Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz MAŁYSA"

The safe usage of the machinery in the aspect of Autonomous Maintenance in the steel company DOI:


  The article presents legal requirements in the aspect of Autonomous Maintenance implementation in steel companies. Autonomous Main- tenance is associated with workers involvement in the maintenance of machines. The attention was drawn to employer`s obligations in the field of the risk identification, the selection of prophylactics and the risk assessment as a result of Autonomous Maintenance implementation. W artykule przedstawiono wymagania ustawodawcy w aspekcie wdrażania w przedsiębiorstwach hutniczych autonomicznego utrzymania ruchu, którego założeniem jest zaangażowanie operatorów w utrzymanie i konserwację eksploatowanych maszyn. W opracowaniu zwrócono uwagę na obowiązki pracodawcy w zakresie identyfikacji zagrożeń, doboru środków profilaktycznych, oceny ryzyka zawodowego w wyniku wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu. Key words: Autonomous Maintenance, TPM, occupational risk, accidents at work Słowa kluczowe: autonomiczne utrzymanie ruchu, TPM, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy.Introduction. Autonomous Maintenance (AE) is one of the elements of Total Productive Maintenance (TPM), which is a set of techniques and solutions de- signed to increase the efficiency used in technological processes of machinery and equipment. It consist of the involvement of operators in action to: perform da- ily checks of machines, replacement of machine parts and simple repairs [1]. The involvement of employees in the above-mentioned activities may contribute to an increase in the number of accidents in the enterprise. The increase in accidents generate social and economic costs incurred by the company. Activities carried out by operators in the field of Autonomous Maintenance limit the number of relating incidents, but are a poten- tial source of danger for workers. In companies with a traditional division of tasks, these activities are per- formed by qualified maintenance technicians. Therefore, a key element in enabling the elimination of[...]

Przegląd bezpieczeństwa użytkowania maszyn w przedsiębiorstwach przemysłowych DOI:10.15199/24.2015.6.5


  W artykule przedstawiono wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem parku maszynowego w przedsiębior- stwach przemysłowych, w tym branży hutniczej. Zestawiono wymagania prawne, których obowiązek spełnienia spoczywa na pracodawcach lub producentach. W opracowaniu przedstawiono obszary, w których zaobserwowano problemy związane z niespełnieniem wymagań usta- wodawcy. Analizie poddano maszyny przeznaczone do obróbki metali. In the article the legal requirements for safety connected with machinery using in industrial companies including the steel industry was presented. Moreover, the legal requirements which must be met by employer or manufacturer were showed. The article presents areas of most common problems associated with failure to meet the requirements of the legislator. In the paper the machines which are used to the metal processing are analyzed. Słowa kluczowe: wymagania bezpieczeństwa maszyn, bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo przemysłowe Key words: safety requirements of machinery, work safety, industrial company.Wstęp. Problematyka zapewnienia bezpieczeń- stwa w przedsiębiorstwach przemysłowych odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż jednym ze źródeł wypadków przy pracy są użytkowane maszyny. Każda z maszyn nie poddawana kontroli, konserwacji, naprawie staje się potencjalnym źródłem zagrożenia, które stać się może w niedalekiej przyszłości przyczyną wypadku przy pracy. Realizacja samych procesów konserwacyj- nych, naprawczych, również stawać się może poten- cjalnym źródłem niekorzystnych w skutkach zdarzeń, generujących koszty w przedsiębiorstwie. Niespełnie- nie wymagań prawnych - niedostosowanie maszyn do określonych wymagań również może być przyczyną wypadków o różnej ciężkości następstw. W krajach Unii Europejskiej koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa podczas projektowania, wytwarzania, użytkowania maszyn odgrywa bardzo ważną rolę i opiera się na dwóch podstawowych filarach, które kolejno dotyczą: w[...]

 Strona 1