surface roughness on drawpieces manufacturing using liquid as a forming method. The charges of formable nickel super alloys - Inconel 625 sheet blanks have been applied into manufacturing process. For plane and three-dimensional roughness measurements of charges a contact profilografometr was used. The lubrication of charges influence was tested at industrial circumstances during hydroforming of cone drawpiece. Słowa kluczowe: pomiary chropowatości, wpływ smarowania, kształtowanie hydromechaniczne, nadstopy niklu, wytwarzanie stożków Key words: roughness measurements, lubrication influence, hydroforming, nickel super alloys, Inconel 625, cone manufacturing.Wstęp. Kształtowanie hydromechaniczne stało się jedną z podstawowych technologii kształtowania rur i blach (trójniki, czwórniki). Rozwój nowych konstruk- cji pras oraz sposobów kontrolowania procesu tłocze- nia czy sterowania ciśnieniem cieczy, przyczynił się do renesansu tej technologii kształtowania. Nie bez zna- czenia pozostaje także rozwój metod symulacyjnych, pozwalających na przewidywanie wyników hydrofor- mowania oraz projektowania narzędzi, czy operacji technologicznych. W około 90 % technologia kształ- towania cieczą znajduje zastosowanie w przemyśle sa- mochodowym. Do wytwarzania elementów karoserii, Wpływ warunków smarowania i chropowatości powierzchni wsadu na rezultaty hydromechanicznego kształtowania blach z [...]

Badania technologicznej plastyczności blach cienkich przy zastosowaniu analizatora odkształceń AutoGrid.


  W zakresie badania i sporządzania charakterystyk technologicznej plastyczności blach cienkich stosowane są próby podstawowe i techno- logiczne oceny tłoczności. Ponadto wyznaczane są krzywe odkształcalności granicznej dla tłoczenia. W ocenie tej wykorzystuje się siatki podziałowe nanoszone na powierzchnie blach wsadowych, które po odkształceniu obrazują rozkłady odkształceń lokalnych na badanych powierzchniach wytłoczek. Do wyznaczania wartości odkształceń stosowane są metody pomiarowe oparte na analizie obrazu odkształconych siatek, przy użyciu mikroskopu optycznego lub cyfrowych analizatorów odkształceń lokalnych. Pomiary wykonywane są w oparciu o analizę obrazu z jednej, dwóch, a najlepiej z 4 kamer cyfrowych o wysokiej rozdzielczości. Dzięki sprzężeniu obrazu z 4 kamer, w krótkim czasie dostępne stają się rezultaty nie tylko jakościowej ale przede wszystkim ilościowej oceny wartości odkształceń na badanych wytłoczkach. W artykule przedstawiono przykład wykorzystania komercyjnego analizatora odkształceń AutoGrid. do oceny odkształcalności granicznej blachy cienkiej ze stopu Inconel 625. In the assessment of thin sheet metals technological plasticity characteristics are used basic and technological drawability tests. In addition forming limit curves are calculated for stamping processes. The evaluation used coordination nets applied to the surfaces of the plates that illustrate the deformation by local strain distributions measured after forming on the tested drawpieces surfaces. To determine the strain distribution the measurement methods based on image analysis of deformed meshes with an optical microscope or vision strain analyzer are used. The circuits with one or four digital cameras with high resolution are used for such kind measurements. By coupling 4 cameras in a short time the results of strain analysis are available like not only qualitative but also quantitative evaluation of the strain distribution on tested drawpieses. The ar[...]

Badania granicznej krzywej tłoczenia cienkich blach żaroodpornych i żarowytrzymałych DOI:10.15199/24.2015.8.15


  W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu doskonalenia metodyki oceny tłoczności blach cienkich wytwarzanych z materiałów o ograniczonej odkształcalności. Reprezentantami materiałów o ograniczonej odkształcalności są blachy cienkie żaroodporne i żarowytrzymałe, wykonane z nadstopów niklu z Inconel 625 lub Inconel 718. Blachy te są przetwarzane metodami tłoczenia na elementy konstrukcji poszycia silników lotniczych. Kształtowanie wsadów wykonanych z tego rodzaju materiałów wymaga przeprowadzenia licznych symulacji numerycznych, będących podstawą procesu projektowania cyklu technologicznego dla wyrobów tłoczonych. Charakterystyki właściwości materiałów wsadowych są podstawowymi danymi definiującymi model materiałowy w procesie symulacyjnym, a graniczna krzywa tłoczenia kompleksowo opisuje odkształcalność blachy. Pozyskanie granicznych krzywych tłoczenia realizowane jest na drodze eksperymentalnej. W przypadku materiałów o ograniczonej odkształcalności, wyznaczanie granicznej krzywej tłoczenia wymaga wykorzystania techniki cięcia wodą do przygotowania próbek o określonej geometrii oraz zastosowania wspomaganego komputerowo systemu analizatora odkształceń AutoGrid. Sporządzone, zgodnie z przyjętą metodyką postępowania, graniczne krzywe tłoczenia wykorzystano praktycznie i zaimplementowano do symulacji numerycznej procesu tłoczenia przy użyciu oprogramowania Eta/Dynaform. The article presents results of research in the field of improvement of drawability evaluation methodology of thin sheet metals characterized by limited deformability. Representatives of materials with limited deformability are heat-resistant and creep-resistant sheets, made of nickel superalloys for example, of Inconel 625 or Inconel 718. These sheets are processed using stamping methods to execute elements of aircraft engines structures. Forming charges made of such materials requires a number of numerical simulations, which are the basis of the design process of the tec[...]

Badania odkształcalności blach cienkich ze stali i stopów wysokowytrzymałych DOI:10.15199/24.2016.3.3


  Stale i stopy wysokowytrzymałe stanowią coraz bardziej znaczący procent materiałów stosowanych do wytwarzania pojazdów. Materiały te są stosowane w różnej postaci, począwszy od półwyrobów odlewanych poprzez kute, walcowane, wyciskane, ciągnione oraz przetwarzane metodami tłoczenia. Badania nad podatnością do przetwarzania, a tym samym nad oceną odkształcalności stali i stopów wysokowytrzymałych w postaci blach cienkich, stanowią niezbędny element w procesie wdrażania nowych, innowacyjnych materiałów wsadowych do produkcji i efektywnego wytwarzania. W pracy przedstawiono wyniki badań nad podatnością do tłoczenia wybranych stali i stopów wysokowytrzymałych. Badania odkształcalności oparto o wyznaczenie granicznych krzywych tłoczenia wspomaganych komputerowo. W badaniach tłoczności wykorzystano cyfrowy analizator odkształceń AutoGrid, a do projektowania procesów przetwarzania blach cienkich oprogramowanie Eta/Dynaform. W pracy zawarto wyniki projektowania procesu wytwarzania metodą tłoczenia elementu pokrywy w komorze silnika opracowane w oparciu o badania odkształcalności. High strength steels and alloys are an increasingly significant percentage of materials used in the manufacture of vehicles. Research on susceptibility to process and thus the evaluation of formability of steel and high strength alloy in the form of sheets is an indispensable element in the implementation of new, innovative charge materials for production and efficient manufacturing. The paper presents results of research on susceptibility to stamping of selected steel and high strength alloy. The study was based on the determination of the forming limit curves computer-aided. The study of drawability uses digital strain analyzer AutoGrid and design of processing thin sheets metal software Eta/ Dynaform. The work contains the results of the design of the manufacturing process stamping element of cover in the engine compartment developed based on formability research. Słowa [...]

Problemy oceny tłoczności materiałów metalicznych DOI:10.15199/24.2016.9.5


  Drawability evaluation problems of metallic materials W artykule przedstawiono problemy oceny tłoczności materiałów metalicznych, których odkształcalność jest ograniczona. Zdefiniowano pojęcie trudno odkształcalnych wsadów do tłoczenia dzięki zestawieniu i usystematyzowaniu przyczyn ograniczających tłoczność. Zaproponowano wytyczne postępowania przy ocenie tłoczności dla tego typu trudno odkształcalnych wsadów. Stosowana metodyka badawcza opiera się o wykorzystanie metod fizycznego i numerycznego modelowania proceu tłoczenia. W badaniach zastosowano systemy automatycznego analizatora odkształceń Auto Grid, a do modelowania numerycznego oprogramowanie ETA/Dynaform. Praca stanowi przekrojową analizę szeregu badań prowadzonych przez autorkę w zespole badaczym Instytutu Technologii Metali Politechniki Śląskiej przez ostatnich kilka lat. The article presents the drawability evaluation problems of metallic materials, which deformability is limited. There is defined the concept of hard deformable charges for pressing through the statement and systematize the reasons for restricting their drawability. The guidelines for the drawability assessment for such type difficult charges are proposed. The research methodology is based on the use of methods of physical and numerical modeling of the stamping process. Presented study used the automatic strains analyzer Auto Grid and numerical modeling software ETA / Dynaform. This work is a cross-sectional analysis of a series of studies conducted by the author in the research team of the Institute of Metal Technology Silesian University of Technology in the past few years. Słowa kluczowe: odkształcalność, materiały metaliczne, ocena tłoczności, analizator odkształceń Auto Grid, symulacja numeryczna, Eta/Dynaform. Key words: formability, metallic materials, drawability evaluation, stains analyzer Auto Grid numerical simulation, Eta/Dynaform Wprowadzenie. Materiały metaliczne są obecnie głównym tworzywem inżynie[...]

Metodyka oceny tłoczności wysokowytrzymałych blach cienkich DOI:10.15199/24.2017.8.7


  Wprowadzenie. W odpowiedzi na potrzeby przemysłu, które w głównej mierze dotyczą sposobów kwalifikacji materiałów wsadowych do tłoczenia oraz projektowania procedury wytwarzania, w Instytucie Technologii Metali Politechniki Śląskiej rozwijana jest metodyka komplekso wej oceny tłoczności blach z uwzględnieniem możliwości wspomagania komputerowego. Na podstawie szeregu ba dań doświadczalnych oceny odkształcalności różnych ma teiałów wsadowych, zaliczonych do grupy materiałów o ograniczonej odkształcalności, opracowano procedurę oce ny odkształcalności tego typu materiałów zaprezentowaną w pracy [1]. Procedura oceny odkształcalności obejmuje: 1. Zdefiniowanie czy materiał wsadowy jest kon wencjonalnym czy o ograniczonej odkształcalności. 2. Wykonanie prób podstawowych oceny właściwo ści mechanicznych i sporządzenie krzywej umocnienia. 3. Wykonanie prób technologicznych oceny tłoczno ści [2-6]. 4. Sporządzenie granicznej krzywej tłoczenia wg normy [7] oraz przy zastosowaniu metody siatek i auto matycznego analizatora odkształceń, np. analizatora Auto Grid. 5. Wykonanie symulacji numerycznej procesu od Tablica 1. Skład chemiczny badanych materiałów wsadowych, %. mas. Table 1. Chemical composition of the studied charge materials, mass % Zawartość pierwiastków Cr Mo Si Nb Ti Al Fe C Co, W, inne Ni Mn S P Inconel 625 [...]

Komputerowo wspomagane metody przewidywania zjawisk ograniczających kształtowanie blach DOI:10.15199/24.2018.8.7


  Zjawiska ograniczające tłoczność blach. Tradycyjnie pod pojęciem tłoczności blachy rozumiemy jej zdolność do plastycznego kształtowania, która nie powoduje powstania wad wytłoczek. Tym samym za wadę wytłoczki uznaje się takie odstępstwo od zadanych warunków geometrycznych (tolerancji wymiarowych) i wytrzymałościowych, że wytłoczka nie może być użyta do zadań, do których była pierwotnie zaprojektowana. Na etapie opracowywania procesu technologicznego wytłoczki, bardzo ważnym zagadnieniem jest określenie tłoczności blachy. Na tej podstawie można określić pewność operacji tłoczenia dla danej wytłoczki, a tym samym wyeliminować możliwość występowania braków. Tłoczność można określić za pomocą tradycyjnych metod technologicznych, takich jak: próba Erichsena [17], próba miseczkowania według Swifta, próba miseczkowania AEG, KWI czy Fukui, lub nowoczesnych metod bazujących na koncepcji krzywych odkształceń/ naprężeń granicznych (wyznaczonych doświadczalnie lub teoretycznie) [12, 14, 19]. Do wyznaczania granicznych krzywych tłoczenia na drodze eksperymentalnej również posługujemy się komputerowo wspomaganą analizą rozkładu odkształceń lokalnych, metodą siatek podziałowych i cyfrową analizą obrazu. To zastosowanie szeroko opisano we wcześniejszych pracach [3, 5-10]. Czynniki wpływające w sposób istotny na proces tłoczenia blach można podzielić na zależne od materiału blachy tłoczonej lub zależne od rodzaju narzędzi i przyrządów do tłoczenia. Stąd przykładami istotnych parametrów materiałowych blachy tłoczonej jest wykładnik krzywej umocnienia (n) i współczynnik anizotropii normalnej (r). Natomiast ze strony narzędzi ważną rolę odgrywa tarcie występujące pomiędzy blachą a narzędziami do tłoczenia i ma wpływ na otrzymywanie wytłoczek bez wad [14, 19]. Podczas tłoczenia mogą wystąpić następujące zjawiska ograniczające plastyczne kształtowanie wytłoczki, które są skutkiem pojedynczych czynników lub sumy ich wpływów. Wyróżnia się nastę[...]

 Strona 1  Następna strona »