Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta ZAGÓRSKA"

Analiza wpływu przemysłu stalowego na gospodarkę DOI:10.15199/24.2019.7.3


  Przemysł stalowy - charakterystyka zakresu przedmiotowego analizy. Przemysł stalowy to działalność wytwórcza w zakresie produkcji stali surowej, wyrobów stalowych walcowanych na gorąco, wyrobów stalowych walcowanych na zimno oraz wyrobów stalowych powlekanych, a także w zakresie produkcji rur i kształtowników giętych na zimno. Przemysł stalowy sklasyfikowany jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) w dziale 24 - Produkcja metali pod kodami 24.1-24.3 (odpowiednik europejskiego NACE rev.2: 24.1-24.3). Znaczenie przemysłu stalowego dla gospodarki światowej i krajowej przedstawiono w pośredniego i pośredniego. W pierwszym obszarze analizy do ustalenia znaczenia działalności sektora stalowego dla gospodarki użyto bazowych wskaźników, takich jak: wartość produkcji sprzedanej i jej udział w produkcji przemysłu ogółem, wartość dodana sektora i jej udział w wartości dodanej przemysłu oraz PKB. Wartość dodana jest zdefiniowana jako wartość produkcji pomniejszona o materiały, energię i usługi nabyte z [...]

Statystyczno-modelowa analiza zużycia jawnego prętów żebrowanych w krajowym budownictwie w latach 2004-2017 DOI:10.15199/24.2018.12.9


  Wprowadzenie. Znaczenie stali jako materiału do budowy i produkcji w polskiej gospodarce w ostatnich latach znacznie wzrosło. Dowodem na to jest fakt, że zu- życie wyrobów hutniczych notuje rekordowe wielkości, a w 2017 roku wyniosło 13,6 mln ton. Daje to krajowemu sektorowi hutniczemu 4 miejsce w Unii Europejskiej, ex aequo z Hiszpanią, o udziale w rynku na poziomie 9% [1]. Największym przetwórcą produktów stalowych w Polsce jest sektor budownictwa, którego udział szacuje się na ok. 42%. Oznacza to, że w 2017 roku do produkcji budowlanej zużyto 5,7-5,8 mln ton wyrobów stalowych. Asortymentem o największym udziale w sektorze są pręty zbrojeniowe, których zużycie jawne wyniosło w 2017 roku 1,77 mln ton [9]. Wysokie zużycie prętów zbrojeniowych jest rezultatem trwających od kilku lat inwestycji infrastrukturalnych i bu- dowlanych w kraju. Kolejne strategie rozwoju gospodar- czego kraju nierozerwalnie związane są z inwestycjami in- frastrukturalnymi (drogi, mosty, torowiska, lotniska, porty, centra logistyczne, budynki i zaplecze infrastruktury trans- portowej i innej). Uwzględniając dane dotyczące dynamiki zmian - wskaźnik inwestycji (dynamika zmian w stosunku do PKB) - od pierwszego kwartału 2017 roku odnotowa- no dynamikę powyżej 4% PKB, jednak wzrost inwestycji przyspieszył dopiero w ostatnim kwartale do 5,4% powy- żej dynamiki PKB w tym samym okresie. W analizowa- nym okresie również odnotowano wysoką dynamikę zmian w produkcji budowlano-montażowej. Od połowy 2017 roku w sektorze odnotowano wzrost powyżej 20% w po- równaniu z poziomem produkcji uzyskanej w drugiej po- łowy roku poprzedniego. Zużycie prętów żebrowych gwał- townie wzrosło już w drugim kwartale 2016 roku (o 18%), kiedy wzrost gospodarczy był na jeszcze dość niskim po- ziomie 2,7% [13]. Od 2017 roku zużycie prętów przekra- czało już poziom 400 [...]

Trzydzieści lat rynku stalowego w Polsce DOI:10.15199/24.2019.5.2


  Rynek stalowy w Polsce w latach 1989-2000. Transformacja gospodarcza w kraju rozpoczęła się pakietem reform rządowych w 1989 roku. Podlegała jej cała gospodarka i p oszczególne branże przemysłu. W 1992 roku przystąpiono w kraju do realizacji pierwszego programu naprawczego skierowanego do przemysłu stalowego (hutnictwa żelaza i stali). Restrukturyzacja, bo tak określano zakres zmian, którym został poddany przemysł stalowy, była konsekwencją zmian gospodarczych. Restrukturyzacja miała radykalnie zmienić dotychczasowe przedsiębiorstwa hutnicze, aby mogły funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Restrukturyzacja naprawcza wprowadziła konieczność: redukcji zatrudnienia w p rzedsiębiorstwach państwowych, ograniczenia rozmiarów produkcji, wycofania przestarzałych technologii wytwarzania i poprawy wydajności pracy, a przede wszystkim prywatyzacji przedsiębiorstw przy udziale kapitału krajowego lub zagranicznego. W okresie tworzenia podstaw gospodarki rynkowej instytucje rządowe musiało wycofać się z bezpośredniego wpływu na sfery produkcji i konsumpcji. Zaistniała konieczność stworzenia nowych przedsiębiorstw, działających na zasadach skomercjalizowanych i wykazujących znaczny stopień niezależności od administracji państwowej [9]. Przejście od przedsiębiorstw państwowych do prywatnych realizowane było w ramach rządowego Programu Powszechnej Prywatyzacji. Podstawowym elementem rządowych programów restrukturyzacji hutnictwa było zobowiązanie do prywatyzacji. W przemyśle stalowym prywatyzacja była realizowana stopniowo w ramach przekształceń organizacyjno-kapitałowych. Największe przedsiębiorstwa hutnicze były początkowo spółkami należącymi do Skarbu Państwa, a ich sprzedaż realizowana była przy udziale Rady Ministrów i właściwych ministerstw (Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej). Pierwszą sprywatyzowaną hutą była Huta Warszawa, która w 1992 roku została nabyta przez włoską�A[...]

 Strona 1