Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Anna KONSTANCIAK"

Badania ścieralności koksu w aspekcie jego przydatności dla procesu wielkopiecowego

Czytaj za darmo! »

Omówiono zachowanie się koksu w wielkim piecu. Porównano dwie wybrane metody oceny ścieralności koksu wielkopiecowego. Przedstawiono wyniki badań strukturalnych trzech rodzajów koksów oraz przedstawiono wstępne badania porowatości koksu namiarowego. Wskazano na przydatność metody termościeralności do oceny jakości koksu wielkopiecowego. S. 452 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 7 The behaviour of coke in the blast furnace was discused. Two selected methods of asessment of abrasion of blast-furnaces coke was compared. The results of structural tests for three type of coke and initial test of porosity of burden coke were presented. The usefulness of thermoabrasion method for evaluation of quality of blast-furnace coke was pointed out. Słowa kluczowe: wielki piec, koks, metoda MICUM, meto[...]

Analiza termodynamiczna zachowania się koksu w wielkim piecu


  Omówiono zachowanie się koksu w wielkim piecu. Wskazano na przydatność metody termościeralności do oceny jakości koksu wielkopiecowego. Przedstawiono wyniki obliczeń zmian składu chemicznego koksu obrobionego cieplnie. In the paper behavior of coke in blast furnace was described. Usefulness of the thermoabrasion method to evaluation of quality of blast furnace coke was indicated. Presents the results of calculations of changes of chemical composition of the coke heat treated Słowa kluczowe: wielki piec, koks, obliczenia termodynamiczne Key words: blast furnace, coke, thermodynamic calculations Rys. 1. Schemat utleniania ziarna koksu [4] Fig. 1. Scheme of oxidation of coke granule S. 856 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wstępnie założono, że wśród produktów reak- cji może wystąpić kilkadziesiąt różnych związków chemicznych gazowych i skondensowan[...]

Zmiany składu chemicznego koksu wielkopiecowego obrobionego w modelu komory przeddyszowej wielkiego pieca


  W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki obliczeń termodynamicznych powstających związków metali i niemetali w modelu komory przeddyszowej. Do tych obliczeń zastosowano program FactSage. Badanym obiektem była modelowa komora przeddyszowa symulująca warunki fizyczne panujące w komorze przeddyszowej wielkiego pieca. Dzięki przeprowadzonym obliczeniom stwierdzono występowanie ponad 300 różnorodnych związków chemicznych występujących w powstającej atmosferze oraz faz skondensowanych. The paper presents results of thermodynamic calculations resulting compounds of metals and non-metals in the pre-tuyère chamber model. The program FactSage used for these calculations. The object test was the pre-tuyère chamber model simultaing the pre-tuyère chamber in the blas furnace. There are over 300 different chemical compounds present in the atmosphere and condensed phases were found. Słowa kluczowe: skład chemiczny koksu wielkopiecowego Key words: chemical composition of blast furnace coke.1. Wstęp. Oddziaływania termiczne powodują zmniejszenie wytrzymałości koksu wskutek zmian naprężeń wewnętrznych struktury. Jest to powiązane z obecnością wtrąceń mineralogicznych i organicznych w węglach, które poddawane są procesom koksowania. Wskutek zmniejszania w koksie zawartości części lotnych przewodnictwo cieplne koksu zwiększa się [1]. W miarę wydzielania się substancji lotnych z koksu następuje ubytek i skurcz stałej części, co powoduje zmniejszenie jego wytrzymałości [2]. 2. Obliczenia termodynamiczne dla koksu poddanego wysokim temperaturom. Obliczenia termodynamiczne pozwalają określić skład [...]

Oddziaływanie Huty Częstochowa na stan zanieczyszczenia atmosfery otoczenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu emisji zanieczyszczeń z Huty Częstochowa na stan zanieczyszczenia atmosfery. Podano pomiary pochodzące z wybranych stacji monitoringu podstawowego i lokalnego. Zostały one ograniczone do wybranych zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu), a także pyłu zawieszonego PM10 oraz opadu p[...]

Oznaczanie składu chemicznego złomu stalowego


  W opracowaniu przedstawiono urządzenia pozwalające określić skład chemiczny złomu stalowego: analizator rentgenowski NITON XL2 oraz optyczny analizator metali ARL Quantris. Przedstawiono wyniki badania stalowego złomu wiórowego. The paper presents equipment for determining the chemical composition of steel scrap: XL NITON-X-ray analyzer and optical ARL metal analyzer Quantris. The results of the test chip of steel scrap were presented. Słowa kluczowe: złom stalowy, skład chemiczny, analizator rentgenowski, optyczny analizator metali ARL Key words: steel scrap, chemical composition, X-ray analyzer, optical ARL metal analyzer.1. Wprowadzenie. Stal jest najbardziej rozpowszechnionym materiałem konstrukcyjnym wykorzystywanym w życiu codziennym. Obecnie łukowy piec elektryczny jest powszechnie stosowanym urządzeniem do wytwarzania stali ze złomu [1]. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie wsadu do tego procesu. Najistotniejszą kwestią jest skład chemiczny złomu stalowego. Z tego względu firmy zajmujące się skupem oraz przerobem złomu stosują wiele różnych urządzeń do oznaczania składu chemicznego. 2. Urządzenia do oznaczania składu chemicznego złomu stalowego. 2.1 Ręczny analizator rentgenowski. Oznaczanie składu chemicznego złomu stalowego Determination of the chemical composition of steel scrap anna KONSTANCIAK, KamIL KORZEŃ Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa W opracowaniu przedstawiono urządzenia pozwalające określić skład chemiczny złomu stalowego: analizator rentgenowski NITON XL2 oraz optyczny analizator metali ARL Quantris. Przedstawiono wyniki badania stalowego złomu wiórowego. The paper presents equipment for determining the chemical composition of steel scrap: XL NITON-X-ray analyzer and optical ARL metal analyzer Quantris. The results of the test chip of steel scrap were presented. Sło[...]

ODPADY Z PROCESU WIELKOPIECOWEGO


  Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz jakością życia. Przy dużym korzystaniu z zasobów naturalnych oraz powstających odpadach oczywistą rzeczą stała się utylizacja odpadów. O obowiązku utylizacji odpadów w Polsce mówi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Również członkostwo w UE narzuca taki obowiązek. W pracy przedstawiono ilości odpadów powstałych z procesów metalurgicznych. Porównano te ilości z nor- mami występującymi w dokumentach referencyjnych dla przemysłu produkcji żelaza i stali. Sustainable development concept assumes appropriately and consciously configured relationship between economic growth, environmental care and quality of life. When a large exploitation of natural resources and emerging waste obvious thing is a waste disposal. An obligation to the waste dispose Poland is introduced in the Act of 27 April 2001 on Waste. Also membership in the EU imposes such an obligation. In the article amount of waste appearing during the blast-furnace process is presented. This data were compared with standards included in reference documents for iron and steel production. Słowa kluczowe: odpady, gospodarowanie odpadami, zasada zrównoważonego rozwoju Key words: waste, waste management, sustainable development concept.1. Wprowadzenie. Zadaniem huty żelaza jest wyprodukowanie stali o określonej jakości i wytwo- rzenie określonych wyrobów hutniczych. Podczas prowadzonego procesu technologicznego powstają inne produkty, stanowiące odpad. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Polsce większość tych odpadów była deponowana na składowiskach, stanowiąc za- grożenie ekologiczne. Licząc się z tymi niebezpie- czeństwami warto rozwijać urządzenia i technologie pozwalające zagospodarowywać te odpady [1÷7]. W tym celu zarówno w światowym, jak i krajowym wielkopiecownictwie obserwuje się tendencje do po- nownego wykorzystania tańsz[...]

Historia wielkiego pieca nr 2 na tle rozwoju Zakładu Metalurgicznego w Dąbrowie Górniczej DOI:10.15199/24.2018.11.1


  Wprowadzenie. Decyzję o budowie największego za􀀐 kładu metalurgicznego o pełnym cyklu produkcyjnym w Polsce podjęto we wrześniu 1971 roku na posiedzeniu Prezydium Rzą���������������������������������������􀄅d���������������������������������������u Polski Ludowej. Przedsięwzięciu nada􀀐􀀐􀀐 no roboczą nazwę "Huta Centrum". Pod stworzenie tego zakładu wybrano tereny w rejonie pogranicza Zagłębia i Małopolski, w okolicach miejscowości Strzemieszyce - Ząbkowice - Łosień o powierzchni ponad 800 hektarów. Pod koniec 1971 roku na tereny te wkroczyły grupy geo􀀐 detów i geologów, w celu rozpoznania terenu. Geolodzy na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzili, że na tych terenach w zamierzchłych czasach doszło do formowa􀀐 nia się skorupy ziemskiej. Stwierdzono istnienie licznych uskoków i znaczne zróżnicowanie występującej gleby - obecne formacje z okresu karbonu, triasu i czwartorzędu. Różnica poziomu powierzchni tego terenu - ok. 20 metrów oraz zróżnicowana gleba, spowodowały, iż konieczna oka􀀐 zała się makroniwelacja terenu. Obecność piaskowców, zlepieńców, glin, skał i wą������������������dołów z bajorami sp􀁓o�������wodowa􀀐􀀐 ła konieczność [...]

Wykorzystanie odpadów hutniczych w Republice Czeskiej i Polsce


  Zgodnie obowiązującymi przepisami funkcjonującymi zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej stosuje się politykę wykorzystania surowców wtórnych do odzysku energii z odpadów. W związku z tym zmieniło się podejście do źródła surowców wtórnych: powinny stop- niowo zastępować podstawowe surowce, tam gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, co może przyczynić się do redukcji materiału i energochłonności produkcji. W artykule przedstawiono wstępne badania redukowalności zbrykietowanych materiałów odpadowych w Laboratorium Centrum ENET Vysokiej Školy Banskiej -TUO w Ostrawie, Republika Czeska. According to the regulations in force, functioning both in Poland and in the Czech Republic a policy of using recycled materials to energy recovery from waste is applied. Therefore, the approach to the secondary raw materials sources was changed: they should gradually replace the primary raw material, where it is technically possible and economically justified, what may contribute to the reduction of material and production energy consumption. In the article a preliminary test of reducibility of the briquetted waste materials conducted in the laboratory of the Centrum ENET VŠB - Technical University in Ostrava, Czech Republic is presented. Słowa kluczowe: odpady metalurgiczne, pyły i szlamy, recykling Key words: metallurgical waste, dusts and sludge, recycling.1. Wprowadzenie. Rozwój alternatywnych metod redukcji rud doprowadził do powstania nowych proce- sów metalurgicznych, co otworzyło drogę do łatwiej- szego i szerszego przetwarzania własnych odpadów hutniczych. Ponad połowa materiałów wyjściowych całej produkcji żelaza i stali zmienia się w gazy wy- lotowe i odpady stałe, stanowiące produkty uboczne. W przeszłości odpady te były składowane na składo- wiskach. Jednakże nowe technologie, zwłaszcza nowe sposoby produkcji żelaza, pozwalają na znaczne zwięk- szenie ponownego wykorzystania i recyklingu odpa- dów metalurgicznych.[...]

 Strona 1