Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA DĄBSKA"

Deformacje filtracyjne gruntów - klasyfikacja DOI:


  W oda filtrująca przez grunt - podłoże obiektu budowlanego lub elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych wykonane z gruntu - oddziałuje na szkielet gruntowy i może powodować zmiany ułożenia poszczególnych ziaren i cząstek gruntu względem siebie, tj. zmiany struktury gruntu. Deformacje fazy stałej gruntu (szkieletu gruntowego) spowodowane działaniem sił filtracji nazywane są deformacjami filtracyjnymi lub filtracyjnymi odkształceniami miejscowymi [5]. Powstawanie deformacji filtracyjnych i ich rozwój są na ogół bardzo złożone i zależą od wielu czynników. Dlatego też deformacje filtracyjne w czystej postaci można zaobserwować bardzo rzadko. Deformacje filtracyjne mogą mieć różne przyczyny, przy czym w literaturze przedmiotu nie rzadko deformacjami filtracyjnymi nazywa się ich czynnik sprawczy, jedno określenie dotyczy różnych procesów lub zjawisk albo ten sam proces lub zjawisko nazywane są w różny sposób. Spotyka się różne określenia deformacji filtracyjnych. Do najczęściej używanych należą: wyparcie, kurzawka, przebicie hydrauliczne, sufozja, erozja, kolmatacja, z których trzy ostatnie często są dodatkowo opisywane przymiotnikami: wewnętrzna, zewnętrzna lub kontaktowa. Problemy klasyfikacji deformacji filtracyjnych są ściśle związane z problemami terminologii. Dlatego też zawartość i struktura wszystkich istniejących obecnie klasyfikacji deformacji filtracyjnych zależy od rozumienia terminu przez autora opisującego dany problem. Autorzy artykułu podjęli się przeanalizowania i uporządkowania (usystematyzowania) dostępnych w literaturze klasyfikacji deformacji filtracyjnych. Analiza została oparta na przebiegu zjawisk fizycznych, prowadzących do deformacji filtracyjnych oraz ich opisach i definicjach funkcjonujących - w pierwszej kolejności - w literaturze polskiej, a następnie w literaturze obcej. Analizie poddano publikacje wiodących ośrodków naukowych zajmujących się badaniami deformacji filtracyjnych w Rosji: VNII VODGEO[...]

Mikrodeformacje filtracyjne gruntów DOI:


  D eformacje szkieletu gruntowego (fazy stałej gruntu), powstające w wyniku działania sił filtracji, nazywane są deformacjami filtracyjnymi lub filtracyjnymi odkształceniami miejscowymi [7]. W przypadku, kiedy pod wpływem działania sił filtracji, przemieszczeniu podlegają pojedyncze ziarna i cząstki gruntu niezależnie od siebie, deformacje filtracyjne można nazwać mikrodeformacjami, obserwowanymi w gruntach niespoistych. W gruntach spoistych, ze względu na duże siły przyciągania międzycząsteczkowego, oderwanie od szkieletu gruntowego pojedynczych cząstek (ziaren) jest praktycznie niemożliwe. Częściej można zaobserwować oderwanie się od szkieletu gruntu spoistego agregatów (bryłek) cząstek. Mikrodeformacje gruntów spoistych spotykane są bardzo rzadko, głównie w sytuacjach, kiedy szkielet gruntu uległ już wcześniej naruszeniu tj. jako zjawiska towarzyszące wyparciu lub przebiciu hydraulicznemu [15]. Warunki wystąpienia mikrodeformacji opisywane są poprzez następujące kryteria: [11, 1, 2, 12]: - kryterium hydrauliczne (warunek wystarczający), określane wartością gradientu krytycznego lub wartością prędkości krytycznej w odniesieniu do jednostki objętości gruntu, w której dana deformacja powstaje, - kryterium geometryczne (warunek konieczny), określane proporcją wielkości ziaren i cząstek znajdujących się w porach szkieletu gruntu do tworzących szkielet gruntowy lub objętością ziaren i cząstek znajdujących się w porach szkieletu gruntowego w stosunku do objętości szkieletu gruntowego, - kryterium wytrzymałościowe, określane wartością granicznych naprężeń stycznych lub naprężeń efektywnych. Do mikrodeformacji (rys. 1) można zaliczyć zjawiska określane pojęciem sufozji mechanicznej (wewnętrznej, zewnętrznej, kontaktowej), erozji (wewnętrznej, zewnętrznej, kontaktowej, szczelinowej) i kolmatacji mechanicznej (wewnętrznej, zewnętrznej). W początkowym okresie badań nad zjawiskiem: sufozji, erozji i kolmatacji funkcjonowały ogóln[...]

Makrodeformacje filtracyjne gruntów DOI:


  MAKRODEFORMACJE Deformacje fazy stałej gruntu (szkieletu gruntowego) spowodowane działaniem sił filtracji nazywane są deformacjami filtracyjnymi lub filtracyjnymi odkształceniami miejscowymi [7]. W przypadku, kiedy przemieszczeniu ulegają stosunkowo duże objętości gruntu tj. jednocześnie duże ilości ziaren i cząstek, deformacje filtracyjne można nazwać makrodeformacjami. Te deformacje filtracyjne odnoszą się zarówno do gruntów spoistych, jak i niespoistych, i powodują zniszczenie struktury gruntu. W przypadku rozważania możliwości wystąpienia makrodeformacji, działanie siły filtracji (ciśnienia spływowego) i siły wyporu należy rozpatrywać na jednostkę objętości gruntu. Warunki wystąpienia makrodeformacji opisywane są kryterium hydraulicznym: dopuszczalną wartością ciśnienia wody w porach, sumą wyporu hydrostatycznego i hydrodynamicznego lub wartością krytycznego gradientu hydraulicznego (w warunkach filtracji). Makrodefomacje, obok mikrodeformacji [9], stanowią drugą grupę deformacji filtracyjnych (rys. 1). Do makrodeformacji można zaliczyć: przebicie hydrauliczne, wyparcie i kurzawkę (upłynnienie). Klasyfikacje deformacji filtracyjnych szczegółowo omówiono w opracowaniu [8]. MAKRODEFORMACJE WYSTĘPUJĄCE W WYNIKu DZIAŁANIA SIŁY FILTRACJI (CIŚNIENIA SPŁYWOWEGO) Kurzawka (upłynnienie) Zjawisko kurzawki występuje w przypadku przepływu wody przez grunt na kierunku pionowym z dołu do góry, kiedy ciśnienie spływowe równoważy ciężar objętościowy gruntu pod wodą: γ' = jv, tj. występuje ciśnienie spływowe krytyczne jkr. Gradient hydrauliczny, dla którego ciśnienie spływowe osiąga wartość krytyczną, nazywany jest krytycznym gradientem hydraulicznym: w ikr    = . Przy krytycznym gradiencie hydraulicznym występuje statyczne upłynnienie gruntu. Wówczas naprężenia efektywne σ' = 0, ziarna i cząstki gruntu nie opierają się o siebie, ale pływają, unoszą się w wodzie. Grunt traci cechy ciała stałego i przechodzi w stan płyn[...]

 Strona 1