Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Marek Jarosław Łoś"

W sprawie hydrologii inżynierskiej

Czytaj za darmo! »

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2007 roku [11], w sprawie niezgodności z Konstytucją ustępów 3 i 4 artykułu 2 ustawy Prawo wodne [7], wywołało gorącą dyskusję w środowiskach związanych z gospodarką wodną. W dyskusji tej poruszano liczne aspekty prawne i merytoryczne. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczne. Zastosowany w latach 2001-2004 tryb wprowadzan[...]

Czy Polsce zabraknie wody?

Czytaj za darmo! »

Niedobory wody i susze, ich wpływ na gospodarkę wodną w państwach Unii Europejskiej na tle przyjętych niekorzystnych scenariuszy, zakładających gremialne ocieplenie klimatu na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat, nie nastrajają optymistycznie. Oczywiście jeśli tezy scenariuszy się sprawdzą, to skutki tych zmian nie ominą również Polski. Czy grozi nam brak wody, jak sugeruje tytuł artykułu? Autor szeroko analizuje ten problem w odniesieniu szczególnie do rolnictwa, przeciwstawiając mu jako głównego konkurenta - energetykę. Tytuł tego artykułu w sposób oczywisty nawiązuje do niedawnej publikacji profesora Waldemara Mioduszewskiego pod tytułem: "Czy Polska jest krajem ubogim w wodę?" [3]. To pytanie jest niewątpliwie bardzo ważne i zasługuje na szersze rozwinięcie[...]

Wody powierzchniowe w miastach jako dziedziczone dobro

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie kilku wybranych miast polskich omówiono różnorodne znaczenie rzek w ich rozwoju. Przedstawiono silny wpływ wód powierzchniowych na rozwój miast. Towarzyszyła temu realizacja różnych obiektów technicznych i przekształceń rzek, stanowiących obecnie dorobek sztuki inżynierskiej. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) stwierdza w pierwszym punkcie wstępu: "Woda nie jest produktem handlowym, takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie". Jest to stwierdzenie bardzo ważne, niejako fundamentalne. Warto się nad nim głębiej zastanowić, zwłaszcza nad określeniem o dobrze dziedziczonym. Dziedziczenie oznacza zachowanie pełnej ciągłości, istotnego związku z przeszłością, szacunek dla dorobku minionych pokol[...]

Wstępna ocena funkcjonalnego stanu rzek i dolin w świetle ostatniej powodzi

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach skupiliśmy się nad zagadnieniami związanymi z ekologicznym i chemicznym stanem rzek. Zagadnienia związane z funkcjonalnym stanem rzek pozostawały na uboczu badań i studiów teoretycznych, a także działań praktycznych. Problematykę funkcjonalnego stanu dolin zalewowych pomijano lub marginalizowano. Osoby zawodowo związane z inżynierią wodną zdawały sobie sprawę z niedostatecznego, a niekiedy złego, stanu warunków hydraulicznych naszych rzek i spodziewały się dużych problemów w przypadku pojawienia się wielkiego wezbrania. Nie spodziewały się jednak, że powtórka z 1997 r. będzie aż tak bolesna, że zniszczenia będą tak liczne i tak duże. Pochód wielkich wód w maju i czerwcu 2010 r. obnażył rzeczywisty funkcjonalny stan rzek i dolin w Polsce. Stan ten okazał się gorszy niż się ogólnie spodziewano. Tragedia spowodowana przez wielką wodę wywołała wielkie poruszenie społeczne, wielkie emocje i wielką dyskusję nad przyczynami nieszczęścia oraz sposobami zapobiegania podobnym zjawiskom w przyszłości. Takie emocje i dyskusje towarzyszą zawsze wielkim katastrofom, są niejako oczywiste i naturalne. Jest to nieuchronne i niewątpliwie pożyteczne, bo pozwala na przełamanie dotychczasowego stanu obojętności i kunktatorstwa. Równie nieuchronny, ale całkiem niepożyteczny, jest chaos amatorskich wypowiedzi, nieprzemyślanych haseł i nierozważnych propozycji dotyczących przeciwdziałania powodzi. Nie wydaje mi się za celowe rozpoczynanie szerszej polemiki z takimi wypowiedziami, a prostowanie błędnych poglądów ograniczę do zupełnego minimum. Natomiast chciałbym przyczynić się do uporządkowania podstawowych pojęć i dokonania wstępnej oceny ostatniej powodzi na podstawie takich materiałów i obserwacji, jakimi dysponujemy w niespełna miesiąc po przejściu II fali powodziowej. Na pogłębioną ocenę przyjdzie czas, gdy opublikowane zostaną szczegółowe sprawozdania o przebiegu oraz bilanse szkód, a także gdy dyspono[...]

Poldery powodziowe - główne uwarunkowania i wybrane pytania


  Opublikowana monografia powodzi [IMGW 2011] stwarza zadowalającą podstawę do pogłębienia analizy problematyki powodziowej, w tym polderów. Wydaje się możliwe zaprezentowanie i wstępne uporządkowanie głównych zagadnień oraz sformułowanie podstawowych pytań. Stawianie pytań jest konieczne do podkreślenia niedostatecznego stanu naszej wiedzy, a także do uporządkowania naszych rozważań i przezwyciężenia skłonności prześlizgiwania się w dyskusjach nad tematami szczególnie trudnymi. Nie bez znaczenia jest ujednolicenie stosowanej terminologii, a zwłaszcza stosowania poszczególnych pojęć i dostrzegania istoty form, procesów czy zjawisk, jakie się pod tymi pojęciami kryją. W artykule dokonano próby takiego ujednolicenia. Zapewne nie jest to ujednolicenie ostateczne. W przyszłości mogą okazać się konieczne znaczne uzupełnienia czy korekty.Powódź z wiosny i lata 2010 r. wywołała szeroką dyskusję dotyczącą stanu gospodarki wodnej w Polsce. Jednym z wielu poruszanych tematów są poldery jako jeden ze środków przeciwdziałania powodzi. Temat ten okazał się nośny i szybko uzyskał aspekt ideologiczny, zwłaszcza że wiele istotnych zagadnień dotyczących powodzi było i jest dotąd niedostatecznie rozeznanych, niejednokrotnie nawet wstępnie nieopisanych. W tych warunkach aspekty merytoryczne zaczęły zsuwać się na drugi plan dyskusji. ■ Uwarunkowania podstawowe W problematyce powodziowej, jak zresztą w większości problematyk związanych z gospodarką wodną, dominują uwarunkowania przyrodnicze. Oczywiście chodzi tu o uwarunkowania dotyczące przyrody nieożywionej. Uwarunkowania dotyczące przyrody ożywionej oraz te dotyczące działalności człowieka mają zazwyczaj charakter wtórny. W odniesieniu do zjawisk powodziowych dominującym czynnikiem jest transport wody rozpatrywany w wielkiej skali. W naszych warunkach jest to przede wszystkim transport z gór i wyżyn na po- Fot. 1. Dolina Wisły koło Stężycy (powiat rycki). Typowane pod pol[...]

Przygląd Wydawnictw - Waldemar Mioduszewski (red.): Odbudowa melioracji i rozwój retencji wodnej w świetle potrzeb rolnictwa i środowiska

Czytaj za darmo! »

ITP Falenty 2013, stron 107, liczne mapy, wykresy i zestawienia tabelaryczne, bogata literatura.Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach opublikował ostatnio ciekawą syntezę dotyczącą wzajemnych związków gospodarki wodnej i rolnictwa w Polsce. Podobnych publikacji mieliśmy już wiele, ta jednak wydaje się szczególnie interesująca zarówno ze względu na liczbę zestawionych danych, jak i na samą koncepcję pracy. Od dawna wiadomo, że inżynier wodny - wszystko jedno czy to hydrotechnik, czy meliorant - zawodowych syntez czy monografii z reguły nie czyta "od deski do deski", lecz wyłapuje te fragmenty, które mogą mu być szczególnie przydatne w pracy inżynierskiej albo wydają[...]

Przegląd wydawnictw - Z. Michalczyk (red.): Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie

Czytaj za darmo! »

Wydawnictwo UMCS Lublin 2012, stron 268, rycin 108, tabel 65, obszerna bibliografia.Monografia przedstawia wyniki badań prowadzonych od kilkudziesięciu lat przez zespół pracowników Zakładu Hydrologii UMCS w zlewni Bystrzycy (dopływ Wieprza), ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Lublina. Tytuł monografii nie w pełni odpowiada jej treści, gdyż autorzy zajmują się również odpływem podziemnym i to w dwu jego formach: naturalnej w kredowych skałach wodonośnych oraz antropogenicznej w kolektorach doprowadzających ścieki Lublina do oczyszczalni w Hajdowie. Głównym wątkiem publikacji są niewątpliwie skomplikowane związki czynników antropogenicznych (urbanistycznych) z czynnikami naturalnymi; jest to zatem publikacja z z[...]

Przegląd Wydawnictw - Z. Michalczyk (red.): Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie Wydawnictwo UMCS Lublin 2012, stron 268, rycin 108, tabel 65, obszerna bibliografia

Czytaj za darmo! »

Monografia przedstawia wyniki badań prowadzonych od kilkudziesięciu lat przez zespół pracowników Zakładu Hydrologii UMCS w zlewni Bystrzycy (dopływ Wieprza), ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Lublina. Tytuł monografii nie w pełni odpowiada jej treści, gdyż autorzy zajmują się również odpływem podziemnym i to w dwu jego formach: naturalnej w kredowych skałach wodonośnych oraz antropogenicznej w kolektorach doprowadzających ścieki Lublina do oczyszczalni w Hajdowie. Głównym wątkiem publikacji są niewątpliwie skomplikowane związki czynników antropogenicznych (urbanistycznych) z czynnikami naturalnymi; jest to zatem publikacja z zakresu hydrologii obszarów zurbanizowanych czy po prostu hydrologii mi[...]

 Strona 1  Następna strona »